Walesa bereid tot coalitie met communistische partij Verdeeldheid over omvang basispakket 3 3 4 6 11 13 Maan verduisterd Stop vernietiging van Libanon N roepen Libanon op ;ot staakt-het-vuren KANS OP PREMIERSCHAP WALESA STIJGT doorbraak supergeleiding op Universiteit Twente N ZIEKENFONDSRAAD *E 85 Eisen voor vuilverbranding aangescherpt m CöidócSoiiACWit Woensdag 16 augustus 1989 80ste jaargang no. 24496 HET WEER DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthofl Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071 313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), 1.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur I.J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 Af en toe zon en enkele buien. Minimumtemperatuur om streeks 14 graden, middagtem- peratuur ongeveer 21 graden. Matige zuidwesten wind. Later warm en droog. Zon op: 06.27; onder: 21.00. Scheveningen hoog water: 03.55 en 16.25; laag water: 12.04 uur. met speciale rubriek van de UIT-bijlage ZIE PAGINA PAUS TOT SYRIËRS: VATICAANSTAD Paus Jo hannes Paulus II heeft gisteren tranen in de ogen verklaard dat hij Bayrut wil bezoeken. Voor het eerst beschuldigde hij Syrië er direct van Libanon te willen vernietigen. In een toespraak tot pelgrims, die naar zijn vakantie verblijf Castelgandolfo waren gekomen, smeekte de paus de Syrische autoriteiten „in naam van God" te stoppen met de bombardementen. Hij sprak van een „volkerenmoord" in Liba non en zei dat de internationale gemeenschap niet genoeg heeft gedaan om een van zijn zwakste broeders te redden. De paus zei dat hij al sinds lange tijd naar Libanon wil, maar dat zijn me dewerkers hem dat, door de kri tieke situatie in het land, steeds hebben ontraden. „Maar op dit moment voel ik nog sterker de wéns om Libanon te bezoeken. Ik bid dat men mij nu niets in de weg legt", aldus de paus. Pagina: 5: Strijd Libanon breidt zich uit naar het noor den Jurist wilde brug opblazen ROTTERDAM Mr. B. van Thiel, be drijfsjurist van het veevoederbedrijf Granaria, zou tijdens de acties tegen dit bedrijf plannen hebben gehad de Van Brienenoordbrug op te laten blazen. Dat meldt het nieuwsblad Transport. „Ik sta voor Granaria. Als dat door terreur ka pot wordt gemaakt en ik kan daar langs juridische weg niets meer aan doen. om dat zelfs gerechtelijke uitspraken wor den genegeerd, dan neem ik het recht in eigen hand", aldus Van Thiel in een interview. Granaria weigert elk com mentaar op de publicatie. Hoofdredac teur mr. Sanders, neemt geen woord te rug van het geschrevene. „Wij hebben uitgebreid contact gehad met Van Thiel. Vóór publicatie is hij akkoord gegaan met de tekst". Wel zegt hij te betwijfe len of Van Thiels uitspraken serieus ge nomen moeten worden. Keurmerk voor bejaardentehuis UTRECHT De Vereniging van Directies van Bejaardenhuizen (VDB) gaat een keur merk instellen voor de vijftienhonderd te huizen in Nederland. Uit het keurmerk moet blijken dat een tehuis voldoet aan criteria rond woonomstandigheden, organisatie van het tehuis en communicatie tussen personeel en bewoners. Volgens N.A. Peeters, woord voerster van de VDB, zal een onderzoek bij bejaardentehuizen plaatsvinden op verzoek van de instellingen zelf. „Een commissie van directeuren van andere tehuizen gaat dan drie dagen lang praten met bewoners en per soneel van het tehuis. Wanneer de indruk van de commissie positief is, wordt het keur merk verstrekt". Over de exacte criteria waarop de instellingen beoordeeld zullen worden, wordt de komende twee weken overlegd. De VDB heeft voor dit experiment van twee jaar subsidie gekregen van 420.000 gulden van met ministerie van WVC. !EW YORK De Vei- Igheidsraad van de Vere- Fgde Naties heeft van- acht opgeroepen tot een nmiddellijk staakt-het- [iren in Libanon en tot ieuwe bemiddelingspo- jngen van de Arabische liga voor een vredesrege- e vijftien lidstaten van de V- lad, die gisteravond in spoed- iting bijeen waren geroepen tor VN-secretaris-generaal ivier Perez de Cuellar, aan aardden gisteravond laat een- jenimig een - verklaring, ^■ankrijk zou hebben aange- rongen op aanvaarding van verklaring in plaats van li resolutie, omdat doorgaans een verklaring eerder /ereenstemming wordt be reikt. Het vergt normaliter da gen of weken om een resolutie te formuleren. In de verklaring wordt aange voerd dat de raad volledig achter de activiteiten staat van een commissie van de Arabi sche Liga die al langere tijd poogt een bestand te bewerk stelligen. Op 1 augustus maak ten de ministers van buiten landse zaken van Marokko, Saudiarabië en Algerije be kend dat hun inspanningen om een oplossing voor de bur geroorlog te vinden „op het politieke vlak en wat betreft de veiligheid in een impasse waren geraakt". Het was de tweede bemiddelingspoging van de Arabische Liga die dit jaar was mislukt. WARSCHAU De kans op een premier schap voor de leider van het Poolse vakverbond Solidariteit, Lech Wale sa, lijkt te stijgen nu hij een coalitie met de com munisten niet langer af wijst. Walesa had al eerder gezegd dat hij „indien de maat schappij dat wil" bereid zou zijn de regering als eerste minister te leiden. Gisteren voegde hij daaraan toe dat in een door Solidariteit geleide coalitieregering ook plaats is voor de communistische par tij. „Maar de belangrijkste ministeries die de grondslag vormen voor het fysieke voortbestaan van de staat behoren in handen te blijven van de communistische par tij", aldus Walesa die hier mee doelde op de ministeries van defensie, binnenlandse en economische zaken. Walesa benadrukte dat hij hetr functioneren van het Warschaupact niet in gevaar wil brengen. Een door Soli dariteit geleide regering zou „een regering van nationale verantwoordelijkheid" zijn, „benoemd met inachtneming van de rechten van de Pool se president", aldus Walesa. President Wojciech Jaruzels- ki heeft de Poolse politieke leiders in het land gisteren opgeroepen voor een spoed beraad om „rationele oplos singen" te zoeken voor de almaar groter wordende re geringscrisis in het land. Ja- ruzelski erkende dat de im passe de economische en po litiek stabiliteit in het land bedreigt. De huidige pre mier, generaal Czeslaw Kiszczak, leverde eergiste ren twaalf dagen na zijn benoeming in het parle ment zijn formatieop dracht in, omdat de oppositie tegen een door communisten geleide coalitie te groot was. Pagina 5: Poolse commu nisten niet blij met rege ring-Walesa 14 PAGINA'S PvdA kibbelt met Groen Links op politiek debat in Leiden Kritisch Faunabeheer wil verbod vossenjacht WNF beschermt olifanten in Zambia door schuldenruil Intralec neemt Engelse distributeur over Nederlandse zwemrol nog niet uitgespeeld D66 Leiden wil gemeentelijke maatregelen bij smog Sassenheim verhoogt belasting voor bouw zwembad GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT KUNST RADIO/TELEVISIE LEIDEN OMGEVING BELANGRIJK VOOR ONTWIKKELING SUPERCOMPUTER iNSCHEDE Onderzoe- Iers van de Universiteit ^idwente (UT) hebben voor bn belangrijke doorbraak 1 êzorgd in de ontwikke- r ng van nieuwe kerami- I he supergeleiders. Ze jn er in geslaagd dunne i punfgen van een keramische fipergeleider af te wisse- 2.1Ün met dunne lagen van ■s u,pn isolatormateriaal. Een belangrijke toekomstige toepassingsmethode van deze doorbraak ligt in de superge leidende elektronica voor zeer snelle computers. Het gebruik van supergeleidend materiaal is van belang om dat dit elektriciteit bijzonder goed geleidt met als gevolg dat er nauwelijks energie verloren gaat. Prof. H. Rogalla van de UT- vakgroep Lage Temperatu ren, onder wiens leiding de onderzoekers hun vinding deden, hoopt binnen een jaar de „transistor van de super geleidende elektronica" te kunnen maken. Volgens de Westduitser, die aan de Har- vard-universiteit in de VS verbonden is geweest, is er tot nu toe nog niemand in geslaagd zo'n bouwsteen te maken van dunne lagen su pergeleiders. De multilagen zijn gefabri ceerd met een conventionele .sputter'-techniek. Op de Twentse universiteit bedach ten de onderzoekers een va riatie op deze techniek om heel dunne laagjes van een supergeleider te produceren. De kwaliteit van deze lagen noemt de vakgroep uitste kend. Er is sprake van eigen schappen die grenzen aan het theoretisch, mogelijke. tuur van vloeibaar stikstof en zoiets is nog niet eerder gerapporteerd. De stroomdichtheid in de la gen ligt 5000 keer hoger dan in koper. Ook dat is nog nooit eerder bereikt. Boven dien zijn de lagen supergelei der uitzonderlijk dun: vanaf één kristallaag, oftewel an derhalf miljoenste millime ter. ,9i.; TRECHT De Zieken- indsraad zal staatssecre taris Dees van volksge- tndheid verdeeld advise- in over het toekomstig elsel van ziektekosten- erzekeringen (het plan 'ekker) in Nederland. De erschillen van mening itreffen met name de ivang van het toekom- ige basispakket en de raag of dat pakket in de et moeten worden vast- 9!ït: ïr ertegenwoordigers van de ikbeweging, de ziekenfond- en de huisartsen zijn irstanders van een wette- :e regeling van het basis- ikket, zo blijkt uit een arti- -1 in het Nieuwsblad Ge- •ndheidszorg (NG), dat de ind heeft weten te leggen een concept-advies van de d. Zij vinden dat verze- "aars zoveel mogelijk ba- 'oorzieningen in hun pak ket moeten opnemen. Als daar essentiële onderdelen buiten dreigen te vallen, dan moet de verzekeraars wor den verplicht een aanvullen de verzekering aan te bie den. De particuliere verzekeraars en de werkgeversorganisa ties in de Raad zien meer in een zo snel mogelijke invoer van het marktmechanisme, zodat verzekeraars onderling kunnen concurreren. Dat was ook de grondgedachte van de plannen van de com missie Dekker, menen zij. Daarin past volgens werkge vers en particuliere verzeke raars geen nauwkeurige om schrijving van het basispak ket. Ook over de wijze van pre mieheffing voor de uitge breide AWBZ, die uiteinde lijk moet worden omge vormd tot de basisverzeke ring, bestaan grote menings verschillen. Uitbreiding met huisartsenhulp is in principe mogelijk, vindt de Raad. Glimmen Schoonmaakster Cath Lunn (63) zorgt er hoogst persoonlijk voor dat de geweren van de koninklijke erewacht in Londen glanzen en glimmen. Of zij haar schoonmaak- activiteiten beperkt tot het antieke schiettuig en ook niet zo nu en dan de oren van sommige leden van het regiment wast, is niet bekend. FOTO: AP DEN HAAG Minister Nij- pels heeft de eisen voor de uit stoot van vuilverbrandingsin stallaties aangescherpt. Voor stof waaraan dioxinen en zwa re metalen zijn gebonden wordt de norm tien keer zo laag, vijf milligram per kubieke meter. Voor dioxinen wordt de norm 0,1 nanogram (én miljardste gram) per kubieke meter. De eisen onmiddellijk van kracht worden voor nieuwe installa ties. Bestaande installaties zoals in Leiden en Den Haag moeten uiterlijk 30 november 1993 aan de eisen voldoen. Waarnemend directeur O. Scheepbouwer van de Leidse vuilverbranding moet de nieu we eisen nog bestuderen. „We Dan is het probleem over. Die nieuwe eisen halen we natuur lijk voor geen meter. Het bete kent dat we onze inspanningen voor een nieuwe vuilverbran- hopen uiteraard nog steeds ding alleen maar zullen verho- voor 1993 over te gaan naar gen", een nieuwe vuilverbranding. Spakenburg verbiedt bekerduel FC Den Haag SPAKENBURG Burgemeester B. Groen van Spakenburg heeft het bekerduel IJsselmeervogels-FC Den Haag verboden voor zaterdag 2 september. Hij vindt de pasjesregeling geen af doende middel om het vandalisme tegen te gaan. In overleg met de KNVB gaat voorzitter Huygen van IJsselmeervogels op zoek naar een alternatief. De club heeft al contact gehad met Wage- ningen. Vitesse en Volendam die geen interesse toonden. PEC Zwolle en FC Utrecht blijven over als kandidaat. Huygen heeft laten weten dat de hele wedstrijd voor hem niet hoeft als de club met de organisatie te veel geld kwijt is. Het is de tweede keer dat Groen een bekerwedstrijd met FC Den Haag verbiedt. In 1985 was hij één van de eerste burgemeesters die tot een der gelijke beslissing kwam. De amateurs weken toen uit naar het stadion van FC Utrecht. Dat kostte 23.000 gulden. Uit een enquête van het bureau Inter/view in opdracht van het Algemeen Dagblad komt naar voren dat 76 procent van de Ne derlandse bevolking voor invoering van de voetbalpas is. 41 pro cent denkt dat supporters van de zogeheten risico-clubs bij uit wedstrijden geweerd moeten worden. Pagina 7: Politie Sittard vreest supporters Als u nou een paar weken geleden de Leidse Cou rant had gelezen had u al eerder geweten, dat u vannacht - mits het weer meewerkt - getuige kunt zijn van een totale maansverduistering. Om 03.21 uur komt de maan in aanraking met de schaduw van de aarde. Om 04.20 uur is de maan geheel in de schaduw verdwenen. Vanaf dat tijdstip zijn er ook sterren te zien in de buurt van de maan. Een zeer indrukwekkend schouwspel. Even voor zeven uur staat de maan weer in het volle zonlicht te schitteren. En weer een paar uur later ligt de Leid se Courant weer in uw brievenbus. Mits uzelf mee werkt, natuurlijk. De Leidse Courant wil ilrbest twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar. de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1