xcidóc 0omcmt Doden bij explosie in kazerne I 4 5 13 14 15 17 Kabeltje Gemeenten wensen grotere bevoegdheid voor hun secretaris Veronique met 4)allas en Freek le lucht in )ntknoping gijzeling s kwestie van tijd VS in rep en roer voor orkaan Hugo Hagenaar levert na 45 jaar landmijn in Vertrouwen CDA PvdA is nog ver te zoeken VANDAAG J lsl Vrijdag 22 jaargang no. 24528 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthofl Pers, Apothekersdi]k 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071 -313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f,24,24 per maand (aut betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00 19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248 Advertenties, (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f .0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties, 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur I J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 Half tot zwaar bewolkt en en kele buien, mogelijk met on weer. Minimumtemperatuur omstreeks 15 graden, middag- temperatuur ongeveer 20 gra den. Wind uit west tot noord west, matig. Zon op: 07.27, onder: 19.36; hoog water Scheveningen: 09.55 en 22.35; laag water: 04.46 en 17.35. luderschapsverlof iTU-Delft ;LFT De Technische liversiteit van Delft gaat bij zes ton besteden aan maat- jelen in het kader van de 'ancipatie van de vrouw. >t gaat onder meer om het roeren van ouderschapsver- Dit houdt in dat zowel de in als vrouw na de geboorte m een kind een half jaar ig korter mogen werken, ider dat zij daarvoor veel n hun inkomen hoeven in te reren. Verder is er geld vrij maakt voor uitbreiding van t aantal crèches en een ver- iging van het bevallingsver met twee weken. DEN HAAG De voorzitter van de Vereniging van Neder landse Gemeenten, burge meester Havermans van Den Haag, heeft vandaag in Sche veningen tijdens een congres gepleit voor een aanwijzings bevoegdheid voor gemeentese cretarissen. Door zo'n be voegdheid kan de gemeentese cretaris ambtenaren opdragen besluiten van het gemeentebe stuur uit te voeren. Volgens de oude Gemeentewet was de gemeentesecretaris al tijd hoofd van het ambtena renapparaat. Door deze plaats in de organisatie was zijn posi tie altijd duidelijk en had hij niet eens een aanwijzingsbe voegdheid nodig. In het ont werp voor de nieuwe Gemeen tewet wordt de gemeentese cretaris gelijkgesteld met an dere diensthoofden, waardoor er geen echte link meer zal zijn tussen het gemeentebe stuur en het ambtenarenappa raat. Die link moet echter blij ven, aldus Havermans, en daarom vroeg hij de gemeente- wetgever vandaag de aanwij zingsbevoegdheid voor de ge meentesecretaris wettelijk te verankeren. Drugsbeleid struikelblok voor open grenzen BRUSSEL De controles aan de gren zen tussen Nederland, België, Luxem burg, Frankrijk en West-Duitsland zul len niet op 1 januari '90 worden afge schaft, maar pas later. De betrokken re geringen slagen er niet in op tijd hun beleid overeen te stemmen op het ter rein van drugs, en visa. Vooral het Ne derlandse drugsbeleid, dat in de ogen van West-Duitsland en Frankrijk veel te liberaal is, vormt een groot struikel blok. De landen beloofen elkaar in 1985 de controles aan de grenzen geleidelijk af te schaffen. De Fransen hebben ge zegd dat als deze operatie mislukt voor hen vaststaat dat ook de grotere opera tie van EG-samenwerking mislukt. Pagina 4: 'Idee te optimistisch' Tirade van Ligatsjov tegen „kapitalisme en anarchie" MOSKOU Het Sovjet-politburolid Jegor Ligatsjov meent dat de hervormers het kapitalisme in de Sov jetunie willen herstellen en chaos over het land af roepen. Hij heeft dat woensdag gezegd in een felle toespraak voor het plenum van het centraal comité van de communistische partij. De tekst van de rede werd gisteravond laat door het persbureau Tass ge publiceerd Volgens Ligatsjov, die met zijn conserva tieve ideeën steeds verder komt af te staan van pre sident Gorbatsjov, is de langdurige etnische onrust waarmee het land kampt deels te wijten aan Gor- batsjovs perestrojka (hervormingsbeleid). Ligatsjov hield zijn rede nadat vijf van zijn medestanders in het politburo. onder wje oud-KGB-chef Viktor Tsje- brikov en de Oekraiense partijleider Vladimir Sjtsjerbitski, plaats hadden moeten maken voor aan hangers van Gorbatsjov. Pagina 6: Wel leesvoer, geen resultaat MOGELIJK AANSLAG IRA IN ZUID-ENGELAND DEAL In de Zuidengelse plaats Deal heeft zich vanmorgen rond half tien een enorme explosie voor gedaan in de kazerne van het staf muziekkorps van de Britse marine. Een of meer gebouwen zijn inge stort. Gevreesd wordt dat daarbij een groot aantal mensen om het le ven is gekomen. Rond het middaguur werden nog tiental len militairen vermist. Zij zouden onder de puinhopen van de gebouwen liggen of ingesloten zijn door de branden, die direct na de ontploffing uitbraken. Reddings ploegen maakten bij het zoeken naar slachtoffers gebruik van speciale camera's om door de vlammen en in het puin te kunnen 'kijken'. Door de ontploffing raakten ook velen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog on bekend. Niet uitgesloten is dat het om een aanslag gaat van de IRA. Er bestond in Groot-Brittannië al lange tijd vrees voor een aanslag door de Noordierse terroris ten. De IRA heeft gezworen dat zij de twintigste verjaardag van de aanwezig heid van Britse troepen in Noord-Ierland zou 'herdenken' met aanslagen. Een inwoner van Deal zei te hebben ge hoord dat zich een explosie had voorge daan in de boilerkamer van de barakken. Tientallen ambulances, brandweer- en po litieauto's zijn naar het complex gesneld, zo zei hij. ii. 750 UXEMBURG Als je V eronique-kopstukken c Harding en Ruud endriks zo hoort, is er )-aeen vuiltje aan de lucht. 95 et Commissariaat van de ledia, de Raad van State Den Haag mogen P" warsliggen wat ze wil- en, het commerciële tele- isiestation start zijn uit- pndingen 'gewoon' op laandag 2 oktober. let Dallas, 'huiskomiek' reek de Jonge in de ope- ingsshow, keiharde actiefilms s het bekende Ameri- aanse recept, sport, pop en en gezonde dosis' erotiek. En at alles 24 uur per dag en in erschillende talen. Maar ko- ien die uitzendingen ook op e Nederlandse kabel ie vraag hield menigeen gis teren bezig tijdens een pers conferentie, die in Villa Lou- vigny, ofwel het hoofdkwar tier van Radio Télé Veronique in Luxemburg, werd gehou den. Lex Harding: „Veronique voldoet aan de nationale, of wel Luxemburgse wetgeving, met een officiële zendmachti ging van de overheid om via kanaal 49 in de Luxemburgse ether uit te zenden. Daarna gaat het via de Astra naar ie dereen die Veronique wil ont vangen. Veronique beant woordt aan de Europese regel geving ten aanzien van grens overschrijdende televisie en voldoet aan de Nederlandse Mediawet". Hoe het Commis sariaat van de Media, dat gis teren met twee man in Lu xemburg vertegenwoordigd was, hierover denkt, wordt volgende week bekend. 1LFF In het Belgische dorp Tilff bij Luik werd anmorgen in grote spanning gewacht op de ontkno- 'ing van de gijzeling van 41-jarige bankiersvrouw Jeu- en haar twee dochtertjes van 10 en 12 jaar. pisteren waren de drie gangsters akkoord gegaan met de vrijla- *ng van de kinderen in ruil voor een losgeld van 30 miljoen "ank (1,6 miljoen gulden) en een vrije aftocht. Volgens de BRT- idio zou eerst de tienjarige Gaelle worden vrijgelaten in ruil 'oor de helft van het losgeld. Daarna zou de twaalfjarige Fran- oise worden geruild tegen de rest van het geld. Hun moeder Pais levend schild achter in de vluchtauto. De autoriteiten 'ebben inmiddels met de pers afgesproken dat de vlucht een twartier lang verzwegen wordt. Daarna maakt de politie be- end in welke richting de auto is vertrokken. De villa van de amilie Jeuris ligt enkele kilometers van de oprit van de auto- J'eg- Linksaf loopt die na tien kilometer vast in het centrum Luik. Rechtsaf gaat de weg in de richting van de Ardennen "i de Luxemburgse grens. (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F. P BANGIGS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Sommige bewoners van Amerikaanse plaatsen aan de oostkust namen ongeveer alles mee op hun vlucht voor Hugo. Deze man in Folly Beach hield in zijn afgeladen auto nauwelijks nog ruimte over voor zijn gezin. FOTO: AP WASHINGTON De oostkust van de Verenigde Staten is de afgelopen nacht danig geteisterd door de orkaan Hugo. Be woners van de kustgebie den in de staten Georgia en South Carolina hadden eerder al een veilig heen komen gezocht in het bin nenland. De orkaan was al weer aangezwollen tot windsnelheden van 200 kilometer per uur en om dat dit precies samenviel met hoogwater beukter golven van meer dan zes meter hoogte op de kust. Ondertussen maakt ook het noordoosten van de VS zich op voor Hugo. Het leger heeft zijn vliegtuigen landinwaarts ge bracht en schepen de zee opge stuurd om de storm daar af te wachten. De ruimtevaart- dienst NASA heiiï besloten het ruimteveer Atlantis, dat op een lanceerplatforrn in Cape Canaveral in Florida staat op gesteld, niet te verplaatsen, omdat men verwacht dat de lanceerbasis buiten bereik van de orkaan blijft. Vrijwel tegelijkertijd kwamen Amerikaanse troepen aan op St. Croix, één van de door de orkaan Hugo geteisterde Maagdeneilanden waar hele horden mensen tot plunderin gen waren overgegaan. Vol gens woordvoerder Marlin Fit- zwatter van het Witte Huis zouden de militairen alleen al door hun verschijning een verbetering in de wanorde te weeg hebben gebracht. Hoe lang de 1100 man militaire po litie op het eiland moeten blij ven om een einde te maken aan de chaos, is nog niet te zeggen Pagina 6: Half miljoen men sen op de vlucht Protest Duizenden zwarten trokken gisteren protesterend door de straten van de Zuidafrikaanse plaats Pietermaritzburg. Nadat de demonstratieve optocht was afgelopen, zorgden enkele groepen voor veel onrust in de binnenstad. Winkelruiten werden ingeslagen en goederen werden geplunderd. FOTO: AP DEN HAAG Een 70-jarige Hagenaar heeft gisteren een landmijn uit de Tweede We reldoorlog ingeleverd bij de Haagse politie. Hij deed dit in het kader van de landelijke in- zamelactie van wapens deze maand, georganiseerd door het ministerie van justitie. Volgens een woordvoerster van de politie is de landmijn, een zogenaamde springmijn daterend uit 1944, erg gevaar lijk. „De mijn kan elke minuut ontploffen. De slagpin, het kruit: alles zit er nog in". De mijn wordt vermoedelijk vol gende week tot ontploffing ge bracht. De voormalige eigenaar van de mijn, die hijzelf heeft opge- over de reactie van de politie. „De mijn is helemaal niet ge vaarlijk. De slagpin heb ik verwijderd. De mijn heeft veertig jaar lang op mijn schoorsteen gestaan". Dat hij nu toch de mijn heeft ingeleverd heeft meer met het verzoek van zijn vrouw te ma ken dan dat hij het ding ge vaarlijk zou vinden. „Mijn vrouw had genoeg van de mijn op de schoorsteen". DEN HAAG Het ver trouwen tussen CDA en PvdA vanochtend echt zijn begonnen aan de on derhandelingen over een centrum-links kabinet, is nog ver te zoeken. De on derhandelaars De Vries (CDA) en Kok (PvdA) lie ten gisteren na een eerste gezamenlijk bezoek aan informateur Lubbers dui delijk merken dat hun partijen aan elkaar zullen moeten wennen. „Het zal nog wel een tijdje du ren voordat er vertrouwen tussen de partijen groeit", zei De Vries. „CDA en PvdA heb ben jarenlang tegenover el kaar gestaan. Maar wij durven het avontuur aan". Volgens Kok is de informatie onder een ongelukkig gesternte ge start. „Ik betreur de behande ling van D66 door het CDA in hoge mate. Dat schept op voor hand geen goede sfeer voor de best denkbare resultaten". Voordat Kok en De Vries met Lubbers rond de tafel gingen zitten, had D66 de knoop door gehakt en besloten niet langer deel te nemen aan de coalitie besprekingen. Volgens fractie leider Van Mierlo was er in- voldoende zicht op een stabiel driepartijenkabinet, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Kok en De Vries zijn vanoch tend al bij Lubbers geweest met hun verlanglijstjes. Later zullen beide partijen met duo's werken. Wim Kok neemt dan Thijs Wöltgens mee en Bert de Vries laat zich vergezellen door Elco Brinkman. Beiden zijn voorbestemd om fractie leider te worden. Pagina 4: „Het CDA heeft ons niet serieus genomen" Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, za terdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr.071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. 20 PAGINA'S Van Mierlo: ,,CDA wilde ons vernederen, niet Lubbers" Overleven Veronique en TV10 hun geboorte? ]m Wisselende kwaliteit in „Au Pair" van U W.F.Hermans w Leids verzorgingshuis krijgt drie ton terug Veensejongens willen skateboardbaan Pater Raymond van Sasse van Ysselt stopt met zielzorg in Woubrugge Voorhout wil totale oplossing voor Teylingerlaan GEEC7I' EVFV OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND KUNST BOEKEN SPORT ECONOMIE LEIDEN OMGEVING LAND EN TUINBOUW KERKDIENSTEN RADIO EN TELEVISIE FILM Door problemen bij de ex peditie heeft u gisteren de UIT-bijlage niet bij uw krant aangetroffen Wij bieden daarvoor onze ex cuses aan en bezorgen u de bijlage vandaag. Minder Nederlands, meer Europees. Zo presenteert het het nieuwe commerciële televisiestation RTL Veronique zich aan de kijker. „Wij richten ons op een kijkerspubliek in de Benelux en de rest van Europa en hopen zelfs een contract af te sluiten met een kabelexploitant op Curacao". Geen reden dus om je zorgen over te maken, lijkt Lex Har ding, de Veronique-directeur te zeggen tegen al die mensen, die met bedenkelijke gezichten de ontwik kelingen in medialand volgen. Op Den Haag en omgeving richt Veronique zich in elk geval niet in het bijzonder. Dat wordt uiteraard overgelaten aan de Leidse Courant. Met meer regionaal nieuws, maar met niet minder Nederlands of Europees nieuws. U merkt het als u hieronder een kabeltje naar ons uitlegt. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1