Weer duizenden vluchtelingen in Duitse ambassades RUSTIG BEGIN VANLEIDENS ONTZET Bon: KINDEREN ZINGEN VOOR DIEREN. 3 5 10 11 13 14 15 17 Zilveren bal PERSONEEL HEINEKEN ONGERUST NA PLANNEN VOOR REORGANISATIE Albeda wil decentrale cao - onderhandelingen voor ambtenaren Ceiclóe Öomant Dinsdag 3 oktober 1989 81ste jaargang no. 24537 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers. behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), I 72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten 1.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties, 071 -134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chel-redacteur GJ. Onvlee. Flinke perioden met zon maar vooral in de nacht ook nog wolkenvelden. Droog weer. Minimumtemperatuur tussen 11 graden en 5 graden. Middagtemperatuur rond 17 graden. Zon op: 06.45; onder: 18.10. Scheveningen hoog water: 05.11 en 17.28; laag water: 01.06 en 13.04 uur. Acties Franse douane leggen verkeer lam het vrachtverkeer bij de Westvlaamse grensovergang van Rekkem volledig lamgelegd. De acties kunnen nog da gen aanhouden. Belgische rijkswach ters gaven chauffeurs van Nederland se, Belgische en Westduitse combina ties gisteravond het advies een andere grensovergang te proberen. De doua niers willen met hun acties solidariteit betuigen met de stakende belasting ambtenaren in Frankrijk. Vrije Kashoggi weer kooplustig NEW YORK Adnan Kashoggi, de zakenman uit Saudiarabië die op borgtocht vrij is, wil voor zeven miljoen dollar een meerderheidsbelang ko pen in de Park Avenue Bank of New York. Ver der wil hij een restaurant openen in de Zwitserse hoofdstad Bern. Kashog gi wordt verdacht van zwendel in verband met onroerend-goedtransac- ties voor de Filipijnse ex- dictator Marcos. Zijn borgsom bedraagt tien miljoen dollar. ZOETERWOUDE Onder de 4000 personeelsleden van Heine- ken Nederland is grote onrust ont staan over reorganisatieplannen van Heineken. De werknemers vrezen dat er ontslagen zullen val len nu hun bedrijf hun gemeld heeft dat het zich in de jaren ne gentig meer wil richten op haar kerntaken. Het bedrijf onderzoekt de mogelijkheden van het afstoten van ondersteunende diensten en specialistische activiteiten. In een brief aan het personeel schrijft directeur R. Strobos dat Heineken zich vooral gaat richten op de produktie, verkoop en marketing van bier. „Alle ondersteunende afdelingen die niet rechtstreeks aan die kerntaken bijdra gen, zullen kritisch worden getoetst op het aandeel aan het concernresultaat", aldus Strobos, die in de brief nog niet spreekt over ontslagen. Volgens woordvoerder Elfrink van de bierbrouwerij in Zoeterwoude noopt de toenemende concurrentie tot de ophan den zijnde reorganisatie. Volgens hem moet Heineken inspelen op marktont wikkelingen als veranderende smaak bij de consument en veranderingen van het bestedingspatroon. De laatste tijd verloor 's lands grootste brouwerij ter rein aan de speciale biermerken. FNV- bestuurder A. Lakerveld spreekt van een onheilspellende tijding. „Meestal zijn dit soort brieven een voorbode van slecht nieuws", aldus Lakerveld. Celstraf wegens ontmoeting met Arafat RAMLE De Israëlische omroeper Abie Nathan (62), die al decennia lang met zijn zendschip in de Middellandse Zee oproept tot vrede in het Midden-Oosten, is vandaag veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf wegens een ontmoeting met PLO-leider Jassir Arafat. Contacten met PLO-leden zijn in het Israëlische recht een schending van een anti- terrorismewet. PRAAG WARSCHAU De stroom Oostduit sers die naar de Bonds republiek wil houdt on verminderd aan. In de Westduitse ambassade in Praag zaten vanoch tend weer rond de vier duizend vluchtelingen, een aantal dat elk uur groeit. De meeste Oostduitsers ko men gewoon door de voor deur naar binnen. De Praagse politie probeerde gisteravond mensen tegen te houden die aan de ach terkant van het gebouw over het hek klommen. Zij stopte daarmee, nadat de Westduitse ambassadeur Hermann Huber in de'tuin was verschenen en had ge zegd dat de politie de vluch telingen moest laten gaan. Bonn heeft inmiddels „ten scherpste" geprotesteerd te gen dit optreden van de Praagse politie. In de Westduitse ambassade in Warschau hebben zich zo'n tweehonderd DDR- burgers verzameld, terwijl het afgelopen etmaal ook ruim zevenhonderd Oost duitsers via Hongarije in Beieren arriveerden. De DDR heeft gisteren van de Bondsrepubliek geëist dat de nieuwe vluchtelin gen uit de ambassades wor den gezet. In een officieel protest, ingediend bij de Kohl, werd gesproken van „woordbreuk". Volgens de DDR zou de Westduitse re gering met het toelaten van nieuwe ambassadevluchte lingen de overeenkomst schenden, waarmee het af gelopen weekeinde rond de zevenduizend vluchtelingen naar de Bondsrepubliek konden vertrekken. De Bondsrepubliek blijft de missies in Praag en War schau echter openhouden en ontkent dat voor de 'uit tocht van zondag was afge sproken dat de Bondsrepu bliek geen DDR-vluchtelin- gen meer zou toelaten tot zijn ambassades. In Leipzig betoogden gister avond naar schatting 10.000 mensen voor democratie en hervormingen in de DDR. In spreekkoren eisten zij er kenning van het oppositie- v front „Neues Forum" en "met leuzen als „Wij blijven hier" en „Gorbi, Gorbi" maakten zij duidelijk in de DDR te willen werken aan vernieuwingen. Pagina 5: Duitse eenheid weer politiek thema Haags bouwbedrijf neemt DDR-vluchtelingen in dienst DEN HAAG Twee vluchtelingen uit de DDR, vader en zoon Müller, zijn vandaag in dienst getreden van het Haag se bedrijf De Top Timmerwerken. De twee konden wor den aangenomen nadat het bedrijf drie weken geleden met een wervingsactie is begonnen in het grootste Westduitse opvangkamp voor DDR-vluchtelingen nabij Frankfurt. De Top heeft nog contact met 35 andere vakbekwame timmer lieden uit de DDR, die eventueel bereid zijn naar Neder land te komen. Het bedrijf (800 medewerkers) telt 75 vaka- tures. De Mtillers krijgen van de nieuwe werkgever huis vesting, scholing en een renteloze lening. Pagina 3: „Prettig iets te kunnen doen" Akkoord over Afghanistan DHAKA Pakistan en de Sovjetunie zijn dicht bij een akkoord over Afghanistan. Dit zei een hoge Pakistaanse functionaris vanmorgen. „We overleggen in New York over de tekst van een gezamenlijke resolutie en staan op het punt het eens te worden", aldus Akhund, een adviseur van premier Bena zir Bhutto. Pakistan behoort tot de bondgenoten van de opstandige islamieten in Af ghanistan die proberen de door de Sovjetunie gesteunde regering in Kabul ten val te brengen. Een speciaal voor Werelddierendag gecomponeerde LP (of CD of MC| vol vrolijke, verdrietige en lieve dierenliedjes. Voor 10 spaarzegels (te vinden op de verpakkingen van Whiskas, Brekkies, Pedigree h„JA*pa^ sheba en Cesar] en f 9.95 kan je 'm al draaien. En u steunt de 125-jarige dieren bescherming. Bovendien zijn deze week Pal, Brekkies en Whiskas ook nog 'ns in de aanbieding I s 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Deel auto wrakken terug in het verkeer DEN HAAG Vijftien procent van de total-loss verklaarde personenauto's is het afgelopen jaar weer •terug in het verkeer ge bracht. Een flinke opknapbeurt of het omvormen van twee wrakken tot één auto wordt vaak al vol doende geacht om de auto weer in gebruik te nemen. Dit blijkt uit de tussentijdse uit komsten van de permanente autoteams die voor de Centra le Recherche Informatiedienst (CRI) onderzoek doen naar de omvang van het zogenaamde 'omkatten'. Portugees applaus Glimlachend neemt koningin Beatrix het applaus van de Portugese president Soares (tweede van links) in ontvangst, nadat zij een tafelrede heeft uitgesproken tijdens het traditionele staatsbanket. Links van het Nederlandse staatshoofd applaudiseert de Portugese minister van buitenlandse za ken, Joa de Deus Pinheiro. FOTO: ANP DEN HAAG Dr. W. Al beda, voorzitter van de Advies- en Arbitragecom missie Rijksdienst, ver wacht dat er binnen tien jaar decentrale cao-onder handelingen zullen wor den gevoerd bij de over heid. In een vraaggesprek in het VNO-blad De Onderneming van deze week bepleit Albeda die mogelijkheid als oplossing voor het probleem dat de amb tenaar thans niet „arbeids marktgericht" beloond kan worden. Albeda ruimt het misverstand uit de weg dat decentraal on derhandelen en gedifferen tieerd belonen zou betekenen dat hogere ambtenaren er per se op vooruitgaan. „Er zijn waarschijnlijk ook hogere ambtenaren die overbetaald zijn." Decentraal onderhandelen houdt in dat een deel van het personeelsbudget „onderhan delbaar" is. „Maar de Tweede Kamer roept dat zoiets in strijd is met het budgetrecht," zo erkent Albeda. „Een oplos sing ligt in het Zweedse model, waarbij men onderhandelt met een delegatie van het kabinet dat voortdurend contact houdt met een commissie uit het par lement". Onderzoek naar skeletten Westerkerk duurt maanden LEIDEN Het laborato rium-onderzoek naar de gevonden skeletten in de Westerkerk in Amster dam, waaronder mogelijk schilder Rembrandt van Rijn en diens zoon Titus, neemt waarschijnlijk maanden in beslag. In totaal werden door de on derzoekers negen skeletten blootgelegd. Dit heeft prof. H. Beukers van de vakgroep anatomie van de Rijksuni versiteit in Leiden dinsdag meegedeeld. Volgens Beu kers is slechts bekend dat het om negen individuen gaat. „Ik ga niet speculeren. Wan neer wij het onderzoek kun nen afronden, hangt af van het aantal onderzoekers dat ik voor dit project kan vrij maken. De verwachting is dat het enige maanden zal gaan duren", aldus Beukers. Volgens oud-adjunct-archi- varis van de gemeente Am sterdam Van Eeghen, is de kans heel klein dat zal wor den bewezen dat de stoffelij ke resten van de in 1669 overleden schilder Rem brandt zijn gevonden. Het graf van zijn zoon Titus is volgens Van Eeghen vrijwel zeker geruimd in 1806. Betere kansen te vroeg geboren baby's LEIDEN De overlevingskansen van kinderen die te vroeg en/of met een te laag gewicht zijn geboren zijn de afgelopen de cennia indrukwekkend verbeterd. Aanvankelijk ging de daling van de sterfte gepaard met een stijging van het percentage (ern stig) gehandicapten. Daarop begon ook dat te dalen en de laatste jaren is het sterftepercentage verder gedaald terwijl het handi cap-percentage laag bleef. De kinderarts D.M.C.B. van der Aa (35) concludeert dit op grond van een onderzoek waarop ze donderdag 12 oktober in Leiden promoveert. LEIDEN De Leidenaren stonden vanoch- Leiden. Bij De Waag was het een gezellige tend vanaf De Waag tot op de Boommarkt in drukte. de rij om haring en wittebrood te ontvangen. Burgemeester C. Goekoop liet de haring zich Gewapend met emmers stonden ze gereed om goed smaken. Zijn gaste, de burgemeester van de haring van een Katwijkse firma in ont- Oxford, gruwde bij het idee alleen al en liet de vangst te nemen en zo op traditionele wijze te haring onaangetast op de schaal liggen. Leide- beginnen met de viering van het ontzet van naars Simon van der Aar en zijn echtgenote waren al tijdens het haringhappen uitgedost als het vorstelijke echtpaar William en Mary. Met een koets kwamen zij aan bij het Waaggebouw, waar K&G al voor vrolijke ontbijtklanken zorgde. Het echtpaar werd begroet met een warm applaus en werd vandaag de hele dag in het zonnetje gezet door de 3-October Vereeni- ging- De taptoe verliep gisteravond „nog weer netter en rustiger dan vorig jaar", aldus de Leidse po litie. Er werden slechts vijf aanhoudingen ver richt. Pagina 13; De rustigste taptoe die ooit is ge houden. Molen De Valk in Madurodam DEN HAAG/LEIDEN Bur gemeester C. Goekoop van Leiden opent woensdag 11 ok tober in Madurodam molen De Valk. Tevens heropent hij de miniatuurkermis die aan de voet van de molen staat opge steld. De directie van Maduro dam heeft besloten de kermis bij de kleine kopie van de Leidse molen te plaatsen om dat in Leiden de 3 oktober kermis ook altijd aan de voet van De Valk wordt opge bouwd. De kermis staat al eni ge tijd in Madurodam. maar is nu totaal vernieuwd. De ker mis wordt zeer gewaardeerd door de jeugd die voor een dubbeltje de attracties in wer king kan stellen. 20 PAWNA'S Het wegpoetsen van vandalisme Stakingsverbod in Sovjetunie Frans van Rooy, de vergeten linkspoot Drie km file in superluxueuze veerboot Olau Hollandia Leidse politie tevreden over wapenactie Woubrugge verhoogt belastingen •Sa Fotokalender over Leiden in de jaren vijftig Lisse financieel gezond GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND KUNST SPORT ECONOMIE LEIDEN OMGEVING RAOIO EN TELEVISIE 14/15/16/17 ADVERTENTIE AUTOVERHUUR F.PRANGERS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 „Ra, ra, ra, wie heeft die bal die mooie bal van goud?". We hebben het André van Duin tot verve lens toe horen zingen toen Oranje het maakte, maar nu heeft hij alle, zij het een andere, reden het nog eens te doen. Alleen gaat het deze keer over een bal van zilver. Twee gewapende overval lers hebben die op de snelweg bij Turijn van een goudsmid geroofd. Deze had het ruim twee ton kostende kleinood gemaakt voor de beste doelman in het WK-toernooi dat volgend jaar in Italië wordt gehouden. Mogelijk leest u in de loop van de tijd in de Leidse Courant waar de bal is gebleven, al vreest de goudsmid dat hij hem voorgoed kwijt is. Wij zijn u dan ongetwijfeld voorgoed rijk. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd £eidóc(SotiAa/rit

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1