Ministerie wil files handhaven 4 11 12 13 Stemhokje Bush lanceert nieuwe oorlog tegen drugs VANDAAG £eid6c0omcmt Dinsdag 5 september 198$ 80ste jaargang no. 24513 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071 -122244. Voor abonnementen: 071 -313677Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/mvr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15 00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0 60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie Directeur-hoofdredacteur I I Hallewas, Chef-redacteur G J Onvlee. In de nacht en vroege ochtend enkele mistbanken. Overdag zonnige perioden en droog. Minimumtemperatuur rond 8 graden. Middagtemperatuur ongeveer 20 graden. Zwakke tot matige wind. Zon op: 07.00; onder: 20.16. Scheveningen hoog water: 7.16 en 19.30; laag water: 3.00 en 14.55 uur. Pagina gastro- IJ 'I- NOMIE L vandaag op pagina 8 Veerboot keert om na rel IJMUIDEN Een Zweedse veerboot is giste ren naar Harwich teruggekeerd, omdat de op het schip aanwezige voetbalfans overlast be zorgden. Na terugkeer werden enkelen door [de politie meegenomen. In Stockholm zijn gis teren vijf, wel gearriveerde, Britse voetbalfans gearresteerd. Hen wordt openlijke geweldple ging en vernieling ten laste gelegd. Het vijftal maakte in een restaurant ruzie met een groepje [Zweden. Een voetbalfan is op de veerboot, on geveer 110 kilometer ten noordwesten van Texel, overboord geslagen. Een zoekactie heeft niets opgeleverd. De Tor Brittanica was van Harwich onderweg naar Gotenburg. De fans zouden morgen in Stockholm een kwalificatie wedstrijd om de wereldcup tussen Engeland en Zweden bijwonen. Een groot aantal supporters |vierde aan boord al feest en raakte vervolgens laags. Of de vermiste supporter daarbij over- loord gevallen of geduwd is, is nog onbekend. Wereldrecord Olga Lewina ROSMALEN Olga Lewina heeft in de slotronde van het vijftiende toernooi om het we- reldkampoenschap een we reldrecord gevestigd. Als eer ste speelster won zij alle partij en en werd ze met maximale score wereldkampioene. Petra Polman was gisteren de laatste die moest zwichten voor de damkunsten van de Oekrainse grootmeester. Lewi- na's landgenotes beëindigden het toernooi ook met overwin ningen waardoor de Sovjet speelsters de eerste vier plaat sen opeisten. DDR vraagt vluchtelingen terug te keren BUDAPEST Oost- Duitsland heeft een beroep gedaan op de naar schatting twintig duizend vluchtelingen in Hongarije, om naar de DDR terug te keren. Intussen lijkt het vertrek van deze mensen vanuit Hongarije naar de Bondsre publiek te worden ver traagd, omdat Hongarije re percussies vreest van Oost- Duitsland. Oostduitsers die vanuit Hongarije naar West-Duits- land willen, is door het Oostduitse consulaat in Bu dapest beloofd dat ze geen straf te duchten hebben als terugkeren. Bovendien kunnen ze hun oude baan terugkrijgen. De oproep lijkt ingegeven door het feit, dat de open plekken die de vluchtelin gen achterlaten steeds dui delijker zichtbaar worden in de stagnerende Oostduit se economie. Afgezet tegen de totale beroepsbevolking van 8,9 miljoen mensen (de DDR telt 16,7 miljoen inwo ners) is het aantal vluchte lingen gering. Daar staat te genover dat het vaak om jonge, hoog opgeleide men sen gaat. Het Oostduitse ministerie van buitenlandse zaken heeft gisteren de houding van de Bondsrepubliek in de vluchtelingen-kwestie veroordeeld. Gespoken werd over een „ongege neerde hetze" tegen de DDR. Pagdna 5: Vluchtelingen niet naar tentenkampen Lijfwacht Gadhafi slaags met politie Joegoslavië BELGRADO De Libische leider Moammar Gadhafi heeft in Joegoslavië bij de topconfe rentie van niet-gebonden landen opzien ge baard. Eerst wilde hij te paard en met een ge volg van vijftig lijfwachten naar het conferen tiegebouw in Belgrado. Dit werd hem niet toegestaan. Toen de Libische leider later in zijn Cadillac bij het conferentie- gebouw arriveerde, ging het opnieuw mis. Er brak een vechtpartij uit tussen Gadhafi's lijf wachten en de politie omdat de lijfwachten ver boden werd het gebouw binnen te gaan. Uitein delijk wist één vrouwelijke lijfwacht zich in de vergaderzaal naast Gadhafi te zetten. Zij bleek gewapend te zijn. Ook dat was volstrekt in strijd met de regels. „MAXIMUM SNELHEID MOET OMLAAG" (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Een aantal files in Nederland moet maar niet worden bestreden. Door lange wachttijden op de snelweg zal de automobilist worden ontmoedigd, zijn wagen thuis laten en kiezen voor het open baar vervoer. Een drastische uit breiding van het openbaar vervoer is namelijk niet toereikend voor het terugdringen van het autogebruik. Dat staat in een discussienota die is opge steld door ambtenaren van het ministerie van verkeer en waterstaat. In een andere notitie van het departement staat dat de komende jaren „draconische" maatrege len nodig zijn om de uitstoot van kool dioxide in tien jaar met 20 te verminde ren, zoals premier Lubbers onlangs opper de. De capaciteit van het openbaar ver voer moet dan in het jaar 2010 minstens worden verdrievoudigd en de benzine-ac- cijnzen zouden flink omhoog moeten. Op merkelijk genoeg concluderen de ambte naren ook dat de maximum snelheid om laag zou moeten. Onder VVD-minister Smit-Kroes is de maximum snelheid juist opgevoerd van 100 naar 120 kilometer per Op het departement wordt hard nage dacht over het oplossen van het file-pro bleem in Nederland. In de plannen van Smit-Kroes hebben het 'rekening rijden' (elektronische tolheffing) e. het afschaffen van het reiskostenforfait een hoge priori teit. Maar haar ambtenaren zijn op zoek naar effectievere middelen, omdat er al tijd een kans bestaat dat van de genoemde maatregelen weinig of niets terecht komt. Volgens ambtelijke berekeningen hebben files drie keer zo veel effect op het auto gebruik als het rekening rijden. „En het is bovendien goedkoper", aldus de r.otitie. De ambtelijke nota, waarvan het dagblad Trouw vanmorgen melding maakt, stelt verder dat het meeste heil is te verwach ten van een scherp beleid ten aanzien van de ruimtelijke ordening, gecombineerd met een waarachtig en streng parkeerbe leid. De nota suggereert dat de helft van het aantal nieuwe banen in de toekomst moet worden geschapen rond NS-stations. De nota meldt ook dat het toenemend au togebruik tot grote verstoppingen zal lei den in de binnensteden. Weliswaar wor den veel knelpunten op snelwegen aange pakt, maar de problemen schuiven dan door naar de secundaire wegen die niet worden uitgebreid. Daarom is het, aldus de nota, zaak het regionale openbaar ver voer stevig uit te breiden. (Van onze correspondent Jo Wijnen) WASHINGTON door Bush gelanceerde pro gramma onvoldoende is om tot een verlaging van de handel en het gebruik van Amerikaanse president verdovende middelen in de George Bush presenteert VS te komen. Veel deskundi- vanavond zijn lang ver wachte plan ter bestrij ding van de handel en het gebruik van drugs in de VS. Het nieuwe drugsplan, dat waarschijnlijk 7,8 miljard dollar omvat (circa 17 mil jard gulden), is gemaakt in nauw overleg met William Bennett, de speciale rege ringfunctionaris belast met drugsbeleid. Zeker is dat Co lombia, Bolivia en Peru voor meer dan 300 miljoen dollar extra militaire hulp krijgen. Overigens zeggen tal van drugsexperts nu al dat het gen menen dat eerst de re den van het uitzonderlijk hoge drugsgebruik in de VS begrepen en aangepakt moet worden, alvorens een effec tief drugsprogramma kan worden geformuleerd. Alle Amerikaanse presidenten sinds Richard Nixon hebben een „oorlog tegen de drugs" afgekondigd, geen van hen is er in geslaagd de toenemen de stroom verdovende mid delen te stoppen en het drugsgebruik terug te drin gen. Ongeveer 25 miljoen Amerikanen gebruiken min of meer regelmatig drugs. Pagina 5: Meer geld, meer cellen en zwaardere straffen Al 150 doden geborgen na vliegramp Cuba HAVANA Het dodental als gevolg van de ramp met het Cubaanse verkeersvliegtuig bij Havana is vandaag gestegen tot 150. Honderden mensen zijn nog bezig met het zoeken naar lichamen van slachtoffers tussen de wrakstukken en de ongeveer 30 huizen die wer den verwoest. De Cubaanse II- joesjin-62 stortte zondagavond in een buitenwijk van Havana neer nadat het in zwaar weer was opgestegen vanaf het vliegveld José Marti. Hon derdvijfentwintig inzittenden werden gedood, evenals 25 mensen op de grond. De mees te slachtoffers zijn Italiaanse vakantiegangers. Slechts één Italiaanse passagier overleefde de ramp, zij het zwaar ge wond. Strandverbod voor honden in Noord wijk NOORDWIJK Er moet van 1 mei tot 31 augustus een to taalverbod komen voor hon den op het deel van het Noordwijkse strand waar de strandtenten staan. Bovendien moeten de dieren worden ge weerd van de straten die het „visitekaartje" zijn van de badplaats. Dat suggereert W werkgroep die een nieuwe Al gemene Plaatselijke Verorde ning voor Noordwijk ont werpt. De werkgroep stelt daarnaast aan het college van burgemeester en wethouders voor om het gehele jaar een verbod voor honden af te kon digen voor de Hoofdstraat en de Kerkstraat. limmnrar-/ Wal 'n gemak zo'n DUMA BAK' particulieren ook bedrij vuilcontainers van 500/1100 Itr DUMA B.V. Een politieman in de Amerikaanse badplaats Virginia Beach weet met hulp van zijn hond een zwarte jongen te arresteren. Gisternacht zijn honderden jongeren opgepakt en in Virginia Beach is inmiddels een nachtelijk uitgaans verbod van kracht. De autoriteiten proberen op deze wijze een einde te maken aan de plunderingen en geweld dadigheden van duizenden overwegend zwarte studenten. Lubbers en Kok feller tegenover elkaar DEN HAAG Het con flict tussen de lijsttrekkers Lubbers (CDA) en Kok (PvdA) op het punt van de belastingverlaging is gis teravond verhevigd op de slotbijeenkomsten van de verkiezingscampagnes. Lubbers sloeg Kok om de oren met het verwijt dat diens plan om een deel van de operatie- Oort terug te draaien irreëel is. Bovendien verweet Lubbers de PvdA miljarden meer uit te willen geven dah verantwoord In Hillegom zei Lubbers niets te voelen voor het PvdA-voor- stel voor minder belastingver lichting. „Het is duidelijk dat aan het plan-Oort niet meer valt te morrelen. Ik ben dat NIPO: CDA en VVD krappe meerderheid DEN HAAG CDA en VVD behouden mogelijk de meerder heid in de Tweede Kamer. Dat blijkt uit een opiniepeiling die zondag is gehouden door het NIPO en waarin derhalve niet de slotmanifestaties zijn verwerkt. CDA en VVD zouden morgen op 76 zetels uitkomen, de kleinst mogelijke meerderheid. Het CDA kan volgens het NIPO rekenen op 54 zetels, het huidi ge aantal in de Kamer en één meer dan in de enquête van het bureau InterView. De VVD krijgt net als bij InterView 22 zetels, een verlies van vijf ten opzichte van de huidige Kamer. Voor de PvdA ziet het er somber uit: zij komen uit op 48, één minder dan volgens InterView en vier minder dan in de huidige Ka mer. D66 en Groen Links houden elkaar in evenwicht (beide tien). SGP, GPV en ROF zouden respectievelijk drie, twee en één zetel krijgen. ook niet van plan", hield Lub bers de zaal voor. Met zijn aanval op één van de belang rijke punten uit het verkie zingsprogramma van de PvdA leek Lubbers de deur naar een CDA/PvdA-kabinet, die wijd open stond, weer op een kier tje te zetten. „We zullen de so cialisten laten zien dat ze het bij het verkeerde eind hebben. De Oort-operatie wordt dus niet gewijzigd. Voorhoeve kan wat dat betreft op ons reke nen", zei Lubbers. Kok noemde in Rotterdam de uitspraken van Lubbers over de belastingverlaging „het ge drag van een windvaan, waar aan geen touw valt vast te knopenKok: „Eerst zegt Lubbers in het tv-debat dat hij het gedeeltelijk terugdraaien van de Oort-operatie be spreekbaar acht op basis van argumenten. Maar nu laat hij weten dat hij daar niet aan denkt. Lubbers wil wel ver der, maar weet niet waar- Kok, voor zijn doen behoorlijk fel, viel Lubbers ook aan op diens uitspraak niet in een ka binet te willen zitten waarin de PvdA de grootste partij is. „Dat is op zich niet nieuw", al dus Kok. „Het is echter zeer merkwaardig dat Lubbers zijn mening baseert op het tv-de- bat van zaterdag. De vraag is wat de houding van Lubbers betekent voor het CDA. Lub bers is immers het CDA. Wil die partij dan soms niet met ons samenwerken? De uitspra ken van Lubbers illustreren dat hij zich na het debat ern stig zorgen maakt over z'n toe komst". Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr.071- 122248 en uw krant woftjt nog dezelf de avond nabezorgd. (ADVERTENTIES) AUTOVERHUUR F.PRANGEBS Verhuur van luxe auto's en vanaf 30.- p dag. 1Euthanasie is het opzettelijk doden van patiënten door artsen. 2. Het niet instellen of stopzetten van een zinloze behandeling is géén euthanasie, maar normale, medisch-ethisch verantwoorde geneeskunst. 3. Het toepassen van euthanasie schept een onherroepelijke toestand, zodat een foute diagnose niet kan worden hersteld. 4. Euthanasie wordt door de regeringen van alle beschaafde landen buiten Nederland afgewezen en veroordeeld als in strijd met de Rechten van de Mens. 5. Euthanasie wordt ook door alle internationale en nationale artsenorganisaties buiten Nederland afgewezen en veroordeeld als in strijd met het wezen van de geneeskunst. 6. Krachtens het advies van de Gezondheidsraad, december 1986 aan de regering uitgebracht, is de behandeling van pijn bij kanker in 54% van de gevallen ondeskundig en ontoereikend. 7. Een goede stervensbegeleiding en deskundige behandeling van pijn en andere symptomen in de laatste fase van het leven maakt de vraag naar euthanasie overbodig. STEM DAAROM MORGEN OP EEN KANDIDAAT VAN EEN PARTIJ waarvan u zeker bent dat zij/hij EUTHANASIE ONVOORWAARDELIJK AFWIJST als een BEDREIGING VOOR DE GRONDSLAGEN VAN ONZE SAMENLEVING. Dif is een publikatie van het Nederlands Artsen Verbond, een artsenorganisatie die opkomt voor mensen die met euthanasie worden bedreigd In het algemeen streeft het verbond naar het handhaven en herstellen van een universele medische ethiek STEUN DAAROM ONS WERK. Gironummer 2934868. ten name van penningmeester Nederlands Artsen Verbond, van der Duinstraat 8. 3581 JX Utrecht Kok eist premierschap ook na winst niet op (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Wim Kok legt geen absolute claim op het premierschap. Ook als de PvdA de grootste partij wordt, willen de sociaal-democraten ook over dit punt zonodig on derhandelen. In beginsel is Kok bereid onder Ruud Lub bers als premier te 'dienen', zegt kamerlid Jacques Walla ge, die tot de 'denktank' van Wim Kok behoort. Ruud Lubbers echter zal on der geen voorwaarde in een kabinet gaan zitten waarvan Wim Kok of een andere socia list minister-president is. „Men kan er donder op zeggen dat de PvdA, als zij de grootste partij wordt en dus de premier kan leveren, een zwaar stem pel op het kabinetsbeleid gaat drukken", zei Lubbers giste ren. Hij meent dat het onge loofwaardig zou zijn als hij „met een vrolijk gezicht in het kabinet gaat zitten", terwijl hij eigenlijk het huidige beleid - op hoofdlijnen - wil voort zetten. In het geval het CDA opnieuw de grootste partij wordt, zal Kok volgens Walla ge pas beslissingen nemen over zijn eigen politieke posi tie als duidelijk is hoe de krachtsverhoudingen tussen de toekomstige coalitiepart ners zullen liggen. De enige 'eis' die de PvdA op tafel legt is het ministerie van onder- 18 PAGINA'S Bisschop Gijsen haalt z'n gelijk in onderwijskwestie Het „oude kanon" Wiegel zwijgt Chaotische protesten beheersen Zuidafrika Leidse Hout is geen drafruimte Geen tweede ontsluitingsweg Elisabethhof Sassenheim neemt proef met afvalbak voor hondepoep GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 5 ECONOMIE 7 LEIDEN 11 OMGEVING 12/13 SPORT 14/15 KUNST 16 RADIO EN TELEVISIE 17 Als er een krant in Nederland is, die niet van hok jes houdt, dan is het wel de Leidse Courant. Het gaat er immers niet om mensen in een bepaald hokje te stoppen, integendeel. Uit artikelen, com mentaren en reportages in onze krant blijkt juist voortdurend het tegendeel. Hokjesgeest moet wor den uitgebannen. Maar wel is het zaak voor je me ning uit te komen, zoals ook de Leidse Courant da gelijks met zijn mening voor de draad komt in de commentaarkolom. Allemaal om de lezer zo breed mogelijk voor te lichten, wat weer bijdraagt tot zijn eigen meningsvorming, morgen te uiten in het stemhokje. Maar niet nadat hij vandaag eerst zijn stem uitbrengt op de Leidse Courant. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd Ccidóc SouAcmt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1