ficicUc 0omcmt Ontvoerders Cicippio stellen nieuwe eisen NZH schrapt laatste discobus uit Noordwij k 3 Extra service 2 4 9 ÏO 11 VANDAAG Onderzoek naar effect moedermelk op baby's Veel weduwnaars lopen AWW-pensioen mis Vrijdag 4 augustus 1989 80ste jaargang no. 24486 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthofl Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15 00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties, 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteurG.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Perioden met zon en droog. Minimumtemperatuur onge veer 11 graden. Middagtempe- ratuur van 19 graden aan de kust tot 22 graden in het zuid oosten van het land. Matige noordwestenwind. Zon op: 06.08, onder: 21.23; hoog water Scheveningen: 06.09 en 18.35; laag water: 02.15 en 14.25. pp Rodeo-Barbecue verboden voor dronken toeristen LLORET DE MAR De Spaanse autoriteiten hebben na 27 jaar een einde gemaakt aan de zogeheten Ro deo-Barbecue in San Cebria de Val- lalte. Vooral toeristen uit het overbe volkte badplaatsje Lloret de Mar boekten regelmatig zo'n dagtripje. Voor 2700 pesetas (50 gulden) moch ten ze zichzelf moed indrinken, stoei en met jonge koeien en vlees eten. De plaatselijke dierenbescherming heeft onlangs eindelijk aan de bel ge trokken, waarna het verbod op de dieronterende Rodeo-Barbecue volg de. Het gisteren neergestorte Griekse vliegtuig, onlangs gefoto grafeerd op het vliegveld van Athene. FOTO: AP Geen overlevenden bij vliegramp Samos ATHENE Alle 34 inzittenden van het passagiersvliegtuig van Olympic Airways, dat gisteravond neerstortte op het Griekse eiland Samos, zijn omgekomen. Dat is vanmorgen bekendgemaakt, nadat ber gingstroepen het wrak van het toestel hadden gevonden. Het vliegtuig blijkt in dichte mist tegen een bergwand te zijn gevlogen. Alle slachtoffers hebben de Griekse nationaliteit. Het vliegtuig, een Shorts FB-430, was op weg van de Noord- griekse stad Salonika naar het eiland Sa mos, vlak voor de kust van Turkije. Kort voor het toestel het eiland bereikte, ver dween het van het radarscherm. Eerst werd gedacht dat het vliegtuig was neer gestort in de Egeïsche Zee. Man bijt hond HULL Een rechtbank in het Schotse Huil heeft een man tot een boete van twee honderd pond veroordeeld, omdat hij zijn tanden had ge zet in de hond van zijn buren. De man zei dat hij de hond had willen kalmeren en daar bij door het dier was gebeten. Op dit moment verloor hij naar eigen zeggen zijn zelfbe heersing en beet het dier in de kop. De rechter was echter mening dat de man de hond had uitgedaagd. Behalve de boete van (omgere kend) 690 gulden moet hij de proceskosten betalen: omgere kend ruim achthonderd gul den. Voyager ontdekt nieuwe manen rond Neptunus PASADENA De Amerikaanse ruimte sonde Voyager-2 heeft op haar reis naar Nep tunus drie nieuwe manen rondom die planeet ontdekt. Dit hebben medewerkers van het Jet Propulsion Laboratory in Pasadena ver klaard. Door de jongste ontdekking is het aantal bekende manen rond Neptunus op zes gekomen. De drie nieuwe manen zijn 1989 N2, 1989 N3 en 1989 N4 genoemd en heb ben een diameter tCissen 98 en bijna 200 kilo meter. Ruimtewetenschappers in de gehele wereld zien in spanning uit naar het moment waarop de ruimtesonde op 24 augustus op een afstand van slechts vijfduizend kilometer voorbij Neptunus vliegt. De Voyager-2 werd in 1977 gelanceerd vanaf Cape Canaveral en vloog eerder in 1979 al langs Jupiter, in 1981 langs Saturnus en in 1986 langs Uranus. NOORDWIJK Er rij den komende zaterdag na half een 's nachts geen bussen meer uit Noordwijk. De NZH heeft dit vanmorgen be kend gemaakt naar aan leiding van problemen afgelopen zaterdag in de zogenaamde discobus van Noordwijk naar Lei-' den. Daarbij liep een agente van de rijkspolitie Oegstgeest klappen op van buspassagiers. Ook naar Noordwijk zullen rond half een 's nachts geen bussen meer rijden. De maat regel geldt voorlopig voor één zaterdag. De chauffeurs zijn met de maatregelen nog niet tevreden. „De laatste paar weken is het in de laatste bus van Noord wijk naar Leiden behoorlijk misgelopen. De bus is een paar maal ontruimd en ver nield. Op dit moment is de veiligheid van de buschauf feurs niet meer voldoende gegarandeerd waarbij we het nog niet eens hebben over de psychologische belasting. Ze worden nu geconfronteerd met bedreigingen als „chauf feur we gaan je busje slopen" en betrekken daar ook vrouw en kinderen van de chauffeur bij", verklaarde B. Leeuwenburgh, districtschef Vervoer Zuid van de NZH, vanmorgen het laten verval len van de laatste bussen uit Noordwijk. „We betreuren de genomen maatregel, maar voor de NZH is het ernst. We willen de mensen graag op een normale manier vervoe ren maar ons personeel moet wel op een normale manier kunnen werken", aldus Leeuwenburgh. Pagina 9: Na half een geen bus meer in Noordwijk SPANNING BLIJFT ONDANKS UITSTEL BAYRUT De ontvoer ders van de Amerikaan Joseph Cicippio hebben, nadat zij gisteravond de executie van hun gijzelaar voor onbepaalde tijd uit- minderd. stelden, Israel nieuwe ei- Aan hun eis tot vrijlating van sen gesteld. Daardoor is de vorige week door Israel de spanning over de af- ATbdKu' Karim r j Obeid hebben de Libanese ex- loop van het gijzelaarsdra- tremisten de vrijlating toege- ma maar gedeeltelijk ver- voegd van Palestijnse en Liba nese guerrillastrijders die door Israel worden gevangengehou den. Als Israel niet aan die ei sen tegemoet komt, dan dreigt Cicippio „binnen enkele da gen" alsnog te worden opge hangen. De ontvoerders heb ben aangekondigd dat een lijst met namen van de gevange nen aan het. Rode Kruis zal worden overhandigd. Het uitstel van de terechtstel ling van de Amerikaanse gij zelaar is volgens de Libanese extremisten het resultaat van de tussenkomst van landen die door Washington zijn „ge smeekt" te bemiddelen. Vol gens waarnemers hebben met name Iran en Algerije druk uitgeoefend op de ontvoerders. Die zeiden in hun verklaring dat zij liever hadden gezien dat de diplomatie gefaald had en „dat wij de spion Cicippio hadden kunnen terechtstel len". Zij hadden de VS graag opnieuw „vertrapt". In een reactie op het uitstel van de executie sprak de Amerikaanse regering van een „bemoedigende en hoopvolle ontwikkeling". Maar, zo voeg de de woordvoerder van het Witte Huis er aan toe, „het is nog steeds niet voldoende om onze blijvende zorg over de vrijlating van de gijzelaars" weg te nemen". Ingestort Verscheidene bouwvakkers raakten bedolven onder de resten van een in aanbouw zijnd gebouw in het noorden van Parijs. Het complex stortte gisteren door nog onbekende redenen in. Over even tuele slachtoffers is nog niets bekend. FOTO: EPA 14 PAGINA'S Veel muziek en warme woorden op zigeunercongres Verbod op eicel donatie juridisch niet houdbaar Liefdesperikelen Willem-Alexander President Shankar negeert kritiek Bouterse Air Holland verwacht succesvolle beursintroductie Kampioenenbord Leimonias motiveert Mark Koevermans Gemeentebeleid oorzaak problemen Beestenmarkt Wheelen: niet zielig, maar afzien Michaelschool wordt bruisend centrum GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER/BRIEVEN BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT KUNST LEIDEN OMGEVING KERKDIENSTEN RADIO EN TELEVISIE (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PRAM€>(E®S Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 WAGENINGEN In Rotterdam en Groningen begint binnenkort een on derzoek naar de gevoelig heid van baby's voor met dioxinen verontreinigde moedermelk. Het is al langer bekend dat ba by's die borstvoeding krijgen veel meer dioxinen binnen krijgen dan baby's die met de fles worden gevoed. Maar er is nog nooit een onderzoek ge daan naar de gevolgen die dit heeft voor de baby's Uit onderzoek is gebleken dat de hoeveelheid dioxinen in de melk van koeien die grazen in de buurt van de Afvalverwer king Rijnmond, gemiddeld rond 9 picogram per gram melkvet ligt. In moedermelk zijn concentraties van 35 pico gram (een miljoenste van een miljoenste gram) gevonden. Het onderzoek wordt gehou den onder honderd baby's. Vijftig krijgen moedermelk, de rest wordt gevoed met de fles. De groei en ontwikkeling van de kinderen wordt vier jaar lang nauwkeurig gevolgd. Aan het onderzoek nemen onder meer deel: de vakgroep toxico logie van de Landbouwuniver siteit Wageningen, het Sofia Kinderziekenhuis in Rotter dam en de kinderkliniek van het Academisch Ziekenhuis in Groningen. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 e en 15.00 uur, telefoon 071-12.22.48 en u nabezorgd. Moeders en zonen De twee echtgeno ten en twee zonen van de in 1980 ver moorde Beatle John Lennon ontmoetten elkaar eerder deze week in het wereld vermaarde Hard rock Café in New York. Het „café van de sterren" waar de muren, vloeren en plafonds zijn „be hangen" met roek- trofeeën, vormde het decor voor dit eerste, publieke on deronsje. Aanlei ding was het New- yorkse concert van Julian Lennon in het Beacon Theatre, dat onderdeel uitmaakt van zijn wereldtour nee. Op de foto van links naar rechts Yoko Ono, Julian Lennon, Sean Len non en Cynthia Po- wels. FOTO: AP Sovjetunie kiest partijloze minister MOSKOU In de Sovjetunie is voor het eerst een minister benoemd die geen lid is van de communistische partij. De Opperste Sovjet ging ermee akkoord dat de directeur van het Biologische Instituut van Moskou, Nikolaj Vorontsov (55), de nieuwe voorzitter wordt van het staatscomité voor milieu- en natuurbe scherming. Daarmee is hij mi nister voor milieuzaken. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Als gevolg van onvoldoende voor lichting lopen duizenden weduwnaars een uitke ring op grond van de AWW (algemene wedu wen- en wezenwet) mis. Weduwnaars hebben sinds 1 januari van dit jaar, met terug werkende kracht tot 1 april 1986, dezelfde uitkeringsrech ten als vrouwen die hun part ner hebben verloren. De gelij ke behandeling vloeit voort uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in sociale verzeke ringszaken, in december 1988. De rechter oordeelde toen dat het niet toekennen van een nabestaandenpensioen aan mannen in strijd is met inter nationale verdragen die onge lijke behandeling van mannen en vrouwen verbieden. Volgens de Sociale Verzeke ringsbank (SVB), de instantie die de AWW-uitkering ver zorgt, zijn er in ons land naar schatting 40.000 weduwnaars die in aanmerking komen voor een uitkering. Ruim de helft, 21.000, heeft tot nu toe een aanvraag ingediend. Vol gens de SVB denken veel we duwnaars ten onrechte dat zij niet in aanmerking komen voor een AWW-uitkering. Ook het foldermateriaal van het ministerie van sociale za ken is niet erg helder. In de uiteenzetting van de AWW wordt in eerste instantie alleen over weduwen gerept. Pas in de laatste alinea is opgenomen dat weduwnaars onder dezelf de voorwaarden als die voor weduwen gelden, aanspraak hebben op AWW-pensioen Een AWW-uitkering varieert van 1200 gulden bruto tot 1700 gulden bruto per maand, af hankelijk van het hebben van kinderen. Inkomen uit arbeid of eigen vermogen hebben geen invloed op het recht van een uitkering. Het gaat overi-, gens om een tijdelijke maatre gel. In de nieuwe kabinetspe riode zal de AWW gewijzigd worden. Verwacht wordt dat in de nieuwe wet wel reke ning wordt gehouden met neveninkomsten. De identiteit van de Leidse Courant staat of valt er helemaal niet mee. Immers, elke krant kan een lijst met heilige missen en protestantse kerkdien sten in zijn kolommen afdrukken. Dat u vandaag de opgave van kerkdiensten weer in onze krant aantreft, ligt dus voor de hand. Maar als extra-ser vice is het toch meegenomen. Trouwe lezers weten, dat de identiteit ook niet beperkt blijft tot pagina 2, waar onze krant zich het sterkst profileert. Het is de sfeer die de hele krant ademt, waar zo veel lezers door worden gepakt. Reden voor u om nu een pen te pakken. Voor een gratis proef van 14 dagen met uw nieuwe krant: de Leidse Courant. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaai. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd fieidaeGoti/ui/rit

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1