Dienstplicht in toekomst mogelijk in twee fasen Bon: 2 3 4 5 Israel weigert in te gaan op eisen gijzelaars Informatie 4 Zwemmers verrast door gevaarlijke stromingen VANDAAG Dodelijk ongeluk op Rijksstraatweg Rijkspolitie least Volvo's Ceidóc Courant Maandag 7 augustus 80ste jaargang no. 24- DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen 071-313677. Giro 103003. Bank; Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax:070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Morgen perioden met zon en vrijwel overal droog. Mini mumtemperatuur omstreeks 15 graden, middagtemperatuur ongeveer 23 graden. Zwakke tot matige westelijke wind, rond kracht 3. Zon op: 06.13; onder: 21.18. Scheveningen hoog water: 7.54 en 20.16; laag water: 3.30 en 15.27 uur. 3.0^ Archeologen vinden sarcofaag vol goud BAGHDAD In de oude Assyrische stad Nimrod is een stenen sarcofaag gevonden vol gouden sieraden. Vermoed wordt dat de sarcofaag van koningin Ninli Shomi Mar- mani was, de vrouw van koning Assirnasur- pal II, die van 884 tot 858 v.Chr. heerste. Het Iraakse persbureau INA berichtte afge lopen weekeinde dat de lijkkist zich vier meter onder de grond bevond en dat er ook kleitabletten met spijkerschrift waren ge vonden. Nimrod was de militaire hoofdstad van het oude Assyrië. Het ligt 40 kilometer ten zuiden van het huidige Mosoel in Noord-Iraq. In april hadden archeologen in Nimrod al een stenen grafkamer van twee vrouwen ontdekt, waarin 25 kilo gouden sieraden lag. Kwaliteit Vlaams water belabberd BRUSSEL De Belgen hebben afgelopen weekeinde massaal het advies van het mi nisterie van milieu aan hun laars gelapt om niet te gaan zwemmen in zee langs de zuid westelijke kust. Door hoge concentraties van de salmonellabacterie bestond de kans op maag- en darmklachten, wanneer zwem mers een slok zeewater zouden binnen krij gen. De vervuiling is veroorzaakt door rioolwater dat in zee stroomt. Uit een dit weekeinde uitgelekt rapport van de minis ter van milieu blijkt dat de toestand van het oppervlaktewater rampzalig is. Driekwart van de rivieren en kanalen is ziek en som mige waterlopen zijn zelfs biologisch dood. Volgens het rapport investeert Vlaanderen veel te weinig in zuiveringsinstallaties. Staatsschuld Sovjetunie biljoen gulden MOSKOU De Sovjetunie heeft een staatsschuld van 312 miljard roebel (zo'n 1 biljoen gulden). Dit zei de voorzitter van het staatsplancomité, Joeri Masljoekov, tijdens de laatste zittingsdag van de Opperste Sovjet. Hij zei dat de ernstigste problemen zijn dat de lonen momenteel twee keer zo snel stijgen als de produktie en dat de inflatiedruk toeneemt. Het begrotingstekort voor 1989 wordt nu geraamd op 120 mil jard roebel (405 miljard gul- Nieuw Vleeswarenbesluit 1 oktober van kracht DEN HAAG Het nieuwe Vlees- en vleeswa renbesluit, dat regels stelt aan de benaming van vlees en vleesprodukten, treedt 1 oktober in werking. Het is het derde besluit in tien jaar. Tegen de vorige bestond in de vleessector veel verzet, onder meer wegens een aantal eisen waaraan de sector niet meende te kunnen vol doen. Het nieuwe besluit, genomen op basis van de Warenwet, stelt eisen aan de samenstelling en aanduiding van vlees en van een groot aan tal vleesbevattende produkten. Het deelt vlees en vleesprodukten in drie hoofdgroepen in. Dat zijn vlees, vleeswaren (verduurzaamd vlees) en vleesprodukten (produkten met vers vlees). Af hankelijk van de samenstelling zijn er verschil lende benamingen zoals vlees, gehakt, vlees waar en -produkt met zoveel procent vlees en en zoveel procent vleesvreemd eiwit. Hugo van Rhijn vertrekt eerder HILVERSUM Hugo van Rhijn, verslaggever bij het „NOS-Journaal" vertrekt eerder naar TV10. Samen met collega Willem Lust treedt hij al op 14 augustus in dienst van het commerciële station. Het tweetal maakte eind vorige week hun laatste reportages voor het „Journaal". Donderdagavond werden zij min of meer voor de keuze gesteld ont slag te nemen of te worden ontslagen. Aanleiding voor deze gespannen situatie tussen hoofdredac teur Gerard van der Wulp aan de ene kant en Hugo van Rhijn en Willem Lust aan de andere kant is dat het tweetal in zijn vrije tijd al voor TV10 aan het werk is. Bovendien zouden ze bezig zijn mensen te ronselen voor de commerciële zen der. Dat laatste is volgens Van Rhijn niet het ge val. „Ik heb met mensen gesproken die belangstel ling toonden voor de zender. Dat lijkt mij niet on logisch. Bovendien praat heel Hilversum over de komst van de commerciële stations. Een uitzonde ring ben ik dus niet". Luchtballon neergestort De hete lucht-ballon „Chariot of Fire Too" stort met grote snel heid neer uit de lucht nadat hij plotseling om onverklaarbare re den is leeggelopen. Bestuurder Robert Mock heeft de val niet overleefd. Het ongeluk had plaats op de eerste dag van het na tionale kampioenschap voor hete lucht-ballonnen dat zaterdag voor de twintigste maal in het Amerikaanse Baton Rouge werd gehouden. FOTO: AP DUITSE TOERIST VERDRONKEN VOOR SCHEVENINGSE KUST DEN HAAG Verrader lijke stromingen in het zeewater voor de Haagse kust hebben het afgelopen weekeinde tal van zwem mers in moeilijkheden ge bracht. In totaal hebben de reddingsbrigade en de politie een recordaantal van 29 mensen uit het wa ter gehaald. Gistermiddag 'verdronk de 50-jarige G. Künzel uit het Westduitse Witten in het Schevening- se water. De reddingsbrigade en de poli tie werden zaterdag plotseling j geconfronteerd met tientallen zwemmers die in problemen raakten. „De afgelopen weken j was het rustig in zee. We heb ben genoeg dagen gehad waar op we niet één keer het water in hoefden", aldus een lid van ,de reddingsbrigade gisteren. „Maar zaterdag was het abnor maal druk. Ik denk dat we de afgelopen tien jaar niet meer zoveel mensen op één dag uit het water hebben moeten ha len". Vier mensen werden ter observatie naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren was de drukte op het strand nog groter. De Haagse politie had daarom uit voor zorg delen van het Noorder- strand, onder meer pal vóór het Kurhaus, met linten afge zet. De vrijwillige brigade hoefde daardoor „slechts" zes maal te water. Op het Zuider- strand, en langs de verboden gedeelten, was gisteren voort durend bewaking aanwezig. Ondanks deze voorzorgsmaat regelen verdronk gisteren de 50-jarige Westduitser. De poli tie vermoedt dat de man een hartstilstand heeft gekregen. RAPPORT: IN JAREN NEGENTIG MINDER VRIJSTELLINGEN DEN HAAG Al me dio jaren negentig zullen vrijwel geen jongeren meer vrijgesteld kunnen worden van de dienst plicht. Om de legerta- ken toch goed te kun nen vervullen zal de diensttijd mogelijk in tweeën moeten worden gehakt. Eén periode van 6 tot 9 maanden direct aansluitend op het mid delbaar onderwijs en een tweede van 6 tot 12 maanden na afronding van de volledige studie. Momenteel beslaat de diensttijd totaal veertien maanden. Eén en ander staat in het in terne rapport 'Aanzetten voor een andere toekomst van de defensie-organisatie' van het hoofd strategisch be leid, kolonel drs. E. War- licht. Door de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal voor de dienstplicht beschik bare jongeren drastisch af, voorspelt Warlicht. Aan de tijd waarin jaarlijks tiendui zenden jongeren niet voor de dienstplicht worden opge roepen, zal snel een eind ko- In het rapport, dat volgens een defensiewoordvoerder is bedoeld als „achtergrondstu die". wordt tevens geopperd de landmacht in de toekomst mede in te zetten voor mi lieutaken. „Een dergelijke accentverschuiving zal het maatschappelijk draagvlak van de krijgsmacht zeker verder vergroten", schrijft kolonel Warlicht. Volgens Warlicht kan de expertise van het leger met name van nut zijn bij het opsporen van milieudelicten en opruimen van ernstige vervuiling. De onderzoeker wijst er op dat het leger bovendien veel materieel in huis heeft om milieutaken mee uit te voe- De legerleiding heeft nog geen oordeel over de on langs afgeronde studie gege ven. Volgens een woord voerder van het ministerie moet het rapport eerst nog met andere beleidsstukken worden bediscussieerd voor dat knopen kunnen worden doorgehakt. „Beatrix en Gullit" op Bloemencorso De duizenden toeschouwers van het Rijnsburgse Bloemen corso keken zaterdag hun ogen uit. Ze konden genieten van duizenden fleurige bloe men op de ruim zestig voorbij trekkende luxe- en praalwa gens. Tot ieders verrassing be vonden zich tussen de bloe men twee zeer bekende Ne derlanders: koningin Beatrix en voetballer Ruud Gullit. Behalve met applaus werd het namaak- duo begroet met een flink ge juich. Het corso reed zaterdag door Leiden, Oegstgeest, Rijnsburg, Katwijk en Noord- wijk. Zaterdagavond en zon dag kon iedereen de wagens bekijken op de Noordwijkse boulevard. FOTO: HENK VAN DEN ENDE Pagina 7: „Bloemencorso Rijnsburg rijdt door Leidse regio" 16 PAGINA'S Met de bruidsjurk aan in het doopbad Voorhoeve noemt uitslag peilingen „zeer ernstig" Ruud Lubbers en zijn suggestie van het gelijk Grote chaos Bayrut na Syrische raketaanvallen Rijnsburgs Bloemencorso door Leidse regio Massale politiebegeleiding voor discobus GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER 2 BINNENLAND3/4 BUITENLAND4/5 KUNST 6 LEIDEN 7 OMGEVING 8 RADIO EN TELEVISIE 9 SPORT11 t/m 16 GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS.MUZIEK THEATER. RECREATIE.EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA Sovjet - straaljagers op Amerikaanse bodem ANCHORAGE Twee nieu we sovjet-straaljagers van het type MiG-29, en de Antonov- 225, het grootste vliegtuig ter wereld, hebben zondag een landing gemaakt in Anchora ge, in de Amerikaanse staat Alaska. Nog nooit eerder land den sovjet-gevechtsvliegtuigen op Amerikaans grondgebied. De toestellen waren op weg naar een vliegshow in Canada. Principe besluit over ontwapening Contra's TELA De presidenten van de Midden-Amerikaanse sta ten hebben gisteren in princi pe besloten tot het ontbinden van de Contra-organisatie, die strijdt tegen de Sandinistische regering in Nicaragua. Voor waarde is wel dat er tevens overeenstemming wordt be reikt over een vredesplan voor El Salvador. „Wij hebben een besluit geno men om een plan op te zetten voor de demobilisatie van de Contra's. Waar wij nu over praten, is wanneer en hoe het in werking moet treden", al dus president Vinicio Cerezo van Guatemala. Op de vredestop, die gisteren in de Hondurese stad Tela zijn tweede dag inging, proberen de Midden-Amerikaanse staatshoofden een oplossing te vinden voor de circa 12.000 Contra's, die vanuit Honduras het Nicaraguaanse bewind be stoken. Het opheffen van de Contra's moet een onderdeel vormen van een algeheel plan, dat ook een vredesakkoord voor El Salvador bevat. Dat land wordt sinds 1980 verscheurd door een burgeroorlog. BAYRUT/LONDEN /JE RUZALEM DAMASCUS De Israëlische regering is niet bereid de door hen ontvoerde sjeik Obeid te ruilen voordat zekerheid is dat ook de drie in Liba non gegijzelde Israëlische militairen vrijkomen. Israël heeft daarmee een aan bod van de shi'itische Organi satie voor revolutionaire ge rechtigheid afgewezen om de Amerikaanse gijzelaar Joseph Cicippio vrij te laten in ruil voor Obeid en 150 shi'itische en 300 Palestijnse gevangenen die in Israël zijn gedetineerd. Israël wijst het aanbod af om dat het geen melding maakt van drie Israëlische soldaten die sinds 1986 in Libanon wor den vastgehouden. „Het is dwingend dat bij welke ruil dan ook de Israëlische gij zelaars worden vrijgelaten. Er komt geen gevangenenruil zonder de Israëliërs", zei de Is raëlische minister zonder por tefeuille Ehud Olmert, een ad viseur van premier Yitzhak Shamir. De sji'iten maakten hun voor stel bekend in een handge schreven verklaring die werd afgeleverd bij de Libanese krant An-Nahar. De verkla- Het voorstel van de sji'iten werd gisteren vergezeld met een foto van de Amerikaanse gijzelaar Edward Tracy. Hij is sinds oktober 1986 in handen van de moslim fundamentalis ten. ring ging vergezeld van een foto van een andere Ameri kaanse gijzelaar, Edward Tra cy- De organisatie eiste bovendien dat alle 55 Palestijnen die door Israel zijn uitgewezen sinds het begin van de opstand in de bezette gebieden, terug mogen keren. In de verklaring wer den de Syrische diplomatieke inspanningen in de gijzelings affaire geprezen en werd de Syrische regering gevraagd „via internationale organisa ties te onderhandelen om het initiatief te laten slagen". Olmert, de adviseur van pre mier Yitzhak Shamir, zei gis teravond in een eerste reactie: „Gelooft U nu werkelijk dat de Israëlische troepen naar Li banon zijn gegaan om de sjeik in handen te krijgen met als doel de westerse gijzelaars te bevrijden en de Israëlische mi litairen in Libanon achter te WASSENAAR De 29-jarige C.M. Cherif uit Lisse is zon dagnacht rond drie uur bij een verkeersongeluk op de Rijks straatweg in Wassenaar om het leven gekomen. Zijn vrouw en twee kinderen van vijf jaar en zes maanden zijn ter observatie in het Westein- derziekenhuis en het Juliana- kinderziekenhuis in Den Haag opgenomen. Het ongeluk ontstond toen de man, die richting Leiden reed, in discussie was met zijn vrouw die met de kinderen op de achterbank zat. Terwijl hij zich omdraaide, raakte de auto ter hoogte Van de Oudermeu- lenlaan met hoge snelheid de verhoogde middenberm. De wagen kaatste daarna naar de rechterberm, waar de wagen enkele palen en een lichtmast omver reed die over de weg kwam te liggen. Daarna schoot de wagen over de verhoogde middenberm heen en kwam uiteindelijk in de linkerberm tot stilstand, nadat ook daar een lichtmast was geraakt. Kort na het ongeluk reed een passerende Hagenaar op de rechter-rijbaan over de daar liggende lichtmast. Hij bleef ongedeerd, alleen liep zijn auto lichte schade aan de onder kant op. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 e en 15.00 uur, telefoon 071-12.22.48 en u nabezorgd. SUCCES VOOR FABRIEK IN BORN DEN HAAG Het gaat Vol vo Car in Born voor de wind. Vorig jaar werden de winstcij fers verdubbeld en als klap op de vuurpijl wordt binnenkort een supercontract afgesloten met de rijkspolitie. Afgespro ken is dat in principe ruim duizend auto's van het nieuwe type Volvo 440 geleased zullen worden voor de surveillance diensten van de rijkspolitie. Volvo beschouwt het contract met de rijkspolitie als een be langrijk visitekaartje voor zijn nieuwe model. Hoewel de on derhandelingen tussen Justitie en Volvo nog gaande zijn, is al afgesproken dat de intentie verklaring 31 augustus door minister Korthals Altes onder tekend zal worden. Het defini tieve contract volgt in septem ber. „Wat mij in de Leidse Courant het meest opvalt is, dat het een krant is boordevol interessante infor matie". Zo recht voor zijn raap schrijft ons een le zeres hoe zij, nu zij een tijdje de Leidse Courant op proef in haar bus krijgt, die krant ervaart. Ze waardeert vooral de vele achtergrondartikelen, niet alleen op internationaal en nationaal niveau, maar juist ook op plaatselijk gebied. „Het is immers een regionale krant, dat is volstrekt duidelijk", zo lezen wij in haar lezenswaardige brief, die wij hier graag citeren. Zo krijgt u ook eens informatie van een ander over de Leidse Courant: ook uw informatie bron. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1