Lubbers tevreden met euthanasie- praktij k Bon: 3 5 7 _9 13 15 15 Uitgelezen foyager ziet ring rond dauwe planeet Neptunus „WETSONTWERP KAN NOG VIER JAAR BLIJVEN LIGGEN" fokker breidt lit op chiphol-Oost PvdA-program levert de meeste banen op Voorhoeve wil Wiegel als Ahold ziet af van Asko Annexatie Sovjetunie internationale misdaad" VANDAAG (Somatit Woensdag 23 augustus 19 80ste jaargang no. 24502 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend totSijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank'Amro-bankNV"Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071 -122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071 -134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJHallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee Perioden met zon. Vooral in het noorden ook wolkenvel den maar overwegend droog. Minimumtemperatuur onge veer 13 graden. Middagtempe- ratuur tussen 20 ent 25 graden. Zon op: 06.38, onder: 20.45; hoog water Scheveningen: 09.06 en 21.36, laag water: 04.24 en 16.55. |\SSADENA Er bevindt zich hele ring om Neptunus, zo s gisteren op te maken uit de o's van de Amerikaanse ruim- sonde Voyager-2, die morgen verste planeet van ons zonne- 1 passeert. Tot dusverre had Voyager geconstateerd dat de [ig onderbroken was en uit ver killende segmenten bestond, erder ontdekte de ruimtesonde [n „grote donkere plek", te ver dijken met de grote rode vlek 1 Jupiter. Kennelijk gaat het om jn enorme depressie, maar men (g ook een hele serie kleinere rmen, steeds met wolken, wat schijnt te wijzen op een warmte bron van onbekende herkomst op de planeet. Waarschijnlijk levert de weinige zonne-energie samen met vulkanische activiteit toch net voldoende warmte om wol ken te laten ontstaan in de atmosfeer, die uit methaan be staat. Morgenochtend om 05.55 uur Ne derlandse tijd scheert de sonde over de blauwe planeet op een hoogte van nog geen 5.000 kilo meter en verdwijnt verolgens in de ruimte. Pagina 7:Voyager-2 begint aan reis door eeuwigheid Vorstin in Norg Leids college tegen gedwongen doorgeven commerciële zenders LEIDEN Centrale afspraken tussen het rijk en TV10 en Véronique over het op de kabel brengen van de commerciële zenders zijn ongewenst. De exploitanten worden dan gedwongen de zenders door te geven terwijl het onwaarschijnlijk is dat de exploitanten meedelen in de miljoenen die daarvoor worden betaald. Dat schrijft het Leidse college in een brief aan de vereniging van kabel exploitanten Vecai. Burgemeester en wethouders reageren daarmee op berichten dat minister Brinkman van WVC overweegt aparte voorwaar den te hanteren voor de toelating van beide zen ders. Brinkman zou centraal een overeenkomst willen sluiten met de commerciëlè zenders diè daarvoor ettelijke miljoenen moeten betalen. In ruil daarvoor worden alle kabel-exploitanten ge dwongen de zenders toe te laten. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De dis cussie rondom euthana sie in Nederland heeft ervoor gezorgd dat over het algemeen de zie kenhuizen inmiddels zeer verantwoord met het vraagstuk omgaan. Ook het Openbaar Mi nisterie is er goed op in gespeeld. Dit zegt pre mier Lubbers in een in terview met onze krant. Lubbers hoopt desondanks dat het nu snel tot wetge ving komt conform het ka binetsvoorstel. „Maar", zo stelt hij, „lukt dat niet dan is het geen ramp nog eens vier jaar te wachten met een wettelijke regeling". Het liefst ziet Lubbers dat het euthanasievoorstel van de regering, dat thans bij de Tweede Kamer in behande ling is, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld. „Dat zal het CDA ook tijdens de ka binetsformatie voorstellen. Maar als PvdA-voorzitter Marjanne Sint gelijk krijgt en we laten de zaak rusten, dan hoef je niet te roepen- mijn hemel, nu vergaat de wereld!", aldus Lubbers in een duidelijke verwijzing naar het recente voorstel van de PvdA om de forma tie niet te belasten met de controversiële euthanasie kwestie. Volgens de CDA-lijsttrek- ker leert een rondgang langs de ziekenhuizen in Nederland dat zeer zorgvul dig gehandeld wordt. „Er wordt doorgaans een goed evenwicht gezocht tussen enerzijds het respect voor het leven en aan de andere kant de barmhartigheid voor de mens die het a gaat. In die gevallen waar er toch een bepaalde span ning ontstaat met de wet, kan het OM uitsluitsel ge ven. Al met al denk ik dat NedéUand in vergelijking met het buitenland hele maal niet zo slecht scoort". Pagina 5: „Hoed je voor overdrijving" mbtenaar boekt ljoen over op ïgen rekening NDHOVEN De Eindho- nse politie heeft een 32-jari- ambtenaar aangehouden de gemeente Eindhoven r minstens een miljoen gul- heeft benadeeld. De frau- kwam tijdens een financië- controle aan het licht. De an die op de afdeling boek- uding van het stadhuis arkt, maakte gebruik van JÉ eer ingenieuse boekhoud- -fC indige manipulaties", aldus fi n woordvoerder van de poli- HIPHOL Vliegtuig- brikant Fokker wil de odzakelijke uitbreiding n de eindlijnproduktie n de Fokker 100 op hiphol-Oost realiseren, ts aan een aantal voor arden wordt voldaan. ze voorwaarden zijn het r spoedig op gunstige condi- verwerven van de noodza- lijke grond en het snel ver- ïjgen van diverse vergun- gen. Aanstaande vrijdag emt de raad van commissa- 1 naar alle waarschijnlijk- id een beslissing, n woordvoerder van Fok- 1 wilde vanmorgen geen en- mededeling doen over de tbeiding die enkele honder- n nieuwe arbeidsplaatsen levert. Hij volstond met de ïdedeling dat „daarover een ntal opties vrijdag aan de mmissarissen zal worden orgelegd". In luchtvaart- ingen is echter al langer be nd dat de voorkeur naar liphol-Oost uitgaat. Met de ireiding van de eindlijnpro- is een investering van Jgeveer 950 miljoen gulden Imoeid, die Fokker zonder lerheidssteun zal financie- ÈDe fabrikant wil nog dit de eerste paal in de grond n, zodat eind 1990 de nieu- produktiefaciliteit in be- lijf kan worden genomen. Nu |uwt Fokker nog 30 toestel per jaar, straks moet dat Intal 65 a 70 worden, likker heeft de afgelopen panden intensief gekeken lar de mogelijkheid om ook [de Verenigde Staten (Lock- led) Fokker 100's te gaan |oduceren. In luchtvaartkrin- is echter bekend dat pro- ktie daar voor de Neder- vliegtuigbouwer te ur is. Produceren in de VS pas aantrekkelijk worden daar tenminste 250 Fokker s gebouwd kunnen wor- Zo'n order komt mogelijk de Amerikaanse lucht- tmaatschappij Delta Airli- waarmee Fokker in on- handeling is. Het order- k voor de Fokker 100 telt dit moment 193 vaste or en 177 opties. Blijdschap Een Oostduitse vrouw gilt het uit van geluk als zijn van een Oos tenrijkse douane-beambte hoort dat zij en andere gevluchte landgenoten met bussen naar de Bondsrepubliek zullen worden vervoerd. De Oostduitsers, zo n tweehonderd in getal, slaagden er gisteren in bij het plaatsje Klingenbach de grens tussen Hon garije en Oostenrijk over te steken. FOTO: EPA CENTRAAL PLANBUREAU BEREKENT: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het ver kiezingsprogramma van de PvdA biedt in vergelij king met de andere poli tieke programma's, vol gens de jongste bereke ningen van het Centraal Planbureau, de komende jaren de meeste economi sche groei. Volgens het CPB zal die groei, als het PvdA-program in de volgende kabinetsperiode wordt uitgevoerd, met zeker 2,5 procent toenemen Een kwart procent meer dan de groei die het geval zal zijn bij realisatie van het VVD- en CDA-programma. De reden waarom de PvdA beter dan de andere partijen uit de bus komt is volgens het Planbureau vooral te danken aan het omvangrijke woning bouwprogramma dat de soci aal-democraten willen uitvoe ren. Het CPB maakt wel de kanttekening dat de kosten de uitbreiding van de wo ningbouw pas na 1994 duide lijk zichtbaar zullen worden Die kosten zouden vervolgens weer kunnen leiden tot een la gere economische groei aan het eind van deze eeuw. Uit de berekeningen blijkt verder dat de koopkrachtont wikkeling bij uitvoering van de verschillende programma's vrijwel hetzelfde zal zijn. Met uitzondering van de modale inkomens die er bij de PvdA wat minder op vooruit gaan. Dit komt omdat deze partij de geplande belastingverlaging deels ongedaan wil maken. De werkgelegenheid groeit het sterkst in het PvdA-program- ma. 60.000 meer dan de 255.000 waar al rekening mee wordt gehouden Voor D66, CDA en VVD liggen die aantallen op respectievelijk 41.000. 10.000 en 12.000. De uitgaven van de overheid stijgen bij de PvdA met 1 pro cent. Het CDA, dat in zijn pro gram uitgaat van tenminste gelijke uitgaven, komt uit op een stijging met 0,3 procent. Alleen bij de VVD is sprake van een daling met 0,8 pro cent. FRIESE COMMISSARIS REAGEERT AFWIJZEND (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG VVD-lijsttrekker Voorhoeve wil, als de VVD opnieuw in het kabinet komt, de Friese commis saris van de koningin, Wiegel naar voren schuiven als minister en vice-premier. Dat heeft fractieleider Voor hoeve gisteren gezegd in een interview met onze krant, dat morgen wordt gepubliceerd. In een eerste reactie liet Wie gel weten, zeer verbaasd te zijn over de opmerkingen van zijn partijgenoot. „Ik weet van niets. Voorhoeve heeft mij hierover niet benaderd Bo vendien, ik ben nu zeven jaar in Friesland en heb altijd ge zegd hier ten minste tien jaar te zullen blijven". Wiegel ver volgde kribbig: „Het onderwijs in Nederland mag dan wel niet meer zijn wat het is ge weest, maar men weet toch wel dat er een verschil is tus sen die twee getallen. Het mi nisterschap is voor mij dus ze ker geen vanzelfsprekend heid". Wiegel was van 1977 tot 1981 minister van binnenland se zaken en vice-premier in het eerste kabinet-Van Agt Voorhoeve vindt dat zijn partij een betere indruk moet maken dan in de afgelopen drie jaar. Daarom wil hij er alles aan doen om een aantal zware mi nistersposten voor de VVD in de wacht te slepen. Welke pos ten dat zijn en wie die moeten gaan bekleden wil hij liever nog niet onthullen. „Ik heb namelijk nog met nie mand over concrete posten ge sproken. Maar als de VVD aan de formatie meedoet, waar mijn werk op gericht is, ko men wij met de beste paarden uit de liberale stal. Ik heb een lijst met mensen die allerlei zware posten aankunnen. Het zal niemand verbazen dat ik vind dat de heer Wiegel een zware post aankan. Hij staat dus op de lijst". Aangezien Voorhoeve zelf in de Tweede Kamer wil blijven, moet een andere VVD'er eventueel vice-premier wor den. „Op de lijst van ministeri- abele VVD'ers staat ook een aantal mogelijke vice-pre- miers. Ook daar staat de heer Wiegel bij. Hij kent het vak. Maar er zijn ook andere moge lijkheden", aldus Voorhoeve. ZAANDAM Het detailhandelsconcern Ahold heeft de bespre kingen over een eventuele samenwerking met Asko Deutsche Kaufhaus te Saarbrücken afgebroken, omdat gebleken is dat Asko niet te vertrouwen is. Tijdens de besprekingen heeft Asko in het geheim een aandelenpakket Ahold gekocht van SHV en bovendien ter beurze nog eens ten minste 1 procent in het Ahold-kapitaal verworven. Pagina 6: Asko te onbetrouwbaar voor samenwerking Smartegeld voor slachtoffer mishandeling en vernedering DEN HAAG De rechtbank in Den Haag heeft vijf zoge noemde „potenrammers" ver oordeeld tot het betalen van 25.000 gulden smartegeld en 25.000 gulden schadevergoe ding aan een homoseksuele man die zij in mei 1983 mis handelden en vernederden. Ze moeten ook nog eens opdraai en voor de kosten van de pro cedure. ongeveer 10.000 gul den. Met de rente erbij is het gezelschap waarschijnlijk een bedrag van 80 000 gulden kwijt. Het slachtoffer had twee jaar na de gebeurtenis, een ci viele procedure tegen de da ders aangespannen. Drie van de vijf veroordeelden waren toen al strafrechtelijk ver volgd. De andere twee die nu werden veroordeeld, waren de eigenaar van het café waar een deel van de mishandelin gen plaatsvond en de man die het slachtoffer na afloop in zijn auto meenam en hem later naakt uit de auto zette. Pagina 13: Schadevergoe ding voor Nederlandse be grip hoog BALTEN ROEPEN HULP VN IN li RIGA De nationalisti sche groeperingen uit Est land, Letland en Litou wen hebben gisteren de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties opgeroe pen hen te helpen de Bal- tische staten hun onafhan kelijkheid terug te geven. Ook willen zij dat de verkie zingen. die de annexatie door de Sovjetunie mogelijk maak ten, ongeldig worden ver klaard. Een commissie van de Opperste Sovjet van Litouwen heeft dinsdag een verklaring in deze zin uitgegeven. Het Li touwse parlement noemde de annexatie door de Sovjetunie van de Baltische staten in 1940 zelfs „een internationale mis daad'". Ze deed dat in een rap port dat gisteren verscheen. Vandaag vinden in de Balti sche landen tal van betogingen plaats ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het Molotov-Ribbentroppact. De Volksfronten in de drie Oost- zee-republieken hebben de be volking opgeroepen woensdag avond een menselijke keten te vormen die Estland, Letland en Litouwen, moet verbinden. De totale afstand tussen de drie hoofdsteden bedraagt zo'n 600 kilometer Verwacht wordt dat er vooral in Estland op tal van plaatsen zal worden gedemonstreerd. In deze Sovjetrepubliek krijgen veel werknemers vrij om aan de manifestaties te kunnen deel nemen. Het Molotov-Ribbentrop-pact, een niet-aanvalsverdrag tus sen Duitsland en de Sovjetu nie, betekende het einde van de onafhankelijkheid van de Baltische landen. Het Politburo van de Poolse communistische partij heeft dinsdag het uit 1939 stammen de verdrag ongeldig verklaard en veroordeeld als een schen ding van het internationale recht. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, za terdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnummer 071- 122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond thuisbezorgd. 16 PAGINA'S Minimum jeugdloon tot 26 jaar Lubbers de milde Poolse communisten binden in na telefoontje Gorbatsjov Philips houdt om sociaie redenen aandeel in HSA Wielercoach Hoekstra kiest voor routine en talent Bijdrage voor Leidse Von Sieboldtuin Noordwijkse Veentjer houdt vast aan Casino parkeerkelder Hazerswoude voorwaardelijk akkoord met tweebaans Rijksweg GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER 2 BINNENLAND 3/5 ECONOMIE 6 BUITENLAND 7 SPORT 8/9 KUNST 10 RADIO EN TELEVISIE 11 LEIDEN 13 OMGEVING 14/15 Voetbal op tv Uitgaan is iets waar je naar uitkijkt. Maar het kan geen kwaad eerst even uit te kijken waarheen je dan wel het beste kunt gaan. Geen beter keuzemid del daartoe is in Leiden en omgeving voorhanden dan de Uit-bijlage van Leidse Courant. Elke week zit hij trouw bij de krant en wordt in vele gevallen zelfs bewaard om telkens weer opnieuw te raadple gen. Ook deze week en komend weekeinde is er weer van alles te doen. Graag helpen wij u van daag met het uitkiezen van een uitgelezen uitgaans gelegenheid. We willen wel beloven dat te blijven doen, maar dan moet u wel even eerst onderstaan de bon invullen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Telefoon (voor controle bezorging) In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. SB Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1