£eUUe (Bomcunt Veronique maandag op kabel Vandaag 8 V Ajax neemt dure maatregelen tegen vandalen 4 5 13 15 flnalë 23 Anoniem Giro hele dag geen maat TV 10 ONTSLAAT VIJFTIG MENSEN CNV eist meer loon vervoerders dan FNV Gunters Juweliers neemt afscheid 21 A ftzidbeSouAO/rit Zaterdag 30 september 1989 80ste jaargang no. 24535 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/mvr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6%BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten 1.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. Veel bewolking. Mogelijk wat regen of motregen. Tempera tuur ongeveer 17 graden. Mati ge noordelijke wind, aan de kust en op het IJsselmeer af en toe krachtig. Komende da gen wolkenvelden en weinig of geen neerslag. Temperatuur rond 16 graden. Zon op: 06.41; onder: 18.18. Hoog water Schev.: 03.39 en 15.58; laag w.: 11.34 en 23.54. Electriciteit mogelijk duurder ARNHEM Volgens de raad van commissarissen van de PGEM (Pro vinciale Gelderse Energie-Maat schappij) is de kans groot dat de ta rieven voor electriciteit in de loop van volgend jaar omhoog gaan. De PGEM baseert die veronderstelling op berichten volgens welke de SEP (Samenwerkende Elektriciteits Pro- duktiebedrijven) overweegt een ho gere prijs te berekenen voor de gele verde stroom. Hoe groot de tariefs verhoging wordt kan de PGEM niet zeggen. Dat hangt af van de manier waarop distributiebedrijven de kos ten doorberekenen. Ploegsma blijft bij PSV EINDHOVEN Manager Kees Ploegsma blijft bij PSV. Hij kreeg deze week een aan bieding vqan Feyenoord om daar commer cieel directeur te worden. Na enkele gesprek ken met zijn huidige werkge ver deed PSV Kees Ploegsma. FOTO: DIJKSTRA hem een nieuw aanbod en daar op is Ploegsma ingegaan. ARNHEM Door een storing in de computer van de Postbank zijn giste ren alle tweehonderd giromaten in Nederland vrijwel de gehele dag bui ten werking geweest. Op de postkan toren kon wel geld worden opgeno men, maar volgens de woordvoerder hadden veel mensen alleen een giro maatpas bij zich. Daarom moesten ze terug naar huis om een betaalkaart of een kascheque op te halen. Volgens een woordvoerder van de Postbank ontstond de storing omstreeks 06.00 uur door nog onbekende oorzaak in de netwerkcomputer in Breda. Om 15.30 uur was de storing verholpen. Grootste drugsvangst in geschiedenis VS LOS ANGELES De Ameri- kaanse autoriteiten hebben giste ren in Los Angeles de grootste drugsvangst in de geschiedenis van de VS gedaan. Zij namen 19 ton cocaïne in beslag, met een straatwaarde van ruim 14 miljard gulden. Volgens een zegsman van de drugspolitie is de vangst het re sultaat van intensief onderzoek. De verdovende middelen werden aangetroffen in een loods in een industriegebied ten noorden van de stad. Verder zijn nog miljoenen guldens in baar geld in beslag ge nomen. Drie vermoedelijk Zuida- merikaanse verdachten zijn gear resteerd. Sjevardnadze: dialoog PLO-Israel in Moskou TUNIS PLO-leider Yasser Arafat heeft gisteren een bood schap ontvangen van Sovjet-mi nister Eduard Sjevardnadze van buitenlandse zaken waarin deze de suggestie doet om een recht streekse dialoog tussen de PLO en Israel in Moskou te houden. Volgens het Palestijnse persbu reau WAFA, dat van Sjevardnad- zes voorstel melding maakte, be schouwt de PLO-top het idee als een belangrijke nieuwe ontwikke ling in het vredesproces. De PLO zou graag zien dat Israel „positief en zonder voorwaarden" op het voorstel ingaat, aldus WAFA. De Egyptische president Mubarak kwam onlangs met het aanbod om >1 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het is voor 99 procent zeker dat de programma's van RTL Veronique vanaf aanstaande maandagmiddag vier uur via drie miljoen Nederlandse kabelaan sluitingen te zien zul len zijn. De Amster damse rechtbankpresi dent mr. B. Asscher besloot gisteravond dat hij pas komende don derdag uitspraak zal doen in het kort ge ding dat de NOS, de STER en de NDP (or ganisatie van dagblad uitgevers) gisteren aanspanden tegen zes kabelexploitanten. De eisende partijen willen dat de kabelaars een ver bod opgelegd krijgen om de satelliet-uitzendingen van Veronique naar de huiskamers door te stra len. Mocht de rechter de eis toewijzen, dan zullen de eigenaren en beheer ders van de kabelnetten miljoenen guldens schade vergoeding aan NOS, STER en NDP moeten be talen. Vooralsnog hoeven de kabelaars daar echter niet bevreesd voor te zijn, maar ook al zou mr. As scher eerder uitspraak hebben willen doen (bij voorbeeld maandagmor gen) dan zouden de meeste van hen zich daar toch niet aan gestoord hebben. TV 10, het commerciële station van Joop van den Ende dat volgens het Commissariaat voor de Media van de Nederlandse kabelnetten moet worden geweerd, heeft gisteren besloten vijftig medewer kers te ontslaan. Op die manier hoopt men het hoofd nog een poos boven water te kunnen houden. De omroep blijft van plan op 28 oktober met haar uitzendingen te beginnen. Volgens een woordvoerder van TV 10 zullen alle ge contracteerde sterren, zo als Jos Brink en Henny Huisman, gewoon bij TV10 in dienst blijven. Veronica heeft voorgesteld samen met de NOS het derde televisienet op com merciële basis te beheren en zo vierentwintig uur per dag uit te zenden. „Dat zou als resultaat geven dat het de Nederlandse roep niets méér kost ei in ieder geval veel meer reclameguldens in Neder- Veronica. Hij lanceerde dit voorstel gisteren tijdens de presentatie van de winter- programma's van zijn or-' ganisatie. „Ik constateer met enig leedvermaak dat de nieuwe overheid straks van het dak van het om- roepmausoleum de com mercie uit het heelal zal moeten schieten", zo sneerde hij naar Den vredesbesprekingen tussen Israel en een Palestijnse delegatie te or ganiseren in Cairo. Hij deed dat in het kader van zijn plan voor ver kiezingen in de door Israel bezette gebieden, dat een verdere uitwer king was van Israëlische ideeën in die richting. Een naaste advi seur van Arafat, Hani al-Hassan, zei gisteren overigens in een in Kuwayt gepubliceerd interview dat de PLO achter een bijeen komst in Cairo staat van „een ge machtigde Palestijnse delegatie en een team van de Israëlische rege ring, zonder voorwaarden voor af". Aapje terug op aarde BESTUURSCRISIS BIJ FNV DOOR ONTSLAGEN UTRECHT De Ver- voersbond CNV stelt een grotere looneis dan de col- legabond van de FNV. De christelijke werknemers besloten gisteren uit te gaan van 5,5 procent, waarvan 3,5 procent moet worden besteed aan loons verhogingen en 2 procent aan werkgelegenheid en het oplossen van specifie ke knelpunten per be drijfstak. De Vervoersbond FNV denkt dat de ruimte maar 5 procent is en wil daarvan de helft ge bruiken voor de verbetering van inkomens en de andere helft voor meer werkgelegen heid. In de collectieve sector (spoorwegen, streekvervoer) zal wat meer aan loonsverho ging moeten worden besteed om achterstanden die daar zijn ontstaan in te halen. De FNV- bond wil de 38-urige werk week verkorten tot 35 uur in 1993. Bij de Vervoersbond FNV moeten overigens mensen worden ontslagen. Het aantal banen moet in 1994 vermin derd zijn van van 154 naar 138. Een kwart daarvan is niet op te lossen met afvloeien of vut. Mede hierdoor is er een crisis in het bondsbestuur ont staan. Om die op te lossen moet een commissie onder lei ding van de huidige voorzitter R. Vreeman een nieuw be stuur gaan samenstellen. Alle zeven zittende leden (inclusief Vreeman) zijn bereid hun zetel daarvoor op te offeren. Het uiteindelijk streven van de bond is het topaantal leden van 1980 (70.000) weer te ha len. Daarvoor is een andere organisatie nodig. ieuwel ians/S de ind: 1( den. 11 00 Ge AMSTERDAM Ajax zal op zo kort mogelijke termijn ex tra veiligheidsmaatregelen treffen in stadion De Meer. Die gaan de club enkele ton nen kosten. Voorzitter Van Praag noemde de voornemens ingrijpend, maar onontkoom baar na de ongereldheden bij de gestaakte UEFA-beker wedstrijd Ajax-Austria Wien. Het college van Ajax hoopt over een maand de maatrege len te hebben ingevoerd. De belangrijkste maatregel is dat de Amsterdamse club, na overleg met de politie, heeft besloten een uitsluitingsproce dure in te voeren. Van Praag: „Lieden die zich voortaan mis dragen, willen wij de toegang tot ons stadion ontzeggen". Twee weken geleden besloot de eerste-divisieclub NAC tot een dergelijke maatregel. Verder zal Ajax achter de doe len een extra hek plaatsen, een meter achter het huidige hek. Op die manier wordt een loopgang gecreëerd voor het veiligheidspersoneel, dat daar door in staat is de vakken van onderaf te betreden. Verder overweegt Ajax netten achter de doelen te hangen. Daar naast zal de controle, vanaf de buitenkant van het stadion, strenger worden. Voor de vol gende risico-wedstrijd, morgen in de Meer tegen FC Utrecht is er in en rond het stadion een alchoholverbod en wordt extra politie ingezet. Blik agenten Britse politie-agenten wachtten gisteren opeengepakt in een vrachtwagen, voordat ze werden ingezet bij een actie tegen drugsdealers in Londen. De club heeft een telex ge stuurd naar Austria Wien en zich verontschuldigd voor het feit zich woensdag „niet te hebben kunnen gedragen zoals het een goed gastheer be taamt". De gebeurtenissen van woensdag kunnen Nederland overingens een plaats kosten in het volgende Europese sei zoen. Een eventuele uitsluiting USSR gooide kernbom tussen eigen leger MOSKOU De Sovjetunie heeft in 1954 in de Oeral een atoombom tot ontploffing ge bracht vlakbij eenheden van het Sovjet-leger. Het gooien van de bom was bedoeld om het effect te testen en na te kunnen gaan of soldaten in staat waren te vechten op grond die aan straling is blootgesteld. Dat heeft de legerkrant Krasnaya Zvezda onthuld. Het gebied was na de explosie onherkenbaar, maar desondanks volbrachten de soldaten alle opgedragen ta ken, aldus het blad, dat niet schrijft of er gewonden waren gevallen. Ook werd niet be kend gemaakt of de militairen op de lange termijn gevolgen hebben ondervonden van de straling. van Ajax betekent dat er geen vervanger mag deelnemen als Ajax ook dit seizoen Europees voetbal zou bereiken. De strafcommissie van de UEFA die de zaak behandelt wordt volgende week donder dag worden voorgezeten door de Italiaan dr. Alberto Barbé, die ook de zaak Nederland- Cyprus behandelde. Ruim 1,4 miljoen uit auto gestolen ZURICH In Zurich is giste ren uit een geparkeerde auto een plastic tas met 1,3 miljoen Duitse mark (ruim 1,4 miljoen gulden) gestolen. Het geld was in de auto achtergelaten door een Duitse toerist. De man had het geld een dag eerder opge nomen bij een bank in de stad en 's nachts in de hotelkluis gedeponeerd. Gisteren nam hij het volledige bedrag mee in de auto, die hij een uur voor een congrescentrum parkeerde. De Klastic tas, die hij uit voorzorg ad afgedekt, was bij terug komst verdwenen. De politie vermoedt, dat de dader de toe rist bij de bank het geld heeft zien opnemen. Zie advertentie op pagina 6 Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr.071- 122248 en uw krant wordt nog dezelf de avond nabezorgd. 28 PAGINA'S in drie katernen Aanklacht tegen professor Voute: „Geen geneeskunde, maar mishandeling" Lot van perestrojka wordt beslist in de republieken Partijen eens over stijgen van lasten Omstreden stortplaats nu officieel geopend INKLEUR Simone Kleinsma in hoofdrol Sweet Charity De dans om de kabinetszetels Bart de Graaff (BOOS): Als je a groot bent loopt V|C alles anders mm\3 GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 5 ECONOMIE7 KUNST 8 SPORT 9/11' LEIDEN 13 OMGEVING 14/15 AUTONIEUWS17 RADIO EN TELEVISIE 18/19 FINALE 21 T/M 28 ADVERTENTIE VANMIDDAG NA 17.00 UUR IS DE NIEUWE WOONINFO UIT Neem mee uit de wooninfo-box bij de etalage aan de Zonnebloem van ons kantoor of bel Van Beukering M Makelaardij Zonnebloem 72 Leiden, 071-214521 Karolusgulden 44 Leiderdorp Er bestaat een stichting Anonieme Bellers ge naamd. Het gaat daarbij niet om die mensen, die je bellen en dan hun naam niet noemen. Het aan tal leden van zo'n stichting zou de spuigaten uit lo pen. Nee, het gaat om een belangengroep van men sen, die anoniem zijn en dat kennelijk ook wensen te blijven. Ze zijn het er helemaal niet mee eens, dat het afsluiten door de PTT van 06-nummers voor mensen, die verslaafd zijn aan het bellen naar babbel- en andere boxen, geld kost. Maar ja, alles kost geld. Zelfs een abonnement op de Leidse Cou rant kunnen we niet helemaal gratis maken. Maar dat kunnen we wèl (de eerste) twee weken. Maar dan moet u natuurlijk niet anoniem blijven. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. M

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1