Verenigde Randstad wenselijk na 1992 Kabinets formatie Polen rond 2 11 13 15 17 Informateur Orion vliegt weer pannen van het dak Kans op nieuwe coalitie CDA-VVD lijkt verkeken Defiraaff VANDAAG £eicUe (Sowuvnt Vrijdag'8 september 1989 80ste jaargang no. 24516 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend lot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071 -122244. Voor abonnementen: 071 -313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f .72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071 -122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Wolkenvelden maar ook zon nige perioden. Later mogelijk' wat regen of onweer. Mini mumtemperatuur rond 14 gra den, middagtemperatuur circa 23 graden. Matige noordoos tenwind, aan de kust af en toe krachtig. Zon op: 7.04; onder: 20.09. Scheveningen hoog wa ter: 9.09 en 21.45; laag: 4.10 en 15.45. VALKENBURG Voor de vierde keer kwamen gisteren bij de familie Varke- - visser aan de Hoofdstraat in Valkenburg 'jde pannen van het dak. Opnieuw was de sch schuldige een Orion die bezig was te lan- den op het nabijgelegen vliegkamp. oDoor de turbulentie kwamen er vijftig a zestig pannen van hun plaats. 2 sh( Mevrouw Varkevisser raakte door een dakpan plicht gewond aan haar been. De familie Varke visser woont al zes jaar vlakbij de startbaan en is wel wat gewend, maar het voorval van giste ren heeft diepe indruk gemaakt. „Het is nog ïooit zo erg geweest als gisteren. Ik heb gehuild ;n de hele dag met een dikke keel gelopen. Ik Den nu bang geworden, stel je voor dat kinde ren worden geraakt", zegt mevrouw Varkevis ser. De schade was een paar uur later al her steld. „Daar zijn ze heel snel mee", zegt me vrouw Varkevisser. Ook in februari, toen kwa men er eveneens dakpannen naar beneden, was dc zaak in korte tijd in orde. „Wij hebben toen gevraagd of de dakpannen riiet vast kun nen worden geschroefd. Volgens mij is ons ver zoek in een la terecht gekomen". Een woord voerder van het vliegkamp ontkende dat van ochtend. Volgens hem heeft de commandant gisteren onmiddellijk actie ondernomen en worden de dakpannen van de „bedreigde wo ningen" binnen afzienbare tijd vastgeschroefd. Dat het voorval van gisteren de zaak in een stroomversnelling heeft gebracht, wordt door hem ontkend. Volgens de woordvoerder heeft het vliegkamp dit echter niet geheel in de hand omdat de plannen door Defensie in Den Haag moeten worden uitgevoerd. Europarlementariër weg na racistische taal (Van onze correspondent) BRUSSEL De extreem-rechtse Franse politi cus Claude Autant-Lara (86) heeft gisteren ont slag genomen uit het Europees Parlement, na dat hij zijn collega-parlementariër en landgeno te Simone Veil gruwelijk had beledigd. De uit latingen van Autant-Lara hebben in Frankrijk en in het Europees Parlement tot grote op schudding geleid. In een interview met het linkse weekblad Globe, dat deZe week werd ge publiceerd, verweet Autant-Lara de (joodse) oud-voorzitster van het parlement te behoren tot „een volksgroep die tracht vaste voet aan de grond te krijgen en te overheersen". foto: anp Pagina 5: Berechting Autant-Lara geëist Kinderen dood na eten biscuitjes JAKARTA In de Indonesische districten Palembang en Jambi, in het zuiden van Su matra, zijn zeker negen kinderen omgeko men na het eten van biscuitjes. Dat heeft de politie in de Indonesische hoofdstad Jakarta meegedeeld. Een zegsman verklaarde dat tien andere kinderen in ziekenhuizen moes ten worden opgenomen. De in het gebied geproduceerde koekjes bevatten kennelijk te veel natrium, aldus de zegsman die daar aan toevoegde dat twee kooplui zijn onder vraagd in verband met de zaak. Volgens de zegsman hebben dé autoriteiten de fabriek waar de koekjes worden gemaakt inmiddels een produktieverbod opgelegd en tot nader order gesloten. Premier Lubbers liet zich gisteren voor de deur van Paleis Noordeinde rijden bij zijn bezoek aan koningin Beatrix. foto: anp (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het twee de bezoek van vice-voor- zitter Scholten van de Raad van State vanmor gen aan de koningin wijst erop dat spoedig de be noeming van een (of twee) informateur(s) te verwachten is. Uit de ad viezen die de koningin gisteren heeft ontvangen kan worden geconclu deerd dat voortzetting van de coalitie tussen CDA en VVD vrijwel van de baan Premier Lubbers maakt een hernieuwd optreden van een centrum-rechts kabinet min of meer afhankelijk van de deel name van D66 daaraan. D66- lijsttrekker Hans van Mierlo noemt het echter „zeer on waarschijnlijk" dat zijn partij de krappe meerderheid die CDA en VVD sinds eergiste ren hebben (76 zetels) gaat versterken. Ook oud-VVD-leider Wiegel rekent niet op voortzetting van de huidige coalitie. „Ik vind dat eerst moet worden geprobeerd of een brede coali tie van 'CDA en PvdA moge lijk is. Dat lukt of dat lukt niet. Je weet nooit hoe de bal rolt. Als hij dan toch onze kant uitkomt, ben je in een sterkere positie", zo herhaalde hij van morgen nor eens in een inter view. In zijn advies hield Lubbers gisteren formeel alle mogelijk heden voor de vorming van een kabinet open. Volgens het CDA moet er eerst een infor mateur uit de eigen gelederen als verkenner het politieke veld ingestuurd worden. Deze 'pre-informateur' dient met alle grote partijen te gaan pra ten om de kansen van diverse coalities te onderzoeken. Af hankelijk van de veto's die an dere partijen uitspreken zou vervolgens opnieuw een infor mateur van" CD A-huize moeten (rachten een kabinet te vormen „dat mag rekenen op vruchtbare samenwerking met de Tweede Kamer". Aan het CDA zal het niet lig gen, luidde vrij vertaald de boodschap. De christen-demo craten zijn bereid met vrijwel iedereen in zee te gaan. Maar Lubbers benadrukte dat een coalitie van louter CDA en VVD, met een meerderheid van slechts één zetel in het parlement, een wel erg smalle basis heeft. Pagina 3: Alleen Voorhoeve denkt aan voortzetting coa litie CDA eist stoel van Dolman op DEN HAAG Het CDA wil in de komende parlementaire pe riode het voorzitterschap van de Tweede Kamer overnemen van de PvdA'er Dolman. Bij het CDA geniet onderwijsminister Deetman de voorkeur. Dat het CDA de post wil hebben, vloeit voort uit de ongeschreven regel dat de grootste partij de Twee de-Kamervoorzitter mag leveren. De voorzitter van de Eerste Kamer (thans de grondlegger van het CDA, Steenkamp) wordt dan geleverd door een andere partij. Nederlandse verpleegsters in cel op Filipijnen MANILA De Nederlandse ambassade in Manila heeft op heldering gevraagd over be richten dat twee Nederlandse verpleegsters met negen Fili- pijnse gezondheidswerkers door het leger zijn gearres teerd wegens vermeende con necties met het communistisch verzet. De twee verpleegsters, Jose van der Loop (26) en Jose Theunissen, (25) zouden drie weken geleden op de Filipij nen zijn aangekomen om te helpen bij de bestrijding van een mazelenepidemie op het eiland Samar. Volgens een Fi- lipijnse krant werden de ver pleegkundigen aangehouden, omdat ze reisden zonder toe stemming van de Filipijnse veiligheidsdienst. Buitenlandse en Filipijnse medische hulp teams hebben vaker geklaagd in hun werk in afgelegen ge bieden te worden gehinderd door het leger. De militairen beweren dat de teams samen werken met de rebellen. De Nederlandse vrouwen werken voor de Filipijnse Medische Actiegroep. schoenen ALEXANDRIA STARLET SIOUX V. BOMMEL A.a. zondag van 12-17 u. geopend. Groenmarkt 24. Tel.: 65.36.26. Iraq bereid gevangenen vrij te laten NICOSIA Een Iraakse re geringsfunctionaris heeft ge zegd dat zijn land bereid is tot een algehele, onvoorwaardelij ke uitwisseling van krijgsge vangenen met Iran. Intussen heeft een voormalige Iraanse onderminister gezegd dat de tijd voor een alomvattende vredesovereenkomst met Iraq nog nooit zo gunstig is ge weest. Onderhandelingen tus sen de twee landen, die vijf dagen na de wapenstilstand van 20 augustus vorig jaar be gonnen, liepen vast. BURGEMEESTER HAVERMANS BIJ OPENING EUROPEAN FESTIVITIES DEN HAAG De Haagse burgemeester Havermans vindt dat er een „verenigde Rand stad" moet komen. Dit met het oog op de een wording van Europa. Hij zei dit gisteren in zijn toespraak bij de opening van de Europe an Festivities in de Rid derzaal. „Den Haag is met Amster dam, Rotterdam en Utrecht één van de vier grote Rand stad-kernen. De Europese eenwording schept voor de Randstad nieuwe kansen, maar legt haar ook nieuwe uitdagingen op. Als dit ge bied de motor van Neder land wil blijven, dan zullen de specifieke functies van de „grote vier" verder moeten worden uitge bouwd. Ook de functie van Den Haag als centrum van bestuur en management en als internationaal schakel- punt", aldus Havermans. De Haagse burmeeester waarschuwde ervoor dat het verdwijnen van de grenzen tussen de EG-lan- den in 1992 ook problemen schept. „De concurrentie tussen de ondernemingen binnen Europa en die met de bedrijven buiten de EG zal flink toenemen. Dit moet er niet toe leiden dat meer mensen een beroep moeten doen op de sociale voorzieningen. Als dit on verhoopt toch zou gebeuren, dan mag het laagste niveau aan voorzieningen niet de Europese norm worden voor mensen die in de kou zitten", aldus Havermans. Hij pleitte verder voor een Europees minderhedenbe leid. Een afvaardiging van de gemeente Den Haag gaat in oktober naar Straatsburg om bij het Europese parle ment een pleidooi te hou den voor een dergelijk be leid. De bijeenkomst in de Rid derzaal werd onder andere bijgewoond door de ambas sadeurs van de twaalf EG- landen, vice-voorzitter An- driessen van de Europese Commissie, vice-premier De Korte, de bekende econoom en Nobelprijswinnaar pro fessor Jan Tinbergen en Haagse gemeenteraadsle den. Bij binnenkomst van de gasten vormden politie agenten in uniform uit alle EG-lidstaten een soort ere wacht. Pagina 4: Eenwording Eu ropa pas volgende eeuw voltooid Krakers en demonstranten verstoren Europees feest MtJïuh ME'ers voeren gearresteerde krakers mee. DEN HAAG Met een kraakactie, een demon stratie en een valse bom melding is gisteren van verschillende kanten ge probeerd de European Festivities in Den Haag te verstoren. De kraakactie liep zelfs uit op de arrestatie van 47 personen. Tijdens hun voorgeleiding vanmorgen werd door vijftig sympathisanten gedemon streerd voor het Paleis van Justitie. Bij de ontruiming van een kraakpand aan de Hoge Nieuwstraat in het centrum van Den Haag werd de politie gistermiddag bekogeld met verf. De krakers' hadden door middel van zelfgemaakte bom metjes een zwaar en prikke lend rookgordijn gelegd. De politie heeft 47 arrestaties ver richt. De meesten van deze krakers zijn na verhoor over gebracht naar het Huis van Bewaring in Scheveningen. Honderd tot honderdvijftig mensen kraakten gistermor gen het pand uit protest tegen de European Festivities. Om streeks eén uur drong de poli tie via de achterzijde het pand binnen. Een half uur later was de ontruiming voltooid, 's Middags en 's avonds trok ken zo'n 250 demonstranten door de Haagse binnenstad. Hierbij waren zo'n vijftig poli tiemensen aanwezig, die ech ter niet hoefden in te grijpen. De tocht eindigde voor het Danstheater, waar een galadi ner werd gehouden voor dui zend genodigden uit het bedrijfsleven en de politiek. De demonstranten wilden met hun actie tot uitdrukking brengen dat er meer na- dan voordelen aan de Europese eenwording zitten. Om kwart over twaalf ten slotte verstoorde een bommel ding enige tijd het feest in het Danstheater. Een pakje met de tekst „Afblijven, levensge vaarlijk" bleek echter na on derzoek een gewone, onge vaarlijke papieren zak te zijn. Onrust De Colombiaanse autoriteiten hebben niet alleen te maken met verzet van de cocaïnemaffia. Op de universiteit van de hoofdstad Bogota demonstreren studenten tegen de steeds groter worden de inmenging van de Verenigde Staten in hun land. Op de foto agenten van de oproerpolitie, die traangas gebruiken om de de monstranten te verdrijven. foto: afp Pagina 5: Regering Colombia ziet af van militaire burge meester. WARSCHAU De Poolse premier, Tadeusz Mazowiecki, heeft na twee weken een coa litieregering gevormd waarin de communisten niet meer de meeste zetels bezetten. Een re geringsfunctionaris, die giste ren een envelop met de lijst van ministers bij parlements voorzitter Mikolaj Kozakie- wicz afgaf, wilde niets kwijt over de verdeling van de pos ten. Volgens Jan Minkiewiecz, de vertegenwoordiger van So lidariteit in Nederland die op het ogenblik in Polen verblijft, levert Solidariteit acht minis ters, de communistische partij vier, de Verenigde Boerenpar tij ook vier en de Democrati sche Partij twee. In een telefoontje vanuit War schau zei Minkiewiecz dat de vier partijen elk een minister met de rang van vice-premier krijgen. Volgens Minkiewiecz bezet Solidariteit financiën, buitenlandse zaken, onderwijs, economische zaken, territori aal zelfbestuur, cultuur, arbeid en sociale zaken en industrie. De communisten krijgen bin nenlandse zaken, defensie, transport en buitenlandse za ken. Naar de Boerenpartij gaan de posten van landbouw, milieu, justitie en gezondheid. Voor de Democratische Partij resten de ministeries van tech nologie en binnenlandse han del. Als minister van buitenlandse zaken, een prestigieuze post waarop zowel Solidariteit als de communisten aasden, koos Mazowiecki voor Krzysztop Skubiszewski. Skubiszewski, lid van de episcopale raad van kardinaal Glemp, doceert in ternationaal recht aan de uni versiteit van Poznan. Pagina 5: „Solidariteit komt niet goed uit de verf" AUTOVERHUUR F.PRANGERS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, za terdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnummer 071- 122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond thuisbezorgd. 20 PAGINA'S Pastorale werker functioneert goed in leger De Klerk moet haast maken met hervormingen HBG koopt weer Belgisch bedrijf Leiden staat er financieel weer goed voor Bavo 75 jaar: van gesticht tot woonwijk Woonlasten dalen volgend jaar in Wassenaar geestelijk leven 2 opinie/weer2 8innenland 3/4 buitenland 4/5 economie 7 sport 9/10 olm11 leiden 13 omgeving 14/15/17 land en tuinbouw 16 kerkdiensten '6 kunst 18 radio en televisie 19 Het is weer de tijd van de informateurs en de for mateurs. Mannen van formaat, die door de Konin gin worden aangezocht de mogelijkheden te onder zoeken voor het samenstellen van een nieuwe rege ring. Het kabinet zogezegd. De eerste is er meer om, alvorens zo'n kabinet in elkaar wordt getim merd, de maat op te nemen. De tweede gaat eigen lijk pas aan het werk als hij de precieze gegevens van de eerste in zijn bezit heeft, al komt het soms voor dat een informateur niet nodig is. Althans niet voor het samenstellen van een kabinet. Voor het nieuws daarover heb je wel degelijk een informa teur nodig. En wie zou je nou beter voor dergelijke informatie kunnen nemen dan de Leidse Courant. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. NB. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. fields Souoont

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1