CeicUe (Bowuvnt Lubbers haalt uit naar Kok 5 7 10 11 Ja, gezellig 9 9 9 5 9 8 5 9 9 9 5 5 5* 8 9 iriep eist driemaal neer slachtoffers lan cijfers aangeven Mededeling aan onze lezers Voor meer Voorpagina- Nieuws. Ceidóc CoiiAcmt -j 'I 9 9 JS UilgaveWeslerpere, behorend lot Sijthofl Pere, Apolhekerednk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244 Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003 Bank- Amro-bank NV Leiden K Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), 1.72,34 per kwartaal Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14 .00-15.00 uur. tel 071 122248. Advertenties: (excl.6^ Bi W) f,0,67 per mm., familieberichtén f .0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties, 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Donderdag 31 augustus 1989 80ste jaargang no. 24509 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND HET WEER Af en toe zon maar eerst nog een enkele bui. Minimumtem peratuur ongeveer 12 graden. Middagtemperatuur omstreeks 19 graden. Matige noorden wind. Zon op: 06.51; onder: 20.27. Scheveningen hoog water: 04.35 en 17.06; laag water: 00.25 en 12.34 uur. Pagina gastro nomie Vandaag op pag. 12 van de UIT-krant. I en D bedreigd voor erkoop „Duivelsverzen' ^STERDAM De „Volgelingen van de Revolutionai- Gerechtigheids Organisatie" heeft vandaag in een ief aan het ANP in Amsterdam gedreigd met aansla- n op Vroom en Dreesmann in verband met de verkoop n het boek „De Duivelsverzen" van Salman Rushdie. organisatie schrijft „zich genoodzaakt te voelen tot rde acties over te gaan" nu de Nederlandse vertaling argen in de handel komt. De actie tegen V en D dient lie boekhandelaren te waarschuwen", aldus de brief. organisatie kondigt aan dat het bedrijf binnen enkele gen het doelwit zal zijn van harde aanslagen. De Vol lingen besluiten hun brief met de dreigende woorden Hoed zal vloeien om onze Heilige doel te volbrengen", j de politie in Amsterdam zijn de Volgelingen van de ïvolutionaire Gerechtigheids Organisatie niet bekend. „Honecker niet ernstig ziek" OOST-BERLIJN De DDR heeft berichten over het ernstig ziek zijn van de Oostduitse president en par tijleider Erich Honecker „kletskoek" genoemd. Een woordvoerder van het mi nisterie van buitenlandse za ken verklaarde uitdrukke lijk dat de 77-jarige Honec ker, die twee weken geleden aan een galblaas werd geo pereerd, aan de beterende hand is. Volgens de W.est- duitse regering kon de ope ratie echter niet worden vol tooid, omdat Honeckers weefsel „niet in orde" was, een eufemisme voor kanker. Haarhuis stunt tegen McEnroe NEW YORK Paul Haarhuis heeft in de tweede ronde van de open Amerikaanse tenniskampioenschappen de Amerikaan John McEnroe verslagen. De 23-jarige Ne derlander (nr. 115) bedwong McEnroe, die vier keer het toernooi op Flushing Meadow won, in vier sets: 6-4, 4-6, 6-3 en 7-5. Haar huis ontmoet in de derde ronde de Puerto- ricaan Miguel Nido. De 18-jarige Amerikaan Pete Sampras eli mineerde titelhouder Zweed Mats Wilan- der. De Zweed ging in vijf sets ten onder: 5- 7, 6-3, 1-6, 6-1 en 6-4. Mark Koevermans werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de Zweed Mikael Pernfors: 6-2, 6-4 en 6-2. Pagina 13: Haarhuis maakt belofte waar Schoonmaken water gaat gezin jaarlijks 250 gulden kosten DEN HAAG De maatregelen die nodig zijn om het grond en oppervlaktewater in Nederland weer redelijk schoon te krijgen zullen een gemiddeld gezin vanaf 1994 jaarlijks ruim 250 gulden gaan kosten. Dit bedrag wordt opgenomen in de waterverontreinigingsheffing en een verhoging van de drink- waterprijs, zo staat in de vandaag gepresenteerde 'Derde Nota Waterhuishouding'. Volgens minister Smit-Kroes van ver keer en waterstaat is voor het gezond maken van de water systemen totaal 1 miljard gulden per jaar nodig. Dat bedrag moet worden opgehoest door de industrie, overheid en huis houdens. In de nota wordt geraamd dat de investeringen die nodig zijn in zuiveringsinstallaties en voor baggerwerkzaam- heden tot 1994 4000 a 5000 arbeidsplaatsen kunnen opleveren. De controle op waterverontreiniging en overmatige onttrek king van grondwater moet de komende jaren worden ver scherpt, zo staat in de nota. Onmisbaar zijn ook milieuvrien delijke oevers en passages voor vissen en oeverdieren. bedwongen ntslagen reigen ij IKV EN HAAG Het terkerkelijk Vre- sberaad (IKV) ielt het moment ideren waarop leer dan margi- inkrimping in het personeels- stand een feit is", cretaris Mient- n Fsbcr noemt in n biifci ...an dc rken de financië- situatie „zeer rgwekkend". indaag sprak het IV met de negen rticiperende ker- in over de geld- rgen. Net nadat tekort van 0.000 gulden over t jaar 1988 door iddel van de actie ed het IKV' is iggewerkt, ziet it IKV zich op- euw geplaatst een „desa- eus tekort". Voor 89 dreigt even- ns een tekort van 0.000 gulden voor een ?uwe financiële tie voelt het IKV ït, omdat sommi gevers zich na de rige al „uitgemol- n" voelden, igina 2: IKV re nt op extra in- anning kerken Veulen of hondje? Is het nou een veulen of een hondje? Eén dwerggeitje misschien? De familie Hartkamp uit Barneveld weet dat het een paardje is, want ze fok', l.3 e! zo'n twintig jaar. Maar nog nooit eerder werd er een beestje geboren dat niet meer dan vijf kilo weegt en amper veertig centi meter groot is. Veel zal daar niet meer bijkomen, het paardje zal hooguit 65 centimeter wor den. Kleinzoon Jody vindt het in elk geval een lieverdje waarmee hij ook leuk kan spelen. FOTO: PERS UNIE [AAGSE RECHTBANKPRESIDENT WIJNHOLT NAAR ANTILLEN CN HAAG De president van de Hoge Raad der Nederlanden, voor ste was misschien wel die over de :htbank in Den Haag, mr. M. Wijn- veel rechtsgeleerden een geliefd eind- Harmonisatiewet. Onlangs kwam lt (60), zal zeer waarschijnlijk per 1 station. In 1981 werd hij evenwel pre- Wijnholt nog uitgebreid in het nieuws luari 1990 president worden van het sident van de arrondissementsrecht- met zijn uitspraken over cfe KNVB- if van Justitie van de Nederlandse bank in Den Haag. Veel van zijn uit- voetbalpas en over het'buitengewone itillen en Aruba. Wijnholt is vier spraken in kort gedingen zorgden onderwijs, r lang raadsheer geweest bij de voor opschudding. De opzienbarend- „AFLEIDINGSMANOEUVRE VAN PVDA" (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Premier Lubbers heeft voor de eerste keer in de verkie zingscampagne flink uit gehaald naar PvdA-lijst- trekker Kok. Volgens de CDA-voorman is Kok bezig met een afleidings manoeuvre. „Door aanvallen op het CDA probeert Kok te verbergen dat zijn partij af koerst op een belastingverzwa ring. Dat vind ik een ernstige zaak", aldus Lubbers gister avond op een verkiezings bijeenkomst van het CDA in Amersfoort. Lubbers reageerde op de be schuldiging van Kok dat de CDA-lijsttrekker met blanco cheques het land doorreist. „Lubbers belooft dingen waar- r het CDA-program geen geld biedt", had Kok gezegd. Lubbers pareerde deze kritiek met: „De PvdA is niet alleen bezig de vruchten van de her stelde welvaart naar eigen in? zicht aan te wenden, maar stelt die welvaart meteen weer op de tocht". VVD-lijsttrekker Voorhoeve zei in Venlo dat Kok „een beetje gelijk heeft". Voorhoe ve: „Inderdaad heeft Lubbers de laatste dagen nogal dure be loften gedaan. De cheques zijn niet echt ongedekt, maar het saldo is niet toereikend. Lub bers moet oppassen met het doen van dure beloften". Volgens Lubbers is het onzin dat hij ongedekte cheques uit deelt. „In ons program zit een zekere ruimte voor extra uit gaven", aldus Lubbers. „Daar over wilen we graag met an dere partijen spreken. Hope lijk kan dat op een construc tieve manier en op een andere toonhoogte dan Kok nu aan slaat". Kok op zijn beurt toonde zich in Stadskanaal niet onder de indruk van de harde woorden van Lubbers. „Hij ontwijkt mijn kritiek weer", aldus Kok. „Lubbers geeft op geen enkele manier aan hoe hij de beloften wil waarmaken die hij de af gelopen dagen heeft gedaan". Kok stelde dat de PvdA de be lastingen absoulut niet wil verhogen. Vanmorgen voegde hij daar voor de NCRV-radio aan toe dat hij niet zo maar „zand kan gooien" over de woordenwisseling met Lub bers. „Dat kan ik pas als de premier erkent dat de laagst betaalden door het CDA- VVD-beleid op flinke achter stand zijn geraakt". Pagina 4: 'Tante Truus' niet haatdragend tegenover Ru- ding VISTERDAM In Ne- rland overlijden drie er zoveel mensen aan iep als wordt aangeno- ?n. De bestaande me- ode van registreren is volledig. Onderzoek ar de doodsoorzaak bij jaarden heeft aange- :>nd dat er per geregi- eerd griep-slachtoffer ar schatting twee men- i overlijden aan compli- ties van influenza, zoals ute hart- of longproble- m. M. Sprenger van het Na- naal Influenza-centrum in tterdam noemde vandaag in isterdam op een internatio- il symposium over influen- dit gegeven van belang om werkelijke ernst van griep- demieën te kunnen vast stellen om voorzorgsmaatrege len te nemen. Prof.dr. E.J. Ruitenberg pleit er voor een vaccinatiepro gramma voor ouderen op te stellen. Daar is het volgens hem hoog tijd voor. Veel oude ren en mensen van middelba re leeftijd zijn nooit ingeënt te gen infectieziekten.' De om vangrijke vaccinatieprogram ma's die dat soort ziekten bij de jeugd fors hebben terugge drongen, lopen in Nederland pas sinds de Tweede Wereld oorlog. Volwassenen die niet zijn ingeënt en die als kind dergelijke ziekten niet hebben gehad, hebben nu geen weer stand tegen mogelijk ernstige ziekten als difterie, tetanus en mazelen, aldus Ruitenberg. Het doormaken van influenza garandeert overigens geen im muniteit bij volgende griep aanvallen. Dat komt doordat het griepvirus voortdurend van structuur verandert. ►ritse natuurbeschermer 'eter Scott (79) overleden INDEN De Britse natuur- ichermer, oorlogsheld en /mpisch zeiler Sir Peter )tt is eergisteren op 79-jari- leeftijd overleden. Scott, in van de bekende poolrei- er Robert Scott, was een i de oprichters van het We- d Natuur Fonds. Hij kreeg ernationale faam met red- igscampagnes voor de wal de ijsbeer en andere he ugde diersoorten. Scott was zendien een gerespecteerd nstschilder; vooral zijn lilderijen en tekeningen van jels zijn vermaard. Hij ireef of illustreerde bijna ;rtig boeken. In 1961 kwam i autobiografie uit. In 1973 rd hij in de adelstand ver zen vanwege zijn verdien- n voor het natuurbehoud. Gift Daimler Benz verdeeld DEN HAAG De schenking van 1,6 miljoen DM van Daimler Benz is definitief verdeeld onder stichtingen en verenigingen die de belangen van Nederlandse oorlogsgetroffenen behartigen. Daimler Benz stapte vorig jaar met in totaal vijf miljoen DM voor oorlogsgetroffenen in Nederland, België en Frankrijk naar het Rode Kruis. De gift werd gedaan ter gelegenheid van het eeuwfeest van de fabriek. Het geld moest niet aan individuelen, maar aan instellingen worden uitgekeerd. Het Nederlandse Rode Kruis heeft zich bij de keuze door het ministerie van WVC laten adviseren. met speciale rubriek van de UIT-bijlage „Huilende baby" blijkt bandopname DELFT Vanaf dinsdag avond hoorden zij in het naastgelegen nog leegstaande appartement het gehuil van een baby. Het duurde tot woensdagmorgen. Omdat de buren vermoedden dat de toe komstige bewoners een kind onverzorgd hadden achterge laten, belden zij de politie. Die moest een. keukenraam van de woning aan de Poptahof in Delft forceren om binnen te komen. In een van de slaapka mers troffen de agenten een stereo-installatie aan met een bandopname van babygehuil. De installatie was verbonden aan een tijdklok, die het geluid met verschillende tussenpozen aan en uitschakelde. De appa ratuur werd in beslag geno men. Voor de nieuwe bewo ners werd een brief achterge laten met daarin de uitnodi ging op het politiebureau eens te komen uitleggen wat de be doeling was geweest. De poli tie vermoedt dat het gaat om een onenigheid tussen de be woners. COMPUTERSYSTEMS Wagenstraat 39 - Den Haag - Tel 070-639686 Met ingang van deze week brengen de Nederlandse bioscopen voortaan hun nieuwe weekprogramma's uit op vrijdag in plaats van op donderdag. Om u zo actueel mogelijk te intormeren zal de UIT-bijlage van deze krant daarom niet meer op woensdag, maar op donderdag verschijnen. De wekelijkse pagina met besprekingen van de nieuwe films blijft gehand haafd in de vrijdag-editie van uw krant. De bioscopen brengen vandaag dus nog het 'oude' programma. De directie ontvangen? Bel ,ussen 18 00 e" 19 00 vu', zaterdags lussen 14.00 en 15.00 uir, telefoon 071-12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd (ADVERTENTIE) ZIE ACHTERPAGINA Keus bus en trein belonen met minder wegenbelasting DEN HAAG Automobilisten die voor de bus of trein kiezen moeten een beloning krijgen in de vorm van korting op de we genbelasting. Dit voorstel doen een aantal vervoersorganisaties en de autobranche in een brief aan het kabinet. Door die korting zullen de files verminderen. De korting op de wegenbelasting zou afhankelijk van de woon-werk afstand 100 tot 800 gulden per jaar moeten bedragen. Bisschop Bar roept gelovigen ww op te gaan J stemmen wm Titel helpt vrouwen niet terug op arbeidsmarkt V Oorlogsdreiging hangt boven Cambodja Milder bier bittere noodzaak De Tombe bouwt nieuw pand in ww Kanaalpark U Leiden V Aanleg rijksweg 11 toch voor 1996 Noordwijk verhoogt afvalstoffen heffing Sfeer verder verziekt bij Feyenoord CO GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 4/5 ECONOMIE7 LEIDEN 9 OMGEVING 10/11/12 SPORT 13/14 RADIO EN TELEVISIE 15 Colombiaanse regering wijst dialoog met drugsbaronnen af BOGOTA De Colombi aanse regering heeft giste ren alle voorstellen van drugsbaronnen en hun politieke bondgenoten om „vredesonderhandelin gen" te beginnen afgewe zen. „Er zal geen dialoog zijn", zei minister Lemos. Fabio Ochoa, de vader van drie belangrijke leden van het Medellin-kartel had president Barco dinsdag gevraagd de drugsoorlog te staken. Ook Pablo Escobar, de leider van het kartel, stelde onderhandelingen voor. In Medellin is sinds vandaag een nachtelijk uitgaansverbod van kracht. Van tien uur 's avonds tot zes uur in de mor gen mag niemand zich op straat bevinden. Sinds de Co lombiaanse regering een klop jacht is begonnen op de drugs maffia worden in Medellin da gelijks bomaanslagen en brandstichtingen gepleegd. De politie verijdelde gisteren een raketaanval op een slijterij van een staatsbrouwerij die al eerder het doelwit was van aanslagen door de drugshan delaars. De Verenigde Staten hebben hun burgers die in Colombia wonen, de raad gegeven het land te verlaten. Amerikaanse autoriteiten zijn bang voor aanslagen tegen hun burgers wegens de steun die de rege- ring-Bush aan de Colombiaan se autoriteiten geeft in de strijd tegen de drugskartels. Pagina 5: Bush wil intensi vering van de drugsoorlog De krant kunt u niet missen, geen dag. Een oude slogan, maar tegelijk een o, zo actuele. Als er ooit iemand heeft gedacht, dat hij het wel zonder krant kan stellen, dan heeft hij het nog nooit zo mis ge had als nu. Waar moet hij zijn dagelijkse portie nieuws vandaan halen? De radio is een en al ge praat en naar de tv kijken we met zijn allen steeds minder. De enige die zich staande houdt is de krant. Hele volksstammen denken dan direct aan de Leidse Courant. Voor nieuws en ontspanning. Samen de Leidse Courant lezen, ja gezellig. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar de Leidse Courant. Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1