Ccidóö GoUACWlt Parlement Suriname steunt vredesakkoord Rechter: Kamelenrace mag doorgaan Alle hoeken 2 4 5 6 7 11 Ontbinding van Contra's begint over een maand Woonlastenfonds in strijd met beleid kabinet Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl 6% BTW) f.24,24 per maand (aut. betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/mvr 18 00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248 Advertenties; (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties, 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J J Hallewas, Chef-redacteur GJ.Onvlee. Dinsdag 8 augustus 1989 80ste jaargang no. 24489 Losse nummers f. 1,10 Vannacht weinig wind, enkele mistbanken en minimumtem peratuur rond 12 graden. Overdag zonnig, middagtem- peratuur rond 24 graden en een matige zuidwesten wind. Zon op: 06.14; onder: 21.16. Scheveningen hoog water: 8.35 en 20.56; laag water: 4.06 en 15.50 uur. AKKOORD VREDESTOP MIDDEN-AMERIKA TELA De presidenten van Midden-Ame rika hebben gisteren tegen de zin van Was hington besloten de circa 12.000 Contra's te lontwapenen. Binnen vier maanden moeten de antisandinistische opstandelingen, die acht jaar lang met Amerikaanse hulp vanuit Honduras het „communistische" bewind van Nicaragua probeerden te verdrijven, hun biezen hebben gepakt. Over een maand moet begonnen worden met het plan om de Contra's „te demobilise ren en op vrijwillige basis te repatriëren en te hervestigen". De demobilisatie moet bin nen negentig dagen zijn voltooid. De rebel len moeten hun wapens overdragen aan een vredesmacht, bestaande uit Spaanse, West- duitse en Canadese soldaten. Het akkoord vraagt de Verenigde Naties en de Organisa tie van Amerikaanse Staten (OAS) op de ontbinding van het rebellenleger toe te zien. Over vier maanden zullen de vijf Midden- amerikaanse presidenten opnieuw bijeenko men om balans op te maken. Het akkoord bepleit ook een wapenstilstand in de Salvadoraanse burgeroorlog. Voor be ëindiging van deze burgeroorlog is echter geen tijdschema opgesteld. Pagina 5: Contra's en VS tegen ontbin ding vóór verkiezingen Nicaragua Bondsrepubliek sluit „vluchtweg" in DDR OOST-BERLIJN De permanente vertegenwoordiging van de Bondsrepubliek Duitsland in Oost-Berlijn, die dienst doet als ambassade (foto), is vanaf vandaag geslo ten. Volgens woordvoerder Eberhard Grasshof is het openhouden van het gebouw niet meer verantwoord, nu honderddertig Oostduitsers in de ambassade hun toe vlucht hebben gezocht. Het ambassadepersoneel zou niet meer naar behoren kunnen functioneren. De Westduitse regering zei gisteren overigens dat „bedreigingen" niets zullen veranderen aan haar politiek om „Duitsers uit de DDR", „die hulp en steun zoeken" in haar ambassades op te nemen. Volgens de Westduitse pers zijn er, naast de honderddertig vluchtelingen in Oost-Berlijn, ook nog ongeveer honderd Oostduitsers in de ambassade in Hon garije, zo'n twintig in die van Praag en vijf in de ambas sade in Warschau. Pag 5: Toenemende emigratie door onvrede in DDR Weg weg De dertiende tyfoon die Japan dit jaar trof-heeft vooral in het noorden van het land een spoor van verwoestingen achtergelaten en aan zeker zeven mensen het leven gekost. Zes van hen kwamen om het leven toen een door het noodweer buiten zijn oevers getreden rivier complete stukken uit deze brug rukte, op het moment dat daar nog auto's re den. Duizenden mensen zijn door het noodweer (dakloos geraakt. FOTO: AP Ri jskpolitie moet te veel uitbetaald salaris teruggeven DEN HAAG Enkele tienduizenden Rijks politiemensen hebben vorige maand door een foute computerberekening een te hoge onregelnfcitigheidstoeslag ontvangen. Het gaat om een bedrag van gemiddeld driehon derd gulden per functionaris. De fout werd gemaakt doordat naast de eenmalige uitke ring van 0,7 procent, zoals overeengekomen in het overleg tussen bonden en ministers begin dit jaar, de basisuitkering tweemaal is meegerekend in plaats van één keer. Het ministerie van justitie heeft inmiddels per brief aan de districtshoofden van de rijkspo litie meegedeeld dat het te veel betaalde zal worden verrekend met het salaris over de maand augustus. PREMIER ARRON ONTKENT CRISIS MET MILITAIREN PARAMARIBO Het parlement van Suriname, de Nationale Assemblee, heeft vannacht met over grote meerderheid haar fiat gegeven aan het vre desakkoord dat de rege ring vorige maand heeft ♦gesloten met het Jungle Commando van Ronnie Brunswijk. In politiek Den Haag is vanmorgen instemmend op het besluit van het Surinaamse parle ment gereageerd. Het Akkoord van Kourou werd met 44 stemmen vóór en twee tegen goedgekeurd. Vijf parlementsleden waren afwe zig. Alleen de leden van de Nationale Democratische Par tij (NDP), de politieke arm van het nationale leger, stemden tegen, omdat het akkoord in strijd zou zijn met de Suri naamse grondwet. Door akkoord te gaan met het vredesplan zet het Surinaamse parlement zich openlijk af te gen legerleider Bouterse. Die heeft zich er de afgelopen we ken herhaaldelijk in felle be woordingen tegen uitgespro ken. Vice-president en pre mier Henck Arron ontkende in de Nationale Assemblee echter dat er nu een vertrou wenscrisis bestaat tussen de regering en het Militair Gezag, zoals het leger beweert. „De regering is met niemand op het oorlogspad. Wij hebben al lemaal hetzelfde belang; poli tieke rust, stabiliteit en natio nale verzoening". Volgens Arron is het niet uit gesloten dat er „aanvullende maatregelen" komen voor de opheffing van het Jungle Commando. De militairen zijn vooral gekant tegen opneming van het Commando in de poli tie, zoals in het akkoord is overeengekomen. De voorzitter van de rege ringscoalitie, Rufus Nooitmeer, noemde het akkoord al met al „een werkbare basis om ons doel te bereiken"* In een reactie zei het ministe rie van buitenlandse zaken in Den Haag te hopen dat het ak koord zal leiden tot een duur zame regeling van het conflict in Suriname. PvdA-woord- voerder Pronk zei vanmorgen desgevraagd niet te verwach ten dat de tegenstand van de Bouterse-aanhang het vredes plan zal torpederen. Krachtige aardbeving treft San Francisco SAN FRANCISCO San Francisco en omgeving in de Amerikaanse staat Ca lif ornië is vanmorgen door een zware aardbe ving getroffen. Er vielen geen slachtoffers en de aangerichte schade was gering. De beving deed zich voor om 1.15 uur plaat selijke tijd (10.15 uur Neder landse tijd) en duurde onge veer tien seconden. Gebou wen in het centrum van San Francisco schudden heen en weer. De schok had een kracht van 5,1 op de schaal van Richter. De aardschok werd gevoeld tot in het 120 kilometer zuidelijker gelegen Santa Cruz. San Francisco ligt in een geologisch erg in stabiel gebied. (ADVERTENTIE, AUTOVERHUUR F.PRANOiEtS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 OOK KORT GEDING OYER 'VARKENTJE TIKKEN' DEN BOSCH De president van de rechtbank in Den Bosch heeft gisteren in kort geding be sloten dat de kamelenrace die een horecabelangenvereniging in Eindhoven morgen organi seert. mag doorgaan De Neder landse Dierenbescherming en het Nederlandse Jack London Verbond (NJLV) hadden het ge ding aangespannen, omdat de race schadelijk zou kunnen zijn voor het welzijn van de dieren. De race wordt voor het vierde jaar gehouden en wordt enkele malen gelopen over een afstand van 250 meter. Volgens de hore- cavereniging heeft de gemeente de nodige voorwaarden verbon den aan de vergunning en is er ook overleg geweest met de plaatselijke dierenbescherming. Rechtbankpresident mr Van Delden motiveerde zijn beslis sing met de overweging dat de race al een paar maal eerder zonder problemen is gehouden. Morgen buigt de Raad van State en donderdag de Almelose rechtbank zich over een verge lijkbaar evenement, het 'varken tje tikken', dat donderdagavond voor de dertiende keer door de Handelsvereniging Hardenberg wordt georganiseerd. Het NJLV wil voorkomen dat de attractie doorgaat en bestempelt deze als „dieronvriendelijk". De Handelsvereniging is daar van echter tot nu toe niets geble ken. Het varkentje tikken ge beurt in een arena (doorsnee 20 meter) met modder, waarin een varken wordt losgelaten. Twee geblinddoekte personen moeten proberen het dier aan te tikken. Wie dat het eerst lukt, heeft ge wonnen. Religieus beleggen lucratieve zwendel Dieren investeren in relaties Weg naar het leger lijkt een afvalrace Walesa wil coalitie zonder communisten Spaarbankboekje op terugtocht ,,Abe Lenstra versloeg ADO" Record-aantal eerstejaars aan Leidse universiteit Opleidingen VAM weg uit Voorschoten GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER/BRIEVEN2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 5 ECONOMIE 6 SPORT 7 RADIO EN TELEVISIE 8 LEIDEN 9 OMGEVING 10/11 KUNST 14 Vlek voor Katwi jkse kust geen gevaar voor de mens KATWIJK De grote, rode vlek die zondag voor de kust van Katwijk werd aangetrof fen, is veroorzaakt door cili- caat, een dierlijk organisme dat leeft van bacteriën. Onder zoek door de Nederlandse Kustwacht heeft uitgewezen dat het onschadelijk is voor de mens. Inmiddels is ook vastge steld dat het organisme een lila kleur heeft. Volgens A. Hagoort, medewer ker van de Kustwacht, is er geen sprake van een algen- Dlaag, waaraan in eerste in- itantie werd gedacht. De vlek werd het afgelopen weekeinde gesignaleerd vanuit een vlieg- ;uig van de KLM. Hagoort vermoedt dat de vlek is ont staan door een combinatie van factoren, zoals de temperatuur en de windrichting. In Cornwall in het zuidwesten Groot-Brittannië heeft de Gezondheidsdienst van de re- jio Penzance gisteravond ge waarschuwd voor een „oranje vloed" van algen voor de kust. Badgasten kunnen door de al- genbrij huidirritaties oplopen. Volgens de eerste onderzoeken leeft de alg glenodinium zich ilotseling vermenigvuldigd als 'evolg van de hitte en de kal- ne zee. De algenvloed, die zes lij twee kilometer meet, strekt zich uit tussen Marazion en Newlyn in de baai van Mount. Pagina 4: Jonge snoek is het antwoord op algen Kaifu verzekerd van premierschap Japan TOKYO Toshiki Kaifu is vandaag gekozen tot voorzitter van de regerende Liberale De mocratische Partij (LDP) in Japan. Door zijn verkiezingen tot partijleider kan Kaifu ,er zeker van zijn morgen tot pre mier te worden gekozen, wan neer het Lagerhuis hierover stemt. Kaifu (58) versloeg de twee andere kandidaten voor de partijleiding met 279 stem- Kurden slaags met politie Een groep Turkse Kurden is gistermiddag slaags ge raakt met de politie, na afloop van een demonstratie ve bezetting van het CDA-kantoor aan de Dr. Kuiper straat in Den Haag. De Kurden drongen het kantoor binnen omdat zij via het CDA de aandacht van de Nederlandse regering wilden vragen voor hongersta kers in Turkse gevangenissen en voor de onderdruk king van het Kurdische volk. Kort nadat de Kurden het kantoor hadden verlaten ontstond een massale vechtpartij met de politie, die een van hen wegens DEN HAAG De Kroon heeft het besluit van de gemeente Rotterdam om een woonlastenfonds voor minima in te stellen met onmiddellijke ingang ge schorst. Dat is gebeurd op verzoek van de staatssecretarissen van volkshuisvesting, sociale zaken en binnenlandse zaken, die menen dat het Rotterdamse fonds in strijd is met het volkshuisvestings- en het in komensbeleid van het kabinet. Volgens de minima-circulaire uit 1985 mogen uitkeringen uit gemeentelijke steunfondsen al leen op strikt individuele basis worden toegekend. Het Rot terdamse fonds gaat uit van al gemeen geldende normerin gen, stellen de staatssecretaris sen. Een woordvoerder van de ge meente Rotterdam zei gisteren met verwondering kennis te hebben genomen van het Kroonbesluit. De regeling is volgens hem juist gebaseerd op de door de staatssecretarissen genoemde minima-circulaire uit '85. Behandeling, toeken ning en toetsing van uitkerin gen uit het woonlastenfonds geschieden strikt individueel, aldus de woordvoerder. Hij wees er verder op dat de rege ling alleen geldt voor bewo ners van stadsvernieuwingsge bieden die in een gerenoveerd pand wonen. „Van algemeen inkomensbeleid is geen spra ke". De gemeente Rotterdam wil met het woonlastenfonds van af 1 juli van dit jaar inkomens steun verlenen aan minima in stadsvernieuwingsgebieden die met hoge woonlasten wor den geconfronteerd. Zij heeft daartoe voor de periode tot juni 1994 een bedrag van 14,3 miljoen gulden gereserveerd. Het Rotterdamse besluit is ge schorst tot 1 februari. In de pe lastenfonds, al dan niet in wijzigde vorm, in overeen stemming is met het rijksbe leid of dat het vernietigd moet worden. De Raad van State zal daarover een advies uitbren gen. Politician debatwedstrijd LEIDEN Voorafgaande aan de Tweede-Kamerververkiezin gen wordt op dinsdag 15 augustus in Leiden een „Cambridge- debat" gehouden Aan deze wedstrijd in welsprekendheid doen diverse kopstukken uit de landelijke politiek mee. Ria Beckers (Groen Links), Willem Vermeend (PvdA), Hans van Mierlo (D66), Joris Voorhoeve (VVD) en Ad Lansink (CDA) komen naar Leiden om te discussiëren over het thema „Die niet werkt, zal niet eten". De organisatie is in handen van de stichting Het Leids Debat. Voor het geval dat een van de politici niet van de partij kan zijn, is er een reservelijst met J. Fransen (VVD), G.J Wolffensperger (D66) en O. Ruding (CDA). Het Cambridge-de- bat begint om half acht in het Centraal Faciliteitengebouw van de universiteit. Vakantie en reizen. Twee begrippen die bij elkaar horen. Het bewijs wordt thans geleverd. Miljoenen Nederlanders verblijven momenteel buiten de landsgrenzen. Familieleden die achterblijven, heb ben dagelijks de krant bij de hand om te zien hoe het in de landen gaat, waar hun dierbaren vakan- tieplezier hebben. Welk weer het er is, maar ook wat er verder gebeurt. Via onze correspondenten en de persbureaus komt een overvloed van nieuws uit alle ons omringende landen binnen. Lees de Leidse Courant, die krant laat je dagelijks alle hoeken van de wereld zien. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor cpntrole bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1