Nieuwe hoop voor gijzelaars Libanon Bon: 6 ANWB heeft angst voor bosbranden in Nederland Nieuwe cijfers tegenvaller voor partijen 2 3 5 9 11 11 17 23 Meerstemmigheid Rechter acht politie schuldig in voetbaldrama Akkoord in Nicaragua over hervormingen Delftse vrouw is 500.000ste bezoeker NS-manifestatie (ND) CeidócSoiiACWit £eidóe @oma/nt jaargang no. 24487 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties, 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteurGJ. Onvlee. Droog en overwegend zonnig. Later wolkenvelden. Middag- temperatuur van 19 graden aan de kust tot 23 graden in het zuidoosten van het land. Zwakke tot matige westelijke wind. Zon op: 06.09, onder: 21.21; hoog water Scheveningen: 6.45 en 19.09; laag water: 2.40 en 15.05. Garuda koopt twaalf Fokker 100-toestellen SCHIPHOL De Indonesische luchtvaart maatschappij Garuda heeft een voorlopig contract getekend voor de levering van twaalf Fokker 100-vliegtuigen. De toestellen die in de jaren 1993-1994 worden geleverd, kosten samen zeshonderd miljoen gulden. Fokker en Garuda praten al geruime tijd over de levering van de vliegtuigen. Een van de belangrijkste problemen die geregeld moesten worden was de vervaardiging van onderdelen door de Indonesiche vliegtuigin dustrie IPTN. De Indonesische regering eist bij aankopen ten behoeve van staatsbedrijven in het buitenland een aandeel in de produk- tie, te leveren door de eigen industrie. Naar verwachting zal Garuda nog een order van ongeveer veertig vliegtuigen bij Fokker plaatsen. Zeker 32 doden bij treinongeluk Cuba HAVANNA Bij een frontale botsing tussen twee treinen in de Cu baanse stad Colon zijn ze ker 32 doden en ongeveer honderd gewonden geval len, zo meldt het Cubaanse staatspersbureau Prensa- Latina. Veel van de ge wonden zouden er ernstig aan toe zijn. Volgens het Mexicaans staatpersbureau Notimex waren de twee treinen respectievelijk op weg van Havana naar Sancti Spiritus en van Ca- maguey naar Havana, toe ze met hoge snelheid op elkaar botsten. LONDEN Volgens rechter Lord Justice Taylor, de voorzitter van de onderzoekscommissie in het Hillsborough-drama, is de politie de hoofdschuldige van de ergste voetbalramp in Enge land die eind april aan 95 Liverpool-supporters het leven kostte. Taylor hekelde de leiding van Sheffield Wednesday, de club die als gastheer optrad van de fatale halve finale in het toernooi om de FA Cup tussen Liverpool en Nottingham Forest. „De belang rijkste oorzaak van de ramp was het volstrekte falen van het politie-apparaat", verklaarde Taylor in een tussenrapport, uitge bracht twee weken voor het begin van de nieuwe competitie. „Zowel het optreden op die bewuste dag als de getuige-verkla- ringen in de nasleep van het drama vormen een duidelijke dis kwalificatie van de verantwoordelijke mensen". Surinaamse parlement voor vredesakkoord PARAMARIBO Een meerderheid in het Surinaamse parlement, de Nationale Assemblee, is voorstander van het vre desakkoord dat twee weken geleden ge sloten werd tussen de regering en het Jungle Commando van Ronnie Bruns- wijk. Dit is gebleken tijdens een roerige parlementszitting. Maandag zal het par lement stemmen over het Akkoord van Kourou. Alleen de aan het leger gelieer de Nationale Democratische Partij (NDP) is fel tegen. Parlementsvoorzitter Jagger- nath Lachmon noemde de kritiek van de NDP onterecht. President Ramsewak Shankar en vice-president Henck Arron verlieten de vergaderzaal toen de NDP- woordvoerder hen persoonlijk aanviel met aantijgingen over leugens. Russische baard in strijd tegen aids MOSKOU In de Sovjetunie staat de man voor de keus: een baard laten staan of het risico lopen aids te krijgen. Al langer heeft hij te lijden onder een chronisch tekort aan scheermesjes. Maar nu biedt ook de kapper geen uitkomst meer, zo schrijft het regeringsblad Iz- vestia. De kappers kunnen als gevolg van een gebrek aan sterilisatie-appara- tuur niet meer kenden voldoen aan de geldende sanitaire voorschriften voor hun scheermessen. Zo is het de Moskou- se kappers sinds dit voorjaar verboden hun klanten te scheren. Overigens is ook scheerzeep zeer schaars. „Er rest de Sovjet-mannen nog maar één ding: hun baard laten staan", concludeert Izvestia. Terecht De Franse Jacqueline Touchon en haar man kunnen in het zie kenhuis van Charleville-Mezieres weer wat lachen. Maar met de politie in het Oostfranse stadje hebben zij nog een appeltje te schillen. Op 31 juli raakte Jacqueline Touchon met haar auto van de weg. Bijna een etmaal lag zij zwaar gewond in het wrak. Maar toen haar man ongerust werd over haar wegblijven was de politie niet bereid te gaan zoeken. Jacqueline zou er 'volgens de agen ten waarschijnlijk met een andere man vandoor zijn. Uren later werd de 32-jarige vrouw door haar man gevonden. foto: afp ALGERIJE MELDT VOORUITGANG BIJ BEMIDDELING ALGIERS/BAYRUT De Algerijnse staatsra dio heeft vannacht ge meld dat er „vooruit gang" is geboekt in de besprekingen over de gijzelaarscrisis in Liba- De Algerijnse ambassadeur in Bay rut is een van de be langrijkste bemiddelaars in het conflict. Aangezien Al gerije over het algemeen zeer discreet is over zijn be trokkenheid bij onderhan delingen, wordt het radio bericht door waarnemers gezien als een aanwijzing, dat de Algerijnse autoritei ten geloven dat een ak koord in de maak is. Ambas'^deur Hasnawi heeft gisteren gesproken met sjeik Mohammed Hus sein Fadlallah, de geestelij ke leider van Hezbollah. Ook had hij een ontmoeting met VN-diplomaat Goul- ding, die poogt in Libanon meer te vernemen over het lot van de Amerikaanse VN-officier William Hig- gins, die zou zijn vermoord. Goulding heeft gisteren ge sprekken gevoerd met drie Hezbollah-leiders. Na afloop zei Goulding nog steeds geen bevestiging te hebben gekregen dat VN-militair Higgins ook werkelijk dood is. De Amerikaanse president George Bush verklaarde gisteren nog „bemoedigd" te zijn door de pogingen van Algerije, maar ook van Iran, een einde te maken aan het gijzelaarsdrama in Libanon. De nieuwe Iraanse president Ali Akbar Hashe mi Rafsanjani bood gisteren aan te helpen bij het oplos sen van de crisis. Tijdens het vrijdagse gebed in Te heran gaf hij zijn collega Bush gisteren het advies af te zien van het gebruik van militaire middelen. „Wa pengekletter en arrogante uitspraken lossen niets op. Wees verstandig en wij zul len helpen de problemen op te lossen, zodat de mensen in het gebied in vrede en vriendschap kunnen le ven". Iran wijst overigens elke verantwoordelijkheid voor het lot van de gijze laars van de hand. Maar volgens westerse deskundi gen onderhoudt het land nauwe politieke en religieu ze banden mei de Libanese sji'ieten en heeft het in het verleden al vaker onder handeld over de vrijlating van de gijzelaars. De Amerikaanse president bleef echter voorzichtig, omdat hij niet „de hoop bij De uiterst zwaar bewaakte VN- onderhandelaar Goulding na een van zijn vele gesprekken in Bayrut. foto: ap de familieleden van de gij zelaars wil vergroten, om het volgende moment te j moeten te zien hoe die weer de bodem wordt ingesla- DEN HAAG De ANWB maakt zich zorgen over de veiligheid van recreanten bij grote bosbranden in ons land. De vrees wordt ingegeven door de resul taten van een onderzoek dat is verricht in Apel doorn en omgeving, een regio met vele campings en terreinen voor dagre creatie. Volgend jaar wil de ANWB ook elders in het land - onder andere de kuststreek - de situatie onderzoeken. Alleen al in de buurt van Apeldoorn verblijven in het hoogseizoen ruim 40.000 tot 50.000 kampeerders en gasten van bungalowparken. Daar komen nog eens zo'n 15.000 tot 20.000 dagcreanten bij. Daar naast verblijft er een onbe kend aantal mensen in pen sions en kampeerboerderijen. In geval van een grote brand zal plotseling vertrek van al deze kampeerders, dagjesmen sen en andere recreanten in en om onder andere Apeldoorn niet te overziene gevolgen hebben. Vooral wanneer er paniek uitbreekt kunnen we gen van en naar campings en andere recreatieterreinen het verkeersaanbod niet verwer ken, te meer doordat ook de hulpdiensten er gebruik van moeten maken. Lang niet alle campings in de regio Apeldoorn zijn volgens het ANWB-rapport optimaal voorbereid op een zo'n calami teit, omdat de kans op een gro te bosbrand in Nederland nu eenmaal klein wordt geacht. „Toch hebben we in 1976 bij Arnhem gezien dat ook in ons land bij langdurige droogte dit soort rampen wel degelijk kan voorkomen", aldus T. de Bruin, beleidsmedewerker van de ANWB. Het geluk was toen volgens hem, dat de brand woedde op een deel van de Veluwe waar zich niet zoveel campings bevinden. Pagina 3: Slechts één cam ping heeft plan op papier MANAGUA De Nicara guaanse president Daniel Ortega heeft vandaag op een top van de staatshoof den van Middenameri- kaanse landen een be langrijk akkoord, met de oppositie in zijn land ge presenteerd. Ortega en de oppositie zijn het na langdurige besprekingen eens geworden over democra tische hervormingen, die vol gens Ortega de weg vrijmaken voor de algemene verkiezin gen in februari en voor het ontmantelen van de door de Verenigde Staten gesteunde Contra-rebellen. In totaal is er 23 uur onderhandeld tussen tussen Ortega en afgevaardig den van 21 politieke partijen. Ortega wil op de topconferentie van Centraala- merikaanse presidenten zijn collega-staatshoofden overre den mee te werken aan het ontmantelen van de naar schatting tienduizend Contra troepen, die zijn gevestigd in het zuiden van Honduras. Ortega heeft in het akkoord concessies gedaan aan de oppo sitie over enkele al jaren ge stelde eisen, zoals het opschor ten van de dienstplicht tot na de verkiezingen. Bovendien beloofde hij politieke gevange nen vrij te laten zodra de Con- tras zijn ontmanteld. De Nica raguaanse president ging ook akkoord met de eis dat opposi tiepartijen dagelijks op de staatstelevisie een half uur zendtijd krijgen. Een hoge Amerikaanse functionaris uit te in een reactie de hoop, dat de Middenamerikaanse presi denten tijdens hun topconfe rentie een voor de Contras aanvaardbaar plan weten uit te werken voor de ontmante ling van de rebellentroepen. GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS,MUZIEK THEATER, RECREATIE, EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA Queen Mum Het weer was de Britse Queen Mum", koningin-moeder Eliza beth, gisteren goed gezind. Daar was ook alle reden voor, want. het meest populaire lid van het Britse koningshuis werd 89 jaar oud. Voor haar geen grote feesten, maar elke verjaardagsoch tend een bezoek van schoolkinderen (foto), gevolgd door het voorbij marcheren van haar regiment. foto: ap UTRECHT President-direc teur Ploeger heeft gisteren de 500.000ste bezoeker van de NS-manifestatie Treinen door de Tijd hartelijk verwelkomd. De gelukkige, die ook nog met de trein naar het festijn was gereisd, is de 34-jarige Mia Abels uit Delft. Zij werd sa men met haar zesjarig zoontje Jacky en moeder bij de kassa verrast met bloemen en mu ziek. Het gezin Abels mag nu op kosten van de spoorwegen vijf dagen naar Parijs. Jacky had overigens meer oog voor de hoge snelheidstrein uit de Bondsrepubliek Duitsland - de Intercity Experimental (ICE) - die dit weekeinde nog is te bezichtigen. Ploeger noemde de manifestatie die morgen wordt afgesloten „het leukste spoorwegevenement aller tijden". Aanvankelijk werden 600.000 bezoekers ver wacht, maar vermoedelijk blijft het aantal steken op 550.000. CPB VOORSPELT LAGERE ECONOMISCHE GROEI DEN HAAG De inkt van de verkiezingspro gramma's is nog niet droog, of de politiek kan opnieuw aan het rekenen slaan. De komende vier jaar zal namelijk vier mil jard gulden minder te be steden zijn dan waar CDA, VVD, PvdA, Groen Links en alle kleine par tijen op hadden gehoopt. Vier miljard gulden is onge veer het bedrag dat de meeste partijen uit de staatskas aan milieubeleid willen uitgeven. In zijn gisteren gepubliceerde voorlopige economische ver kenning heeft het Centraal Planbureau (CPB) de ver wachte reële economische groei voor de komende jaren iets naar beneden bijgesteld. Iets minder groei betekent on middellijk minder geld en dus minder armslag voor de poli tieke partijen. Tegenover extra uitgaven zullen meer bezuini gingen moeten staan om het kostenplaatje nog „rond" te krijgen. Volgens het Planbureau zal het reële nationale inkomen (dat is het Bruto Nationaal In komen minus afscrhijvingen en ruilvoetverliezen, red.) de komende jaren met gemiddeld 2,25 procent groeien. Dat is een kwart procent minder dan de 2,5 procent groei die enkele maanden geleden nog in het vooruitzicht werd gesteld. Alle politieke partijen hebben zich voor de financieel-economi- sche paragrafen van hun ver kiezingsprogramma's op deze cijfers gebaseerd. De werkge versorganisaties VNO en NCW waarschuwden toen al dat het vooraf inboeken van1 zulke zonnige groeicijfers ui terst riskant kan zijn. Een po sitief punt uit de CPB-verken- ning is wel dat de koopkracht van de werknemers met een cao-loon de komende vier jaar met een kwart procent per jaar kan stijgen. Dat feit is te danken aan een iets meeval lend inflatiecijfer van 1,75 pro cent. In zijn vorige ramingen ging het CPB nog uit van twee procent hogere lonen bij een inflatie van eveneens twee procent. Per saldo wordt de werknemer er dan geen cent wijzer van. Pagina 3: Planbureau: jaar lijks 15.000 werklozen min der Eerste motorfiets met dieselmotor MAUBEUGE Een Franse constructeur in Maubeuge gaat vanaf september als eerste een motorfiets verkopen die wordt aangedreven met een diesel motor. De diesel, een TUD Peugeot, heeft een inhoud varw 1.360 cc. De motor ontwikkelt 58 pk en kan een snelheid van 175km/uur bereiken. De mo torfiets met dieselaandrijving gaat ruim 26.000 gulden kos- 24 PAGINA'S Ziekenzalving: christelijke verwerking van gebrek en zwakte Vluchtende Chinezen stellen Justitie voor een raadsel Bewind in El Salvador voert heftige campagne tegen kerk Mensen lopen weg met draadloze telefoon lep sterft niet uit in Leiden NZH-chauffeurs stellen ultimatum Minder ambtenaren in Alphen aan den Rijn enXEEK] INKLEUR Hetpingpongspel om de voetbalpas Batman ziet Abraham en veel geestelijk leven 2 opinie/weer/brieven 2 binnenland 3/4 buitenland 5 economie 6 kunst 7 leiden 9 omgeving 10/11 sport 13 radio en televisie 14/15 finale 17 t/m 24 Mensen met veel fantasie kunnen de week zien als een groot muziekstuk. Het begint dan zondags, de enige echte eerste dag van de week, met een prach tige ouverture. De maandag tot en met vrijdag zou je dan als de verschillende delen, zoals adagio, vi vace, allegro ma non troppo en dergelijke kunnen zien. Of de hele week als één grote opera, met op zaterdag de finale: het slot waarin meestal een steeds grotere meerstemmigheid wordt bereikt, 't Is eigenlijk net als het een week lang lezen van de Leidse Courant. Elke week met een Finale, die klinkt als een klok. En dan te weten, dat u dat twee keer gratis kunt meemaken. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB Indien dóartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1