Miljoenen verspild bij automatisering politie 13 Op de markt Jitgevers willen imen met omroepen ierde televisienet )nduidelijke vlucht van a oemenen naar ons land HET WEER Vrijdag 15 j 80ste jaargang no. 24522 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers. behorend lol Sijlholl Pers. Apothekersdiik 34,2312 DD. postbus 112300 AA Leiden, lel. 071-122244. Voor abonnementen. 071 313677 Giro 103003. Bank: Amro bank NV Leiden Abonnementen: (incl.6S4BTW)1.24,24 per maand (aut.belaling), 1.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19,00 uur, zat 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: lexcl.6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten 1.0.60 per mm. Fax: 070-902702 Ibv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie Directeur-hoofdredacteur JJ. Hallewas, Chel-redacteurGJ. Onvlee. Losse nummers i. 1,10 Veel bewolking. Kans op een bui. Middagtemperatuur rond 21 graden Matige, aan de kust af en toe krachtige zuidweste lijke wind. Zon op 07.16; onder: 19.52. Scheveningen hoog water: 4.07 en 16.38; laag water: 12.05 en 00.24 uur. Na een kwartier blussen kon het sein brand meester worden gegeven. Daardoor werd vóór komen dat het vuur oversloeg naar belendende panden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De schade wordt door een woordvoerder van de brandweer geschat op „één anderhalve ton". AUTOVERHUUR F.PRANGERS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag Kruispunt bezet uit protest Ongeveer 250 bejaarden verzorgers uit Den Haag en omgeving hebben gister middag gedurende vijf mi nuten het kruispunt Korte Vijverberg/Lange Vijverberg bezet, om hun eisen voor een betere cao kracht bij te zetten. Minister-president Lubbers, die een eerdere toezegging om een petitie van AbvaKabo Zuid-Holland in ontvangst te zullen ne men, had ingetrokken, sprak uiteindelijk toch een minuut of drie met een af vaardiging van de bond. FOTO: MILAN KONVALINKA LANGE FILES DOOR KETTINGBOTSINGEN OP RIJKSWEG A4 LEIDEN Twee kettingbotsin gen waren vanochtend tussen half negen en half tien de oor zaak van kilometerlange files op de rijksweg A4 (Amsterdam- Rijswijk) in beide richtingen. Volgens de Leidse politie was het erg druk op de rijbanen in de richting Den Haag en hadden enkele automobilisten te laat door dat werd geremd. Bij de eerste botsing, ter hoogte van de Europaweg bij Leiden, waren zes auto's betrokken, vervolgens klapten nog eens drie voertuigen op elkaar. Niemand raakte ge- Kardinaal Glemp naar Nederland NIJMEGEN De Poolse kardinaal Jozef Glemp komt hoogstwaarschijnlijk in februari komend jaar naar Nederland. Hij doet dat op uitnodiging van het Studiecentrum voor Vredesvraagstukken van de Nijmeegs^ katholieke universiteit. De Poolse kardinaal liet onlangs weten dat hij graag met een delegatie naar Nederland komt, zo meldt het orgaan van de Katholieke Universiteit. De Poolse kardinaal heeft in zijn eerste reactie laten weten graag een mis te willen opdragen voor de Poolse soldaten die op het eind van de Tweede Wereldoorlog in Nederland zijn gesneuveld. Bij de Nijmeegse universiteit bestaat echter de vrees dat door de recente uitlatingen van de kardinaal over de joden in verband met het klooster bij Ausch witz het bezoek niet doorgaat. Al eerder zei Glemp een bezoek aan de VS af. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Bij de automatiseringsprojec ten van de rijks- en ge meentepolitie zijn de af gelopen jaren tientallen miljoenen guldens ver spild. Tot deze conclusie komt de Algemene Re kenkamer, het belang rijkste controle-orgaan van de rijksfinanciën, in een vanmorgen gepu bliceerd rapport. De korpsen van rijks- en gemeentepolitie alsmede de Centrale Recherche Infor matiedienst (CRI) in Den Haag hebben de afgelopen jaren diverse computersys temen in gebruik genomen om de opsporing en regis tratie van misdrijven te vergemakkelijken. Het mi nisterie van binnenlandse zaken (waaronder de ge meentepolitie valt) en dat van justitie (rijkspolitie en CRI) hebben bij deze auto matiseringsprojecten echter herhaaldelijk langs elkaar heen gewerkt. Daardoor hebben zich grote tijd- en kostenoverschrijdingen voorgedaan, zo concludeert de Rekenkamer. Tot overmaat van ramp ble ken enkele computersyste men niet goed te werken. In veel gevallen ontbreekt bijvoorbeeld in het zogehe ten 'herkenningsdienstsys teem" de mogelijkheid voor lokale politiekorpsen om landelijke gegevens op te vragen. In de geautomati seerde opsporingsregisters kunnen daarentegen lokale persoonsgegevens niet door de plaatselijke politie wor den ingevoerd. Dit dient via een centraal punt te gebeu ren. Het speciale „verwer- kings- en indicatiesysteem" van de CRI (dat in verbin ding staat met Interpol) heeft volgens de Rekenka mer „nooit goed gefunctio neerd en zal dit ook niet meer doen". Besloten is het door een geheel nieuw sy steem te vervangen. Het zelfde lot was het „dactylos- copisch systeem" (landelijke registratie van vingeraf drukken) beschoren. Voor de afhandeling van bekeuringen hebben de bei de ministeries aanvankelijk afzonderlijk diverse compu tersystemen ontwikkeld. Na bijna tien jaar is alsnog be sloten gezamenlijk verder te gaan met één systeem. Uit het onderzoek van de Rekenkamer is ook geble ken dat de archivering van gegevens op het ministerie van justitie zoveel te wen sen overliet dat sommige es sentiële stukken niet opge spoord konden worden. De ministers Van Dijk (binnen landse zaken) en Korthals Altes (justitie) hebben de Rekenkamer naar aanlei ding van het rapport beter schap beloofd. Er komt nu een gezamenlijk plan van de beide ministeries om het opzetten van informatiesy stemen bij de politie beter te organiseren. „Commandant Thomas was bij massamoord" PARAMARIBO Comman dant» Thomas, de actieleider van de Indianen Tucajana Amazonia in Suriname, was in 1986 betrokken bij de moord op tieptallen ongewapende burgers in het dorp Moiwana. Volgens de mensenrechtenac tivist Stanley Rensch is Tho mas herkend aan filmmateri aal en foto's, die vorige week zijn gemaakt bij een persont moeting. Thomas behoorde tot een groep van dertig Indiaanse militairen die in opdracht van Bouterse Moiwana moest bin nenvallen op zoek naar leden van het Jungle Commando. Die inval leidde tot massa moord op mannen, kinderen tussen de zeven maanden en vijftien jaar en vrouwen, van wie sommigen zwanger. Het mensenrechtenbureau Moiwa na '86, dat door Rensch is op gericht, heeft president Shan- kar eerder gevraagd de resul taten van een onderzoek open baar te maken en de schuldi gen te straffen. 20 PAGINA'S Lawaai bestrijden 7 met lawaai V Deetman gekozen met M kleine A meerderheid 1 Stormloop op haring en wittebrood Conflict over gebruik Leimuidense school lijkt opgelost Oorzaken spijbelen worden ernstiger Noordwijk zet maatregelen tegen honden door VS verdubbelen voedselhulp Polen WASHINGTON President Bush heeft besloten de Ameri kaanse voedselhulp aan Polen te verdubbelen tot een bedrag van ruim 200 miljoen gulden. Bush komt zo tegemoet aan oproepen van het Congres om het veranderingsproces in Po len te stimuleren. De hulp komt volgens Bush „op tijd voor de moeilijke wintermaan den" en bestaat ondermeer uit vlees, boter en groente. Hier mee wil Bush „de regering en het volk van Polen bijstaan in hun pogingen marktprincipes in te voeren en een privé-sec- tór op te bouwen". De rege- ring-Mazowiecki, die twee da gen geleden aantrad, wil her vormingen op Westerse leest doorvoeren om de Poolse eco nomie op de been te helpen. De Europese Gemeenschap heeft 310 miljoen gulden aan landbouwhulp toegezegd. Pagina 5: Andriessen: Geen besluitvaardigheid Polen te helpen irysantenteelt Westland Troffen door gifwolk ALDWIJK Ruim honderd kwekers van ysanten in het Westland zeggen dat door gifwolk die vorige week boven de 'Glazen d heeft gehangen de bladeren van hun »men zijn verdord. De belangenorganisaties i bezig een inventarisatie van de schadege- len op te stellen. Naar schatting bedraagt zeker enkele honderdduizenden guldens, etappratuur van de tuinders toonden aan de gifwolk, vermoedelijk afkomstig uit het lekgebied, vorige week donderdag boven Westland heeft gehangen. Op dat moment en de meters een extreem hoog COrgehalte Tijdens het weekeinde bleek het effect op planten: de bladeren vergrijsden eerst, mpen vervolgens om uiteindelijk te ver- nden. omobisten halen de laatste restanten van hun voorruit weg rijksweg A 44 ter hoogte van Wassenaar. FOTO: STEPHEN EVENHUIS autoruiten sneuvelen door steenslag ISSENAAR Twintig au- oorruiten zijn gistermiddag ir steenslag gesneuveld op :sweg A 44 tussen Rijnsburg Wassenaar. In opdracht Rijkswaterstaat had de g een oppervlaktebehande- l gekregen met bitumen en it. ;n deugdelijke werkwijze alom in den lande veel rdt toegepast", aldus een ord voerder. Volgens hem rdt in een TNO-rapport igetoond dat de gebruikte it niet kan leiden tot ruit- euk. „Een computergestuur- ivagen doseert heel nauw keurig de juiste hoeveelheden. Daarachter rijdt een veeg- zuigwagen. Na voltooiing van het werk wordt nog een keer geveegd. Daarom is het ons tot nu toe een raadsel hoe deze uitzonderlijke situatie is kun nen ontstaan. Mogelijk dat de auto's te hard en te dicht op el kaar reden, of misschien is er een afwijkende gradering van de steentjes toegepast. Kortom, het voorval is bij ons bekend en naar de oorzaak wordt nog gezocht". Rijkswaterstaat had borden geplaatst om de auto mobilisten attent te maken op de werkzaamheden en de mo gelijkheid tot steenslag. (Van onze parlementaire redactie) L VERSUM DEN \\G De Nederlandse 'bladuitgevers willen nen met de zogeheten Dlieke omroepen een irde nationaal televisie- t oprichten en exploite- l Zij schrijven dit in brief aan de kabinet- formateur. bedoeling van zo'n 'Neder- d 4' is dat de publieksom- pen en de dagbladuitgevers er opgewassen zijn tegen de intuele concurrentie van commerciële televisie, Is TV10 en Veronique. De list van deze zenders is nog :ds onduidelijk. De uit- aak gisteren van een kort ling dat kabelexploitanten uitzenden van Cable One is lopen op een boete heeft ir niets aan veranderd. Ve- ique en TV 10 vinden dat i constructies om toegelaten worden tot de Nederlandse lelnetten wezenlijk ver dien met die van Cable programma's op het vierde zouden verzorgd worden >r de omroepen, terwijl de lijstende reclame een geza- lijke aangelegenheid van ivers en omroepen zou Volgens NOS-voorzitter J.P. van der Reijden, één van de ondertekenaars van de brief aan de informateur, kun nen de identiteitsomroepen als produktiemaatschappijen v de uitgevers gaan functione ren. Eventueel zou men kan nen kiezen voor de vorm van betaal-tv, zoals nu Filmnet al uitzendt. Voor de verwezenlijking van een dergelijk 'Nederland 4' is het nodig dat er criteria ko men voor de bepaling welke omroepen publiek zijn en wel ke niet. Die criteria ontbreken nu in de mediawet. Zolang dat zo blijft is het niet mogelijk een omroep tegen haar zin uit het publieke bestel te zetten. Van der Reijden meent dat ei genlijk alleen KRO, NCRV en EO nog echt geprofileerde om roepen zijn. „Ik heb een beetje moeite met de VPRO en ook de VARA is de laatste iaren veel algemener geworden De "TROS en Veronica, die nu al bindingen hebben met respec tievelijk TV10 en Veronique, moeten in de ogen van Van der Reijden commercieel 'gaan', het liefst gezamenlijk. De regering zou hun dat mo gelijk moeten maken. Een woordvoerder van Veronica maakte zich daar nogal boos over. Zijn omroep zal zelf uit maken of en zo ja met wie zij commerciële televisie wil be drijven. „Het liefst alleen". Pagina 3: Drastische maatre gelen tegen commerciële zenders bepleit 3DERKERK Een Roe- ense familie, die op ondui- ijke wijze ons land heeft be lt, is voorlopig in een hotel Rotterdam ondergebracht, familie, met zeven kinde- zegt woensdag door een ichtwagen langs de snelweg 54 de buurt van Ridderkerk te I gedropt. sn de Roemenen in een bus »ten kwamen zij in de pro- men, omdat zij geen Neder- ds geld hadden. De chauf- r heeft hen bij een politie- ■eau afgezet. Daar heeft de lilie politiek asiel aange- tógd. 16 leden tellende groep is a land ontvlucht vanwege fl politieke systeem en de le vensstandaard. De familie zegt door een Roemeense vracht wagen naar Nederland te zijn gebracht. Allen zouden twee dagen lang in de laadruimte van een vrachtwagen hebben gezeten. De politie kan echter de vrachtwagen niet meer tra ceren. Wel onderzoekt zij de herkomst van een Westduits bestelbusje dat leeg en zonder nummerplaten in de buurt de plaats waar de Roemeense familie op de bus probeerde te stappen, werd gevonden. Inmiddels heeft de Ridder- kerkse politie achterhaald dat dat enige weken in de Bonds republiek Duitsland is ver kocht maar aan wie is nog niet bekend. Vier mensen gered uit brandend huis LEIDEN De Leidse brand weer heeft vanochtend vroeg vier mensen gered uit een brandend huis aan de Beesten markt. De bewoners, een 35- jarige man, zijn 26-jarige vrouw en twee kinderen van 1 en 5 jaar oud, lagen te slapen toen de brand ontstond op de benedenverdieping, waar het café Hus Pub is gevestigd. Een buurman ontdekte de brand rond kwart over zeven en trapte de deur open. Van wege de rook kon hij het huis echter niet in, waarna hij door veel kabaal te maken er in slaagde de familie te wekken. Die kon het pand echter ook niet verlaten. De brandweer was snel ter plekke en kon het gezin het huis uithalen. De man bevond zich op de eerste etage, de vrouw en de kinde ren waren op dat moment op de tweede verdieping. Het le verde volgens de brandweer veel problemen op om de sla pende kinderen te vinden door de enorme rookontwik keling. De vier bewoners zijn met verschijnselen van rookvergif tiging overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Lei den. De vrouw heeft boven dien een shock opgelopen, maar de politie noemde de toe stand van het viertal vanoch tend goed. Voorletters: Adres: Bloemkool is de meest gegeten groente in Neder land. Dat staat vandaag te lezen in „In en om de kas", de wekelijkse land- en tuinbouwrubriek in onze krant. Het gaat hierbij om een groente, die werkelijk wordt vertroeteld door de consument. Maar vlak de gele paprika ook niet uit, want die blijkt in zijn opmars al evenmin te stuiten. Wie dol is op spaghetti kan tegenwoordig ook in de groen tewinkel terecht. Er is een nieuw produkt op de markt, gehuld in een meloenschil. Maar niet alleen over de groei van groenten wordt de lezer tot en met geïnformeerd, maar ook over die van kredieten en over het borgstellingsfonds voor de land- en tuinbouw. De Leidse Courant: van alle markten thuis. Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1