CeicUc Öomant Hongarije bereidt massaal vertrek Oostduitsers voor m imim 3 5 9 10 u Boodschappen Geen nieuwe kortingen op speciaal onderwijs VANDAAG 'NV oorspelt >ongolf MEUBELBEURS DAG VAN HET Amnesty: Massale executies in China Regering Suriname wil noodtoestand opheffen Mededeling aan onze lezers £eiclóe(2otwa/nt Woensdag 30 augustus 1989 80ste jaargang no. 24508 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel 071-122244. Voor abonnementen. 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f 24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur JJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. HET WEER Vannacht plaatselijk mist. Mi nimumtemperatuur 16 graden. Overdag bewolking en in het noorden mogelijk regen. In het zuiden eerst nog perioden met zon. Middagtemperatuur van 19 graden tot 25 graden graden. Zon op: 6.50; onder: 20.30. Scheveningen hoog wa ter: 4.05 en 16.36; laag: 13.36 en 24.25. VI0 en Veronique Haagse kabel HAAG De commerciële televisiestations 0 en Radio Télé Veronique worden op het jse kabelnet toegelaten. Evenals in Amster- en Rotterdam zijn de stations vanaf oktober ïtvangen. jt TV 10 en Veronique wil het Haagse college B en W ook het internationale nieuwsstation [e News Network (CNN) en Kindernet of dren's Channel op de kabel toelaten. Hierdoor Iwijnen Sky Channel en Duitsland 3 voorlopig de kabel. TV 10 gaat uitzenden op het nu nog tweede Filmnetkanaal. Veronique komt in de ts van Duitsland 3. De kijker hoeft voor de reiding van het aanbod geen cent meer te be- DEN HAAG De nieuwe bezuinigingsvoorstellen voor het spe ciaal onderwijs zijn van de baan. Dit is het resultaat van het mondeling overleg dat de onderwijscommissie uit de Tweede Kamer gisteren met staatssecretaris Ginjaar-Maas heeft gevoerd. Het betekent dat de algemene korting van 2 of 3 procent die de staatssecretaris eerder deze maand op het formatiebudget van de speciale scholen voorstelde niet doorgaat. Die korting vond zij nodig om de opheffing van de personeelsstop in het speciaal on derwijs te compenseren. De president van de Haagse rechtbank achtte die personeelsbevriezing in strijd met de wet. Ook de zogeheten overschotformatie blijft in elk geval dit schooljaar onaangetast. Dit is van belang voor ongeveer een kwart van de speciale scholen die tijdens de personeelsstop zo min mogelijk leerlingen toelieten. Zij mochten de leerkrachten die zij daardoor overhielden, behouden. Baby ge vraagd om stemmetje MAKKUM De ouders van Sanne Alders uit het Friese Mak- kum waren wel heel erg ver baasd toen er een stembiljet voor hun negen maanden oude doch ter in de bus viel. „We hebben wel enorm gelachen", zegt moe der Caroline: „Een stembiljet voor een baby!". Caroline is wel van plan haar dochtertje mee te nemen naar het stembureau. Of ze haar inderdaad laat stemmen voor de kamerverkièzingen van 6 september, weet ze nog niet. Volgens het stembiljet en dus volgens de ambtenaren van de gemeente is Sanne 26 jaar. Schoonmaak gifgrond veel duurder DEN HAAG Het reinigen van gifgronden zal de komende tien jaar circa vijftien miljard gulden meer kosten dan het kabinet in het Nationaal Milieubeleidsplan heeft berekend. Dit komt vooral doordat er veel meer verontreinigde terrei nen zijn dan tot nu toe was aange nomen. In een nog niet gepubliceerde nota van het ministerie van VROM, de Vereniging van Nederlandse Ge meenten (VNG) en het Interpro vinciaal Overlegorgaan (IPO), staat dat er in de jaren negentig maar liefst 6000 gifgronden moeten wor- dên afgegraven. Daar is twintig miljard gulden voor nodig. In het Nationaal Milieubeleidsplan ging het kabinet er nog vanuit dat er 1600 vervuilde terreinen moeten worden gereinigd, waarvoor een bedrag van ruim 500 miljoen per jaar (dus in tien jaar ruim vijf mil jard) is uitgetrokken. Volgens de nieuwe nota, waarvan het bestaan gisteren door NCRV's tv-actualitei- tenrubriek Hier en Nu werd ont huld, vormen de genoemde zesdui zend vervuilde terreinen nog maar het topje van een ijsberg. Het gaat hierbij om gifgronden die dringend gereinigd moeten worden. Het wer kelijke aantal verontreinigde gebie den zou de honderdduizend bena deren. In de nota, die pas op 13 sep tember (een week na de verkiezin gen) officieel bekend zal worden gemaakt, wordt voorgesteld de kos ten van de bodemsanering groten deels te verhalen op de vervuilers. Medewerkers van het Rode Kruis in een van de opvangkampen bij de Oostenrijkse grens zijn alvast begonnen met het sorteren van kleding voor nieuwe DDR-vluchtelingen. FOTO: AP HAMBURG Volgens berichten die gisteren in de Beierse pers zijn verschenen, zou Honga rije van plan zijn nog dit weekeinde vijftien duizend Oostduitse vluchtelingen de Oos tenrijkse grens te laten passeren om daarmee in één klap van het vluch telingenprobleem af te zijn. De Beierse autoriteiten wil den deze berichten niet be vestigen, maar verklaarden wel op grote schaal proviso risch onderdak voor te be reiden aan de grens met Oostenrijk. Er wordt daarbij gedacht aan vier standplaat sen bij de grensovergangen van Freilassung en Passau waar in totaal vijfduizend mensen zouden kunnen worden ondergebracht. Deze opvangplaatsen zijn slechts bedoeld voor enkele nachten. Daarna worden de Oostduitse vluchtelingen over de hele Bondsrepu bliek verspreid. Volgens de Mtlnchener Abendzeitung zou Hongarije per 1 september de visum plicht voor het reizen naar de Bondsrepubliek laten vervallen. Zodoende kun nen de Oostduitsers die in Budapest een Westduits paspoort krijgen legaal de grens over. Het aantal Oostduitse vluchtelingen in Hongarije neemt nog steeds toe. Intus sen zijn al meer dan vijfdui zend Oostduitsers via Hon garije naar het Westen ge vlucht. Naar verwachting zal na 1 september de toe loop van vluchtelingen af nemen, omdat dan de scho len weer beginnen. De stroom van Oostduitse vluchtelingen zal pas stop pen als de DDR sociale her vormingen doorvoert, meent de Westduitse bonds regering. De Oostduitse au toriteiten verwijten Bonn echter het massale vertrek van DDR-burgers uit hun land aan te moedigen. Pagina 5: „Sfeer in DDR is slechter dan ooit" 16 PAGINA'S Promovendus boort tandartsen de grond in Neil Postman contra de tirannie van het heden „Geen angstpsychose onder bevolking van Colombia'' Vijfduizend bezoekers verwacht op Leidse VEBO Aantal verkeers slachtoffers stijgt in Alphen GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE LEIDEN OMGEVING SPORT KUNST RADIO EN TELEVISIE (Van onze sociaal- economische redactie) EDA FNV-voorzit- Johan Stekelenburg irschuwt het kabinet de tijd dringt voor het ten van een centraal oord tussen overheid, tkgevers en werkne- srs. „Als er voor half vember niets ligt, gaat I autonome cao-circuit i gang", zei Stekelen- rg gisteren in Breda op congres van de FNV. Igens hem komt er in geval waarschijnlijk ts terecht van een ge- tigde loonontwikke- l FNV wil centrale afspra- met de overheid en de jkgevers over zaken als in- nensbeleid, werkgelegen- j en milieu maar ook over èidtijdverkorting, scholing jongeren en kansarmen en r medezeggenschap Het is j publiek geheim dat de fkgevers daar heel weinig p voelen en dus is het des elangrijker dat de regering met voorstellen komt,, ent Stekelenburg. Mis- ien moet er daarom na de :iezingen gelijktijdig on- landeld worden over een irakkoord en een centraal ioord, opperde de FNV- irman. Naar verluidt voelen mier Lubbers en minister Koning van sociale zaken I voor dit idee. ïrzitter Bé van der Weg i de industriebond-FNV etste in Breda de gevolgen i het uitblijven van een itraal akkkoord. „De indus- !bond-FNV heeft te maken t een ware winstgolf in be- grijke delen van de indus- Sommige groepen leden in kans op gehoorbeschadi- J, omdat de kassa's steeds [der beginnen te rinkelen, j arbeidsproductiviteit is g en daarmee ook de loon- nte. Onze pogingen om op verstandige wijze met die nte om te gaan stuiten op muur van onwil van de t van de werkgevers. Als uit de band springen, dat zeggen boven de nullijn r de cao-inkomens gaan zi- zo klinkt het dreigend, gaan de koppelingen niet jr. Dat is goed beschouwd poging om Johan Steke- iurg te chanteren en dat inen we als industriebond toestaan. We moeten goe- afsraken maken, anders [ft het niet. Het gaat ons t om het spel, maar om de jkkers". Protest Hezbollah Met de vuist om hoog gingen hon derden aanhan gers van de pro- Iraanse Hezbollah gisteren in Bayrut de straat op uit protest tegen het Israëlische bom bardement op het Hezbollah-hoofd- kwartier afgelopen zondag waarbij verschillende men sen om het leven kwamen. Gister ochtend vroeg heeft de Syrische artillerie een tank schip met 2,5 mil joen liter benzine bestemd voor de Libanese christe nen in brand ge schoten toen het de blokkade van de Libanese kust trachtte te door breken. De aanval op de tanker viel samen met een bezoek aan Bayrut van de secretaris generaal van het Franse ministerie van buitenlandse zaken, Frangois Scheer, voor ge sprekken met christelijke en isla mitische leiders. FOTO: AP geopend van 10.00 - 18.00 uur JAARBEURS UTRECHT/HOLLAND Topontwerpers Jan des Boovrie. Gerard van den Berg en Karei Boonzaaijer presenteren er persoonlijk hun werk. ZONDAG 3 SEPTEMBER Dé dag voor de consument Drenkeling overleeft kwartier onder water AMSTERDAM Een 23-jari- brandweer haalden hem bo- nen vaker een langdurig ver- ge man is gisteren van de ver- ven water. Na ongeveer een blijf onder water overleven, drinkingsdood gered nadat hij kwartier reanimeren begon- mits er geen water in de lon- zeker een kwartier onder wa- nen hartslag en ademhaling gen komt. De overgang naar ter had gelegen. De gewaar- weer op gang te komen. De koud water kan tot gevolg schuwde politie kon de dren- man is opgenomen in een zie- hebben dat de longen zich keling aanvankelijk niet vin- kenhuis. Drenkelingen kun- 'sluiten", den, maar duikers van de LONDEN Duizenden Chi nezen dreigen te worden ge ëxecuteerd of tot lange gevan genisstraffen te worden ver oordeeld na de bloedige onder drukking van de democrati sche protestbeweging in juni. De mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft de Chinese autoriteiten giste ren beschuldigd van willekeu rige arrestaties, het martelen van gevangenen, het toepassen van snelrecht en standreehter- lijke executies. In een brief wordt premier Li Peng opge roepen een eind te maken aan de aanhoudende repressie en executies niet langer te gebrui ken als politiek instrument. De Verenigde Naties is ge vraagd „effectieve actie" te ondernemen tegen de schen ding van de mensenrechten in China. Volgens Amnesty zijn bij het neerslaan van het stu- dentenverzet in de week van 3 tot 9 juni ten minste duizend mensen om het leven geko men en enkele duizenden ge wonden gevallen. Hoewel cij fers moeilijk op de juistheid zijn te controleren gaat Am nesty ervan uit dat sinds begin juni tienduizenden mensen zijn aangehouden. Een deel van hen zou zich in eenzame opsluiting bevinden en wor den gemarteld. Gouderts onder Noors wegdek OSLO Stratemakers hebben erts met daarin voor minstens drie miljoen gulden aan goud gebruikt als ondergrond voor een autoweg nabij de stad Grong in midden Noorwegen. Geologen vertelden dat de we genbouwers uit een steengroe ve samen met de benodigde gravel een stuk van een gou dader hadden uitgegraven voor de ondergrond van de snelweg. Ze stortten de steen slag in het wegbed en plavei den vervolgens nietsvermoe dend de nieuwe weg. Kantorenpark bij Groninger station GRONINGEN Bij het Gro- ninger hoofdstation komt defi nitief een 40.000 m2 groot kan torenpark waar een investe ring van 80 miljoen gulden voor nodig is. Begin 1990 kan de uitvoering van het Gronin ger plan starten. Dit is het re sultaat van bestuurlijk overleg dat gisteren in Groningen plaatsvond tussen minister Nijpels van VROM, de ge meente Groningen en Amstel- land Vastgoed BV. De bouw van het kantorenpark is een van de vijf proefprojecten voor publiek-private samen werking, zoals die zijn aange wezen door minister Nijpels en staatssecretaris Heerma. De andere proefprojekten worden ontwikkeld in Den Haag, Am sterdam, Rotterdam en Maas tricht. DEN HAAG/PARAMA RIBO De Surinaamse president Ramsewak Shankar vindt dat de noodtoestand in bepaalde delen van Suriname moet worden opgeheven. Dit blijkt uit een ontwerpwet die de Nationale Assem- blée in Paramaribo mor gen behandelt. Het lijdt geen twijfel dat het wetsontyverp wordt aangeno men, omdat de regeringscoali tie 41 van de 51 zetels in de volksvertegenwoordiging be zet. Volgens president Shan kar maken de huidige ontwik kelingen rond het realiseren van duurzame vrede de nood toestand overbodig. Naar ver wachting zal hij vrijdag aange ven wanneer de noodtoestand wordt opgeheven. Hij zet dan in het parlement het rege ringsbeleid voor het komende jaar uiteen. Opheffing van de noodtoe stand houdt in dat militaire controleposten in het binnen land worden ontmanteld en de zogenoemde pasjesregeling wordt afgeschaft. De noodtoe stand leidde er toe dat de be woners van het binnenland verstoken bleven van uitke ringen zoals de oudedagsvoor ziening en kinderbijslag en dat voedselvoorziening, medische zorg en onderwijs in het bin nenland in het gedrang kwa men. De noodtoestand werd op 2 de cember 1986 van kracht in de „oorlogsgebieden", de distric ten waar het Jungle Comman do en het nationale leger strijd leverden. Het gaat om de dis tricten Marowijne, Commewij- ne, Para, Brokopondo en een deel van Sipaliwini. Aan de strijd is formeel een eind ge komen met het Akkoord van Kourou dat na onderhandelin gen tussen delegaties van de regering en het Jungle Com mando vorige maand tot stand kwam. Pagina 5 Brunswijk dringt aan op uitvoering vredesak koord Met ingang van 1 september brengen de Nederlandse bidscdpen voortaan hun nieuwe weekprogramma's uit op vrijdag in plaats van op donderdag. Om u zo actueel mogelijk te informeren zal de UIT-bijlage van deze krant daarom niet meer 's woensdags, maar donderdags verschijnen. De eerstvolgende UIT-bijlage treil u zodoende morgen aan bij uw krant. De directie Grote kruideniers hebben de gewoonte om op dins dag te adverteren. De krant van vandaag bewijst dat weer eens. Huisvrouwen en -mannen maken vaak zo halverwege de week hun boodschappenlijs tje en daar spelen die adverteerders dan op in. Hun aanbiedingen prijken meestal op de voorpagi na en verderop in de krant lees je dan meer bijzon derheden over de produkten en de prijzen. W ant ook daarvoor hebben we een krant. U nog niet? U kocht deze krant toevallig, wat wij noemen, „los". Reden voor u om dat te veranderen in „vast", want ook voor uw boodschappenlijstje is de Leidse Cou rant onmisbaar. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaai. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1