Uitzendingen Veronique vrijwel zeker op de kabel CDA en PVDA lijken het eens over mediabeleid m 2 10 11 13 14 16 Storingvrij Jaby even zoek Baby komt om bij brand Ajax rekent op zwaarste straf [ongeren stalen spulletjes roor leegstaand pand Tuinder profiteert van fout in ^ascontract VANDAAG Donderdag 28 september 1989 80ste jaargang no. 24533 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgaye Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071 -313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f 24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00 15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. OTTERDAM In Rotterdam is gis- Hben een baby even vermist geweest. -^Bet kind dat in een buggy zat, was ior een vrouw uit een winkel mee- inomen. Bij de Bijenkorf werd het nd weer teruggevonden. De moeder in het zeven maanden oude meisje as op de Lijnbaan aan de praat ge- akt met een vreemde vrouw. Sa- en waren zij naar een winkel ge- tan en terwijl de moeder van de iby in een pashokje zat verdween de idere vrouw met het kind en een in de buggy hangende tas. De baby erd na enige tijd bij de klantenservi- van de Bijenkorf afgeleverd. Het ;ld dat in de tas zat was verdwenen. De ravage in de flatwoning is groot. DEN HAAG Bij een brand in een flatwoning aan de Haagse Naarderstraat is vanmorgen vroeg de vier maanden oude baby Victoria Janssen omgeko men. Volgens de brandweer stierf het kind door verstikking. De moeder liep ernstige brandwonden op in het gezicht. Wegens ademhalingsmoeilijkheden werd zij samen met de vader en het 4-jarige broertje van de baby in het zie kenhuis Leyenburg opgenomen. De brandweer vermoedt dat het 4-jarige jongetje met vuur heeft gespeeld. De brand ontstond in de voorkamer van de woning, die ge heel uitbrandde. Het jongetje waarschuwde de vader, die daarop via het balkon het huis uitvluchtte in de veron derstelling dat de moeder en de kinderen al het huis uit waren. Het jongetje kroop echter bij de'moeder in bed, waar de brandweer hen aantrof. De baby lag te slapen in foto: cees verkerk de voorkamer. HET WEER Wolkenvelden, af en toe afge wisseld door enkele opklarin gen. Op de meeste plaatsen droog. Temperatuur rond 16 graden. Overwegend matige noordwestelijke wind. Komen de dagen weinig verandering. Zon op: 06.38; onder: 18.22. Hoog water Schev.: 02.40 en 15.05; laag w.: 10.45 en 23.14. Gedeputeerde Boone burgemeester Gouda DEN HAAG Drs. J.H. Boone wordt de nieuwe burgemeester van Gouda. De ministerraad heeft gisteren besloten hem aan de koningin voor te dragen voor benoeming. Boone is gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland (finan ciën) en lid van de PvdA. Boone, die naar alle waarschijnlijkheid per 1 de cember wordt benoemd, is de opvolger van drs. K.F. Broekens die met de vut gaat. De benoeming is in overeenstem ming met de wens van de vertrouwens commissie uit de gemeenteraad die zich met benoeming heeft beziggehouden, al dus PvdA-fractievoorzitter J. Warners. Pagina 19: Boone wordt burgemees ter van artikel-12 gemeente. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De' nieuwe commer ciële zender RTL-Veronique zal vanaf aanstaande maandag waar schijnlijk op tachtig procent van de Nederlandse kabelnetten te zien zijn. De overkoepelende organisatie van kabelexploitanten Vecai heeft er bij haar leden op aangedrongen (91 hel vanuit Luxemburg opererende i«Ci Veronique gewoon door te stralen naar de huiskamers, ongeacht de uitspraak die het Commisariaat voor de Média vanmiddag zou doen., Drs. J. Zandee, algemeen secretaris van de Vecai, is er zeker van dat de overgrote meerderheid van de Vecai-leden aan de oproep gehoor zal geven. Over eventuele boetes maakt Zandee zich nog niet druk. Volgens hem staat er in dat geval nog een scala aan mogelijkheden tot gerechtelijke procedures open. Voorlopig hoeft Veroni que dus niet bevreesd te zijn dat haar uit zendingen slechts door een kleine groep eigenaars van schotelantennes zullen wor den bekeken, aldus Zandee. Vanmiddag rond drie uur zou het Com missariaat voor de Media zich uitspreken over de vraag of de activiteiten van Vero- nique en haar concurrent TV 10 (die op 28 oktober wil gaan uitzenden) al dan niet in strijd zijn met de Mediawet. Ook wat dat betreft waren de verwachtingen bij Vero nique vanmorgen hoog gespannen omdat het Commissariaat er naar verluidt toe neigt Veronique als een Luxemburgse zender aan te merken. Mocht het station van Lex Harding inderdaad een buiten landse status krijgen, dan is er geen vuil tje meer aan de lucht en mogen de uitzen dingen van Veronique evenals bijvoor beeld die van Super Channel zonder pro blemen door de kabelexploitanten worden doorgegeven. Somberder ziet het eruit voor TV 10, het geesteskind van de heren Jelgersma en Van den Ende. De programma's van deze zender zullen weliswaar via Milaan wor den uitgezonden, maar volgens ingewij den is het Commissariaat van mening dat er desondanks een te sterk Nederlands luchtje aan TV lö zit. Gisteren probeerde TV 10 tevergeefs via een kort geding te voorkomen dat het Commissariaat voor de Media vandaag al een uitspraak over de rechtmatigheid van dé commerciële zenders zou doen. De Amsterdamse recht bankpresident mr. B. Asscher achtte zich niet bevoegd een „regeringsinstelling", zo als hij het Commissariaat aanduidde, te verbieden bepaalde opvattingen kenbaar te maken- Pagina 2: Geurtsen dreigt met sancties AMSTERDAM Het be stuur van Ajax rekent op de zwaarste straf voor het staken van de UEFA-Cup- wedstrijd tegen Austria Wien. De Zwitserse scheidsrechter Galler zag zich gisteravond ge noodzaakt het duel in de ne gende minuut van de verlen ging af te breken toen de Oos tenrijkse doelman Wohlfahrt werd bekogeld door de F-side. Hij kreeg daarbij een ijzeren staaf tegen zijn rug, waaraan hij een enorme bloeduitstor ting heeft overgehouden. Wohlfahrt heeft vannacht bij de politie in Amsterdam aan gifte gedaan van mishandeling en openlijke geweldpleging. De recherche inmiddels be gonnen met een onderzoek. Vandaag zijn ondermeer de beelden van het duei bekeken en mogelijk worden naar aan leiding daarvan aanhoudingen gedaan. Het incident was één van de ernstigste uit de geschiedenis van het betaald voetbal in Ne derland, vergelijkbaar met de bom die anderhalf jaar gele den ontplofte bij Nederland- Cyprus. Voorzitter Michael van Praag van Ajax hoopte op clementie, gezien de goede staat van dienst van de Am sterdamse voetbalclub. Hij voegde daar echter aan toe. dat die hoop waarschijnlijk ij- del zal blijken. „Ik vrees dat we moeten rekenen op een schorsing van één of twee jaar in Europees verband. Een vre selijke ontwikkeling". Van de overige vijf in Euro pees verband actieve .clubs, plaatsten PSV (Europa Cup 1) en FC Groningen (Europa Cup 2) zich voor de volgende ron de. PSV won met 2-0 bij FC Luzern, FC Groningen met 2- 1 bij het Deense Ikast. In de strijd om de UEFA Cup won Feyenoord met 2-1 van VfB Stuttgart, maar de Rotterdam mers hadden twee weken ge leden de uitwedstrijd met 2-0 verloren. FC Twente ging met 4-1 ten onder bij Club Brugge; het eerste duel was geëindigd in 0-0. Pagina 9: Gouden wissel Haan breekt team Verbeek Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 e ■en 15.00 uur, telefoonnr.071-122248 en u .nabezorgd. IIDEN De Leidse po- heeft gistermorgen eb( im kwart over acht twee :52i mgens van 16, één van 17 lar en een 17-jarig meisje h0* angehouden in een leeg- •edl taand pand aan de Wil- t« em de Zwijgerlaan. De lit Leiden afkomstige 'ervende jongeren had- n daar een dag of vijf rder hun intrek geno- nen. 'ietsen, potten, pannen, slaap- akken en kleding die ze in ebruik hadden, hadden ze in e voorafgaande drie weken estolen. Met hun aanhouding - Griep velt irinses Juliana )EN HAAG Prinses Julia- kan vandaag en morgen itrui iaar verplichtingen niet nako- nen door een lichte griep, al- us de rijksvoorlichtings- ienst. De prinses zou vandaag i Duivendrecht de officiële Opening verrichten van de ttieuwe behuizing van het pe- rul lologisch instituut. Morgen öu ze het instituut Midgard [oor meervoudig gehandicap- in Tuitjenhorn officieel :nen. (ADVERTENTIE) 11/fLASER EEN ECHTE KOPLOPER solide PC (XT S, AT's) mot gralis 14" ijoniior J V A. f1950," ex. BTW. COMPUTERSYSTEMSm Wagenstraat 39 - Den Haag - Tel 070-639686 zijn volgens de politie acht diefstallen opgelost. De politie kwam bij de woning aan de Willem de Zwijgerlaan terecht op zoek naar een 17-jarige Leidse jongen die was wegge lopen uit de tuchtschool Heiac- ker in Breda. De jongen werd er aangetroffën in het gezel schap van dé twee 16-jarigen en het meisje. Bij verhoor bleek dat de slaapzakken die ze in gebruik hadden van was lijnen waren gestolen. Potten en pannen waren afkomstig uit tuinhuisjes. Ook waren spullen afkomstig van een in braak uit een woning in de Mauritsstraat in Leiden en uit de kantine van LDWS in Lei den Zuidwest. Inmiddels is ge bleken dat een van de 16-jari- ge jongens niets met de dief stallen van doen heeft gehad. Hij is in de loop van vandaag op vrije voeten gesteld. Huisvuil Zuid-Holland naar Twente DEN HAAG De provincie Zuid-Holland zal de komende jaren 170.000 ton huisvuil af voeren naar een stortplaats in Twente. Hierover hebben de milieu-gedeputeerden van Zuid-Holland en Overijssel overeenstemming bereikt. Zuid-Holland kan hierdoor slechts een deel afvoeren van het afval dat de provincie niet zelf kan verwerken, zodat de provincie blijft zoeken naar andere mogelijkheden. Sinds de mogelijkheden om vuil te storten in het buitenland dras tisch zijn afgenomen, houdt Zuid-Holland jaarlijks onge veer 10 procent van het afval ofwel 250.000 toiv over. Blij vende oplossingen hiervoor zijn nog niet gevonden. Siesta in Vietnam In Ho Chi Minh City, het oude Saigon, doen de meeste Vietname- zen nog altijd 's middags een dutje vanwege de hitte. Ook dit kind wil zijn dagelijkse siesta niet overslaan en bij gebrek aan een normaal dak boven het hoofd gebruikt het een grote hoed om aan de brandende zon te ontsnappen. Voor zijn beentjes is helaas qeen plaats meer in het schaduwrijk. s foto: ap Rode Khmer in het offensief BANGKOK De Rode Khmer heeft met drie eenhe den de aanval ingezet op de stad Pailin in het noordwesten van Cambodja. De stad werd van alle kanten onder vuur genomen. Eerder deze week zouden de Rode Khmers al een aantal militaire posten in het gebied rondom Pailin ver overd hebben. De stad, niet ver van de Thaise grens, is van groot strategisch en econo misch belang. Onder de Cambodjaanse be volking leeft de angst dat de Rode Khmer, die tot de Viet namese inval in 1978 in Cam bodja een schrikbewind voer de, weer aan de macht zal ko men, nu Vietnam zijn troepen heeft teruggetrokken. De rege ring zegt er van overtuigd te zijn dat het leger de Rode Khmer en de twee andere Cambodjaanse guerrillagroe pen op eigen kracht aan kan. DEN HAAG PvdA-Iei- der Kok vindt dat het nieuwe kabinet zo snel mogelijk betere en duide lijker wetgeving moet ma ken op media-gebied. „De PvdA is niet verantwoor delijk voor de vage wetgeving die er nu ligt", aldus Kok gis teren na afloop van de dage lijkse formatiegesprekken. De PvdA-leider denkt dat er wel „werkbare afspraken" met het CDA te maken zijn. De standpunten van beide partij en over het mediavraagstuk zijn elkaar een heel eind gena derd, sinds de christen-demo craten op hun verkiezingscon gres in juli vaststelden dat er in ons land onder bepaalde voorwaarden commerciële te levisie bedreven mag worden. Net als de PvdA meent het CDA dat er dan wel eerst har de garanties moeten zijn voor het voortbestaan van het pu blieke bestel. Eventuele afspraken over een nieuwe mediawet kunnen niets meer veranderen aan de huidige, verwarde situatie rond TV 10 en Veronique. „Een rechter kan zich immers niet baseren op een velletje A- 4, haastig opgeschreven tijdens de kabinetsformatie. Hij heeft zich eenvoudig te houden aan de Mediawet zoals die er nu ligt", aldus kringen rond de informateur. De zaak van TV10 en Veroni que is gisteren wel aan de orde geweest in de formatiebespre kingen. Naar verluidt heeft men afgesproken af te wach ten wat het Commissariaat voor de Media en vervolgens de rechter of de Raad van Sta te te zeggen hebben. De onder handelaars van PvdA en CDA, Kok en De Vries, hebben geen afspraken gemaakt over het trekken van één lijn bij een eventueel volgende week te houden debat over de com merciële tv-stations van Lex Harding en Joop van den Ende. Pagina 3: Wet gelijke behan deling strijdpunt bij forma tie KMKEMJDQ met speciale rubriek van de UIT-bijlage ZIE PAGINA Dubbele moord in Bergen op Zoom BERGEN OP ZOOM Een schietpartij in een woning in Bergen op Zoom heeft gister avond het leven gekost aan een man en een vrouw. Een derde persoon raakte zwaar gewond. De politie trof de twee slachtoffers aan in een kamer van de woning. Een zwaar bebloede vrouw lag in de gang. Een kind, dat bij de schietpartij aanwezig was, raakte niet gewond. Over de toedracht van de dubbele moord wilde de politie van Bergen op Zoom vanochtend geen enkele mededeling doen. Zuidafrikaanse krijgt Britse onderscheiding LONDEN Helen Suzman voormalig oppositieleidster van het blanke Zuidafrikaanse parlement, heeft gisteren van de Britse koningin Elizabeth de eretitel ontvangen van Dame Commander of the Bri tish Empire. In een verklaring van het ministerie van buiten landse zaken werd gezegd dat Suzman „zich meer dan 40 jaar heeft ingezet voor de zaak van de mensenrechten van alle Zuidafrikanen". De titel is het vrouwelijke equivalent van een ridderschap. De 71-jarige Suzman kwam in 1952 in het parlement van Zuidafrika, en vertegenwoordigde daar vele S-en lang in haar eentje de li- rale blanke Progressieve Fe derale Partij. DEN HAAG De Euro pese Commissie heeft haar goedkeuring onthouden aan een onderdeel van het gasprijscontract voor de glastuinbouw, dat in juni wérd afgesloten door het Landbouwschap, de Vegin en de Gasunie. Dit heeft tot gevolg dat het nieuwe contract waarschijnlijk niet op 1 oktober ingaat, zoals de bedoeling was, maar een maand later. In het nieuwe contract staat dat de gasprijs gekoppeld blijft aan de prijs van zware stookolie, zolang die prijs zich beweegt tussen de 24 en de 33 cent per kubieke me ter. Komt hij daaronder, dan vindt een verhoging plaats, is er sprake van en prijs van meer dan 33 cent per kubie ke meter, dan wordt een ver laging toegepast. Tegen dat laatste heeft de Europese Commissie be zwaar. Volgens de woord voerder van het Landbouw schap betekent dit dat waar schijnlijk voorlopig het oude gasprijscontract van kracht blijft. Dat is overigens gun stig voor de tuinder, zo stelt hij. De huidige prijs ligt na melijk iets boven de 20 cent per kubieke meter. 'Gorbatsjov' met lsd doordrenkt DÜSSELDORF De West- duitse douane heeft bij de Duits-Nederlandse grensover gang Elten-Emmerich twee Westduitsers aangehouden, die probeerden lsd het land in te smokkelen. De lsd was ge drenkt in 130 vellen papier met de beeltenis van Michail Gorbatsjov. Volgens de douane wordt geregeld geprobeerd lsd de grens over te smokkelen dat is gedrenkt in papier met beeltenissen van bekende figu ren, zoals Batman, Goofy en E.T. Daarmee moet de indruk worden gewekt dat het om plakplaatjes gaat. 36 PAGINA'S Mgr. Simonis betreurt uitlating over „fanatieke joden" Astra-schotel X beperkt het zicht U Gekonkel bij a Feyenoord komt U tot uitbarsting V PSV kan op groter wild gaan jagen Hoogmoed volleyballers komt voor de val Surfhaven en golfbaan bij Merenwijk Leiden NJHC steunt plannen met De Trekschuit op Kaageiland niet CDA Noordwijk wil sluitingstijden cafés vervroegen Drie Gouden Kalveren voor Leedver maak" van Frans Weisz geestelijk leven 2 opinie/weer2 binnenland 3/5 buitenland 4 economie8/21 sport 9/10/11 leiden 13 omgeving 14 t/m 19 kunst 22 radio en televisie 23 Misschien valt het u ook op: het aantal radiopira ten neemt sterk af. De afgelopen twee, drie jaar was de terugloop zelfs tachtig procent. Dat bete kent dat de hausse aan politieberichten, waarin weer eens melding wordt gemaakt van een inval van de politie in een verdacht pand - „waar nie mand aanwezig was bij een aldaar ingeschakeld zendapparaat" - nu wel over zijn hoogtepunt heen is. Het aantal klachten over (de televisie) storende illegale zenders is zelfs gehalveerd. U kunt dus weer ongestoord uw krant bij de tv lezen. Terwijl die aanstaat. Uiteraard is dat de Leidse Courant, als die u tenminste ook aanstaat. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1