VS schieten Colombia nog royaler te hulp 1 Bon: finale 13 23 25 27 Race Ontslag dreigt voor 300 man Kok Groep Steeds meer jongeren in aanraking met kinderbescherming Marinewerven gaan meer samenwerken AUTO-HEEMSKERK CcidócSoUAOTlt Zcidóe (Sowuvnt UilgaveWeslerpere. behorend tolSi|lhollPere,Apothekeredi]k 34.2312 DD.poslbusl 1,2300 AA Leiden, lel 071-122244. Voor abonnementen. 071 313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden, Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t./m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14 00 15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Zaterdag 26 augustus 198S 80ste jaargang no. 24505 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Veel bewolking en af en toe wat regen. Middagtempera- tuur ca. 18 graden. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Ook morgen wis selvallig. Na zondag enige stij ging van temperatuur. Zon op: 06.43, onder: 20.38; hoog water Scheveningen: 13.20, laag water: 08.07 en 20.50. 1. iticaan bereidt pauselijk zoek aan Libanon voor iTICAANSTAD Het Vaticaan werkt menteel aan pogingen om op zeer korte mijn een pauselijk bezoek aan Libanon te angeren. Het kan echter nog geen datum men. Volgens woordvoerder Joaquin Na- •ro worden verschillende mogelijkheden Ier de loep genomen om „deze wens van paus" te kunnen uitvoeren. Het zal waar- ijnlijk om een bliksembezoek gaan, dat pas het allerlaatste moment bekend wordt ge- akt. Paus Johannes Paulus II heeft de af- open weken tweemaal een oproep gedaan ir een staakt-het-vuren in Libanon. De jd tussen christenen en Syriërs, waarbij ussen meer dan 750 inwoners van Bayrut het 'leven zijn gekomen, noemde de paus ilkerenmoord". Moord nazi's op drieduizend zwakzinnige kinderen ontdekt (Van onze correspondent Rink Drost) MÜNSTER De Duitse historicus Karl Teppe is vijftig jaar nadat ermee werd begonnen een weerzinwekkende serie moorden op geestelijk gehandicapte kinderen in Westfaalse ziekenhuizen op het spoor gekomen. Tussen september 1939 en de ineenstorting van Hitiers rijk in 1945 hebben volgens Teppe artsen en verplegend personeel in zeven ziekenhuizen meer dan 3000 kinderen gedood. Dat was meer dan 30 pro cent van alle patiënten die in die periode waren opgenomen. De moorden gebeurden op grond van Hitiers 'euthanasie-de- creet' van 1 september 1939. De Führer maakte daarmee de vernietiging van 'onwaardig leven' mogelijk. De Westduitse justitie is naar aanleiding van Teppe's ontdekkingen een ge rechtelijk vooronderzoek begonnen. Pagina 4: „Euthanasie-machinerie van nazi's nooit stil" Doveninstituut vindt oorzaak fluitmysterie STEENWIJK Het myste rie van de fluittoon in de woning van de familie Lin- gen in Steenwijk is opgelost. Het Doveninstituut heeft ontdekt dat het geluid wordt' veroorzaakt door de aanslui ting van de kabeltelevisie. De gemeente Steenwijk zal bekijken wat er nu moet ge beuren om de familie van de geluidsoverlast af te helpen. In de afgelopen maanden hebben tal van deskundigen vergeefs naar de oorzaak van de fluittoon gezocht. Waarschuwing tegen wegpiraterij Na België heeft ook Nederland zijn ver keersbord 'Zware voet'. De Zeeuws- vlaamse plaats Bres- kens had gisteren de primeur van dit waar schuwingsbord tegen wegpiraten en andere slordige weggebrui kers die het gaspe daal te diep indruk ken. Het zijn overi gens niet alleen weg piraten met wie het soms fataal afloopt. FOTO: ANP Ting G WASHINGTON/BO GOTA Washington heeft de Colombiaanse regering gisteren voor 65 miljoen dollar aan vooral militaire hulp toegezegd als bijdrage in haar strijd tegen de drugsmafia. Deze heeft gedreigd dat tien rech ters zullen worden ge dood voor iedere han delaar die aan de VS wordt uitgeleverd. Eerder al had het Ame rikaanse Congres vijf miljoen dollar hulp be loofd. „De president heeft van daag toestemming gegeven voor een noodplan om het Colombiaanse leger en de politie te helpen in haar drugsbestrijdingswerk", zei W itte-Huis woordvoerder Merlin Fitzwater vanuit het vakantieverblijf van presi dent Bush in Kennebunk- port. De hulp betreft mede verbintfingsapparatuur, vliegtuigen en helikopters om de „mobiliteit" van de Colombiaanse troepen te vergroten. Het eerste mate rieel en legerinstructeurs zullen begin volgende week worden afgeleverd. Fitzwa ter zei dat de Colombiaanse president, Virgilio Barco, die vorige week de noodtoe stand afkondigde en daar mee de jacht opende op de drugsmafia, Washington niet om troepen heeft ge vraagd. Eerder op de dag werd in Washington gezegd dat de Amerikanen acht Huey-helikopters zouden sturen. Deze toestellen, die de VS in de Vietnam-oorlog inzetten; kunnen maximaal 16 militairen vervoeren en worden uitgerust met raket ten en zware machinegewe ren om de bemanning te be schermen tegen aanvallen vanaf de grond. HHHflHI vereenstemming kabinet over ïgroting 1990 N HAAG Het demissio- re kabinet Lubbers/De rte heeft overeenstemming ten te. bereiken over de csuitgaven in 1990. Ook r de arbeidsvoorwaarden ir ambtenaren en trendvol- s zijn de ministers het eens vorden. afloop van de vergadering de ministerraad wilde ;mier Lubbers slechts kwijt het kabinet „een goede op- sing heeft gevonden en wat reft lastendruk en financie- gstekort blijft binnen de Iers van het regeerak- )rd". Volgens de premier - zorgvuldig vermeed welk Ier dan ook te vermelden - het financieringstekort nog wel iets lager kunnen vallen dan de beoogde 5,25 ttcent. kabinet vergadert volgen- week nog wel over de tek- n van de Miljoenennota, lar de besluiten erover zijn Igeps Lubbers nu genomen. id Moiwana '86 i Suriname irs aangepakt ISTERDAM/PARAM ARI- Een Nederlandse mede- rker van het Surinaamse nsenrechtenbureau Moiwa- is op het vliegveld Zan- rij op grove wijze aangepakt or de militaire politie. An- Vroegh mocht uiteindelijk zich te hebben ontkleed om risiteerd te worden naar tisterdam vertrekken. Zijn ïemdelingenregistratiekaart rd echter in beslag geno- •n, evenals nieuwsbrieven in Moiwana en privécorres- ndentie. Als reden voor de enge controle werd gezegd hij de laatste tijd veel ge- naleerd is „in gezelschap n staatsgevaarlijke figuren Paramaribo". GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS,MUZIEK THEATER, RECREATIE,EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA UITSTEL VAN BETALING WORDT AANGEVRAAGD ROTTERDAM Kok Groep Nederland, die on der meer namens institu tionele beleggers objecten met ook veel huizen en gebouwen in en rondom Den Haag en Leiden be heert, vraagt dinsdag bij de rechtbank in Rotter dam uitstel van betaling aan. Na de opzegging van de be- heersopdrachten door de verzekeringmaatschappijen Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd op 4 augustus is er een sneeuwbaleffect van opzeggingen opgetreden. Daardoor hield de Kok Groep steeds minder op drachtgevers over en steeds minder werknemers, want die namen ontslag om bij an dere beheerders in dienst te treden. Zodoende kwam de onderneming in de verliezen terecht en ontstond de nood zaak van een ingrijpende af slanking, die zij evenwel niet kon financieren. Ten slotte kwam van de belangrijkste bankier de mededeling dat die de betalingsopdrachten van de Kok Groep niet lan ger wenste uit te voeren. Bij Kok Groep werken drie honderd mensen. De Diens tenbond FNV verwacht dat voor hen collectief ontslag wordt aangevraagd. De bond wil in overleg met de be windvoerder nagaan of er nog mogelijkheden zijn voor een sociaal plan. Volgens dis trictsbestuurder A. Broere van de Dienstenbond FNV heeft het management van de Kok Groep in de loop der jaren „behoorlijke fouten" gemaakt zonder open te staan voor suggesties tot ver betering van de bedrijfsvoe ring. Commissarissen en directie van de Kok Groep, onder deel van Venture Fund Rot terdam (VFR), hebben nog geprobeerd samenwerking met andere beheeronderne- mingen tot stand te brengen, maar die pogingen zijn op niets uitgelopen. Onder deze omstandigheden restte hun niets anders dan de beslissing te nemen uitstel van betaling aan te vragen. De hoofdban kier heeft wel toegezegd de salarissen over deze maand uit te betalen. DEN HAAG Het aantal jongeren dat vorig jaar in contact is gekomen met de kinderbescherming is aanzienlijk gestegen. De raden van de kinderbe scherming concluderen dat de problemen van de jongeren in onze samenle ving niet alleen in aantal toenemen, maar ook ern stiger van aard worden. In het jaarverslag over 1988 schrijven de raden dat bezui nigingen het steeds moeilijker maken goed te reageren op de gestegen werklast. In een jaar tijd steeg het aantal zaken waarin opvoedingsproblemen speelden met zeventien pro cent tot 7.901. Ook het aantal verzoeken van de raad aan de rechter om een ondertoezicht stelling groeide. Een rol speelt dat de problemen van alloch tone jongeren aanzienlijk zijn gestegen en er minder moge lijkheden zijn voor vrijwillige hulpverlening. De toenemende kritiek op de kinderbescherming is volgens de raden voor een belangrijk deel te wijten aan het gebrek aan menskracht en deskundig heid om de zaken adequaat aan te kunnen pakken. De ra den komt de kritiek overigens overtrokken voor. Van de 2.000 tot 4.000 klachten die er volgens een zwartboek zouden zijn, slaat volgens de kinderbe scherming niet meer dan on geveer honderd op haar werk. De raden zeggen in het jaar verslag dat ze volledig open staan voor kritiek en zich wil len inzetten voor verbeterin gen. Historische schepen op deSchie In de Kolk in Delft was het gisteravond en vanmorgen een drukte van 17 zalmschou- wen en 22 his torische bin nenschepen. De vloot voer vandaag fees telijk opge tuigd over de Schie naar Delfshaven deze week zijn 600-jarig be staan viert. In Overschie wordt tol geïnd, waarna een geuzen- schip uit Den Briel de vloot begeleidt naar de Voorhaven. Ook morgen is de vloot in Delfshaven te bezichtigen. DEN HAAG De Neder landse bedrijven die zich bezighouden met marine- scheepsbouw komen eind september met een eerste plan voor een blijvende samenwerking tussen deze bedrijven onderling en met de overheid. Dat plan moet ook antwoord geven op de vraag welke mo gelijkheden er nog zijn voor de Nederlandse marinescheeps- bouw. Van Houwelingen is be reid tot ondersteuning van het plan in mankracht en geld. Gisteren heeft staatssecretaris Van Houwelingen van defen sie een gesprek gevoerd met de bedrijven die betrokken waren bij de onlangs gemiste order voor de bouw van M- fregatten voor de Australische marine. Dit consortium stond onder leiding van De Schelde in Vlissingen. Aan de opstel ling van het plan zullen niet alleen de drie marinewerven (naast De Schelde, de Rotter damse Droogdok Maatschappij en Van der Giessen-De Noord) deelnemen, maar ook de toele veringsbedrijven. Directeur D. van Dort van Van der Giessen-de Noord re ageerde nogal verrast op de mededeling van Defensie. De directie van Van der Giessen- de Noord, die op de werf in Alblasserdam mijnenjagers produceert, is ook niet recent geconsulteerd over de moge lijkheden om tot nauwere sa menwerking. Van Dort staat niet afwijzend tegenover een nieuw gesprek maar voor de directe produktie ziet hij niet veel perspectieven voor sa menwerking. Pakistaanse F-27 vermist ISLAMABAD Reddings ploegen uit Pakistan en India zijn in de bergen van de Hi malaya en de Korakoram op zoek naar een Pakistaans ver keersvliegtuig, dat gisteren tij dens slecht weer is verdwe nen. De Pakistaanse lucht- vaartmaaschappij PIA deelde mee dat de Fokker-27 Friendship 49 passagiers en vijf bemanningsleden aan boord had. Lubbers op zoek naar sociaal meerjarenplan Rijnland blijft tegen uitbreiding Fokker INKLEUR Oe vrijwillige, welbewuste keuze voor een milieucatastrofe Brandend Zand moet Anneke Grönloh weer roem bezorgen Vijftig jaar geleden begon de mobilisatie GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT LEIDEN OMGEVJNG KUNST RADIO EN TELEVISIE FINALE 2< ADVERTENTIE TrrfïlSV, OFF. DEALER LEIDEN S NISSAN ROELOFARENDSVEEN Lammenschanswegl28 Alkemadelaan 1 Tel. 071-310811 Tel. 01713-12866. Een race tegen de klok. Hoeveel mensen zouden die race niet elke week, dag in dag uit, maken? Heel wat. Als u tot de gelukkigen behoort, die nooit op de klok kijken als zij aan het werk zijn, ja zelfs vergeten er op tijd mee op te houden, dan behoort u wel tot de uitzonderingen. Immers, de meesten rennen als het ware met de stopwatch in hun handen. Zich nauwelijks tijd {gunnend een krant te lezen. Tot ze zaterdags de Finale bereiken. En als ze dan ook nog eens lezers van de Leidse Courant zijn, dan is dat een heel bijzondere Finale. Kijk nu even niet op de klok, maar in die zo gehe ten wekelijkse bijlage van onze krant. Dan weet u meteen hoe laat het is. De Leidse Courant win il De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaal. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1