CeicUe Commit Actie omroep bedreigt debat van lijsttrekkers m t Vliegtuig en veerboot in Suriname gekaapt 3 5 6 7 9 10 Altijd op tijd Kok wil in formatie basis sociaal akkoord Europa herdenkt begin Tweede Wereldoorlog VANDAAG -V' NOTTET MEUBELBEURS u DAG VAN HET IvfflM Bij Brilmij tijdelijk: twee Kinderbrillen halen en maar één betalen! (jrasïïipn|) Particulier tarief huisarts naar 30 Vrijdag 1 September 1989 80ste jaargang no. 24510 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers. Apothekersdi)k34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071 313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr 18.00-19.00 uur, zat. 14 00 15.00 uur. tel. 071-122248 Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. In de nacht en vroege ochtend wat regen. Later perioden met zon, maar ook wolkenvelden en een bui. Minimumtempera tuur rond 10, middagtempera- tuur circa 18 graden. Matige noordwestenwind, aan de kust vrij krachtig. Zon op: 6.53 en 20.25. Scheveningen hoog wa ter: 5.06 en 17.36; laag: 1.04 en 13.03. 30^ 'e groot >eze tweedeklas-leer- ng van een lagere chool in Tokio (rechts) jkt inmiddels te groot leworden om onder de afel te schuilen. De choolkinderen oefen- len in het zich be- jchermen tegen aard- >evingen. Vandaag is n Japan de „Nationale lampenvoorkomings- lag". Op 1 september i923 verwoestte de .Grote Kwanto Aard- )eving" een deel van le stad Tokyo en loodde tienduizenden nensen. FOTO: AP Groot aantal LPG-stations deugt niet DEN HAAG De meeste LPG-stations voldoen niet aan de eisen uit het Besluit LPG-tankstations Hinder wet, zo concludeert het ministerie van milieube heer op grond van inspec ties in Zeeland en de noor delijke provincies. In 20 procent van de gevallen is zelfs sprake van grove af wijkingen of ernstige ver waarlozing. Drie stations moeten zelfs gesloten wor den. ZWOLLE PvdA-lijsttrekker Kok wil zo snel mogelijk na de kabinetsformatie met de sociale partners een sociaal akkoord sluiten. Tijdens de informatiefa se moet hiervoor al de basis wor den gelegd, zodat zo'n sociaal ak koord, waarin de wet Ver-, meend-Moor, de winstdelingsre- geling, is opgenomen, voor 1990 gestalte kan krijgen. Kok zei dit op een verkiezingsbijeenkomst van zijn partij in Zwolle. Een nieuw kabinet met de PvdA moet alles doen om de basis te leggen voor een sociaal akkoord waarin alle betrokkenen partici peren, aldus Kok. Hij hekelde het feit dat de daling van de werkloosheid onder het kabinet- Lubbers II ver is achtergebleven bij wat Lubbers in 1986 beloofde. „En waar hij nu vooral niets meer over wil horen". „Wij zul len Lubbers blijven achtervol gen met de vraag: waarom hebt u niet waargemaakt wat u be loofde, waarom trekt u geen consequenties uit wat u beloofde, en legt u verantwoording af voor een falend beleid daar waar het gaat om de toekomst van honderdduizenden mensen". Nieuwe buitendeur spaart tropisch woud GROESBEEK Het verbruik van hard hout uit de bedreigde tropische regenwou den door de Nederlandse bouw- en tim- merindustrie kan omlaag. Een fabriek uit Groesbeek brengt volgend jaar een hard houten buitendeur op de markt waarvoor geen boom in de tropen hoeft te worden omgehakt. Fabrikant Kegro wil de identi teit van de gebruikte houtsoort, afkomstig uit Zuid-Europa, voorlopig geheim gehou den. Omdat er bomen worden gebruikt die geplant worden (plantagehout), heeft de fabrikant zijn deur de 'plantadeur' ge doopt. Waarschijnlijk gaat het om hout van de eucalyptus. HILVERSUM Wan neer de werkgevers niet vóór maandagavond 24.00 uur alsnog ak koord gaan met de voorstellen van de om- roepbonden, volgen dinsdag acties. Wellicht zal dan dinsdagavond het grote verkiezingsde bat op de televisie niet worden uitgezonden. „Onbegrijpelijk. In de ha ven zouden de werknemers de boel al lang plat gegooid hebben", is het commentaar van Klaas Koornstra van de Dienstenbond FNV. Hij is er dan ook van overtuigd dat de maat nu goed vol is bij het omroeppersoneel. Sinds de onderhandelingen met de werkgevers (de Hil- versumse omroepen, regio nale omroepen en Wereld omroep) over een nieuwe cao vastliepen, is de actiebe reidheid ongekend groot. De acties worden gesteund door de Dienstenbonden FNV en CNV, de Unie BLHP, en de Kunstenbond FNV. De Nederlandse Ver eniging van Journalisten (NVJ) beraadt zich nog. In hun ultimatum aan de werkgevers eisen de bon den betere garanties voor personeel dat bij een voor ziene verandering van de salarisstructuur lager inge schaald zal worden. In het eindbond van de werkge vers zal ongeveer de helft van het omroeppersoneel (vooral in de lagere salaris klassen) in een lagere schaal geplaatst moeten worden. Om de acties in de omroep voor te bereiden zijn intus sen actiecomités samenge steld. Welke vorm de acties zullen aannemen wilde Koornstra niet zeggen. „Dat blijft een verrassing". Pagina 4: Lager betaalden moeten inleveren om dure collega's te behouden Bloembollen verfraaien provincies ILLEGOM Het interna- ionaal bloembollencentrum in üllegom deelt in totaal 100.000 bloembollen uit aan de waalf provincies in ons land. ~)e commissarissen van de ko- ingin hebben plaatsen aange- 'ezen waar de bloembollen in provincie moeten komen, 'oor Zuid-Holland is dat het ;ebied in Rotterdam tussen iet Centraal Station en de !oolsingel. )e bollen worden op 12 sep- ;ember symbolisch door minis- ;er Braks uitgereikt. Dat is de van de Bloembol waarop et publiek er op wordt gewe ien dat de bollen de grond in toeten. Volgens het bloembol- encentrum zijn er in Neder- and eigenlijk maar weinig iloembollenperken, terwijl ons iand op dat gebied een naam ïoog heeft te houden. „Je ichaamt je eigenlijk als buiten- anders vragen waar de be- "aamde Nederlandse bloem- erken zijn. Met name in stad- parken zit nog veel te weinig ikleur", aldus Jacques Henne- 'man, adjunct-directeur van de Stichting bloembollencentrum. Scheeps wrak gelicht Met een kraan wordt het voorschip van Poolse soldaten leggen een bloemenkrans bij het graf van de on bekende soldaat in Warschau ter herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. FOTO: AP FRANKFURT/WAR- SCHAU In vrijwel alle landen van Europa is van daag het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Het Kremlin sprak in een herdenkings woord van „de meest ver schrikkelijke en vernieti gende van alle oorlogen". officiële plechtigheden gehou den. Vandaag precies vijftig jaar geleden vielen de Duitse troepen Polen binnen en be gon een oorlog die aan ruim vijftig miljoen mensen, onder wie zes miljoen joden, het le ven zou kosten. Vooral Polen heeft zwaar geleden onder oorlog. Ruim zes miljoen Po len, van wie de helft Poolse jo den, lieten het leven. In een verzoeningsgebaar je gens Polen liet de regering in Bonn weten dat zij bereid is om de in 1941 door de nazi's overgenomen Poolse ambassa de in Berlijn terug te geven. Maar de uiterst conservatieve CSU nam de gelegenheid te baat om enig oud zeer naar buiten te brengen. In een arti kel in het partijblad schrijft de Westduitse CSU-leider en mi- Helft Westduitsers weet niet wanneer WO-II begon BONN Bijna de helft van alle Westduitsers die daarover de afgelopen week zijn ondervraagd, weet geen exacte datum te geven voor het begin van de Tweede Wereldoorlog. De meesten van hen zijn tussen de dertig en vijftig jaar. Van de 3.720 mensen die de vragenlijst kregen voorgelegd, zei zestig pro centvan wie de mees ten jonger dan dertig jaar dat Duitsland de volle schuld droeg voor het uitbreken van de oor log, aldus het vooraan staande onderzoeksinsti tuut Wickert. De overigen (voor het merendeel ouder dan 55 jaar) menen dat dat slechts gedeeltelijk zo is. nister van financiën Theo Waigel dat hij niets op de Duitse schuld aan de oorlog wil afdingen. Maar hij voegt daaraan toe dat „een eenzijdi ge blik op de geschiedenis met de conclusie dat alleen de Duitsers beladen zijn met schuld onverdraaglijk is". 16 PAGINA'S Halve eeuw vrijetijds- onderzoek Koningin Elizabeth diep bedroefd over scheiding prinses Anne Faillissement Kok Beheer onafwendbaar Wonderkind Monika Seles is zuinig op haar lichaam Mogelijk uitstel van sloop Leidse woningen Mors IV ROAC wil school tegenover Hertogspark Alkemade Lisse pompt meer j j geld in onderhoud wegen I GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 5/13 ECONOMIE6 SPORT 7/8 LEIDEN 9 OMGEVING 10/11 LAND EN TUINBOUW12 KERKDIENSTEN12 KUNST 13 FILM14 RADIO EN TELEVISIE 15 INDIANEN STELLEN ULTIMATUM AAN REGERING PARAMARIBO Een groep Surinaamse india nen die gisteren in West- Suriname een vliegtuig van de particuliere maat schappij Gonini heeft ge kaapt, heeft een ultima tum gesteld aan de presi dent en de regering in Pa ramaribo. De indianen ei sen dat de regering bin nen acht dagen de uitvoe ring opschort van het Ak koord van Kourou, anders gaan ze de acties verscher pen. Het is onduidelijk of er een di rect verband bestaat tussen de vliegtuigkaping in West-Suri- name en de kaping van een veerboot gisteren op de rivier de Coppename waarbij zeker één dode is gevallen. Volgens ooggetuigen hebben de over vallers een aantal passagiers van boord laten gaan, maar de kapitein en een onbekend aan tal andere passagiers zouden als gijzelaars aan boord zijn ge houden. De indianen vinden dat het Akkoord van Kourou de „po sities en privileges in het bin nenland ongelijk verdeelt" ten gunste van de bosnegers, die zich manifesteerden binnen het Jungle Commando van Ronnie Brunswijk. Verder dient het besluit ongedaan te worden gemaakt waarbij het Bureau Indianenzaken werd opgeheven, aldus de groep die zich „Indianen van het Ama zonegebied geboren en getogen in Suriname" noemt. In 1971 telde Suriname ruim 10.000 Indianen op een bevolking van 400.000 mensen. De regering is in constant be raad met de politie en militai re autoriteiten. Zij heeft de be volking opgeroepen het hoofd koel te houden. Volgens de po litie in Paramaribo houden de indianen in de omgeving van het vliegveld Zanderij auto's aan en zijn zij bezig alle bur gers uit dat gebied te verwijde ren. Verder hebben de india nen gewapende patrouilles in gesteld en stellen zij zwaar wa pentuig op langs de weg. (ADVERTENTIES) NAAIMACHINES ALLE MERKEN LAGE PRIJZEN BETALING IN 6 MNO ZONDER RENTE MOGELIJK WESTEINDE 83-95 [pi DEN HAAG - EIGEN PARKING ItJ Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14 00 en 15.00 uur, telefoonnr.071- 122248 en uw krant wordt nog dezelf de avond nabezorgd. internationale geopend van 10.00 - 18.00 uur JAARBEURS UTRECHT/HOLLAND Topontwerpers Jan des Bouvrie. Gerard van den Berg en Karei Boonzaaijer presenteren er persoonlijk hun werk. ZONDAG 3 SEPTEMBER Dé dag voor de consument AUTOVERHUUR F. PRANGEN Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 (ADVERTENTIES) - Aanbieding betreft kom- [k plete brillen I (dus mèt glazen) en is geldig t/m 9 sep- I tember.asren alleen bijlnlevefing van deze bon, >De gratis tweede bril is bestemd voor hetzelfde kind dat ook de eerste (betaalde) bril gaat dragen i Het montuur van de bril die u wel betaalt mag niet goedkoper zijn dan f 100.- i De gratis bril is het sportieve, hier afgebeelde model "GO", leverbaar in 5 kleuren en verschillende maten Leiden, Haar- lemmerstr. 107 In de gratis bril gaan normale. I blanke glazen in dezelfde sterkte als m de eerste (betaalde) bril Wilt u meer (anti-kras. ontspiegeld, enz.) dan geldt een toeslag Geen andere kortingen te zelfder tijd Voor beide brillen geldt de Brilmi) Ravotgarantie van 1 jaar. Alphen a/d Rijn, v. Mandersloostr. 9 RIJSWIJK Het particuliere tarief voor de huisarts gaat weer iets omhoog. Het nieuwe tarief gaat in op 1 januari 1990. Het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) moet nog vaststellen hoeveel particuliere patiënten voort aan voor een concult moeten gaan betalen. Vermoedelijk wordt het dertig gulden. Staatssecretaris Dees van volksgezondheid bereikte gis teren overeenstemming met de Landelijke Huisartsen Ver eniging over de verhoging. De particuliere vergoeding komt daarmee op hetzelfde niveau als die voor het ziekenfonds- deel. De verhoging had eigen lijk twee jaar geleden al moeten worden doorgevoerd. Maar Dees keurde een daartoe strekkende richtlijn van het COTG af omdat hij de finan ciële gevolgen te groot vond. In de ramingen voor 1990 heeft hij nu wel de nodige fi nanciële ruimte gevonden. U hebt het ongetwijfeld gemerkt: de UIT-bijlage verschijnt voortaan een dag later dan u tot nu toe gewend was. In plaats van woensdag wordt deze onmisbare wegwijzer in het uitgaansleven bij de krant van donderdag gevoegd. Dat heeft alles te maken met de verschuiving van het nieuwe week- programma in de bioscopen. De premières zijn voortaan weer op vrijdag, zoals dat lang geleden ook het geval was. Wij zorgen ervoor dat u geen dag later al weet welke nieuwe film de moeite waard is om - eventueel - vanavond al te gaan zien. Want de recensies blijven gewoon in de vrij dagkrant verschijnen. De Leidse Courant, altijd op tijd op de juiste plaats. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle, bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement nor- den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1