Grote zuivering Sovj et-politburo mm D66 wil serieus genomen worden Plunderingen en chaos op Maagdeneiland vandaag' 7 13 Omroeper Ceidóe 0ou/iant Donderdag 21 september 1989 80ste jaargang no. 24527 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthofl Pers. Apothekersdijk34.2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden Abonnementen, (incl. 6% BTW) f 24.24 per maand (aut.betaling). 1.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl 6% BTW) f.0,67 per mm., familiebenchten 10.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G J Onvlee. Vandaag bij deze krant Morgen overwegend zonnig. In de loop van de middag of avond toenemende bewolking mogelijk gevolgd door enkele regen- of onweersbuien. Mid- dagtemperatuur rond 24 gra den. Matige wind uit zuidoost. Zon op: 07.25; onder: 19.38. Scheveningen hoog water: 8.45 en 20.54. Laag water: 3.57 i 16.40 uur. *4JAAfi Nieuwe camera voor Russische tv-ploeg OEN HAAG De actie die het CDA-kamerlid Ton Ie Kok vorige week op touw zette om een Russisch v-team te helpen dat in Amsterdam van een dure amera was beroofd, is geslaagd. Het kamerlid zei <anmorgen verrast te zijn door de offerbereidheid He vele burgers toonden. „Er belde zelfs een bij- iandsmoeder op die 50 wilde storten". Hoewel \et benodigde bedrag van 130.000 niet werd ge wald, hebben enkele bedrijven (waaronder Philips, lie de nieuwe apparatuur levert) en de gemeente Amsterdam toegezegd de rest te zullen bijpassen. )e Moskouse cameraploeg, die gedurende tien da- en door ons land trok om een documentaire over Jederland te maken, is uitgenodigd om volgende veek de nieuwe camera in ontvangst te komen ne- nen. De KLM zorgt voor gratis vliegtickets. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het is nog ste - iet helemaal zeker ieel zal uitmaken vuil - n nieuw kabinet. De Democraten kwamen aan het eind van de och tend bijeen om te beslis sen of zij voldoende se rieus genomen worden door informateur Lub bers. D66-voorman Van Mierlo beklaagde zich gisteren in een brief aan informateur Lubbers over de „zwijgende" rol die zijn partij naar zijn mening in de formatie wordt toebedeeld. D66 wil alleen akkoord gaan met slechts 1 ministerspost, als die post van „voldoende" gewicht is. Van Mierlo denkt daarbij aan de departementen van financiën, buitenlandse za ken, of milieu. Ook PvdA-leider Kok meent dat Lubbers D66 stiefmoe derlijk behandelt. Hij pleit ervoor dat de Democraten in het vervolg „niet slechts worden geduld, maar als ge lijkwaardige deelnemers aan de onderhandelingen worden beschouwd". Lubbers ontkent deze be schuldigingen overigens met klem. Alle drie partijen zijn hem even lief, zegt hij. Het enige verschil tussen D66 enerzijds en CDA en PvdA anderzijds is dat de Demo craten, als zij een bepaald compromis niet aanvaarden, nog niet de vorming van een centrum-linkse coalitie on mogelijk maken. Als de soci alisten of de christen-demo craten een onoverkomelijke blokkade opwerpen, bete kent dit automatisch dat Lubbers zijn opdracht terug moet geven aan de koningin en dat de formatie mislukt is. Lubbers vindt dat de bijzon dere positie van D66 met zich meebrengt dat deze par tij nu zonder meer akkoord moet gaan met een zetelver deling in het kabinet van 7- 6-1. Pagina 3: PvdA tegen btw- verlaging HAAGSE EN LEIDSE ONDERZOEKER NAAR POLITIE IN MOSKOU DEN HAAG Een Haagse en een Leid- se onderzoeker gaan als eerste Westerlin gen een bezoek brengen aan de politie van Moskou. Het gaat om drs. J. de Blaey, hoofd van de Dienst Beleidszaken en Onderzoek van de politie in Den Haag en dr. A. Muller, voormalig sociaal-we tenschappelijk onderzoeker Rijksuni versiteit Leiden. Het bezoek dat een week duurt heeft als doel inzicht te krij gen in het functioneren van de Russische militia. Verder hopen de onderzoekers al les te weten te komen van de drugspro blematiek de georganiseerde misdaad en de milieuproblemenin de Sovjetunie. Irandweerlieden zijn bezig met het redden van passagiers van de bij de start te water geraakte en stukken gebroken Boeing. FOTO: AP Boeing 737 verongelukt )ij start x VEW YORK Een ig 737-400 van de Amerikaanse luchtvaart maatschappij US Air, met 61 mensen aan boord, is gisteravond bij de start op üet Newyorkse vliegveld La Guardia verongelukt, fct vliegtuig raakte van de lartbaan af, kwam in de East liver terecht en brak in stuk- Zeker drie inzittenden :ijn om het leven gekomen. De lewyorkse burgemeester Ed ward Koch, die zich naar de ilaats van het ongeluk had ge- poed, zei dat 51 mensen onge leerd uit de wrakstukken van iet toestel waren gekomen. Sommigen konden vanuit het vliegtuig op de vleugels klim men. Anderen belandden in het water. Het vliegtuig had 54 passagiers zeven bemanningsleden boord en had Charlotte, in North Carolina, als bestem ming. Het ongeluk gebeurde na een dag van slecht weer in New York, met flink veel re gen en dichte mist. De oorzaak is vooralsnog onbekend. Een passagier wordt via een brancard van de wrakstukken van de Boeing weggedragen. Brandweerlieden zoeken door de raampjes van het vliegtuig naar overlevenden. FOTO: AP WASHINGTON De VS hebben gisteren troepen gestuurd naar St. Croix, één van de Maagdeneilan den in het Caribisch ge bied, om de orde te her stellen. Er wordt op grote 1 geplunderd na da chaos die daar is ontstaan na het voorbijtrekken van de orkaan Hugo. Het eiland, met zo'n 50.000 be- woners, is helemaal van de buitenwereld afgesloten. Tele foons werken niet meer. Ra- i-amateurs zeiden dat er was geschoten en dat gevangenen in de chaos waren ontsnapt en deelnamen aan plundertoch ten. Onder de plunderaars zouden ook agenten en militai ren zijn. President Bush heeft St. Croix tot rampgebied uitgeroepen en een half miljoen dollar aan spoedhulp beschikbaar heeft gesteld. De kustwacht heeft al zes boten naar het land ge stuurd die elk enkele honder den mensert kunnen meene men. De VS hebben ook beslo ten hulptroepen te sturen naar Puerto Rico, waar nog steeds geen water en stroom is. Hugo is de krachtigste storm van de laatste tien jaar. Tot nu toe zijn zeker 25 mensen opge komen en werd er voor mil joenen dollars materiële aan gericht. Pagina 4: Europese hulp voor Antillen Corrupte Chinezen geven zich aan PEKING Sinds in China een maand geleden een cam pagne tegen de corruptie van start is gegaan, hebben duizen den plegers van economische delicten zich bij de politie aan gegeven. Dat heeft de Engels talige China Daily gemeld. In bet kader van de campagne heeft de regering clementie toegezegd aan diegenen die zichzelf aangeven en schuld bekennen. Vorige week stond zo'n groep verdachten geza menlijk terecht. Degenen die zichzelf hadden aangegeven en schuld hadden bekend wer den op yrije voeten gesteld. GORBATSJOV VERSTERKT POSITIE MOSKOU Vijf con servatieve leden van het Russische politburo, het leidende orgaan van de communistische par tij, zijn gisteren afgezet. Met deze meest ingrij pende wijziging tot nu toe heeft Sovjetleider Michail Gorbatsjov zijn machtspositie aanzien lijk versterkt. kJDnder de afgezette leiders zijn de vroegere chef van de KGB, Viktor Tsjebrikov (66) en de Oekrainse partij leider Vladimir Sjtsjerbit- sky (71) Beiden klommen op in de partij in de jaren '70 onder Leonid Brezjnev. Sjtsjerbitsky was de onge kroonde koning van de Oekraïne (met zijn 51 mil joen inwoners de op een na grootste republiek van de Sovjetunie). Ook de secreta ris voor landbouw Viktor Nikonov moest het veld rui men. Hij stond bekend als een gematigd aanhanger van Sovjetleider Michail Gorbatsjov. De dramatische veranderin gen, die bekend werden ge maakt na een chaotische vergadering van het cen traal comité van de partij, betekenen ook het vertrek van Nikolaj Talyzin en Joe- ri Solovjov, beiden kandi daatleden zonder stem recht van het politburo. Gorbatsjov is zo een aantal lastige tegenstanders van zijn hervormingspolitiek kwijt. Hij is nu het enige volwaardige politburolid dat nog onder de verguisde partijleider Leonid Brezjnev is benoemd. Het huidige hoofd van de KGB, Vladimir Kryoets- jkov, werd bevorderd tot volwaardig lid van het po litburo. Hij heeft herhaalde lijk de hervormingsplannen van Gorbatsjov gesteund en lijkt hiervoor nu beloond te zijn. Pagina 4: Meer autonomie voor Sovjetrepublieken Weg vrij voor berechting Papandreou ATHENE Het Griekse par lement heeft besloten de voor malige premier Andreas Pa pandreou van zijn onschend baarheid te ontheffen. Dat be tekent dat hij voor het gerecht gedaagd kan worden op be schuldiging van het ongeoor loofd afluisteren van telefoons en het plegen van corruptie. De 70-jarige socialistische oud- premier was riiet bij de parle- mentszitting aanwezig, maar liet een verklaring uitgaan, waarin hij stelt dat het parle ment de beschuldigingen tegen hem verzonnen heeft om zijn PASOK-partij te schaden. Bin nen veertien dagen zal er een speciale rechtbank gevormd worden om de zaak-Papan- dreou te behandelen. ADVERTENTIE Pure allure: eigen tijdse, heerlijk com fortabele 3/2-zitskom- binatie. Stijlvol uitge voerd in zwart leer. Ook in andere kleu ren en uitvoeringen. BEVERWIJK 02510-29062. CAPELLE A/D IJSSEL 010-4508144. DIEMEN 020-901441 LEIDERDORP 071-412701, SLIEDRECHT 01840-19000, UTRECHT 030-887007 pmtmteüsiiii] iéïftL ZOEK JE WATANDERS, KOM JE NAAR Ml JNDERS Gezicht Leidse bewerkt met mes LEIDEN Een 22-jarige vrouw uit Roelofsarendveen werd vannacht ernstig mis handeld dor twee jongens op de Langegracht in Leiden. Het gezicht van de vrouw werd zo danig met een mes bewerkt dat zij moest worden behan deld in het Academisch Zie kenhuis Leiden. De vrouw stond op de bus te wachten in de bushalte nabij de super markt. Ze werd aangesproken door twee mannen. Toen zij daarop niet reageerde, kreeg ze een stomp in haar buik. Een van de twee mannen greep haar vast en hield haar armen op haar rug. Hij sleurde de vrouw mee naar een container die in de buurt stond. De ander haal de een klein mesje uit zijn zak en begon op zijn gemak het gezicht van de vrouw te be krassen. Op een gegeven mo ment ziet de een iemand aan komen en waarschuwt zijn partner. De man met het mes geeft de vrouw nog een harde trap in het onderlichaam. Het duo sloeg vervolgens op de vlucht in de richting van het politiebureau. De vrouw liep onmiddellijk naar het bu reau, waar groot alarm gesla gen werd. De omgeving werd stevig uitgekamd, maar de da ders werden niet gevonden. De politie hoopt dat degene die het duo op de vlucht zag slaan contact op neemt met de poli- Dodelijk ongeluk op Lage Rijndijk LEIDEN De 52-jarige I. Du- ran uit Leiderdorp is gister middag bij een verkeersonge val om het leven gekomen. Hij fietste op de Lage Rijndijk richting Leiderdorp. Bij de kruising met de Sumatrastraat met de Admiraalsweg stond de man te wachten voor het stop licht. Naast hem stond een vrachtwagen bestuurd door een 36-jarige Leidenaar. Op het moment dat het licht op groen sprong, fietste de man rechtdoor. De vrachtwagen sloeg rechtsaf naar de Admi- raalsbrug. De fietser viel, kwam onder de wagen terecht en werd overreden door de achterwielen. 'Rinoramp' voor prins Bernhard Een goed stripboek is voor alle leeftijden en voor alle rangen en standen. Maar dat is niet de enige reden waarom prins Bernhard gisteren in het Burgers Dierenpark te Arnhem de nieuwe 'Suske en Wiske' zat te lezen. De president van het Wereldnatuurfonds- Nederland had het eerste exemplaar van 'De Rinoramp' gekre gen omdat hierin de strijd tegen neushoornstropers centraal staat. FOTO: ANP Consumentenbond: reiziger betaalt voor vliegvertragingen DEN HAAG De Consumen tenbond vindt dat reizigers dubbel gepakt worden door vertragingen in het luchtver keer. Niet alleen hebben de luchtreizigers hinder van de vertraging op zich, maar ook de maatregelen van de lucht havens om die hinder terug te dringen gaan ze in hun porte monnee voelen. In de Consumentenreisgids van oktober schrijft de Consu mentenbond dat die maatrege len er uiteindelijk toe zullen leiden dat de vliegtarieven omhoog gaan. „Na alle vertra gingen moet de consument dan ook nog eens meer gaan betalen voor zijn ticket". De luchtvaartautoriteiten hebben noodmaatregelen genomen en ook een begin gemaakt met structurele verbeteringen. Maar het kan nog wel meer dan vier jaar duren voordat die effect hebben, aldus de bond. Vertragingen treffen nu niet alleen meer chartervluchten, schrijft de Consumentenbond Cijfers van de vereniging van Europese lijndienstmaatschap pijen tonen aan dat het aantal vertragingen van minimaal 15 minuten bij vertrek van lijn diensten sinds 1986 meer dan verdubbeld is. Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 e en 15.00 uur, telefoonnr 071-122248 en u nabezorgd. Studenten snappen niets van beleggen ROTTERDAM Een beperkt redenerend vermogen van de studenten is volgens docent J. van der Meulen de oorzaak van de zeer slechte resultaten bij het tentamen financiering en beleggingen aan de Rotter damse Erasmus Universiteit. Van de ruim zeshonderd deel nemers wisten slechts dertig doctoraalstudenten de toets met een voldoende af te ron den. Daarvoor was het zelfs nog noodzakelijk om de waar dering op te krikken, waar door het gemiddelde resultaat net boven de drie uitsteeg. De docent in de twee vakken voelt er niets voor het tenta men gemakkelijker te maken. Hij vindt dat de Erasmus Uni versiteit daardoor in interna tionaal aanzien zou dalen. De gestraalde studenten hebben nu bijna een jaar de tijd om de stof alsnog onder de knie te krijgen. 18 PAGINA'S EXTRA BIJLAGE v+~ Arafat wil onderhandelen m over Egyptisch j\ vredesplan i Emoties rond m babysterfte mag k je niet toedekken V Melkunie en Campina samen op witte motor Publiek mijdt benefietwedstrijd Unieke dubbelfunctie van analist AZL 11 Omspuiten land inzet van jarenslepend proces GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/5 BUITENLAND 4 KUNST 6 ECONOMIE 7 SPORT 9/14 LEIDEN 11 OMGEVING 12/13/15 RADIO EN TELEVISIE 17 Bezoekers van het Utrechtse Hoog Catharijne ke ken gisteren wel even vreemd op, toen zij de sten torstem van Pieter Haringsma door het winkelcen trum hoorden denderen. De 45-jarige in bruin flu weel gestoken Pieter bleek de stadsomroeper van het Friese Sloten te zijn, die zich van dat ogenblik af de beste, dus kampioenomroeper van Nederland mag noemen. Hij versloeg elf collega's, die uit alle delen van het land waren komen opdraven. U leest er vandaag over in uw eigen heel wat minder luid ruchtige papieren stads- en dorpsomroeper, de Leidse Courant. Voor velen al jaren kampioen, voor U straks ook. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement or den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1