Exodus in volle gang Betaalmiddel 3 4 5 7 7 8 8 9 >eel asielzoekers dient teerdere aanvragen in Illegale handel in menselijk weefsel VANDAAG 10 Vermiste kinderen weer thuis BROCCOLI EN HAMBURGERS „Lucht in de auto is om te snijden" £cicUc0omcmt Uilgavè Weslerpers, behorend tol Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (mcl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling) f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15 00 uur, tel. 071-122248. i^P Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie Directeur-hoofdredacteur LI- Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. Maandag 11 september 1989 80ste jaargang no. 24518 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Wolkenvelden en mogelijk een bui. Minimumtemperatuur ongeveer 14 graden, middag- temperatuur ongeveer 22 gra den. Matige wind uit oostelijke richtingen. Zon op: 07.09, onder 20.01; hoog water Scheveningen: 01.16 en 13.56, laag water: 08.55 en 21.05. orbatsjov naar de paus TICAANSTAD-ROME President en tijleider Michail Gorbatsjov van de Sov- inie zal in november paus Johannes Pau- II in het Vaticaan ontmoeten. Dit heeft fjet-ambassadeur Nikolaj Loenkov giste- voor de Italiaanse radio bevestigd. Het de eerste keer zijn dat de machtigste n van de Sovjetunie het hoofd van de ims-Katholieke Kerk ontmoet. Joeri rlov, een hoge Sovjet-diplomaat, over- ïdigde op 24 augustus de paus een brief arin Gorbatsjov zich bereid verklaarde de paus over de betrekkingen tussen Vaticaan en de Sovjetunie te spreken, brief was een antwoord op een .schrijven de paus, die vorig jaar tijdens de millen- mviering aan de Sovjetleider werd over- ïdigd. gina 2: Bezoek paus aan Sovjetunie hterbij Becker wint eerste Amerikaanse titel NEW YORK Boris Becker heeft gisteren zijn eerste open Amerikaanse titel vero verd. De Westduitse Wim- bledon-winnaar versloeg in de finale de als eerste ge plaatste Ivan Lendl in vier sets: 7-6, 1-6, 6-3 en 7-6. Pagina 11: Dubbel Duits succes Becker toont het publiek de beker na het winnen van zijn eerste open Amerikaanse titel. foto: ap Defensie: Vi miljoen voor kinderopvang UTRECHT - Staatssecre taris Van Houwelingen van defensie stelt volgend jaar 500.000 gulden ter be schikking voor de kinder opvang. Ook na 1990 wil Van Houwelingen blijvend geld reserveren voor kin deropvang, waardoor het hebben van kinderen geen beletsel hoeft te zijn om bij Defensie te gaan of blijven werken. De staatssecreta ris deelde dit vandaag mee bij de opening van het eer ste kinderdagverblijf van Defensie in het Militair Hospitaal dr. A. Matthijs- sen in Utrecht. Jufferkranen strijken neer in Nrd-Brabant ZEIST Twee jufferkranen zijn voor het eerst in ons land neergestre ken. Vogelaars signaleerden de zeld zame vogels gisteren in het Noord brabantse dorp Heusden, maar in middels zijn ze weer vetrokken. Vol gens een medewerker van de Vogel bescherming, die de vogels zelf heeft waargenomen, gaat het vermoedelijk om een paartje, dat verdwaald is. „Jufferkranen hebben hun broedge bied in Noord-Afrika, Turkije en Ma rokko. Om te overwinteren trekken ze naar India. Waarschijnlijk zijn de vogels 180 graden de verkeerde rich ting op gevlogen. Dat gebeurt wel va ker". De kans is groot dat ze hun avontuur overleven. Scheepsramp op Donau: ruim 150 slachtoffers WENEN Een Roemeens passagiersschip met 179 mensen aan boord is gisteren na een botsing met een Bulgaarse duwboot op de rivier de Do nau gezonken. Vele uren na het ongeluk maak te het Roemeense Agerpres bekend dat slechts 18 van de 169 passagiers en tien bemanningsle den zijn gered. Reddingsploegen zoeken steeds zoeken naar de ruim 150 vermisten. De ramp vond plaats bij slecht zicht bij Galati, op 200 ki lometer ten noordoosten van Bukarest. Het pas sagierschip, de Mogoshoaja, zonk volgens het Bulgaarse persbureau BTA direct na de botsing met de Peter Karaminchev, die enkele volgela den bakken over de Donau voortduwde. Over de nationaliteit van de opvarenden is niets be kend. De Roemeense president, Nicolae Ceau- sescu, heeft een officiële onderzoekscommissie ingesteld. NIEUWE STROOM VLUCHTELINGEN MELDT ZICH IN HONGARIJE WENEN/PASSAU Met auto's, treinen en bussen zijn duizenden Oostduitsers sinds middernacht, nadat Hongarije de grenzen had geopend, op weg gegaan naar een nieuwe toekomst in het vrije Wes ten. Vannacht om drie uur arri veerden de eerste vluchtelingen al bij de grens tussen Oostenrijk en West-Duitsland. De hele dag is de exodus doorgegaan en het was vanmiddag nog volstrekt onduide lijk wanneer de laatste Oostduitser uit Hongarije zal vertrekken. Aan de Westduitse grens werden> de vluchtelingen met chocola, rozen en een ferme handdruk verwelkomd en naar speciaal daarvoor ingerichte tentenkam pen, scholen en kazernes gebracht. Het is de grootste vluchtelingenstroom vanuit de DDR sinds de bouw van de Berlijnse muur in 1961. Hoeveel Oostduitsers gebruik zullen ma ken van de mogelijkheid om te vertrek ken valt niet te voorspellen. In de opr vangkampen in Hongarije bevonden zich circa 6500 DDR-burgers die naar het Westen wilden. Elders in Hongarije zou den zich nog eens zestigduizend Oost duitsers ophouden die, als zij willen, ook naar de Bondsrepubliek mogen vertrek ken. Terwijl veel vluchtelingen de kampen gisteravond verlieten, stroomden deze weer vol met Oostduitsers die nu pas hebben besloten de DDR definitief de rug toe te keren. De afgelopen 48 uur zijn bovendien nog honderden Oostduit sers per trein, auto of vliegtuig naar Hongarije getrokken. Als de DDR haar grenzen met Hongarije niet sluit, zou de vluchtelingenstroom nog weken kunnen aanhouden. Het was om middernacht een emotievol moment, toen aan de grens tussen Oos tenrijk en Hongarije de slagboom om hoog ging om de wachtende Oostduitsers door te laten. Nadat de Hongaren het groene licht hadden gegeven voor de exodus, had zich voor de grens een meer dan vijftien kilometer lange file ge vormd van Trabants, Wartburgs en an dere Oosteuropese voertuigen. De Hongaarse grenswachten keken glimlachend de documenten in van de vertrekkende Oostduitsers en zwaaiden hen uit. Aan de Oostenrijkse zijde kre gen de Oostduitsers een visum alsook geld voor benzine en verkeerskaarten voor de reis naar de Bondsrepubliek, en eten en drinken van het Rode Kruis. Vanuit het vluchtelingenkamp Zanka vertrok vanmorgen de eerste van vijf speciale Hongaarse treinen met Oostd.uit- sers in westelijke richting. Het Rode Kruis zou vandaag met zestig bussen 3.600 Oostduitsers naar de Bondsrepu bliek vervoeren. Lachend en juichend trokken de eerste Oostduitse vluchtelingen vannacht de West- duitse grens over. De douaniers bogen zich nog wel over de papieren, maar dat kon hen niet deren. De toch was volbracht. foto: ap DEN HAAG Een deel fan de asielaanvragers in Nederland laat zich dub- Del of nog vaker als zoda- lig registreren door zich li verschillende plaatsen pi Nederland aan te mel- flen. Van de recente asiel- Unvragen in ons land blijkt twaalf procent on- fer deze categorie te val- Mgens een woordvoerder ^an justitie maakt een deel van de aanvragers gebruik van een andere naam. Ont- iekking leidt doorgaans tot af wijzing van het verzoek. Meervoudige aanvragen bie den de persoon in kwestie de Mogelijkheid eerder asiel te krijgen. Ook kan men op die manier meerdere uitkeringen tegelijk ontvangen. De Centrale Recherche Infor matiedienst is begin dit jaar begonnen met de automatise ring van de afdeling dactylos copie. Daardoor kunnen vin gerafdrukken ook via een computer worden vergeleken. Wanneer het systeem eind dit jaar geheel operationeel is, kunnen onterechte aanvragen nog sneller worden ontdekt, aldus de justitie-woordvoerder. Minister Brinkman van WVC zei gisteren dat zich tot en met augustus 7.500 asielzoekers in Nederland hebben gemeld. Dat zijn er al 1.500 meer dan in heel 1988. De minister ver wacht de komende maanden een tekort van 4.000 opvang plaatsen. Geen krant ontvangen Bel tu 19.00 uur, zaterdags tussen 1 uur. telefoonnr.071-122248 i wordt nog dezelfde avond nat Den Haag even bruisende stad Ongeveer 350 dansers en danseressen hebben afgelopen zaterdag het record lan- ge-afstandsdansen met 1,2 kilometer ver beterd. Hun prestatie, 9,7 kilometer dan sen, kan worden bijgeschreven in het Guinness Book of Records. Deze aanval op het oude record was één van de vele evenementen die zaterdag tegelijkertijd in Den Haag werden gehouden. Het publiek dat daarop af kwam, zorgde ervoor dat de mede door het aangename weer goed Residentie op die dag ongetwijfeld de toeven was. Even leek Den Haag hoofd- drukste dag in zijn bestaan heeft beleefd, stad van Europa. Naadloos gingen de attracties in elkaar foto: milan konvalinka over. De European Festivities, het Voor hout Festival, de viering van het tienjarige Buurtschap Noordeinde, de Open Monu mentendag en de Rekreade maakten van Den Haag een bruisende stad, waar het UTRECHT De geneeskundi ge hoofdinspectie stelt een on derzoek in naar de handel in weefsel van overleden zieken huispatiënten. Het weefsel wordt zonder toestemming van de overledenen of hun nabe staanden verkocht aan een handel in medische apparatuur, Brown Medical in Uden, dat het weer afzet aan voorname lijk Westduitse ziekenhuizen. Het weefsel wordt in de Bonds republiek gebruikt na chirurgi sche ingrepen, bij voorbeeld om lelijk littekenweefsel te ver vangen. Volgens de Bredase officier van justitie mr. W. Tielkemeij- er is de zaak begin augustus aan het rollen gekomen toen bij Venlo een kennelijk uit een auto gevallen container werd gevonden. De container bevatte 104 bussen met menselijke her senvliezen. Zeker is dat er een Breda's ziekenhuis bij is be trokken, maar gezien het grote aantal hersenvliezen moet het volgens Tielkemeijer om veel meer ziekenhuizen gaan. Hij heeft de indruk dat de be trokken pathologisch anatomi sche afdelingen er niet veel be ter van zijn geworden. Ze kre gen een vergoeding in de vorm van een klein bedrag. „Een fles wijn of een tientje", aldus de officier van justitie. Hij denkt dat de handel - die voor Brown Medical wel een commerciële kwestie was - met de zieken huizen puur informeel was ge regeld op basis van persoonlij ke contacten. Tielkemeijer heeft in augustus direct de ge neeskundige inspectie in Den Bosch op de hoogte gesteld. Die heeft contact opgenomen met de ziekenhuizen en Brown Me dical om een eind te maken aan de „handel". De betrokke nen zou verduistering, mede plichtigheid daaraan of uitlok king ten laste kunnen worden gelegd. Ze hebben misschien ook gehandeld in strijd met de Wet op de Lijkbezorging. Maar volgens Tielkemeijer zal straf rechtelijke vervolging niet een voudig zijn. Het wachten is op de Wet op de transplantatie, dan zijn ook de sancties duide lijk. „Maar", aldus Tielkemeij er, „een strafzaak was niet mijn eerste prioriteit, wel dat er zo spoedig mogelijk een einde aan kwam". De zaak kan eventueel ook worden voorgelegd aan een medisch tuchtcollege. In dat geval moet een van de na bestaanden of de inspectie een klacht indienen. 18 PAGINA'S Kardinaal Glemp niet naar VS D66 wil eerst keuze van Lubbers weten EG speelt onvoldoende in op perestrojka Bonn zal Hongarije met klinkende munt belonen Monumentendag in Leiden ongekend succes Wind verstoort Tarotmiddag op Stadhuisplein Brand verwoest kistenfabriek in Lisse Open dag veiling EMM trekt duizend bezoekers NCRV komt in winterseizoen met nieuwe gezichten en programma's De moed van een NSB-kind geestelijk leven 2 opinie/weer 2 binnenland 3/4 buitenland 4/5 leiden 7 omgeving 8 radio en televisie 9 van huis uit 10 sport 11 t/m 18 LEIDEN De Leidse politie heeft zaterdagavond en zon dagmiddag een grootscheepse zoekactie gehouden naar twee weggelopen kinderen. Daarbij werden ook korpsen uit de re gio ingeschakeld. De kinderen, een jongen van zeven jaar en een meisje van negen werden uiteindelijk zondagmiddag in het Katoenpark teruggevon den. De kinderen waren zaterdag middag weggelopen nadat ze rond twaalf uur aan de Waar- dgracht een oude auto waren binnengedrongen om daar te spelen. Daarbij hadden ze wat vernielingen aangericht. Buurtbewoners hadden dat ge zien en ze daarover onderhou den. De kinderen waren daar na zo bang voor straf van hun ouders dat ze niet meer naar huis durfden. Toen ze om acht uur 's avonds nog niet thuis waren begon de politie de zoekactie waarbij twintig agenten de omgeving van de Zijlsingel afzochten en boven dien korpsen van omliggende regio's werden gewaarschuwd. Dat leverde echter niets op. De kinderen waren 's middags wel door die buurt getrokken, waren in portieken geweest, maar ook verderop bij het zwembad De Zijl. Uiteindelijk ontfermde een buurtbewoon ster zich over hen, gaf ze te eten en liet ze bij haar over nachten. Ze verzuimde echter om ouders, politie of eventuele andere hulpverleners te waar schuwen. Rond één uur de volgende dag vertrokken de kinderen daar weer. De zoekactie was ondertussen een uur eerder weer hervat. Dit keer werden ook foto's verspreid. Een vrouw uit de Evertsenstraat was daardoor op de hoogte dat de kinderen gezocht werden. Zij meldde uiteindelijk dat ze hen in het Katoenpark had gezien, waar ze om vijf over half twee on gedeerd werden aangetroffen. (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding Broccoli, 1 QC 500 gram J Hamburgers, ongepaneerd, lOOg 1491.2911 QH kilO®D®®-t3r§6.Li.i/ V/ 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. DEN HAAG De onge zondste plek om te ver blijven, is binnen in een auto. Dat zegt voorzitter Van Ham van het van daag in Den Haag geopen de achtste Wereldcongres Schone Lucht. Volgens Van Ham zijn in de auto ,,de meest afschuwelijke concentraties gemeten; ongezonder kan het niet". Met name in files is de lucht in auto's om te snijden, aldus Van Ham. „Iedereen die in een file staat kan z'n voorganger rui ken. De uitlaatgassen komen pal bij de ventilatoren bin nen". De congresvoorzitter noemt de „lucht binnenshuis" belangrij ker voor de gezondheid dan de „lucht buitenshuis" en wijst erop dat de meeste mensen minimaal tweederde van hun tijd binnen doorbrengen: „Sommigen komen niet meer dan een uurtje per dag bui ten". Roken is volgens hem is nog steeds het belangrijkste probleem voor het binnenkli maat in huizen en gebouwen. Pagina 3: Nijpels: uitstoot CO, omlaag Terwijl wij hier in Nederland een Europees feest proberen op te luisteren met ecu's, het betaalmid del dat naar wij veronderstellen ooit in Europa als wettig wordt ingevoerd, komen ér uit Cap d'Antibes ineens heel andere berichten. Daar stelt nota bene de Britse minister van financiën voor om alle pon den, marken, guldens, peseta's en wat dies meer zij maar op de markt te gooien en dan maar te zien welk betaalmiddel zich als sterkste weet te hand haven. „Dat is de Duitse Mark", weet minister Ruding nu al, als bij uitstek deskundige. Hoeveel lires, escudo's of franken een abonnement op de Leidse Courant dan ooit mag gaan kosten, voorlo pig kunt u onze krant veertien dagen gratis krij gen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB Indien daartoe aanleiding bestaai. kan een verzoek, om een proefabonnement wor den geweigerd. CcldócSoiiAcwit

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1