£eicUc ©omcmt Hartcentra opereren minder dan toegestaan Amerika zal nieuwe moord wèl vergelden 2 4 13 Dries van Agt EG- ambassadeur in YS Alleen Amerikaans vlees op VS-bases in Europa 10 11 Poolse parlement onderzoekt misdaden van nieuwe premier A ATARI Goede voorkennis Donderdag 3 augustus 196 80ste jaargang no. 24485 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071 -313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden Abonnementen- (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/'m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Wolkenvelden maar ook zon nige perioden en overwegend droog. Minimumtemperatuur ongeveer 11 graden. Middag- temperatuur omstreeks 20 gra den. Matige noordwestenwind. Na het weekeinde kans op een regen- of onweersbui. Zon op: 06.06, onder: 21.25; hoog water Scheveningen: 05.35 en 18.06; laag water: 01.25 en 13.45. SPEED SHOP SONY HF90 audiocassettes 4 stuks 10.- Ingestort Tijdens hevige regenval is gistermiddag een balkon boven de in' gang van het hoofdpostkantoor van de stad Kiev in de Sovjetu nie ingestort. Daarbij zijn elf mensen om het leven gekomen en twee gewond geraakt. Onder het balkon, dat zich op de zevende verdieping bevond, stonden zeer veel mensen te schuilen voor de hevige regen. De reddingswerkzaamheden zijn inmiddels be ëindigd en al het puin is verwijderd. FOTO: AP WASHINGTON De Europese Gemeenschap heeft Dries van Agt benoemd tot haar ambassa deur in Washington. Dat is gisteren bekendge maakt. De oud-premier zal in de Verenigde Sta ten de Brit Roy Denman opvolgen, die in juni met pensioen ging. Van Agt werd op 21 januari 1987 benoemd tot EG-ambassadeur in Japan. Hij( was toen blij verlost te zijn van het „kruimel werk" dat hij deed als Commissaris der Konin gin in Noord-Brabant. De laatste keer dat Van Agt in het nieuws kwam, was met zijn kritiek op de discussie in Nederland rond de vertegenwoor diging van Nederland bij de begrafenis van kei zer Hirohito. Er werd enige weken geleden al gespeculeerd dat Van Agt Denman zou gaan op volgen. Hij zal naar verwachting komende herfst in Washington beginnen. Geen maatregelen nodig rond Leidse vuilverbranding LEIDEN Er hoeven geen maatregelen te worden genomen in het gebied rond de Leidse vuilverbranding. De aanwezigheid van dioxine is niet zo groot dat een verbod op de consumptie van vlees, melk en melkprodukten uit de omgeving moet worden ingesteld. Ook kunnen mensen produkten blijven eten uit moestuinen in de buurt van de Leidse installatie. De ministeries van volksgezondheid, landbouw en milieubeheer deel den gisteren mee dat de voorlopige resultaten van het onderzoek naar giftige dioxines in de melk uit het gebied rond de Leidse vuilverbran ding geen aanleiding geven tot het treffen van maatregelen. De maat regelen zijn eerder wel.genomen in de omgeving van de Afvalverbran ding Rijnmond (AVR). Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) is nog bezig de monsters die rond alle afvalverbrandingsinstallaties zijn genomen, nader te analyseren. Zodra dit werk klaar is, maakt het insti tuut de uitkomsten bekend. Pag. 9: Onderzoek bevestigt noodzaak vervanging van vuilver branding Straatverbod Havel PRAAG De Tsjechische dissidente toneelschrijver Vaclav Havel heeft gisteren van de Praagse autoriteiten te horen gekregen dat zijn aanwezig heid gedurende de maand augustus in Praag niet op prijs wordt gesteld. Op 21 augustus wordt in de Tsjechische hoofdstad de inval van legers van het Warschau-Pact van 21 jaar geleden herdacht. Havel is in één etmaal twee maal door de politie verhoord. Woensdagochtend werd hij voor verhoor meegenomen toen hij op wë"g was naar de Westduit- se ambassade in Praag. Elf uur later werd hij weer vrijgelaten. Havel ver klaarde dat de politie hem gezegd had dat het hem duur zou komen te staan als hij zich de komende dagen in het openbaar zou vertonen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het aan- I tal uitgevoerde hartope raties is vorig jaar fors achtergebleven bij de af- spraken tussen hartcen- verzekeraars en overheid. Totaal werden 168 operaties minder I verricht dan volgens het vastgestelde budget van 10.800 operaties mogelijk 1 was, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van WVC. WVC verklaart het achter blijven van het aantal opera ties uit een bewust te ruime planning en mogelijk ook een tekort aan personeel in de operatiekamers, op onder steunende afdelingen en in tensive care. Met name de Academische Ziekenhuizen in Leiden, Groningen, Am sterdam en Rotterdam haal den de doelstelling niet. In Utrecht en Eindhoven wer den méér operaties verricht dan was afgesproken. De cijfers over het achterblij vend aantal hartoperaties ko men juist nadat de Stichting. Nderlandse Hartpatiënten de noodklok had geluid over on aanvaardbaar oplopende wachttijden in de eerste maanden van dit jaar. Vol gens woordvoerder Van Overveld hebben zich al tientallen patiënten bij de stichting gemeld die langer dan drie maanden op een operatie wachten en in aan merking willen komen voor een buitenlandse operatie. De stichting verklaart het achterblijvend aantal opera ties vorig jaar vooral uit een tekort aan personeel. „Dat is een probleem dat niet één twee drie is weg te werken, dus blijven wij bij ons plan om een luchtbrug naar het buitenland te openen". De ziekenfondsen, WVC en de Hartstichting willen eind volgende week een inder haast opgezet onderzoek af ronden naar de volgens de Stichting van Hartpatiënten gesignaleerde oplopende j wachttijden. Volgens woord voerder De Groot van de Vereniging Nederlandse Zie kenfondsen wijzen de cijfers tot mei '89 in elk geval nog niets op onaanvaardbare wachttijden. „En laat ik deze garantie geven: wie geope reerd moet worden, wordt •agina 3: Hartchirurgen hebben tijd over; Aantal operaties is nooit exact te plannen President Bush ver klaarde dat hij „geen steen op de andere zou laten" in zijn po gingen om de Ameri kaanse gijzelaars te bevrijden. FOTO: AFP WASHINGTON/JERU ZALEM De Ameri kaanse president Bush heeft volgens het tv-sta- tion NBC besloten een volgende moord op een Amerikaanse gijzelaar in Libanon wèl met militair ingrijpen te beantwoor den. Het dreigement werd geuit enkele uren voor het verstrijken van het ul timatum van de ontvoer ders van de Amerikaan Joseph Cicippio, vanmid dag om vijf uur Neder landse tijd. Als Israel op dat tijdstip de Li banese sji'itische moslimleider sjeik Abdel Karin Obeid niet heeft laten gaan, zou Cicippio om het leven worden ge bracht. Eerder deze week werd om dezelfde reden de GROTE SPANNING OVER LOT VAN CICIPPIO Amerikaanse VN-militair lui tenant-kolonel Higgins ver moord. Wanneer het nieuwe dreigement ten uitvoer wordt gebracht, zo zou Bush hebben gezegd, moet „hard worden te ruggeslagen naar de Libanese extremisten en hun Iraanse sponsors". In het oosten van de Middellandse Zee heeft zich inmiddels- een groot aantal Amerikaanse oorlogsschepen verzameld. Vooralsnog blijft president Bush echter hopen op een op lossing langs diplomatieke weg. Hij zei gisteren de crisis „op een voorzichtige manier" aan te pakken en heeft ge poogd de crisisfeer die sinds maandag in Washington hangt te verminderen. „Wij moeten verdergaan met de vele ande re dingen die ons land te doen heeft", aldus Bush. De sji'itische extremisten in Libanon hebben vanmorgen met „grenzeloze wraak" ge dreigd als de VS toch een mili taire vergeldingsactie onder nemen. „Er zal geen grens zijn aan onze represailles", zei sjeik Abbas Musawi, een van de lei ders van Hezbollah. „Amerika zou zich een miljoen maal moeten bedenken voor het een roekeloze daad onderneemt". Tegelijkertijd riepen gematig de sji'itische leiders de pro- Iraanse Hezbollah op haar gij zelaars vrij te laten. Zij vrezen dat Israel alle sji'ieten uit de door Israel ingestelde veilig heidszone in Zuid-Libanon zal verdrijven als de extremisten hun dreigement uitvoeren. De afgelopen maanden zijn tien duizenden Libanezen naar dit gebied getrokken om de artil lerieduels in de Libanese hoofdstad Bayrut te ontvluch ten. Pagina 5: Zwaar diploma tiek offensief in richting Iran Paspoort krijgt nieuw jasje (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het Ne derlands paspoort door menigeen meesmuilend het 'zwarte vod' ge noemd krijgt per 1 de cember een nieuw jasje naar Europese snit. Wie vanaf die datum een nieuw paspoort aanvraagt, krijgt een reisdocument met een rode kaft. Rood wordt de paspoort-kleur van alle EG-onderdanen. Omdat de paspoortfabrikanten KEP en Elba er niet in zijn ge slaagd tijdig een nieuw fraude bestendig Europees paspoort te produceren, heeft het ministe rie van buitenlandse zaken voor een noodoplossing geko zen: een minder ingrijpende 'facelift' van het oude pas poort, in afwachting van een later te verschijnen totaal nieuw ontwerp. Het rode reis document heeft niet alleen een andere kleur, maar is ook iets kleiner dan het oude paspoort. Verder is een aantal extra be veiligingen tegen namaak aan gebracht, zoals een in het pa pier gedrukt stempel dat te vens de pasfoto merkt. WASHINGTON In de kantines van Amerikaanse militaire bases in Europa mag alleen nog maar Amerikaans rundvlees worden geserveerd, zo heeft de Amerikaanse Senaat gisteren be sloten. Het is het zoveelste wapenfeit in het slepende conflict tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten over toelating van vlees van met hormonen behandelde Amerikaanse runderen tot de EG-markt. Het wetsvoorstel heeft betrekking op een jaarlijkse hoeveelheid van ongeveer 21 miljoen kilo vlees. Wordt het voorstel nu ook aangenomen door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dan zal de EG er elk jaar 55 miljoen dollar bij inschieten. Vrouw (19) verkracht DEN HAAG Een 19-jarige Haagse vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag in haar woning verkracht en mishandeld door een kennis van haar. Zij werd bedreigd met een pistool en met het vuurwapen in haar gezicht ge slagen. Zij hoefde niet te wor den opgenomen in het zieken huis, maar liep wel verschei-1 dene kneusingen en builen op. De politie heeft de kennis (een 20-jarige Hagenaar) gister avond in zijn woning aange houden. De man heeft niet be kend. Hij zit nog vast. Man verdrinkt in zwembad Katwijk KATWIJK De 21-jarige K. Zuyderduin uit Katwijk is gister avond verdronken in het zwembad Aquamar aan de Piet Hein- laan in zijn woonplaats. De man is volgens de politie vermoede lijk onwel geworden en overleden aan een hartstilstand. Rond acht uur waren vrienden met wie hij naar het zwembad was gekomen, de Katwijker kwijt. Hij werd even later aange troffen op de bodem van het bad en overgebracht naar het AZL. Reanimatie mocht niet meer baten, aldus de politie. Een vliegtuig stort bluswater op de vlammen die het Grand Hotel in het Franse dorp Bormes les Mimosas bedrei gen. De bevolking werd gisteren geëva cueerd toen het vuur de plaats omsingel de. FOTO: AP Bosbranden Zuid-Frankrijk minder door afnemende wind LYON/PARIJS In het zui den van Frankrijk duren de bosbranden voort. De situatie is echter verbeterd doordat de harde mistral-wind wat is gaan liggen. Hierdoor is het vuur beter te bestrijden. De ANWB heeft nog .geen meldin gen binnengekregen van Ne derlanders die ernstig in de problemen zijn geraakt. Gisteren moesten duizenden mensen aan de Middellandse Zeekust worden geëvacueerd, omdat het vuur gevaarlijk dicht in de buurt kwam van campings. Ook dorpen en ste den werden bedreigd. Boven de havenstad Marseille hingen hoge, donkere rookkolommen en enkele duizenden inwoners moesten in veiligheid worden gebracht toen de wind draaide en hun huizen werden be dreigd door de vlammen. Ook het dorp Bormes-les-Mimosas werd door het vuur volledig omsingeld. Inwoners en toeris ten klommen in paniek aan boord van vissersschepen om aan de vlammenzee te ontko men. Volgens de ANWB is tot op heden slechts één schade- melding binnengekomen, van een Nederlander die op Corsi ca verbleef. Nederlanders op vakantie aan de Cöte d'Azur hebben gisteren wel naar het steunpunt in Lyon gebeld om te laten weten dat ze waren geëvacueerd. Zij hoopten evenwel allemaal in de loop van gisteren en vandaag terug te kunnen naar hun campings in onder andere Bormes-les- Mimosas. Pagina 5: Branden op Corsi ca zijn onder controle 14 PAGINA'S Pax Christi- voettocht in Polen Rechtbank buigt zich over visverstikking „Killing Fields" in K Cambodja te zien V Ook voor rekenmeesters a CPB blijft het K vaak gissen V Leiden was goed a voor drukker U Plantijn V Geen tweede bejaardenhuis in Langeraar Noordwijkse muziekschool sluit „Schaak duivelinnetje" Judit Polgar steelt show in Amsterdam GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER/BRIEVEN BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE KUNST AUTORUBRIEK LEIDEN OMGEVING SPORT RADIO EN TELEVISIE WARSCHAU Het Pool se parlement heeft giste ren besloten een buiten gewone onderzoekscom missie te vormen die dui delijkheid moet verschaf fen over een honderdtal moorden, die volgens de oppositie de afgelopen ja ren zijn gepleegd door de politieke politie (SB). Deze politieke politie stond onder verantwoordelijkheid van de oud-minister van bin nenlandse zaken generaal Czeslaw Kiszczak, die gisteren tot premier is gekozen. Van de 298 parlementariërs die zich over de commissie uitspraken, waren er 174 voor, 91 tegen en onthielden 33 zich van stem ming. Volgens oppositie-afgevaardig de Tadeusz Kowalczyk moet de commissie toegang krijgen tot documenten van het minis terie van binnenlandse zaken, alsook functionarissen van dat ministerie kunnen ondervra gen. Zbigniew Pudysz, onder-mi nister van binnenlandse za ken, sprak van „ongegronde en onjuiste beschuldigingen". Hij verzette zich tegen de in- door de' SB en als de stelling van de commissie. „Dit sie het tegendeel bewijst, is ie- voorstel heeft slechts als doel dereen beter af". lijk zijn voor het handhaven van de orde in het land", zei hij. Pudysz werd heftig van re pliek gediend door Jacek Ku- ron, een van de kopstukken van het vakverbond Solidari teit. Volgens hem is de vor ming van de commissie juist in het „belang van het ministe rie". „De kwestie van de moorden is zeer belangrijk", aldus Kuron die zelf negen jaar in de gevangenis door bracht. „De bevolking is ervan overtuigd dat zij zijn gepleegd Bemanning Koreaanse boeing schuldig aan rampvlucht WASHINGTON Een Amerikaanse jury verwijt de Koreaanse Luchtvaartmaatschappij (KAL) grove nalatigheid over de ramp met KAL-vlucht 007. Om die reden moet de maatschappij vijftig miljoen dollar schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van 137 van de omgekomen slachtoffers. Zij hadden tegen KAL een gerechtelijke procedure aangespannen. Het Koreaanse toe stel werd zes jaar geleden door een Sovjet-gevechtsvliegtuig neergeschoten. Alle 269 inzittenden vonden daarbij de dood. Volgens de zeskoppige jury was de handelwijze van de KAL- bemanning deels de oorzaak van het onfortuinlijke incident. De Boeing-747 van KAL was al na de start van zijn koers afgewe ken en kwam zodoende in het Sovjet-luchtruim terecht. Getui gen zeiden dat de cockpit-bemanning wist dat het toestel uit koers vloog, maar niet naar Anchorage terug wilde keren om deze fout te herstellen uit vrees voor disciplinaire maatregelen en gezichtsverlies jegens collega's. (ADVERTENTIE) OFFICIEEL DEALER «r*si io<4 tijde» mot u«s.- De 5» STF met 20 «paUMmot im-Crna w*|. COMPUTERSYSTEMS^ Wagenstraat 39 - Den Haag - Tel 070-639686 Elke donderdag zijn ze weer in de Leidse Courant te vinden: de citaten uit de weekbladen. Voor wie op zo'n blad een abonnement heeft, is dat een leu ke vingerwijzing naar interessante artikelen. Voor wie die bladen los pleegt te kopen, een hulp bij de keuze in de winkel. De rubriek is echter vooral be doeld om een overzicht te geven van wat de week bladen zoal vinden van het nieuws dat uw dagblad u de afgelopen week heeft voorgeschoteld. Want het lezen van een weekblad veronderstelt toch ze ker een goede voorkennis. En waar kun je die be ter opdoen dan in je eigen, regionale krant: de Leidse Courant? De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB. Indien daartoe aanleiding bestaal. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1