Nog steeds geen wonderen oor de Nederlandse film ui Guido de Moor: Toneeldier met grote liefde voor „Het Vak" Herman Gorterprijs voor Robert Anker Tussen Broadway en breakdance hi bioscopen ^KUNST EeidócSouront WOENSDAG 20 SEPTEMBER 1989 PAGINA 17 ^JVan der Zwan in jury AKO Literatuur Prijs -^AMSTERDAM Dr. A. van der Zwan, onder ^Mineer bijzonder hoogleraar ondernemingsbeleid en 7~]rnanagement, is benoemd tot voorzitter van de jury idie de winnaar van de AKO Literatuur Prijs 1990 :al selecteren. De prijs bestaat uit een bedrag van iO.OOO gulden. De andere juryleden zijn de schrijf- iter Renate Dorrestein, de oud-hoogleraar algeme- ie literatuurwetenschap prof. dr. S. Dresden, de li- :erair criticus Leo Geerts en zijn collega-criticus Rudi Wester. |Het winnende boek wordt geselecteerd uit het aan- "Wl aan oorspronkelijk Nederlandstalig proza dat is gepubliceerd tussen 1 april 1989 en 31 maart 990. De jury maakt begin april volgend jaar de ge- lomineerden voor de prijs bekend. Half mei volgt Ie bekendmaking van de winnaar. Eerdere win- laars waren J. Bernlef (1987), Geerten Meijsing en Brigitte Raskin (1989). Arie van der Zwan. Theaterproduktie Suster Bertken in Utrecht UTRECHT De Stichting Utrecht se Theater Initiatieven brengt op 27 september in de St. Janskerk de muziektheaterproduktie Suster Ber tken. In de regie van Aram Adri- aanse en vormgegeven door Jos Groenier vertolkt Trins Snijders de titelrol. Tot half oktober worden er vijftien voor stellingen van gegeven. In de kerk is tot 13 oktober ook de tentoonstelling „Kluize- naressen in Utrecht" te zien, die is samen gesteld door Marleen Lutters en Jo van Staveren. In de theaterproduktie draait h'et om de mystieke dichteres Suster Ber tken (1426 - 1514), een non die vrijwillig 57 jaar ingekluisd in een cel van twee bij drie meter in de Utrechtse Buurkerk leef de. De voorstelling toont het ritueel van de inkluizing, de meditatie van Suster Bertken, het moment van de verlichting, de eenwording met Christus en de dood van de non. Dit gebeurt in een collage van haar tek sten.,Die worden doorspekt met oude mu ziek van onder anderen Jacob Obrecht en Josquin des Prez. Gregoriaanse zangen en liederen van Suster Bertken worden ge zongen door de sopranen Karin van der Poel en Renée Smit Duyver, de alt Mar griet Agricola, counter-tenor Martin van der Zeijst, de tenoren Paul van den Bemt en Sjef van Leunen, de baritons Wout Overbeeke, Geert Smits en Matthijs Mes dag en bas Job Boswinkel. De muzikale leiding berust bij Anthony Zielhorst. AMSTERDAM Het bestuur van de stichting Am sterdams Fonds voor de Kunst heeft de Herman Gorterprijs 1989 toegekend aan Robert Anker voor zijn bundel „Nieuwe Veters". De prijs bestaat uit een bedrag van 10.000 gulden. De uitreiking is op 27 oktober tijdens een plechtigheid in Paradiso in de hoofdstad. Het bestuur liet zich adviseren door een adviescommissie die was samengesteld uit Ed van Eeden, Peter Elberse en Redbad Fokkema. De com missie vindt dat Anker zich „met gedrevenheid en moed inzet om het moderne leven onder te brengen in zijn poëzie". Door middel van filmische cliché- beelden en soms theatraal rollenspel tekent hij met een „eigen idioom" de melancholie van lege levens, aldus de commissie. Deze voegt eraan toe dat hij de prijs verdient voor zijn veelzijdige en inhoudrijke vernieuwing van de Nederlandse poëzie. NEDERLANDSE FILMDAGEN '89: UTRECHT Niet lang jnadat de meest recente Nederlandse filmproduk- ïtie, „Wilde harten" is ge- jflopt, begint vandaag in utrecht de negende versie kan de Nederlandse Film- pagen. Met de première van de Vlaamse film „Blueberry Hill". Teke nende zaken die nauwe lijks een klimaat scheppen om juichend de situatie van de Nederlandse cine- ina te beschouwen. Wat pat betreft is er weinig (veranderd de laatste ja- JNu bepaalt niet alleen het wel van de Nederlandse tpéélfilm het gezicht van de lederlandse cinema. Het is iet deel ervan dat het meest tot de verbeelding spreekt, dat 'iet meeste geld opsoupeert - al tan niet via subsidie - en waar leukste resultaten behaald ;unnen worden als filmma- succesvol in zijn. De (ederlandse film is ook: de locumentaire, de korte film, Ie Nederlandse filmacteur, de Nederlandse cameraman etc. Het frappante is dat er op al die afzonderlijke deelgebieden zeer behoorlijke tot succesvolle prestaties geleverd worden. De Filmdagen in Utrecht leve ren tot 27 september een scala aan films die dat bewijzen. Be kroonde documentaires, came ramensen in het buitenland, korte films die het grote pu bliek veelal via de tv zal moeten zien, Nederlandse ac teurs in „vreemde krijgs dienst" (Rutger Hauer in „Blind fury", Renee Souten- dijk). Opvallend en tekenend voor de situatie van de Nederlandse speelfilm is dat er één Neder landse scenarioschrijver uitge nodigd kon worden die inter nationaal succes heeft: Menno Meijes, die het scenario voor Spielbergs ..The color purple" schreef en nu weer meewerkte aan „Indiana Jones and the last crusade". Meijes is natuur lijk een uitzondering, want het ligt niet voor de hand dat een Nederlandstalige auteur in die discipline in het buitenland werkt. Maar in eigen land hebben we wat de speelfilm betreft ook maar één man die bewezen heeft van wanten te weten, Gerard Soeteman. De Nederlandse Filmdagen tellen een „Scenario Vierdaagse", vier gespreksrondes die geleid zullen worden door Hugo Hie- nen en Jean van de Velde. En als er één onderdeel nuttig zou kunnen zijn is het juist dit. Want al schrijft cineast Wim Verstappen in zijn openings woord in de krant van de Filmdagen: „Veel wordt ge klaagd over de kwaliteit van de scenario's van Nederlandse films, naar mijn mening vaak ten onrechte", dan mag je niet echt aannemen dat hij bedoelt dat het er góed mee zit. Lastiger producers De kunst, beter gezegd, de kunde, van het scenario-schrij ven wordt in Nederland nog altijd ondergewaardeerd. Al is er een tendens naar beter. Er zijn net enkele handboeken over het schrijven van scena rio's op de markt gebracht (het „Basisboek Filmschrijven" van Dr. J.van Riemsdijk en de ver taling van Syd Fields „Hoe schrijf ik een scemario?"). Ge rard Soeteman mag dan naast zijn werk bij de televisie af en toe een goed scenario produce- Gerard Soeteman. dé scena rioschrijver van de Nederland se film. FOTO: SP ren (van de films van Paul Vei+ioeven tot Rademakers' „De aanslag"), het is bijna on natuurlijk dat één man het beeld van een film mee kan bepalen. Het is veel eerder zo als Jan Blokker te berde brengt in de Filmdagen-krant. Van de zijde van de producers worden de filmmakers (regis seurs, scenaristen) te weinig achtervolgd met de twijfel „of het zo wel goed is". Het proces van filmmaken begint veel eerder dan de camera's gaan draaien. In Amerika - waar natuurlijk ook veel meer rommel wordt geproduceerd dan wij zien - is het langdurig ontwikkelen voordien, het heen en weer schuiven van een script, het veranderen, het door een an der opnieuw laten schrijven ervan, een normale zaak die behoort bij het vormen van de optiek van een film. Het is niet zozeer als wat Wim Ver stappen denkt, het kiezen tus sen een al dan niet Aristote lisch „conflict-poncept" en een „harmonie-concept" (in dat laatste zou de Nederlandse film dan goed zijn, getuige „Fanfare" en „Flodder") waar de schoen wringt, het is veel eer het filmisch vertalen van de plaats waar je de toeschou wer neerzet bij je verhaal, vanuit wie of van waar je hem laat kijken naar wat je te zeg gen hebt. Scenarioschrijven kan een ar tistieke uiting zijn, het is in de praktijk van het filmmaken waar niemand voortdurend ci- Leed vermaak" van Frans Weisz, met hier Kitty Courbois (rechts) en Sigrid Koetse, is een van de films die tijdens de Ne derlandse Filmdagen in première gaan. FOTO: PR nematografische meesterwer ken verwacht, misschien zelfs meer gewoon een handigheid die geleerd moet worden. Ver- standig-lastige producers die maar genoeg met ideeën en kritiek kaatsen naar hun schrijvers kunnen een redding zijn. Blueberry Hill De plaats die de Vlaamse film zich tijdens de Nederlandse Filmdagen veroverd heeft is een terechte. Dat de Filmda gen openen met „Blueberry Hill" een geslaagde film van een van Vlaanderens meest ervaren filmers, Robbe de Hert, is een gunstige zaak en voor De; Hert een revanche voor zijn mislukte „Trouble in Paradise". Van de nieuwe Ne derlandse film hoeven we in Utrecht geen wonderen te ver wachten. Frans Weisz' film vertaling van Judith Her- zbergs theaterstuk „Leedver maak" zal er draaien, „Max, Laura Henk Willie van Paul Ruven is er de represen tant van de onder leiding van Pim de la Parra ontstane idee van de „instant-cinema", snel le en goedkoop gemaakte films als redding van de cinema. Pim de la Parra nodigde alle medewerkenden aan Ruvens film meteen maar uit tegen betaling te gaan kijken. De verrassing in Utrecht zou wel eens kunnen komen van de in Nederland (Den Haag) wonen de jonge Argentijnse filmma ker Alejandro Agresti. Met zijn door Allarts geproduceer de film „Secret Wedding". Utrecht is vooral de showcase van de jaarproductie van alles wat maar film heet in ons land. En als zodanig natuurlijk BERT JANSMA Je dansers Ron de Jesus en Claire Bataille in „Georgia" van de lubbard Street Dance Company: suikerzoet. j. FOTO: GORDON MEYER lolland Dan* Festival: de Hubbard Street Dance Company met ballet- en van artistiek leider Lou Conte. ïanstheater, Spui, gisteravond. Her- laling vanavond. •e glamour rond Broadway [ecombineerd met zijn stijlvol le klassiek ballet. Dat is wat Lou Conte, artistiek leider van de Hubbard Street Dance -ompany, wil laten zien aan :ijn publiek. Ook andere voor iet gezelschap werkende cho- eografen onderstrepen dat itreven, zo leek het gister- ivond tijdens de eerste voor stelling die de groep in het ka der van het Holland Dance Festival in het Spuitheater gaf. 3et optreden is vooral mooi en inderhoudend te noemen. Zo tiooi en onderhoudend zelfs dat je op den duur het gevoel crijgt dat je je er aan overeet. £o staat er „Line Drive" op iet programma: licht, luchtig, e zou willen dat je dat op jazz- lallet allemaal geleerd had. Ten tweede het romantische, suikerzoete „Georgia", met als irote blikvanger het elegante soepele armenspel. En dan de -haotische humor van „Enve- ope", niet om gierend over de dank te liggen, maar met leu ke bewegingsvondsten. Maar als je dan ook nog het alweer speelse, mooie pas-de-deux-tje «Go! Said Max" hebt gezien deb je eigenlijk wel je buik vol van al dat leuke en aardige. Blijkbaar heeft de groep dat ook in de gaten. Met „Step out of love" slaat het gezelschap oen heel andere richting in. In "lit ballet wordt het liefdes- iekzijn na het beeindigen van een relatie uitgebeeld. Vijf vrouwen verwerken hun ver driet in eenzaamheid, elk op hun eigen manier. Ze geven ^ich over aan zenuwticjes, agressie, of lethargie. In de loop van het stuk, gedanst op hypnotiserende muziek van Steve Forsyth, verenigen de vrouwen zich met hun lot. Ze vormen letterlijk een eenheid om samen de strijd voor een nieuw leven aan te binden. Mooie prachtige, fantasierijke bewegingspatronen kenmer ken dit ballet. Een choreogra fie met karakter. „Superstraight is coming down" is overladen met een bijna ondraaglijke spanning. Op muziek van Tom Willems bewegen de vijf dansers zich als in een futuristisch macaber inferno. Een uitputtende „bre akdance", zij het onvrijwillig, als onder de impulsen van enorme elektrische schokken uitgevoerd. Ook hier lijkt de groep te zeggen: weg met de luchthartigheid. Maar om te voorkomen dat je met al te diepe gedachten naar huis gaat vormt „The 40's" de jolige uitsmijter. Dit ballet brengt nog de vriendelijke glitter van Broadway, spran kelend, bruisend, kwajongens achtig. De kenningsmaking met dit gezelschap is zeker aange naam, zeker door de grote technische kwaliteiten van de groep. Maar door het overwe gend pretentieloze, vrijblijven de karakter van haar pro gramma ook weer niet erg verrassend. YVONNE GERATS DEN HAAG De giste ren overleden Guido de Moor is een van de aller beste acteurs geweest die na de oorlog op de Neder landse planken debuteer den. Een toneelman in hart en nie ren, wie al sinds zijn eindexa men van de Amsterdamse to neelschool ('60) het predikaat briljant werd nagedragen. Stond Guido de Moor in een stuk, dan wist je bij voorbaat - hoe je ook over opvoering of schrijver mocht denken - dat het genieten werd. De Moors spel stond gelijk met niet Nederlandse begrippen als brille, esprit, virtuositeit. Of het nu een klassieke komedie- rol was als Andries Bibber- wang in Shakespeare's „Drie koningenavond", een moderne intellectuele rol als Butley in Simon Gray's gelijknamige stuk, de Mephisto in Goethe's Faust of Hofreiter in Schnit- zlers „Het wijde land", zo maar een greep uit een rijke carrière. Al die rollen werden onvervreemdbaar Guido de Moor. Dat wil zeggen: ze kre gen die niet weg te cijferen aanwezigheid, mee, dat natu rel, dat grote gemak. Waar door het leek of het personage dat hij speelde altijd al aanwe zig was geweest. Net uit de zaal was opgestaan en het to neel was opgewandeld. Dat ogenschijnlijke gemak en die brille hebben hem vaak in de weg gezeten. Zijn lichtvoetig heid werd wel eens voor op pervlakkigheid versleten, zijn niet-Nederlandse theatrale aanpak (De Moor had een Ita liaanse moeder) niet altijd juist ingeschat. Guido de Moor was geen intellectueel, wilde dat ook niet zijn. Hij was een to neeldier dat Het Vak hoog in z'n vaandel had, verdrietig kon worden om veranderin gen in het theater waarbij „dat vak" en de daarbij horende vakmatigheid op de achter grond raakten. Publiekslieveling Het grootste deel van zijn car rière heeft hij in Den Haag ge werkt. „De stad met het trouwste en grootste publiek voor repertoiretoneel'.' zei hij. Onder Steenbergen was hij volwassen geworden, na zijn eerste twee beroepsjaren als acteur bij het Rotterdams To neel te hebben gespeeld. In Den Haag werd hij een pu- Guido de Moor (links) in een van zijn glansrollen ais Mephisto in „Faust" van theatergroep De Appel, samen met Eric Schneider FOTO: PAN SOK bliekslieveling van de eerste orde. Vanaf 1962 werkte hij bij het gezelschap dat zijn leven werd. Onder Paul Steenbergen kwam hij er, en Steenbergen reikte hem in '85 de penning uit die zijn naam droeg. Guido de Moor had net zijn functie als artistiek leider bij de Haag se Comedie neergelegd ('84). Een gezelschap waar hij lief en leed mee had gedeeld. Zestien jaar lang zat hij in de artistie ke leiding. De laatste vijf jaar als artistiek directeur. Af en toe misschien wel tegen zijn zin. Zijn hart moet vaak ge noeg meer naar rollen getrok ken hebben dan naar het be stuurlijke. Maar hij wilde die Haagse Comedie, voortdurend en heel vaak ten onrechte be dreigd door critici die hun ei gen zinnen wilden doordrij ven, door een onwillige Raad voor de Kunst die veranderin gen wilden doordrukken, ver dedigen. behouden. Zijn gevecht voor het bestaan van die Haagse Comedie was een gevecht voor een stijl, een soort toneel. Voor komedian- tendom in de ruimste zin van het woord. Voor toneel ge maakt met die liefde voor het vak, de liefde voor een goede toneeltekst (Shakespeare was een van die liefdes bijvoor beeld). En niet het regisseur stoneel waar alles onderge schikt werd aan de maker. Viermaal Louis d'Or Ondanks die vermoeidheid van het vechten tegen de bier kaai van kritikasters bij de Haagse Comedie, noemde hij zijn periode bij het gezelschap „een fantastische tijd". Waar dering had hij gelukkig ge noeg gekregen. Als regisseur ook, met een heerlijke „Vene- tiaanse Tweeling" (Goldoni). een prachtige „G'schichten aus «tem Wienerwald" (Horvath), en een opvallende „Hamlet", die hij ook in Polen regisseer de. Weer zomaar een greep. In '69 kreeg hij de prijs voor de beste manlijke bijrol (in Fey- deau's ,,'n Vlo in het Oor"), viermaal zou hij de allerhoog ste toneelprijs, de Louis d'Or ontvangen: in '72 voor Anouilhs „Maak mevrouw niet wakker", in '85 voor zijn Mep histo (als gast bij De Appel), in '87 voor zijn rol als Hofreiter in Schnitzlers „Het wijde land" en dit jaar voor zijn rol in Lars Norens „Hebriana". Guido de Moor leed aan long kanker. Hij had nog genezing gezocht in een Zwitserse kli niek, wilde nog eenmaal naar zijn geliefde Italië. Tot het laatst bleef hij actief, al be woog hij zich in een rolstoel. Zijn vierde Louis d'Or kreeg hij eind augustus. Hij wilde zelf niet meer aanwezig zijn Liet zich vertegenwoordigen door zijn kinderen. Zij droegen in zijn naam ue penning, die de oude meester hèm nog persoonlijk had gege ven, over aan Willem Nijholt. Een laatste duidelijke keuze bepaling van Guido de Moor binnen het Nederlandse to neel. Een keus voor nog zo'n theaterdier, nog zo'n vakman. Wiens mogelijkheden door het repertoiretoneel lange tijd ge negeerd werden. Tot Guido de Moor hem voor Salieri („Ama- deus") naar Den Haag haalde. Een allerlaatste keus voor de waarden waar hij zijn leven als acteur en regisseur voor stond. Guido de Moor was een van de laatste grote theaterpersoon lijkheden. De lieveling van het publiek. Dat niet naar de schouwburg ging om hem in die of die rol te zien. Dat naar de schouwburg ging om naar Guido te kijken. Ook dat kan niet meer. BERT JANSMA Voor een uitgebreide agenda, ook voor de ko mende dagen, raadplege men „UIT", de gratis we kelijkse bijlage van deze krant. kunstagenda Woensdag 20 september DEN HAAG Koninklijke Schouwburg (Korte Voorhout 3 tel 469450) 20.15: Mini Maxi 'Sprakeloos'. Theater aan de Haven (West duinweg 230, tel. 543202) 20.30: 20.30: Het Gebeuren/De Vooruit: 'De maanval', muziektheater a- capella, regie Eric de Volder; met Mia Grijp. Julia Henneman. Gerda Marchand, Patty Pontier. Elsemiek Scholten en Ingrid de Vos (première). Muziektheater (Spui) 20.15: Mu- sica di Gloria; mmv Louis van Dijk. Chr. Residentie Mannen koor en Ork van Dick Bakker Ook 20.15. Holland Dans Festi val met de Hubbard Street Dan ce Company Remonstrantse Kerk (Laan van Meerdervoort 955, Den Haag) 20.15: Haags Kamerkoor olv Ro- cus van Yperen mmv Ton van Eek (orgel); werken van Fresco- baldi, Verdi, J.S. Bach, Britten, Voormolen en Milhaud. Paard (Prinsegracht 12) 23.00: Kingsize Kees en Peter Wasse- Omniversum (Pres. Kennedyl. 5 tel. 545454) 11.00: 'Het heelal, onze oerbron' en 3D-film 'We are born of stars'; 12.00, 14.00, 16.00 en 20.00: 'De vier jaarge tijden'; 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 en 21.00: 'To the limit, de mens in topvorm'. Warenar (Kerkstr. 75, Wasse naar) 20.15: 'De Kersentuin' met o.a. Pleuni Touw en Hugo Met sers. De Naald (Stokdijkkade 3. Naaldwijk) 20.15. Paul van Vliet: 'Een gat in de lucht' Theater Branoul (Maliestr. 12, tel. 657285) 20.30: Literaire avond; met W. Hansen en voor dracht door Jan Verstegen. De filmweek loopt in het vervolg van vrijdag t/m donderdag. ALPHEN AAN DEN RIJN EU ROCINEMA I (Van Boetzelaer- straat 6, tel. 01720-20800): Let hal weapon II (16); 18.45, 21.30. wo ook 13.45. EUROCINEMA II: Road House (16); 18.30, 21.15. wo ook 13.45. EUROCINEMA III Karate Kid III (al); 18.45. 21.15. Platvoet en zijn vriendjes (al); wo. 14.00. EUROCINEMA IV: Licence to kill (al); 20.30. wo. ook 13 30 LEIDEN LUXOR (Stationsweg 19. tel. 071-121239): Road Hou se (al); 19.00. 21.15. wo. ook 14 30. LIDO en STUDIO 'Steenstraat 39, tel. 124130): Lethal weapon II (16); Lock up 12); 14.30, 19.00, 21.15. Bea ches (al); 18.45, 21.15. ma. di. do. 14.30 Licence to kill (al); 14.15, 18.45, 21.15. K-9 (al); 19.00. 21.15. ma. dl. do 14.30. Taran en de toverketel (al); wo. 14.30. Platvoet en z'n vriendjes (al); wo. 14.45. «TRIANON (Bree- straat 31, tel. 123875): Two mo.on function (12); 19.00, 21.15. wo. ook 14.30. REX (Haarlemmerstraat 52, tel. 071- 125414): Wet dreams (16); 14.30, 19.00. 21.15. KATWIJK CITY THEATER I (Badstraat 30, tel. 01718-74075): Fly II (12); 19.00. 21.15 Jungle- book (al); wo. 14.45. CITY THEA TER II Wilde harten (al); 19.00. wo ook 14.45 Three fugitives (al); 21.15. VOORSCHOTEN GREENWAY Dangerous liaisons (12); ma. t/ m do. 20.45 Hope and glory (al); ma. t/m do. 20.15. KINDERVOORSTELLINGEN Frank en Fry; wo. 14.00. Avon tuur met een staartje; wo. 14.00. WASSENAAR ASTRA tel. 01751-13269):Cry in the dark (12); ma. t/m wo. 20.00. DEN HAAGASTA: 1 (Spui 27. tel. 463500): Lock-up (12); 14 00, 18 45, 21.30. ASTA 2: Road- house (16); 14.00, 18.45, 21.30. ASTA 3 Licence to kill (al); 14.00. 18 45, 21.30. BABYLON 1 (naast Den Haag Centraal tel. 471656): Talk radio (al); 14.00. 19 15. 21.45. BABYLON 2: The adventures of Baron Mun chausen (al); 14.00, 19.00, 21 30 BABYLON 3 Beaches (al); 19.00, 21.30. ma. di. ook 14.00. CINEAC 1 (Buitenhof 20. tel. 630637): Lethal weapon 2 (16); 14.00, 18.45, 21.30. CI NEAC 2: K9 (al); 14.00, 18.45, 21.30 CINEAC 3: The naked gun (al); 18.45, 21.30. ma. di. do. ook 14.00. METROPOLE 1 (Carnegielaan, tel. 456756). See no evil, hear no evil (al); 14 00, 18 45, 21 30 METROPOLE 2 Dead calm (12); 14.00, 18.45, 21.30 METROPOLE 3: Licen ce to kill (al); 14.00, 18.45, 21.30 METROPOLE 4: Dan gerous liaisons (al); 18.45, 21.30. ma. di. ook 14.00. ME TROPOLE 5: Rain man (al); 14 00. 18 45. 21.30 ODEON 1 (Herengracht 13. tel. 462400). Lethal weapon 2 (16); 13.45. 19 00. 21 45 ODEON 2: Dirty rotten scoundrels (al); 13.45, 18 45, 21.30 ODEON 3 Two moon junction (16); 13.45, 18 45. 21 30 ODEON 4 Three fugitives (al); 13.45. 18.45, 21.30.» STUDIO 1 (Ketting straat 12b. tel. 656402): Do the right thing (16); 19.15, 21.45 wo ook 14.00. STUDIO 2: Jack- nife (16); 19.00. 21.30 STUDIO 3 A fish called Wanda (al); 19 00, 21.15 HAAGS FILM HUIS: Zaal 1 King of the chil dren; 19 30, 21 45. Zaal 2: Fami ly viewing; 19.30, 21.45. Zaal 3: Slaves of New York; 19.30 Tes tament; ma. Saaraba; di. La vie est belle; wo Mapantsula, do. Dagelijks 21.45. KINDERVOORSTELLINGEN BABYLON: Platvoet en zijn vriendjes; wo. 14.00. CINEAC: Taran en de toverketel; wo. 14.00 METROPOLE Platvoet en zijn vriendjes; wo 14 00. STUDIO Pippi Langkous; wo 14 30 Sjakie e/d chocoladefa briek; wo. 14.30.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 17