Ceidóc (Bowuvnt Dagen TV10 en Véronique lijken geteld Bon- finale Kohl roept op tot verzoening met Polen Noodtoestand Suriname wordt niet opgeheven 2 13 15 »ip" 17 25 26 27 Revue Invoering Plan-Dekker zeker jaar later VAf Zaterdag 2 September 1989 80ste jaargang no. 24511 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD. postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071 313677. Giro 103003 Bank: Amro bank NV Leiden Abonnementen: (incl. 6% BTW) I 24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/mvr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax- 070-902702 tbv. advertenties, 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. In de ochtend koud en wat re gen, daarna perioden met zon. Temperatuur rond 18 graden. Morgen overwegend droog, af en toe zon en een matige wind. Temperatuur rond 18 graden. Zon op: 06.55; onder: 20.23. Hoog water Schev.: 05.45 en 18.01; laag w.: 01.46 en 13.44. Filmkeuring België in de slag met Batman 3RUSSEL Een van de meest populaire lelden van het witte doek, de supersnelle en voor geen enkel gevaar terugdeinzende Bat- nan, heeft er in België een nieuwe en ge luchte vijand bij: de filmkeuring. Die acht le held in het zwart voor jongeren onder de sestien ongeschikt. Met dat besluit heeft de Belgische filmkeuring zich tot onderwerp van felle discussie gemaakt. Warner Bros In ternational, de producent van de film, be laadt zich op stappen en overweegt zelfs Bat- nan niet uit te brengen bij onze zuiderburen, onge Batman-fans in België hoeven overi- ;ens hun idool niet te missen, want de haamse commerciële zender VTM brengt Ide gevleugelde avonturier met grote regel- piaat op het scherm: in het jongerenpro gramma van vijf over zes. I Ring voor fiens ff Peter Jan Rens wijst .5§f naar een foto van zichzelf die tijdens één van zijn shows is gemaakt. Hij doet dat natuurlijk met de vin ger waaraan sinds gisteren de Televi- zierring zit. Rens, die onder andere 'Doet- ie 't of doet-ie 't niet' presenteert werd door de lezers van Televizier uitgeroe pen tot de populair ste tv-persoonlijk- heid. Hij neemt die 'titel' over van Henny Huisman, die de ring twee keer won. foto: anp Gaddaffi slaapt ook in Belgrado in tent BELGRADO Om de bezoekers van de topcon ferentie van de beweging van niet-gebonden lan den behoorlijk te ontvan gen heeft de Joegoslavi sche regering een ultra modern hotel-complex neergezet in Belgrado. Maar aan de Libische lei der Gaddaffi is al die moeite niet besteed. Hij wil zich tijdens de top, die maandag begint, zo veel mogelijk thuis voe len. Daarom heeft hij zijn bonte woestijntent, vier kamelen en twee paarden naar Belgrado gestuurd. Baker en Sjevardnadze over drie weken bijeen WASHINGTON De ministers van bui tenlandse zaken van de Verenigde Staten en de Sovjetunie, Baker en Sjevardnadze, zullen elkaar op 22 en 23 september in het Grand Teton nationale park in de Ameri kaanse staat Wyoming ontmoeten. De mi nisters zullen „het hele scala van Ameri kaanse en Sovjetrussische kwesties" be spreken, aldus een woordvoerster in Was hington. Naar haar zeggen staan mensen rechten, regionale conflicten, bilaterale aangelegenheden, wapenbeheersing en in ternationale vraagstukken op de agenda van de ontmoeting. Het is mogelijk dat de twee bewindslieden tijdens hun overleg een afspraak maken over een eerste top ontmoeting tussen de presidenten Bush en Gorbatsjov. Europese aristocraten kijken naar de toekomst OPORTO In de Portugese stad Oporto zijn gisteren 200 Europese aristocraten neergestreken voor een driedaagse confe rentie over hun sociale positie in een ver anderende wereld. Tot de onderwerpen van gesprek behoren onder meer de af komst en oude rechten. Ook wordt gespro ken over de effecten van de moderne rea liteit op de deels vergane glorie van adel brieven, privileges en paleizen. De Portu gese markies van Pombal, Sebastiao de Lo- reno, riep de aristocraten op hun rangen te sluiten en voort te bouwen op de eeuwen oude banden in de politiek en het zakenle ven. Volgens de organisatoren bevinden zich onder de deelnemers vertegenwoordi gers van illustere geslachten als Bismarck, Braganca, Löwenstein en Obolinsky. VAN DEN ENDE WIL PRATEN MET BRINKMAN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het CDA gaat er van uit dat de dagen van TV 10 en Radio Télé Véronique geteld zijn. Deze zenders zullen niet of slechts zeer kort op de Nederlandse kabel netten te zien zijn, zegt Marten Beinema, de media-specialist van de CDA-fractie. Hij baseert deze uitspraak op het verbod van de Raad van State van het doorgeven van de programma's van het zoge naamd in Engeland gevestigde commerciële radiostation Cable One. Joop van den Ende (TV10) en Lex Harding (RTV) menen daar entegen dat zij hun gang kunnen gaan. Dat zeiden zij gisteravond voor het NOS-Journaal. Van den Ende is bereid met minister Brinkman van WVC rond de tafel te gaan zitten om de mogelijkheden voor TV10 te bespreken. Ook is Van den Ende bereid te betalen voor de uitzen dingen van TV10 op de Nederlandse ka bel. Eveneens sloot hij niet uit dat TV 10 de publieke omroepen een bedrag be taalt. „Maar daarover moeten we gaan praten", aldus Van den Ende. „Het be drag mag niet uit de hand lopen. We moeten wel een bedrijf draaiende kun nen houden". Zowel Van den Ende als Harding stelde dat zijn zender in Luxemburg volkomen legaal is. De Raad van State meent dat de zenders een deel van hun program ma's op de bevolking van h.et land van vestiging moeten richten. „Dat doen we toch", aldus Van den Ende. „Veel Lu xemburgers verstaan Nederlands". Brinkman ging niet al te veel in op het besluit van de raad. De bewindsman liet weten dat hij de parlementaire behande ling van de wijziging van de Mediawet afwacht. Het CDA-kamerlid Beinema erkent dat er juridische verschillen zijn tussen Ca ble One enerzijds en TV 10 en Radio Télé Véronique anderzijds. Maar die verschil len zijn volgens hem niet van dieri aard zijn dat de zenders van Joop van den Ende en Lex Harding straks wel op de kabel zullen mogen uitzenden. Protest Zwarte jongeren in Kaap stad dragen een vlag van het Afrikaans Nationaal, Congres bij een barricade van brandende autoban den. Een week voor de al gemene verkiezingen voor het witte parlement wordt overal in Zuid-Afrika onop houdelijk gedemonstreerd. foto: anp BONN De Westduitse bondskanselier Kohl heeft gisteren in een rede in de bondsdag ter herdenking van de aanval op Polen in 1939 opgeroepen tot een volledige verzoening met dat land. Ook in de her denkingsverklaringen van president Von Weizsacker, ex-kanselier Brandt en anderen waren de betrek kingen met Polen, het be langrijkste thema. ,We willen begrip tussen het Duitse en Poolse volk. Dit is onze plicht en de uitdrukking van het verlangen van beide volken", zei Kohl. „In de naam Duitsland en door Duitse handen werden het Poolsep volk de oorlogsverschrikkin- »en aangedaan. Verzoening is alleen mogelijk als we de hele waarheid vertellen". Kohl zei dat Bonn zich aan de etter en de geest zal houden van het verdrag van War schau, waarmee de Bondsrepu bliek in 1970 afzag van territo riale aanspraken op Polen. Hij ging niet nader in op de kwes tie van de Oder-Neisse-grens, de huidige grens tussen Polen en de DDR. Wel verwees Kohl instemmend naar verklaringen van president Richard Weis- Zcicker en een groep Poolse en Westduitse katolieken. Daarin wordt de definitieve erkenning van de Pools-Duitse grens be pleit. Een formeel grensver drag met Polen kan alleen met een herenigd Duitsland wor den gesloten. Von Weizsacker schreef eerder deze week in een brief aan zijn Poolse ambt genoot Jaruzelski dat West- Duitsland nooit meer aan spraak zal maken op Pools grondgebied. Een derde van het huidige Polen behoorde ooit tot Duitsland. De belofte van de president heeft de ge moederen in rechtse politieke kringen nogal in beroering ge bracht, omdat daar de hereni ging van een groot Duitsland binnen de vooroorlogse gren zen, een ideaal is dat niet wordt afgeschreven. De rede van Kohl, die rechtstreeks De toren van het koninklijk paleis in Warschau stond gisteren weer in brand, net als vijftig jaar geleden toen de Tweede Wereld oorlog uitbrak. Dit keer was het echter in scène gezet. foto: ap door de televisie werd uitge zonden, werd eenmaal door applaus onderbroken toen hij zijn steun betuigde aan de nieuwe regering van Solidari teit in Polen. Onder zijn ge hoor bevonden zich een groep Poolse studenten en de Poolse ambassadeur in Bonn, Ryszard Karski. Pagina 7: „Wij mogen nooit meer verdeeld raken" Baby reuzenpanda Washington in de die- rentuin van Washington is gis teren een lichtgewicht reuzen- >anda geboren. Het jong, waarvan de sekse nog niet is vastgesteld, woog bij de ge boorte 113 gram. Het is het vijfde jong van de reuzenpan da Ling-Ling, die 113 kilo zwaar is. De andere vier stier ven kort na de geboorte, maar de nieuwste aanwinst lijkt het joed te maken. Tot op heden is in de Verenig de Staten nog nooit een reu zenpanda die in gevangen schap werd geboren in leven [ebleven. Het pandajong is [einjecteerd met eiwitten uit iet bloed van vader Hsing Using. De dierentuin hoopt het zo te beschermen tegen infec ties en in leven te kunnen louden. (ADVERTENTIE) Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, tele foon 071-12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. PARAMARIBO In Pa ramaribo heeft president Ramsewak Shankar de noodtoestand die in delen van Suriname van kracht is, gisteren niet opgehe ven. Dit werd wel ver wacht na het aannemen van het betreffende wets ontwerp donderdag door de Nationale Assemblée. De Surinaamse president is gisteravond ook niet vertrok ken naar het buitenland. Hij zou via Amsterdam naar Bel grado reizen om de topconfe rentie van de Beweging van niet-gebonden landen bij te wonen. Het is niet duidelijk of de reis is uitgesteld of afgelast. In presidentiële kringen is vernomen dat de huidige situ atie in het land op het ogen blik onderwerp van aandacht en beraad is. Shankar zei gis teren in de Nationale Assem blée dat Suriname in een „zeer moeilijke" situatie verkeert, verwijzend naar acties van de groep die zich „Indianen van het Amazonegebied" noemt. De Nationale Assemblée komt vandaag in spoedvergadering bijeen om te praten over de openbare veiligheid. In de uiteenzetting van het be leidsvoornemen van de rege ring zei Shankar wel dat de uitvoering van het akkoord van Kourou „van groot be lang" wordt geacht voor het beëindigen van de gewapende strijd, een gezond ontwikke lingsklimaat en een situatie van algehele veiligheid. Het opheffen van de noodtoe stand is kennelijk niet doorge gaan als gevolg van activitei ten van de indianen. De groep „Indianen van het Amazone gebied" heeft inmiddels de verantwoordelijkheid opgeëist voor de kaping van het vlieg tuig en acties in de buurt van vliegveld Zanderij, waarbij burgers hun voertuigen wer den ontnomen. In politieke kringen wordt de kaping van een veerboot en gijzeling van vijf of zes opvarenden, ook aan de tot dusver onbekende groep toegeschreven. Er viel één dode, een industrieel uit het district Nickerie. bij een schietpartij op de veerboot. Pagina 7: Directeur india- nenzaken bevond zich op veerboot Communistische partij Estland ontslaat topfunctionarissen MOSKOU In Estland zijn gisteren enkele hoge functionaris sen van de communistische partij ontslagen. De ontslagen ko men nadat het Kremlin gewaarschuwd had tegen excessen in de Baltische republieken, die op politiek en economisch gebied on afhankelijker willen worden van Moskou. Twee van de vervan gen partijleiders behoorden tot de conservatieve vleugel binnen de partijtop. Politburolid Viktor Tsjebrikov, voormalig lid van de Sovjet ge heime dienst KGB, haalde eerder op de dag in een toespraak fel uit naar de opstelling van de partij in bepaalde Sovjetrepublie ken, waarbij hij suggereerde dat de tijd rijp was voor een andere houding. „Vele communisten, met name in de Baltische en Kau- kasische republieken en Moldavië, stellen zich niet langer op als politieke strijders nu ze de partijbeginselen de rug toe keren en openlijk of in het geheim onjuiste politieke programma's steu nen". Tjsebrikov refereerde hiermee aan de gebieden in de Sov jetunie waar de laatste tijd honderdduizenden mensen de straat opgingen om te protesteren tegen de verregaande controle van Moskou over de interne aangelegenheden van hun republieken. EIGEN RISICO BIJ ZIEKENFONDS (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De tweede fase van het plan-Dekker, de ingrijpende hervor ming van het systeem van ziektekostenverzekerin gen, zal niet op 1 januari 1990 maar op z'n vroegst pas een jaar later worden ingevoerd. De Tweede Kamer zal hierover bin nenkort een wetsontwerp ontvangen. Door de val van het kabinet in mei bleek het niet meer moge lijk de tweede fase van het plan vóór 1990 door het parlement te loodsen. Volgens het wetsontwerp wor den de kosten van huisartsen hulp en revalidatie met ingang van 1991 niet meer door zie kenfonds of particuliere verze kering vergoed, maar via de al bestaande volksverzekering awbz (Algemene Wet Bijzon dere Ziektekosten). Begin dit jaar verhuisden de kosten voor psychiatrie en kunst -en hulp middelen al naar de awbz. De tweede fase van het plan-Dek ker houdt tevens in dat zie kenfondsverzekerden de keu ze krijgen tussen een verzeke ring die alle kosten vergoedt en een verzekering met een lagere premie en een eigen ri sico. Verder kunnen de verze kerden dan ook afspraken met hun ziekenfondsen maken over de vergoeding van de no ta's van artsen (dan nog alleen specialisten), apotheken en zie kenhuizen: rechtstreeks door het ziekenfonds of pas achter af, nadat de verzekerde het geld heeft voorgeschoten. Dees bestreed dat de hervor ming van het verzekerings stelsel ernstig in het slop in ge raakt door onenigheid tussen CDA, VVD en PvdA. „We hebben de invoering van de tweede fase niet vanwege poli tieke onenigheid maar louter uit tijdgebrek een jaar opge schort". In 1991 zal het nominale deel van de ziekenfondspremie (een vast bedrag dat niet af hankelijk is van het inkomen) bijna worden verdubbeld. Het koopkrachtverlies dat daarvan het gevolg is wil het kabinet compenseren door de kinder bijslag fors te verhogen. 32 PAGINA'S in drie katernen „Mijn hart gaat uit naar ontwikkeling slanden" Tokyo oefent m voor volgende 7 aardbevingsramp I Gemeente stelt sloop woningen Mors IV uit Geen slibstort op Land van Bontje Ex-motorcrosser Wolsink nog steeds „vliegende tandarts" IfIHH'li Doe-vakantie vervangt muur van lege bierkratten Toeristen brengen beestachtige souvenirs mee Applaus voor directeur in verkiezingscircus geestelijk leven 2 opinie/weer2 binnenland 3/5 buitenland 7/9 economie11 leiden 13 omgeving 14/15 sport 17/18/19 autonieuws20 kunst 21 radio en televisie 22/23 finale25 t/m 32 De week met de Leidse Courant is net een revue. Het begint als het ware met de „intocht van de gladiatoren" op maandag: veel aandacht voor het sportgebeuren van het weekeinde. Een lawine van nieuws wordt vervolgens keurig over elke dag ver deeld, in een aantrekkelijke opmaak over u uitge stort. In een reeks rubrieken en commentaren hou den wij u daarbij van alles op de hoogte, zodat u ondanks de bomen het bos blijft zien. En op zater dag wordt de week afgesloten met een alleszins leesbare bijlage, de apotheose in kleur: de Finale.' Deze revue kan wekelijks, zonder plaatsbespreken worden bijgewoond. Gewoon door onderstaande bon in te vullen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnen den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1