Solidariteit verwerpt eisen communisten ^Privatisering Loodswezen levert geen besparing op Geen betere op tegen demonstranten Praagse politie treedt HET WEER Céidóe 6oma/ni Uitgave Weslerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f 24,24 per maand (aut.betaling), 1.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/mvr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Dinsdag 22 augustus 1989 80ste jaargang no. 24501 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND WARSCHAU Het Pool se vrije vakverbond Soli dariteit heeft gisteren de eisen die de communisti sche partij stelde voor de vorming van een regering verworpen. De leider van Solidariteit, Lech Walesa, waarschuwde de communistische partij boven dien dat zij geen enkele poli tiek toekomst heeft „zolang de partij het pad van dreigemen ten en chantage blijft bewan delen". Functionarissen van het vak verbond menen dat de golf van stakingen in mijnen, stroombedrijven en de trans- portsector uit de hand dreigen te lopen. Deze stakingen zijn een reactie op de enorme voedselprijsverhogingen die de communistische autoriteiten onlangs lieten ingaan. De communistische partij stel de dit weekeinde geen genoe gen te nemen met twee minis tersposten in het kabinet van premier Mazowiecki van het vakverbond Solidariteit. Soli dariteit had de communisten de ministeries van defensie en binnenlandse zaken aangebo den. Het centrale partijcomite heeft laten weten dit aanbod veel te mager te vinden. De communisten willen ook de portefeuilles van buitenlandse zaken en financiën hebben. De door president Jaruzelski aangewezen premier Tadeusz Mazowiecki, verklaarde giste ren geen afspraken over sa menwerking en taakafbake ning te maken voordat zijn be noeming is goedgekeurd door het parlement, zoals de Poolse wet volgens hem ook vereist. Af en toe zon, maar ook enke le wolkenvelden en droog. In de nacht enkele mistbanken. Middagtemperatuur van 20' graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten van het land. Matige westen wind. Zon op: 06.35, onder: 20.49; hoog water Scheveningen: 08.06 en 20.29, laag water: 03.50 en 15.54. ongens bekennen diefstal an veertig mountainbikes teai s oo r ee jarig gokt Istrij ichtegN HAAG De Haagse politie heeft twee Hlge- teanrs van 20 en 21 jaar aangehouden die dit jaar (van ei tot en met juli) veertig mountainbikes hebben Oo ,len- eersin werk wijze was steeds dezelfde: de mannen inti- c ideerden, bedreigden en sloegen de fietsers net zo- ytin ig totdat zij de mountainbike in hun bezit hadden, ïren .yvolgens verkochten ze de tweewielers voor circa fhonderd gulden per stuk. Met het geld voorzagen 'n hun levensonderhoud. De politie sluit niet uit er meer Hagenaars bij de berovingen betrokken dat d n geweest. De 20-jarige heeft ook bekend dat hij bij ng u ee gewapende overvallen in december 1987 betrok- omei n js geweest: in de Willemstraat (buit 10.000 gulden) op de Denneweg (buit 1009 gulden. Friese school op dubbele grondslag EERNEWOUDE - De basisschool van het Friese Eernewoude is gisteren van start gegaan met evenveel leerkrachten als di recteuren. Bovendien draagt de in juli nog openbare Master Frankeschool nu te vens een protestants-christelijke signa tuur. Door het wegtrekken van dorpsbe woners dreigde de openbare school te moeten sluiten. Protestants-christelijke ouders die hun kinderen vorig schooljaar naar het naburige Oudega stuurden, heb ben besloten hun kinderen in Earnewou- de naar school te laten gaan. Daarmee lijkt het voortbestaan van de Master Frankeschool gewaarborgd. De school telt nu 28 leerlingen, vijf meer dan per 1 januari 1990 zal zijn vereist. Zwarten duiken onder na optreden politie JOHANNESBURG Verschillende vooraan staande zwarte activisten zijn gisteren ondergedo ken na harde acties van de Zuidafrikaanse politie om de campagne van burgerlijke ongehoorzaam heid te breken. Ook vonden gewelddadige con frontaties bij drie universiteiten tussen honderden studenten en de politie. De politie kwam de cam pussen op om de demonstranten uiteen te jagen met waterkanonnen en traangas. Zowel het Vere nigd Democratisch Front (UDF) als zeven andere verboden politieke groeperingen verklaarden eerder dat zij de voorgeschreven noodwetten openlijk blijven overtreden. De secretaris-gene raal van het UDF, Valli Moosa is gearresteerd. De campagne heeft zich uitgebreid in het zicht van de parlementsverkiezingen op 6 september waaraan de zwarten niet mogen meedoen. George Adamson (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De ver zelfstandiging van de Loodsdienst heeft geen enkele besparing voor het ministerie van verkeer en Waterstaat opgeleverd. In tegendeel, in plaats van 29 miljoen gulden kost de dienst het Rijk nu jaarlijks 54 miljoen gulden. Dat schrijft de Algemene Re kenkamer in het vanmor gen gepubliceerde rapport 'Verzelfstandiging van de Loodsdienst'. De Rekenkamer verwijt de onderhandelingspartners bij de privatisering het ontbreken van een realistische planning. Ook oogst de onoverzichtelijk heid van de onderhandelingen veel kritiek. Minister Smit- Kroes van verkeer en water staat heeft de loodsen veel te veel garanties gegeven, waar door de loodsen slechts be perkte financiële risico's lo pen, die zelfstandige onderne mers gewoonlijk wel lopen. Dat kost het Rijk veel geld. Een lichtpuntje ziet de Reken kamer in de verbetering van de bestuurbaarheid doordat ongeveer 1300 mensen de dienst hebben verlaten. Behal ve deze afslanking heeft ook het vervallen van de directe bemoeienis met de uitvoering van het loodswerk en het be heer van de vaarwegen in de Rijnmond bijgedragen aan een efficiënter loodswezen. De Rekenkamer erkent wel dat het om een moeilijke ope ratie ging. Langslepende kwesties als de aanpassing van de loodsplicht en de integratie van rijksloodsdienst en de ge meentelijke loodsdienst in de Rijnmond maakten de verzelf standiging er niet gemakkelij ker op. In dit opzicht be schouwt de Rekenkamer de verzelfstandiging als een suc ces. Volgens het ministerie van verkeer en waterstaat hoeft de financiële kant van de zaak echter niet als een mislukking te worden gezien, omdat „de kosten van instand houding van de Loodsdienst in de ambtelijke vorm ook zou den zijn toegenomen, onder meer als gevolg van arbeids tijdverkorting". In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. AB. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. Natuurbeschermer vermoord in Kenya NAIROBI De natuurbeschermer George Adamson blijkt zondag in zijn woning in het Keniase wildre servaat Kora H;e zijn vermoord. De 83-jarige Adamson is mogelijk ge dood door stropers, tegen wie de natuurbeschermer meermalen scherpere controle bepleitte. Adam- sons vrouw was Joy Adamson, die het wereldberoemde boek „Born Fee" heeft geschreven met de leeu win Elsa in de hoofdrol. Joy werd negen jaar geleden gedood door een huisbediende tijdens een ruzie over diens loon. George Adamson schreef twee boeken: „Bwana Game" en de autobiografie „My Pride and Joy". 14 PAGINA'S Leren wachten op eten of een droge broek (ederlanders ewond bij lusongeluk n Frankrijk derdiYON Bij een busonge- dik in Frankrijk ten zui- ;n van Lyon zijn 25 Ne- irlandse inzittenden ond geraakt, van wie nalelijf a tien ernstig. dubbeldeksbus van Sol- rber iar-tours uit Eindhoven was diet in totaal 54 j maaerweg naar Malgrat de Mar Spanje, toen hij rond half rendfen 's nachts op de snelweg ha ;n klapband kreeg. De bus oete lakte de vangrail en vervol- Ma: ;ns een obstakel, waardoor dei et bovendek werd vernield, eerd ervolgens gleed de bus nog 'n 300 meter langs de beton- eeen afzetting op de midden- voor hij weer op de weg i; wam, aldus de Franse politie, lie meeste passagiers lagen op rei et moment van het ongeluk De gewonden zijn kciet uiteenlopende letsels n vergebracht naar twee zie- 1( enhuizen in en nabij Lyon. ulpverleners van de Schade Service SAS verlenen null Lyon bijstand. De niet-g Flj'onde passagiers zijn in ver killende hotels onderge- he racht. SAS verwacht dat de nerste passagiers al vanavond Nederland terugkeren. iulger Hauer speelt Van Gogh belMSTERDAM Rutger 1 bo iauer zal naar alle waar- chijnlijkheid de hoofdrol ie pelen in een film over Vincent van Gogh, geti- eld „Letters to Theo". 'robleem is alleen nog dat de inanciering van de film, die rordt geregisseerd door de Igyptisch-Franse regisseur iammy Pavel, niet rond is. ni3< 'hauer zal als de plannen door- aan John Savage als Van ïogh's broer Theo tegenover ich krijgen. In het kader van a et herdenkingsjaar van Van nlogh, volgend jaar, liggen er al van plannen voor de verfil- ïing van het levensverhaal .j'an de schilder. De Ameri kaanse regisseur Robert Alt- is momenteel bezig met le opnamen van een televisie- erie die door de VARA zal .e vorden uitgezonden. De Ne derlander Jan Keja maakt een 1 ilm voor de NOS en BRT. (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PEAIHK&EiaS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 •oe Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, za terdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnummer 071- 122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond tuisbezorgd. ïrk PRAAG De anti-oproerpolitie in Praag heeft gisteren een einde ge maakt aan een demonstratie van enkelè duizenden mensen die de in val van troepen van het Warschau Pact in Tsjeehoslowakije in 1968 wilden herdenken. Volgens de Tsjechische staatsradio zijn zeker driehonderd demonstranten opge pakt. Onder hen bevinden zich Polen, Hongaren en Italianen. De betoging ving aan omstreeks vijf uur in de mid dag, toen een groep Hongaarse jongeren een spandoek ontvouwde met de tekst: „De bolsjewieken kwamen met tanks, wij komen met bloemen". Onder een- fluitconcert van omstanders werd het spandoek door politiemannen in burger afgenomen. Terwijl zij leuzen aanhie ven waarin vrijheid en het vertrek van de Sovjet-troepen uit Tsjeehoslowakije werden geëist, marcheerden de betogers door het centrum van het oude stads deel van Praag. Aanvankelijk lieten de enkele honder den, met de wapenstok uitgeruste agen ten van de anti-oproerpolitie, die wer den bijgestaan door in gevechtskleding gestoken leden van de militie van de communistische partij, de menigte be gaan. Maar na een half uur werd de de monstranten gelast zich te verspreiden omdat geen vergunning was gegeven voor de demonstratie. De bijeenkomst was een initiatief van de mensenrechtenbeweging Charta 77 en acht andere groeperingen. Volgens ooggetuigen verrichtte de politie niet al leen arrestaties maar nam ze ook foto rolletjes en filmmateriaal van westerse journalisten en buitenlandse toeristen in beslag. Maar vergeleken met het harde optreden bij eerdere protestdemonstra ties, die leidden tot scherpe internatio nale kritiek, hield de Tsjechische politie zich gisteren redelijk koest. Pagina 5: „Tsjechische machthebbers lopen over een dun koord" Nieuw horloge Wijzers noch cijfers kent dit nieuwe Zwitserse uurwerk. Volgens uitvinder René Linder laat het horloge de juiste tijd zien volgens het binaire systeem. Door middel van combinaties van oplichtende segmenten wordt iedere se conde weergegeven. „Het is heel simpel", zegt de uitvinder. „Je moet alleen het systeem begrijpen". FOTO: AP Remleidingen van drie schoolbusjes doorgesneden DEN HELDER De politie tast nog in het duister over de identiteit van degenen die bij drie taxibusjes in Den Helder de, remleidingen hebben doorgesneden. On gelukken konden net worden voorkomen. De chauffeuse die op weg was naar een groep geestelijk en lichamelijk gehandi capte kinderen, ontdekte de sabotage en waarschuwde onmiddellijk haar collega's. Voorlopig is enkel duidelijk dat de sabota ge in de nacht van zondag op maandag heeft plaatsgehad. Het taxibedrijf Van Zoolingen lijkt het slachtoffer te zijn ge worden van een reeks acties. Vorige week al werd 's nachts bij een taxi door een on bekende man gas naar binnen gespoten, waardoor de chauffeur enkele dagen in het ziekenhuis moest blijven. „We houden ons hart vast voor verdere acties", zegt bedrijfsleider Zwart. De gemeentepolitie van Den Helder wil geen nadere medede lingen doen over het onderzoek. Wel is inmiddels gebleken dat geen van de veer- tien andere busjes van het bedrijf zijn ge saboteerd. De auto's worden momenteel 's nachts elders gestald. Helmut Kohl laat partijleider vallen BONN De grootste rege ringspartij van de Bondsrepu bliek, de Christlich-Demokra- tische Union (CDU) verkeert in een crisis nu regeringsleider Helmut Kohl de secretaris-ge neraal Heiner Geissler de laan heeft uitgestuurd. Op de partij dag half september in Bremen zal de bondskanslier Geissler niet voor herbenoeming voor dragen. Dit heeft Kohl giste ren aan de partijmanager laten weten. De 59-jarige Geissler is sinds 1977 secretaris-generaal van de CDU. Pagina 6: Ruzie Kohl-Geiss- ler leidt tot verrechtsing Werk in Azerbajdzjan neergelegd MOSKOU In twee steden in de Sovjetrepubliek Azerbajdzjan zijn gisteren stakingen uitgebroken, die ook vandaag nog voort duurden. Het gaat om de hoofdstad Bakoe en Soemgait, waar het vorig jaar tot bloedige onlusten kwam tussen Azerbajdzjanen en Armeniërs. Circa honderdduizend arbeiders in zestig fabrieken hebben het werk neergelegd. De stakers eisen meer bestuurlijke en economische autonomie. Ook willen zij dat de omstreden en clave Nagorny-Karabach, waar veel Armeniërs wonen, deel blijft uitmaken van hun republiek. Het Azerbajdzjaanse Volks front wil voorts dat er een eind komt aan het directe bestuur van Moskou over Nagorny-Karabach. Miss Angela Visser wil bewust genieten Syrië negeert Aouns onderhandelings aanbod Wim Jeuken: „Ik heb zelf nooit in aandelen gedaan" Ministerie onderzoekt verpaupering in Leidse wijk Mors 4 Noordwijkse dancings vervangen door hotel en appartementen Dringend appèl Verbeek aan bestuur Feyenoord De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Naam: Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): Sommige reclames in advertenties of tv-spots zijn nogal aanmatigend. De bewering „er is geen bete re" is wel eens juridisch bestreden, zonder succes overigens. Want de apparaten van dat merk wor den nog steeds aan de man gebracht alsof er geen betere waren. Al zeggen sommigen wel beter te we ten. Er is nu eenmaal altijd verschil van mening over een produkt, net zo goed als er altijd een felle competitie blijft tussen de ene krant en de andere. Het gaat er maar om, dat de lezer de goede krant kiest. In dit geval de Leidse Courant, gewoon om- Twee Praagse politie-mannen pakken een vrouwelijke betoger opals zij weigert het Wenceslas-plein te verlaten. FOTO: EPA

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1