Flinke uitbreiding van aantal cellen bepleit 9 9 EG bemiddelt in dioxineconlict Om op te eten 2 6 11 12 SPEED SHOP Dodelijk ongeluk =4n Leiden ^inst DSM /erdubbeld t Journalist getipt als premier Polen ID) Bij Brilmij tijdelijk: twee kinderbrillen halen en maar één betalen! fail Zorgvuldiger omgaan met afval verplicht £eidóc0ou/ui/nt Souocmt Vrijdag 18 augustus 1989 80ste jaargang no. 24498 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34.2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut betaling), 1.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/mvr. 18.00-19.00 uur, zat. 14 00-15.00 uur, tel. 071-122248 Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten 1.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties, 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J J. Hailewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 HET WEER In de nacht weinig wind, een enkele mistbank en een mini mumtemperatuur van onge veer 13 graden. Overdag zon nig en tot in de late avond droog. Middagtemperatuur on geveer 27 graden. Tot matig toenemende zuidoostenwind. Zon op: 06.30; onder: 20.56. Scheveningen hoog water: 05.12 en 17:42; laag water: 00.55 en 13.05 uur. ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN 10/15 cm mat of glanzend GRATIS 20/30 vergroting Vandaag gebracht, morgen klaar. Roolofarendtveen - Leimuiden Victoria Regia dit leekeinde in bloei tpIDEN De Victoria Regia in de m leidse Hortus Botanicus zal waar- •hijnlijk vannacht en morgennacht ieien. het publiek zoals gebruikelijk iar de immense waterlelie kan gaan jken, is nog niet zeker De Hortus is het weekeinde namelijk 's avonds in 3[>or het publiek gesloten. mdat de Victoria Regia dit jaar in r vakantie bloeit, kampen we daar- e eny ook nog met een personeelstekort. zullen echter alles in het werk 1 opjellen het publiek in de gelegenheid stellen de Victoria Regia te bekij- aldus Hortulanus C. Teune. De irtus is gevestigd aan het Rapen- wil-L Bert Oosterbosch overleed de afgelopen nacht op 32-jarige leeftijd. FOTO: ANP Ex- prof wielrenner Oosterbosch overleden LEKKERKERK Oud-profwielren- ner Bert Oosterbosch is de afgelopen nacht op 32-jarige leeftijd overleden. De vermoedelijke oorzaak van zijn dood was een hartstilstand. Ooster- bosch beëindigde vorig jaar september zijn loopbaan als beroepsrenner. Hij sukkelde lange tijd met zijn gezond heid. Eind juni vroeg hij een amateur licentie aan, waarna hij vorige week in Bladel zijn eerste zege boekte. Oos terbosch leidde maakte in 1978 deel uit van het Nederlandse kwartet dat de wereldtitel veroverede op de hon derd kilometer. Hij was één van de weinigen die de Bernard Hinault in diens beste jaren nederlagen in tijdrit ten kon toebrengen. Bustoilet leeg, autoruiten vol LELYSTAD Een automobi list die gisteren een ritje maakte tussen Harderwijk en Lelystad kreeg de volle laag toen een touringcar voor hem de totale inhoud van een che misch toilet verloor. Ook an dere auto's moesten naar de kant om onder meer hun rui ten schoon te maken. In de bus had niemand wat in de ga ten, totdat de politie de tou ringcar tot stoppen dwong. Het bleek dat een bejaarde passa gier na een bezoek aan het toi lethokje niet de doorspoelknop had ingedrukt maar een knop je dat is bedoeld om de inhoud van het toilet te lossen Veronique en TV10 op Rotterdamse kabel ROTTERDAM De commerciële televisie zenders Veronique en TV 10 zullen vanaf respectievelijk 2 en 28 oktober ontvangen kunnen worden via de Rotterdamse kabel. Dat heeft het Rotterdamse GEB bekend ge maakt, nadat er binnen de gemeenteraad geen grote bezwaren bleken te bestaan te gen het opnemen van de commerciële zen ders in het Rotterdamse kabelaanbod. Rot terdam is hiermee de eerste grote stad die heeft besloten de nieuwe commerciële zen ders te gaan doorgeven. Beide zenders heb ben laten blijken geïnteresseerd te zijn in Rotterdamse onderwerpen zoals de viering van het 650-jarig bestaan van de stad vol gend jaar. Pagina 3: Brinkman wil commerciële tv voorlopige machtiging geven Edwin Jongejans springt naar goud BONN Schoonspringer Edwin Jongejans, uitkomend voor de Haagse vereniging Morgenstond, heeft gisteren een gouden me daille veroverd bij de Europese zwemkampioenschappen in Bonn. De Badhoevedorper bleef vanaf de 1-meterplank zijn Rus sische concurrenten Valeri Stat- senko en Alexander Gladsjenko ruim voor. Edwin Jongejans voerde als enige deelnemer de „anderhalve contra-salto met tweeënhalve schroef" uit. Zus Daphne Jongejans en de Haagse Hanneke Faber drongen op de 3- meterplank door tot de finale. Pag 7: Jongejans met goud op zoek naar sponsor I (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG In 1994 is er, bij ongewijzigd be leid, nog altijd een te kort aan gevangenis- ruimte. Er zullen ten minste duizend cellen bijgebouwd moeten worden. Ruim zeshonderd bestaande plaatsen moeten worden vervangen omdat renovatie onverantwoord hoge kosten met zich mee brengt. Met de uitvoering is ruim 490 mil joen gulden gemoeid. Daar naast moet rekening worden gehouden met een jaarlijkse stijging van de exploitatie- én onderhoudskosten van circa 170 miljoen gulden Dat blijkt uit een vanmor gen verschenen rapport van de Projectgroep structuur plan capaciteit justitiële in richtingen. De groep stond onder voorzitterschap van de directeur-generaal Jeugd bescherming en Delinquen- tenzorg, mr. H.B. Greven. Het rapport is aangeboden aan de bewindslieden van justitie. Ons land kampt al jaren met een tekort aan celruimte dat momenteel gestaag wordt in gelopen. Volgens de commis sie Greven zal met de huidi ge uitbreiding het tekort in eerste instantie kunnen wor den opgevangen. Men ver wacht echter dat het even wicht tussen vraag en aan bod maar van korte duur zal zijn. Met het wegvallen van de binnengrenzen van de EG in 1992 zal de benodigde celruimte nog toenemen. Dat de omvang van de beno digde celruimte - nog steeds toeneemt is volgens de com missie het gevolg van de stij ging van de zogenoemde „detentiejaren". Deels vloei en deze voort uit de toene ming van bepaalde delicten als diefstal en uit een hogere strafmaat bij delicten als seksueel geweld. De absolute stijging van het aantal ge vangenen zal de komende jaren lager zijn dan in de ja ren tachtig. Dit komt deels door de vermindering van bijvoorbeeld het aantal drugsverslaafden. Aan andere kant sluit de com missie niet uit dat de struc turele werkloosheid onder bijvoorbeeld groepen etni sche minderheden, weer tot een toename zouden kunnen leiden. IDEN Een 26-jarige ■ouw uit Oegstgeest is van morgen om negen uur bij een Wkeersongeval op de Oegst- isterweg om het leven geko- :n. De vrouw fietste op het tspad, komende uit de rich- ig Oegstgeest. Om nog onbe- •nde reden stak zij de groen- •ook over die rijbaan en ietspad scheidt. Daarna kwam e op de rijbaan terecht. Een Ruitelrachtwagen, bestuurd door 12n 26-jarige man uit Den lam, kon de vrouw ondanks ird remmen niet meer ont ijken en schepte haar. De •ouw was op slag dood. Leidse politie tast in het lister over de vraag hoe de ouw op de rijbaan terecht (wam. Getuigen worden ge- Iraagd zich te melden via 071- 388. IEERLEN Het chemiecon- ern DSM heeft in de eerste elft van dit jaar tweemaal zo- eel winst geboekt als in de vereenkomstige periode van 988. Het nettoresultaat steeg 1 fan 317 miljoen tot 640 mil- pen of per aandeel van ƒ9,10 p ~pt 18,20. De omzet nam toe ',n8|an ƒ5,1 miljard tot ƒ5,7 mil- ard, zo heeft de onderneming ^landaag bekendgemaakt. *M}SM handhaaft de verwach ting dat de winst over het hele i Bar hoger zal zijn die die over ^|988 (f 622 miljoen of ƒ17,80 'ir aandeel). Op de vlucht Inwoners van Bayrut trekken nog altijd massaal I uit de door het oorlogsgeweld geteisterde stad. Er is onder de bewoners weinig vertrouwen over de handhaving van het gisteren i redelijk staakt-het-vuren. Hier trekken vluchtelingen het door Israel bezette zuidelijke deel van Libanon binnen. FOTO: AP Pag 5: Frans vliegdekschip koerst naar Libanon WARSCHAU President Ja- bleek dat drie leden van Soli- ruzelski heeft gisteren gezegd dariteit in aanmerking komen een kandidaat van Solidariteit voor het premierschap. Twee te zullen benoemen tot van hen, de historicus en lei premier van Polen. Eerder der van de Solidariteit-fractie 'in het Poolse-parlement, Bro- nislaw Gerémek en Jacek Ku- ron, een vooraanstaande lid Solidariteit hebben inmid- had Jaruzelski zich al akkoord verklaard met het voorstel van leider Lech Walesa van Solidariteit om een hervor mingsgezinde coalitie-regering dels te vormen. Alleen defensie i binnenlandse zaken, waar on der meer het leger en de poli tie onder vallen, zullen nog door communisten worden be zet. Walesa heeft steeds aange drongen op een regering van Solidariteit, de Verenigde Boe renpartij en de Democratische Partij. Jaruzelski stemde hier gisteren mee in, nadat de com munistische premier Czeslaw Kiszczak eerder op de dag zijn ontslag had aangeboden. De coalitie heeft in het parle ment, de Sejm, een meerder heid. Zij bezit 262 van de 460 Na afloop van het gesprek tus sen Jaruzelski en leden van de nieuwe regeringscoalitie in het presidentiële Belvédère-paleis, 1 geen premierschap te ambiëren. Daarom ziet het ernaar uit dat de 62-jarige Ta- deusz Mazowiecki de belang rijkste kandidaat is. Mazowiec ki is de uitgever van het weekblad van het vakver bond, Togodnik Solidarnosc. Het Politburo van de Poolse communistische partij houdt zaterdag een spoedvergadering van het Centraal Comité, het belangrijkste beleidsorgaan van de partij. Oud-premier Rakowski. die onlangs is be noemd tot leider van de Com munistische Partij, zei dat So lidariteit het in april gesloten ronde-tafelakkoord schendt. In dit akkoord was overeenge komen dat de communisten de regering zouden vormen. Pag 5; Verwarring in Polen over machtsgreep Solidari teit 14 PAGINA'S Hervormde kerken zitten met Roemenië in hun maag Republieken in Sovjetunie krijgen meer bevoegdheden Oldtimermarkt: liefhebbers contra zwart geld „Turbo-tweeling" Muis bundelt krachten Verzet bewoners Pancras-Oost tegen komst studenten Bewoners Oude Rijn Leiden zijn overlast waterpodium beu Hazerswoude stemt in met twee banen voorRW11 Museumcongres in Den Haag over bevordering cultuur GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER/BRIEVEN BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT LEIDEN LAND-EN TUINBOUW KERKDIENSTEN OMGEVING FILM/KUNST 12 RADIO EN TELEVISIE (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 BRUSSEL EG-commis- saris Ray MacSharry heeft Italië en Nederland acht dagen de tijd gegeven om nadere gegevens te ver strekken in het conflict over dioxine in Neder landse landbouwproduk- ten. Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie betekent dit dat MacSharry of ficieel als bemiddelaar gaat op treden. „Het lijkt erop dat Ne derland en Italië niet in staat zijn deze zaak onderling te re gelen", aldus de woordvoer- Italië heeft sinds begin deze week een tijdelijk bod afgekondigd voor onder andere melk en melkproduk- ten. vlees en vleesprodukten Woensdag had Brussel nog ge opperd om de zaak te bespre ken in het permanent veteri vetten uit de gebieden Am- nair comité, waarin alle twaalf sterdam en Rotterdam. Als ge volg daarvan zijn tientallen vrachtwagens bij de Italiaanse grens gestrand. Een verklaring van de Nederlandse overheid dat de lading niet afkomstig is op de hoogte EG-landen zitten. Nederland zou daar echter niets voor voe len. Volgens minister Braks (landbouw) heeft hij zijn EG- collega's eind juli al uitgebreid van de si- besmette zuivel- of vleespro dukten in de handel komen. Dat Italië produkten uit de omgeving van Amsterdam en Rotterdam toch wil weren is volgens Braks een ongeoor loofde beperking van het vrije handelsverkeer. In Den Haag gaat men er van uit dat er sprake is van een misverstand en overhaast optreden aan Ita liaanse kant. (ADVERTENTIE) Aanbieding betreft kom- -j. plete brillen (dus mèt glazen) en is geldig t/m 9 sep- I tember-asf en alleen bij"inlevefing van deze bon. De gratis tweede bril is bestemd voor hetzelfde kind dat ook de eerste (betaalde) bril gaat dragen Het montuur van de bril die u wel betaalt mag niet goedkoper zijn dan f 100.- De gratis bril is het sportieve, hier afgebeelde model 'GO', leverbaar in 5 kleuren en verschillende maten Leiden, Haar- lemmerstr 107 In de gratis bril gaan normale, blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril. Wilt u meer (anti-kras, ontspiegeld, enzdan geldt een toeslag Geen andere kortingen te zelfder tijd i Voor beide brillen geldt de Brilmij Ravotgarantie van 1 |aar Alphen a/d Rijn, v. Mandersloostr 9 DEN HAAG Burgers en bedrijven worden binnen en kele jaren verplicht zorgvul diger om te gaan met afval stoffen. Het afval moet voortaan gescheiden worden aangeboden, zodat het beter kan worden hergebruikt of verwerkt. Bovendien komt er een scherpere controle op het vervoer en de verwer king. Op deze manier kun nen milieudelicten worden voorkomen en de stroom af val worden beteugeld. Dat zijn enkele belangrijke punten uit het nieuwe wets voorstel afvalstoffen dat mi nister Nijpels (VROM) gisteren bij de Tweede Kamer heeft in gediend. De bewindsman gaat er vanuit dat de nieuwe wet per 1 januari 1992 van kracht wordt. Het wetsvoorstel dat de huidige afvalstoffenwet en de wet chemische afvalstoffen vervangt, wordt als hoofdstuk toegevoegd aan de wet alge mene bepaling milieuhygiëne (wabm). Nijpels ziet de nieuwe wet als een belangrijk instru ment voor de uitvoering van het NationaalMilieubeleids Plan (NMP). De nieuwe wet biedt de diver se overheden meer mogelijk heden om regelend op te tre den. Zo zullen burgers en be drijven voortaan moeten aan tonen dat ze zorgvuldig zijn omgesprongen met afvalstof fen. „De bewijslast wordt om gekeerd", aldus Nijpels. Er ko men bijvoorbeeld lijsten van erkende transporteurs van ge vaarlijk afval. En bij het ver voer moet een begeleidings brief zijn, waarin staat van wie het afval afkomstig is en naar wie het toegaat. Pagina 4: „Forse ingreep in het maatschappelijk leven" Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071-12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. Na een mooie duikvlucht maakt de zojuist gelande ooievaar zich op om de auto van een passerende Westduitser aan te vallen. De man is het zoveelste slachtoffer van deze vogel die voor het tweede achtereen volgende jaar auto's in Wunstorf bij Hannover aanvalt. Nu de ooievaar inmiddels voor ruim tienduizend mark schade heeft aangericht, hebben de lokale autoriteiten besloten het dier dat blijkbaar aangetrokken wordt door spiegelende oppervlakten te vangen. FOTO: EPA De Leidse Courant is zo gemaakt, dat je er zelfs uit kunt eten. Niet letterlijk, natuurlijk. We hebben het over de recepten van onze Jeanne. Die staan elke dag die de week geeft in onze rubriek Aan Tafel. In dezelfde kolom treffen we de mensen en instellingen aan, die altijd voor iedereen klaarstaan als dat nodig mocht zijn. Eigenlijk geeft de Leidse Courant elke dag antwoord op tal van uw vragen. Zelfs het antwoord op de dagpuzzel kunt u in de zelfde kolommen terugvinden. Puzzel dus niet lan ger als het gaat om het zoeken naar een goed dag blad. Probeer de Leidse Courant en ook u vindt het weldra een krant „om'op te eten". De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1