Gijzeling eindigt met dood gangster W r Bon- 3 11 13 15 17 mal Ie 23 25 30 Klok terug ■8" uridische steekspel commerciële tv IRA plaatste bom in muziekschool Brits marine AUTCEHEEMSKERK Qo Zaterdag 23 september 1989 80ste jaargang no. 24529 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers. behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdi]k 34.2312 DD. postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (mcl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t./m vr. 18.00-19.00 uur, zat 14 00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f,0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. HET WEER Wisselend bewolkt en enkele buien, mogelijk met onweer. Temperatuur ongeveer 20 gra den. Wind uit westelijke rich- tigen, aan de kust vrij krach tig. Morgen nog een enkele bui, daarna perioden met zon. Temperatuur ca 21 graden. Zon op: 06.29; onder: 18.34. Hoog water Sch.: 10.40 en 23.05; laag w.: 05.24 en 17.35. omertijd indigt annacht weekeinde komt er einde aan de zo- jrtijd. Vannacht moet 03.00 uur de klok uur worden terug zet. Volgend jaar be- nt de zomertijd in de cht van zaterdag 24 op zondag 25 lart. Óm twee uur nachts wordt de klok n een uur vooruitge- naar drie uur en dat ft zo tot zondag 30 jtember 1990. PROVINCIES IN BRIEF AAN INFORMATEUR: Nieuw kabinet moet Randstad stimuleren AMSTERDAM Om de prominente econo mische positie van de Randstad veilig te stel len moet het nieuwe kabinet een „integraal Randstadbeleid" voeren. Dat schrijven de be sturen van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht in een gisteren verstuurde brief aan informateur Lubbers. De provincies wijzen daarbij op het belang van de Randstad voor de nationale economie. Ruim 40 procent van de Nederlandse bevol king woont in de Randstad, terwijl de helft van de beroepsbevolking er werk vindt. Tot op dit moment is, ondanks diverse aanzetten daartoe, nog geen begin gemaakt met een dergelijk integraal beleid, aldus de provincies. Gezien de Europese eenwording en de inter nationalisering van het bedrijfsleven vinden de provincies versterking van sociaal-econo mische positie van de Randstad hard nodig. Anders, zo zeggen zij, kan de aansluiting met internationale ontwikkelingen niet worden gehandhaafd. Uit onderzoek van de Universiteit Twente blijkt dat de provincies op jaarbasis 80 mil joen gulden extra moeten uitgeven voor het ontwikkelen van de Randstad. Vooral de be strijding van de „hardnekkige werkeloos heid" in de vier grote steden vraagt om extra inspanningen. Ook de stadvernieuwing vraagt om „aanvullende financiële injecties", zo staat in de brief. Orkaan Hugo gaat liggen CHARLESTON De orkaan Hugo die gisteren met een snelheid van 217 kilometer per uur de Amerikaanse oost kust bereikte, heeft in de staat South-Carolina zeker aan acht mensen het leven gekost. De restanten van de storm zullen vandaag en morgen via westelijke Pennsylvania en de staat New York de Canadese grens bereiken. Hoewel de cycloon gisteren op zijn noodwestelijk pad over het vaste land snel verzwakte tot een tropische storm, waren de ver woestingen enorm groot. In en om Charleston werden elec- triciteits- en telefoonleidingen verwoest, auto's omvergewor pen, bomen ontworteld en daken van de huizen gerukt. Tientallen huizen werden geheel verwoest. Reddingsploegen waren gisteren de gehele dag bezig met het vrijmaken van de wegen in het kustgebied van South Carolina. Enkele pogingen winkels in Charleston te plunderen wer den door de politie met harde hand de kop ingedrukt. Pagina 7: Mensen keren huiswaarts NA VRIJLATING GEZIN EN ACHTERVOLGING LUIK De gijzeling in het Belgi sche plaatsje Tilff is vannacht geëin digd met de dood van één gangster en de arrestatie van de overige twee. Enige uren daarvoor had het drietal hun gijzelaars, de moeder van het gezin Jeuris en haar twee dochters, vrijgelaten. De Belgische rijkswacht heeft niet meegedeeld of de leider van de gangsters, de be ruchte Fransman Philip Delaire bij het vuurgevecht met de politie is gedood, of een medeplichtige. De gijzelnemers hadden eerst in Tilff de twee meisjes vrijgelaten in ruil voor ruim anderhalf miljoen losgeld. Nadat ze in een auto waren gevlucht, lieten ze ook de moeder vrij. Ze wisselden direct daarna hun eerste vluchtauto, een zwarte Merce des, tegen een Citroen CX. Daarna heb ben ze een andere auto gestolen in het plaatsje Herstal, in de buurt van Luik. Ze werden bij hun vlucht op de voet ge volgd door auto's en helikopters van de Belgische politie. Ze leken eerst richting Maastricht en mogelijk Eindhoven te vluchten, maar kwamen uiteindelijk te recht in Droixhe, een buitenwijk van Luik. Op dat moment was één gijzelne mers bij de achtervolging al door de poli tie doodgeschoten. Volledig in het nauw gedreven verschansten de andere twee zich op het dak van een flatgebouw en gooiden biljetten van het losgeld naar be neden. De politie omsingelde het flatge bouw volledig. De Belgische politie meldde dat behalve Philippe Delaire nog één van de gangsters de Franse nationaliteit heeft. De derde zou eveneens een buitenlander zijn, maar zijn identiteit is niet bekendgemaakt. Vol gens de politie in Tilff hebben de gang sters voor hun vertrek uit de woning, waar zij hun drie gijzelaars vasthielden, geen contact kunnen opnemen met even tuele handlangers. Pagina 7: Moeder en dochtertjes Jeuris ongedeerd vrij jjjan Teulings iverleden )TTERDAM De acteur n Teulipgs is gisteren op 84- •ige leeftijd overleden. Hij eeg vooral bekendheid door n vertolking van Commissa- i Maigret in de gelijknamige -serie naar de boeken van de ilangs overleden Georges Si- enon. Door zijn hoofdrol die van 1966 tot 1970 vertolkte deze televisieserie werd hij vele jaren nadien geïdenti- :eerd met Maigret. Hij was hter ook gekend om zijn re-' es en zijn acteren in stukken De Plaatsbekleder van xhhuth en De Drie Zusters in Tsjechov. Tevens speelde j in een groot aantal films en ikele latere televisieseries. Jan Teulings, wiens carrière onverbrekelijk was verbonden met zijn rol als Maigret in de gelijknamige tv-serie. Pagina 11: Teulings was meer dan alleen Maigret. ILVERSUM De nieu- commerciële zender r10 en de Vecai (de Ne- erlandse Vereniging van ibelexploitanten) begin- en een rechtszaak tegen et Commissariaat voor de ledia. Zij willen via de :hter duidelijkheid ver rijgen over het doorge en van programma's van *T10 via de Nederlandse ibel. ie zaak zal dienen voor de msterdamse rechter, de exac- datum is nog niet bekend. V10 en Vecai willen van de chter een zogeheten „ver- aring voor recht" krijgen dat programma's van de „Eu- pse zender TV10" door elke ibelexploitant mogen worden >orgegeven. OS, NDP (dagbladpers) en TER hebben ook besloten ge- chterlijke stappen te nemen. Daarbij denken ze aan een spoedprocedure bij de Raad van State of een kort geding. Maandag wordt daarover een definitief besluit genomen. De drie gaan ook procedures in gang zetten waarin het Com missariaat, Veronique en TV 10 verantwoordelijk worden ge steld voor de geleden en nog te lijden schade die de drie zeg gen te hebben ondervonden door de plannen en de invoe ring van commerciële televi sie. TV 10 start op 28 oktober met zijn programma's vanuit Lu xemburg. Veronique is inmid dels begonnen met proefuit- zendingen, die zijn te ontvan gen via een aantal kabelnet ten, zoals Gouda en Leeuwar den, die al een contract heb ben afgesloten met Veronique. Ook particulieren met een ei gen satellietschotel kunnen de proefprogramma's ontvangen. lén op 1000 eieren besmet met salmonella EN HAAG Het aantal gevallen van besmetting met salmo- ella is sinds 1987 fors gestegen. De geneeskundige hoofdinspec- e heeft het ministerie van WVC gisteren van deze „zorgwek- ende" stijging op de hoogte gesteld. Vorig jaar deden zich 330 fallen van salmonella- en enteritdis-besmetting voor in ons ind, tegen 160 het jaar er voor. Dit jaar zijn er al 417 gevallen ikend. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhy- ëne stelt een onderzoek in naar de relatie tussen het aantal ismettingsgevallen en de consumptie van eieren en kippevlees. olgens een voorlopige schatting is 1 op de 1000 eieren met sal- •nella besmet. Een verbod op het eten van eieren is voorals- g niet aan de orde. k CU1DO DE MOOR 1937 1989 1&. Omhelzing korte stop van de rouwstoet voor de Ko- krans die Croiset even daarvoor aan de ninklijke Schouwburg in Den Haag. Daar lijkwagen heeft gehangen, brachten collega's van De Moor een laat- foto: milan konvalinka Directeur van het Nationale Toneel Hans ste eerbetoon aan de acteur, wiens stoffe- Croiset (tweede van rechts) omhelst Jas- lijk overschot gisteren werd gecremeerd in per de Moor, zoon van de dinsdag overle- crematorium Ockenburgh. Martine de den acteur Guido de Moor, tijdens een Moor, achter Jasper, werpt een blik op de LONDEN Het verbo den Iers Republikeins Le ger heeft de verantwoor delijkheid opgeëist voor de bomaanslag op de mu ziekschool van de Britse marine bij Deal, in het graafschap Kent. Bij de aanslag zijn elf mensen om het leven gekomen, en 22 anderen raakten ge wond. Vermoedelijk zal het aantal dodelijke slachtoffers nog stijgen, omdat de toestand van en kele gewonden kritiek is. De verantwoordelijkheid voor de aanslag werd opgeëist in een verklaring die over de te lefoon werd voorgelezen aan het Ierse persbureau Ireland International. In de verklaring zegt de IRA „een bezoek" te hebben gebracht aan de mu ziekschool waar 250 recruten worden opgeleid, als reactie op het recente bezoek van de Britse premier Margaret That cher aan Noord-Ierland. De premier is volgens de verkla ring naar Noord-Ierland geko men ,;met een oorlogsbood- schap". „Wij willen nog steeds vrede, en we willen dat de Britse regering ons land ver laat", zo werd daaraan toege voegd. Nauwelijks zes uur na de bom aanslag op de kazerne ver klaarde de politieke tak van de IRA, de Sinn Fein, dat Groot-Brittannië het initiatief moet nemen tot besprekingen. „Instemming met een dialoog zou betekenen dat de Britse regering een flinke bijdrage aan de vrede zou leveren die mensenlevens zou besparen", aldus woordvoerder Danny Morrison. De Britse minister van defen sie, Tom King, die per heli kopter een bezoek bracht aan de getroffen kazerne, zei dat de Britse regering niet van zins is toe te geven aan terro risme. „Mensen die zulke gru welijkheden begaan tegen jon ge musici die miljoenen men sen in binnen- en buitenland vreugde brengen zullen niet winnen", aldus King. Pagina 7: Kazerne werd be veiligd door particulieren ADVERTENTIES OFF. DEALER ."5* LEIDEN O NISSAN ROELOFARENDSVEEN Lammenschansweg 128 Alkemadelaan 1 Tel. 071-310811 Tel. 01713-12866. kinderschoenenspecialist [renata VIJF MEIPLEIN 98 LEIDEN 071-320200 Azaleastraat 120 Den Haag 070-(3)452028 Hezbollah wil wraak geëxecuteerden BAYRUT De pro-Iraanse Hezbollah in Libanon heeft giste ren aangekondigd de executie van zestien Kuwayters in Saudia- rabië te zullen vergelden. De Kuwayters werden donderdag ont hoofd omdat zij schuldig waren bevonden aan het plegen van bomaanslagen in de heilige stad Mekka in juli dit jaar. De Hez bollah zei dat „de diepe wrok die de acties van het terroristische ongelovige (Saudische) regime tegen de ware islamieten be heerst, het motief zal zijn om het bloed van de onderdrukten te vergelden". De Saudische televisie heeft getuigenissen van de zestien Kuwayters uitgezonden, waarin één van hen verklaarde dat zij de wapens van de Iraanse ambassade in Kuwayt hadden gekregen. Doodvonnis Nadjer nietig verklaard WARSCHAU Het Poolse hooggerechtshof heeft het doodvonnis nietig verklaard dat in 1983, tijdens de staat van beleg, werd uitgesproken tegen Zdzislaw Najder, ex-di recteur van de Poolse afdeling van Radio Free Europe. De zaak-Najder zal opnieuw wor den voorgelegd aan de militai re aanklager, aldus het officië le Poolse persbureau PAP. Najder werd door een militaire rechtbank bij verstek ter dood veroordeeld wegens spionage, nadat hij in 1981 naar het wes ten was geëmigreerd. Daar ontpopte hij zich als medewer ker van Radio Free Europe tot een fervent criticus van de toenmalige militaire Poolse re- gering\ Lubbers wil vanaf woensdag over inhoud beleid praten (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Informa teur Lubbers en de onder handelaars van CDA en PvdA willen uiterlijk dinsdagavond een defini tieve agenda klaar hebben voor de formatiebespre kingen. Het opstellen van een ont- werp-agenda waarmee Lub bers, De Vries (CDA) en Kok (PvdA) gisteren een begin maakten is vanmorgen hervat in het bijzijn van twee 'secon danten': de PvdA'er Wöltgens en de CDA'er Brinkman. Gisteren is een inventarisatie gemaakt van de immateriële onderwerpen die in een re geerakkoord zouden moeten worden geregeld, zoals eut- hansie, de wet gelijke behan deling en het mediabeleid. Vanmorgen zijn de financieel - economische punten aan de orde geweest. Daarbij werd onder meer gesproken over de wenselijkheid afspraken te maken over de belastingdruk, het financieringstekort, de be grotingsdiscipline, de milieu uitgaven, de werkloosheidsbe strijding, de positie van de mi nima en de uitvoering van het 'plan-Dekker' in het volksge zondheidsbeleid. Kok en De Vries kunnen na het weekeinde nog verande ringen in de agenda voorstel len. De PvdA-fractie zal hier over dinsdagochtend vergade ren. Het CDA heeft De Vries en Brinkman een volledig mandaat gegeven. Het opstellen van de agenda voor de onderhandelingen is volgens de woordvoerder van de informateur „zeer belang rijk, omdat hiermee het kader Ruding mogelijk toch weer minister WASHINGTON Minis- ter Ruding sluit een derde ambtstermijn als bewinds man op financiën toch niet volledig uit. Hij mag dan in het verleden herhaalde lijk hebben gezegd twee termijnen mooi te vinden, gisteren hield hij in Was hington op omzichtige wij ze een slag om de arm. Ru ding is daar als voorzitter van het Interimcomité van het Internationale Mone taire Fonds (IMF), dat morgen zijn halfjaarlijkse vergadering houdt. van het regeerakkoord al wordt vastgelegd". Hij ver wacht dat woensdagochtend al de officiële besprekingen tus sen de informateur en de vier onderhandelaars kunnen be ginnen. Kok zei gisteren de voortvarendheid van Lubbers te waarderen, hoewel hij daar bij aantekende dat het tempo niet te hoog mag worden. „An ders kunnen de fracties het niet meer bijbenen", aldus Kok. De woordvoerder van de in formateur zei niet uit te slui ten dat in de loop van de for matiebesprekingen vertegen woordigers van werkgevers en werknemers zullen worden uitgenodigd. Op die manier zou de basis kunnen worden gelegd voor een 'sociaal ak koord' in het komend najaar. Kok zegt overigens nog te dubben of hij zelf in een cen trum-links kabinet gaat zitten. Hij sluit dat uiteraard niet uit maar noemt het „zeker geen vastliggende zaak". Pagina 3: „Lubbers en Kok slaan spaarvarken VVD stuk" Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur. zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr.071- 122248 en uw krant wordt nog dezelf de avond nabezorgd. 30 PAGINA'S „Optimisme over bestrijden kanker misplaatst" Onderwijzer: Wel bevoegd, niet bekwaam De mooie poppen van Meina van der Horst Gemeentefonds is een gevaar voor bibliotheek Katholiek schoolbestuur wil school in Buitenhof Vanderlijde grijpt weer naast eremetaal I INKLEUR Ben Schmitz en Tijmen Jansen over toekomst KRO en NCRV Heere Heeresma: tussen porno persiflage en bijbelstudie Julio Iglesias slikt succes als medicijn tegen ouder worden geestelijk leven 2 opinie/weer/brieven2 binnenland 3/4/5 buitenland 6/7 economie 9 kunst 11 leiden 13 omgeving 14/15 autonieuws 16 sport 17/19 radio en televisie 20/21 finale23 t/m 30 Het ligt niet erg in onze aard, maar dit weekeinde zetten we met zijn allen de klok terug. Een uur welteverstaan. De nacht van zaterdag op zondag wordt daardoor een uur langer, maar wie denkt dat dit een extraatje is, komt op den duur toch bedro gen uit, want volgend voorjaar wordt het weer zo mertijd. We krijgen met zijn allen immers gewoon terug wat ons in het voorjaar is afgenomen. Meer tijd dus in het weekeinde om leuke dingen te doen, zoals het lezen van de krant. En welke krant kun je daar nu beter voor nemen dan de Leidse Cou rant, die niet alleen zijn tijd ver "vooruit is, maar de klok ook slechts een keer per jaar - in dit week einde en alleen om bovenstaande reden - terugzet. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1