Politie Amsterdam belet kaartverkoop Haagse supporters •risis in cabinet van Mdafrika Bon: finale Ündaag 3 5 13 17 19 Komt in de bus kritiek Kamer op verlies van banen peciaal onderwijs Forse kritiek van VS op Syrië voor bloedbad Libanon Aangezuurde mest beter voor milieu 18 £eidóc(Sowuvnt Zaterdag 12 augustus 1989 80ste jaargang no. 24493 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdi)k 34,2312 DD, postbus 11 2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank" Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f .0.60 per mm. Fax 070-902702 tbv. advertenties, 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J J Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee Eerst nog plaatselijk mist. Overigens af en toe zon en overwegend droog. Middag- temperatuur rond 21 graden. Zwakke tot matige zuidwes tenwind, aan de kust af en toe krachtig. Zon op: 6.20; onder: 21.08. Scheveningen hoog wa ter: 12.54; laag: 7.27 en 20.07 GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS.MUZIEK THEATER. RECREATIE. EXPOSITIES EN EEN COMPUTE AGENDA te drukte op >nge ^jphol. fcenden -Jerlanders zijn 30 - ^eekeinde op I naar hun rëÖmjantie" ng/dr^temming. Van overiqe nationale fithaven anghatrekken per rel "Bzon 40 tot 50 'tt. "jO: ANP Goudsmit verkoopt Xenos aan Blokker DE BILT Goudsmit gaat de winkelke ten Xenos verkopen aan Blokker-dochter Breedhout. Dank zij de bijzondere baten die deze verkoop zal opleveren verwacht Goudsmit over het lopende jaar een netto winst van 20 miljoen. Over 1988 bedroeg de nettowinst 2,86 miljoen. Goudsmit is de afgelopen week op de Amsterdamse ef fectenbeurs scherp in koers gestegen, mede door de overname van de ketens Sweetheart Candy Shop en The Society Shop. Xenos en Blokker, met vestigingen in o.a. Den Haag en Leiden, verkopen bei de huishoudelijke artikelen en cadeau-ar tikelen. Xenos zal als zelfstandige keten blijven bestaan. Er werken ruim 400 men sen, die volgens een woordvoerder allen hun baan kunnen houden. Hoogwerker haalt man van zolder ROTTERDAM De Rotter- damse GGD heeft gisteravond een hoogwerker ing^chakeld om een man die door pistool schoten gewond was uit een zol deretage van een woning te ha len. De trappen van het huis wa ren te nauw om de man op een medisch verantwoorde manier per brancard naar beneden te dragen. De 29-jarige Rotterdam mer was 's avonds op straat door een onbekende neergeschoten en vervolgens door buren naar de zolder gebracht. De man was nog maar net ontslagen uit het ziekenhuis nadat hij vorige week ook al was neergeschoten. Vaticaan verdedigt kardinaal Macharski VATICAANSTAD Radio Vaticana heeft gisteren de houding van de aarts bisschop van Krakow, kardinaal Fran- ciszek Macharski, tegenover het Kar melietessenklooster in Auschwitz ver dedigd. De kardinaal heeft terecht de zusters verdedigd, „die in hun gebeds- rust werden gestoord", aldus het radio station. Daarmee verwees het naar de actie van Amerikaanse joden enkele weken geleden bij liet klooster. Volgens Radio Vaticana heeft Macharski gehan deld in overeenstemming met de hou ding die de RK Kerk in het Tweede Vaticaans Concilie tegenover de joden heeft aangenomen. Pagina 2: „Blijven beseffen dat in Auschwitz joden vermoord zijn" DEN HAAG/AMSTERDAM De Amsterdamse politie zal mor gen trachten te beletten dat Haagse voetbalsupporters in de hoofdstad toegangskaartjes ver kopen voor de eredivisiewed strijd FC Den Haag - Ajax. „Er is een sleepwagen besteld om mo biele verkooppunten weg te halen", meldde een woordvoerder van de poli tie naar aanleiding van het plan om de zogenaamde pasjesregeling te omzeilen. „De Nederlandse Spoor wegen hebben inmiddels ook al laten weten verkoop op of bij het station niet te zullen tolereren". Minister Van Dijk van binnenlandse zaken heeft er gisteren bij de Haagse loco-burgemeester Van den Berg op aangedrongen de pasjesregeling zo stipt mogelijk uit te voeren; en dus morgenmiddag geen Amsterdamse voetbalfans toe te laten in het Zuider- park-stadion zonder dat zij de vereiste clubkaart tonen. Gisteren startte in Amsterdam de voorverkoop bij het Ajax-stadion, waarbij alleen op ver toon van de clubkaart staanplaatsen voor deze „risico-wedstrijd" konden worden aangeschaft. Daar kwamen welgeteld zes van de 1852 bij de KNVB geregistreerde Amsterdamse club- kaart-bezitters op af. De competitie in het betaalde voetbal is gisteren rustig van start gegaan met de wedstrijd PEC Zwolle - VVV (1-2). Pagina 13: „Patstelling in club- j kaart-kwesjtie" )HANNESBURG De enigheid tussen de tidafrikaanse president W. Botha en zijn ver- oedelijke opvolger F.W. Klerk is gisteren ver- toegenomen tijdens n kabinetsvergadering, :n Botha zei dat hij niet de hoogte was gesteld n het toekomstig diplo- itieke bezoek van De erk aan Zambia. ruzie tussen Botha en Dè erk, nu nog minister van derwijs en tevens leider van Nasionale Party, zou vol-, lis het onafhankelijke Zuid- ikaanse persbureau SAPA nnen leiden tot een kabi- tscrisis en vervroegde ver- izingen. De Zuidafrikaanse evisie meldde dat het voltal lige kabinet maandag een ver gadering zal hebben met presi dent Botha in diens kantoor in Kaapstad. De Klerk heeft de bevolking volgens de televisie tot kalmte gemaand, en dege nen die hieruit „ongerecht vaardigde" gevolgtrekkingen maken gewaarschuwd dat ze die wel eens kunnen betreu- President Botha, die al enige maanden op gespannen voet met De Klerk staat, sprak gis teren minister van buitenland se zaken Pik Botha tijdens het kabinetsberaad kort maar krachtig tegen: „Ik ben me niet bewust van de buiten landse reizen van mijn minis ters voor de bespreking op 28 augustus in Zambia, die dr. Kaunda heeft aangekondigd". Volgens SAPA sloeg de ver klaring van Botha in de Natio nale Partij in „als een bom". EN HAAG De ka- erfracties CDA en PvdA nden dat staatssecretaris injaar-Maas van onder- moet stoppen met de Drting op de personeels- Dsten in het speciaal on- erwijs. gevolg van een uitspraak de Haagse rechtbank oeten de ongeveer 1600 kin- Ten die momenteel op de achtlijst staan alsnog worden egelaten. Omdat Ginjaar- daarvoor geen geld op 'ar begroting heeft, dreigde ze donderdag circa 70(5 leer krachten te ontslaan. CDA-woordvoerder Van Leij- enhorst zei gisteren voor de AVRO-microfoon: „Er moet een voorlopige oplossing ko men. Ik vind dat een demissio nair kabinet zulke verstrek kende maatregelen trouwens niet kan nemen". De PvdA heeft aangedrongen op een mondeling overleg over de be zuinigingsplannen met de staatssecretaris. Ook D66 en de PPR hebben in schriftelijke vragen de bezui nigingsvoorstellen van de staatssecretaris afgewezen. Katarina Katarina Zacha- rov is vanaf van daag bijna twee weken bij haar vader in de Vere nigde Staten. De 22-jarige dochter van de 18 jaar geleden naar het westen overgelo pen Sovjet-diplo maat kreeg ein delijk toestem ming van de au toriteiten om Moskou te verla ten. Bij terugkeer vervolgt Katarina Zacharov haar studie medicij nen. FOTO: AP Bayrut mag wat dit Libanese meisje betreft instorten, als zij haar lievelingsbeest maar niet kwijtraakt. FOTO: AP WASHINGTON/BAY- RUT De Verenigde Staten hebben gisteren het bloedbad in Libanon veroordeeld en het ge bruik van zware wapens door Syriërs aan de kaak gesteld. Bij beschietingen in de Libanese hoofdstad Bayrut zijn gisteren zeven mensen omgekomen en meer dan 45 personen ge wond geraakt. Donderdag eisten de artillerieduels zeker 30 levens. Het is de eerste keer sinds het uitbreken van de artilleriege vechten tussen Syrië en zijn Libanese bondgenoten en de anti-Syrische christelijke legereenheden dat Washington in harde directe bewoordingen Syrië veroordeelt. De beschie tingen namen gisteren in de loop van de avond nog in he vigheid toe. Granaten kwa men neer in zowel de christe lijke als de islamitische woon wijken van de Libanese hoofd stad. Deze delen van de stad waren eerder op dag voor de beschietingen gespaard geble ven. De gevechten speelden zich aanvankelijk af in de voorsteden van Bayrut, het ge bergte dat de druzen controle ren, en de oostelijke Bekaa- vallei. Volgens zegslieden in veilig- in. heidskringen bestookten Syri sche schutters vanaf het ge bergte dat uitziet over Bayrut het christelijke deel van de stad met artillerie en 240 mm mortieren van Sovjetmakelij. Vooral het presidentiële paleis van de christelijke legerleider Michel Aoun was daarbij het doelwit. Op die plaats sloegen drie granaten per minuut in. Aouns troepen beantwoordden de aanval met een bombarde ment op de bergen bij de hoofdstad en de Bekaa-vallei waar de Syrische artillerie is opgesteld. De gevechten breid den zich vervolgens uit over de christelijke en islamitische delen van Bayrut. Beide zijden zetten daarbij raketlanceerders WAGENINGEN In de landbouwsector wordt naarstig gezocht naar op lossingen voor de verzu ring die wordt veroor zaakt door de miljoenen tonnen mest die jaarlijks over het land worden uit gereden. Via kringloopprocessen en pe perdure injectietechnieken kan de ammoniak-uitstoot drastisch worden teruggedron gen. Maar ook dan is volgens het rapport 'Zorgen voor Mor gen' nog een vermindering van de veestapel met 20 pro cent nodig oip het milieu over levingskansen te bieden. Landbouwingenieurs hebben nu een relatief eenvoudige op lossing gevonden om zowel de milieu- als de stankoverlast van de natuurlijke mest scherp terug te dringen. Door de mest in de veestallen eenvoudigweg aan te zuren met salpeterzuur zou de verdamping van am moniak (één van de oorzaken van zure regen) sterk teruglo pen. De Landbouwuniversiteit in Wageningen en het Insti tuut voor Bodemvruchtbaar heid in Haren noemen het middel „veelbelovend". Vol gens de eerste testresultaten zorgt de toevoeging van het middel 'Orgakem' tot een aan zienlijke vermindering van de verdamping van ammoniak, óók als de mest wordt uitgere den. Momenteel verdampt van elke 400 kilo ammoniak 350 kilo; slechts 50 kilo komt ter beschikking yan het gras. Hierdoor moet de boer per hectare enkele honderden ki logrammen kunstmest extra opbrengen om het stikstofge halte op peil te houden. Kemira in Rozenburg wil Or gakem begin volgend jaar op de markt brengen. Volgens het bedrijf zijn de in het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) voor geschreven overkappingen van stallen niet meer nodig als Orgakem wordt gebruikt. Claus in simulator Prins Claus was gisteren de koning te rijk, toen hij plaats mocht nemen in een vlucht simulator. De prins genoot volop van zijn werkbezoek aan de basis in Valkenburg. FOTO: ANP 22 PAGINA'S in drie katernen „Blijven beseffen dat in Auschwitz a joden vermoord J zijn" Lt 4 IE» Brummen wil huizen vorderen voor asielzoekers Britse soldaten na 20 jaar niet meer weg te denken uit Noord-lerland Atleet Erik de Bruin zoekt weg van geleidelijkheid EEBEEEG INKLEUR Trins Snijdersin veeleisende rol van Suster Bertken Hollywoodtour door Hilversum Het verzet van Ivan Wolffers tegen medische mandarijnen GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER 2 BINNENLAND 3 EN 5 BUITENLAND 7 SPORT 12 EN 13 LEIOEN 9 EN 10 OMGEVING 11 RADIO EN TELEVISIE 14 EN 15 FINALE 17 T/M 22 Er zijn mensen die de Leidse Courant alleen op za terdag kopen. Dan krijg je niet alleen de „gewone" krant, maar ook de Finale. Een bijlage, vol met in teressante verhalen en altijd zeer leesbaar. Wie één keer per week deze krant koopt, doet zich eigenlijk tekort. Vijf dagkranten gaan ongemerkt aan deze lezer voorbij. En dat is jammer. Vijfmaal een inter essant dagblad missen geeft een onvolledig beeld van de wereld. Waarom zou iemand zich tekort doen? Neem eens twee weken de proef op de som. Maak één keer een wandelingetje naar de brieven bus om onderstaande bon te posten, en. wij zorgen dat de Leidse Courant veertien dagen bij u in de bus komt. De Leidse Courant wil ik best twee weken, proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging); In een open envelop zonder opsturen naar: de Leidse Courant Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB Indien daartoe aanleiding bestaai. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1