£cicUc0orna/nt Israel zwicht niet voor dreigementen Vakbond vreest forse inkrimping bij Defensie 3 Komeet terug 6 11 Nieuwe kernbommen in Bondsrepubliek Schipbreukelingen van vlot gered Hartoperaties in AZL kunnen met 50% omhoog" VANDAAG Dinsdag 1 augustus 1989 80ste jaargang no. 24483 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Weslerpers. behorend tot Si)tho£f Pers. Apothekersdi|k34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f .72,34 per kwartaal Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248 Advertenties: (excl.6% BTW) 10,67 per mm., lamiliebenchten f.0.60 per mm Fax: 070-902702 tbv advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J.Onvlee Wisselend bewolkt en geleide lijk mindei buien. Donderdag meer zon. Minimumtempera tuur rond 1 graden, middag- temperatuur omstreeks 19. Matige noordwestenwind, aan kust nog .een tijdlang krachtig. Zo op: 06.03, onder: 21.28; hoog water Scheveningen: 04.19 en 16.56; laag water. 12.30. Zwemverbod dreigt voor Belgische kust BRUGGE Vlaamse autoritei ten kondigen waarschijnlijk vandaag een zwemverbod af voor tal van plaatsen langs de Belgische kust. Het zeewater is verontreinigd met de bacterie salmonella, een gevolg van het feit dat tal van Vlaamse dorpen en steden hun rioolwater onge zuiverd lozen in het riviertje De IJzer dat bij Nieuwpoort in de Noordzee uitmondt. De burge meesters van de getroffen kust plaatsen noemen een zwemver bod, waarover vanmiddag in Brugge wordt beslist, een ramp voor de toeristenindustrie. VS VERVANGEN VEROUDERDE WAPENS HAMBURG De Verenigde Staten treffen voorbereidingen voor het stationeren van 600 nieuwe kernbommen in onder grondse bunkers in de Bondsre publiek. De bommen dienen ter vervanging van bestaande wa pens, zo meldt het Westduitse weekblad Stern al twee dagen voor publicatie. Het ministerie van defensie in Bonn weigert commentaar te geven. Stern be weert dat op negen Amerikaanse bases in de Bondsrepubliek 200 bunkers in aanbouw zijn waar de bommen zullen worden opge slagen. Het betreft nieuwe vlieg tuigbommen, de „B-61 Modellen 3 en 4", die elk 25 keer krachti ger zijn dan de atoombom die in 1945 de Japanse stad Hiroshima verwoestte. Behalve deze bom men worden ook nieuwe nucle aire artilleriegranaten inge voerd. De modernisering maakt deel uit van het Montebello-be- sluit, de uit 1983 daterende belis- sing van de NAVO om de kern wapens voor de korte afstand te vernieuwen. Het meest omstre den onderdeel van dit program ma is de vervanging van de Lance-raket. Op de NAVO-top van eind mei is onder grote druk van de Westduitse regering be sloten het definitieve besluit over de modernisering van deze op land gestationeerde raket uit te stellen tot 1992. In Washing ton zei een woordvoerder van het Pentagon dat de uitvoering van het Montebello-besluit ge staag vordert. De Amerikaanse Senaat heeft gisteren gedebat teerd over enkele amendemen ten op de defensiebegroting waarmee een plafond moet wor den ingesteld op de Amerikaan se militaire aanwezigheid in West-Europa. Senator Sam Nunn, de voorzitter van de com missie voor de strijdkrachten, zei dat andere landen niet kunnen blijven profiteren ten koste van de Verenigde Staten. Meeste bedrijven vullen ziekengeld aan tot 100 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Vrijwel alle grote bedrijven in Nederland vullen de uitkering bij ziekte nog steeds aan tot honderd procent van het laatstgenoten salaris. Ook de kortingen die in 1987 werden doorgevoerd op de wao-uitkeringen (wet arbeidsongeschiktheid) worden in het algemeen door de werkgevers gecompenseerd, zo blijkt uit een onder zoek van het ministerie van sociale zaken. Negenennegentig procent van het particuliere bedrijfs leven vult het ziekengeld aan tot honderd procent, aldus het rapport. Bij de wao-uitkeringen zorgt 80 procent van het bedrijfsleven voor een aanvulling. Enkele grote on dernemingen hebben tevens een aanvulling op de ww- uitkering na ontslag in de cao opgenomen. De ww-aan- vulling is overigens niet in alle gevallen bepaald op 100 procent. Zestien mille weggenomen uit kantine camping KATWIJK Uit de kan- tine van een camping aan de Zuidduinseweg in Kat wijk is zondagavond een bedrag van 16.000 gulden gestolen. De beheerder die gisteren aangifte deed bij de politie vertelde dat het geld zat in een beurs die achter de bar lag. Een van de bezoekers moet de in houd in een onbewaakt ogenblik uit de portemon nee hebben gehaald. Natte voeten voor zigeuners Vandaag moet worden beslist waar en hoe de tienduizenden christen-zigeuners hun wereldcongres moeten houden dat vanaf donderdag in Amsterdam wordt gehouden. Toen enkele honderden ca ravans gisteren in het westelijk havengebied van Amsterdam aankwamen, bleek het daarvoor be stemde terrein ongeschikt om de in totaal dertigduizend mensen te herbergen. Velen moesten de door de forse regenval drassig geworden grond verlaten en verhuizen naar Spaarnwoude, het re creatiegebied bij Amsterdam. Daar komt, naar het zich nu laat zien, ook de grote tent voor de massa-meetings te, staan. Door de stroom zigeuners op weg naar Amsterdam en hun noodgedwon gen terugkeer van het havengebied, ontstond op diverse Amsterdamse uitvalswegen een verkeers chaos. Op de foto: Twee zigeunervrouwen wachten af waar ze naar toe worden gedirigeerd. foto: anp JMUIDEN Het off-shore aartuig Torgny heeft gisteren Irie Nederlandse schipbreuke- ingen van een reddingvlot op :en wilde Noordzee gered. Het Irietal werd ontdekt vanaf het Doorplatform Dan Duke, circa 55 kilometer ten noord-westen van de Waddeneilanden. Zij waren afkomstig van het zeil-, jacht Spera B. uit Lauwersoog, dat zaterdagavond uit Lau wersoog was vertrokken voor een oversteek naar Engeland. In de nacht van zondag op maandag kapseisde het zes meter lange jacht in de storm achtige wind. De drie opva renden hadden geen gelegen heid meer via de radio of met vuurpijlen alarm te slaan. Het drietal heeft het 12 uur durend verblijf in het reddingvlot zon der verwondingen doorstaan. ONTVOERDERS KONDIGEN AAN MEER GIJZELAARS TE DODEN JERUZALEM De Is raëlische regering zal niet zwichten voor het dreigement van pro- Iraanse groeperingen in Libanon, dat vandaag opnieuw een Ameri kaanse gijzelaar wordt vermoord als Israel de ontvoerde Libanese sjeik Abdel Karim Obeid niet vrijlaat. Gis teren werd als vergel ding voor de Israëlische ontvoering de dood be kendgemaakt van de Amerikaanse VN-mili- tair luitenant-kolonel William Higgins. Vanmorgen verklaarde ook de ontvoerders van Terry Waite, de gezant van de aartsbisschop van Canterbury, dat hun gijze laar om 23.00 uur Neder landse tijd zal worden om gebracht, als Israel sjeik Obeid dan niet heeft vrij gelaten. Waite werd in ja nuari 1987 in Bayrut ont voerd. De andere bedreig-, de gijzelaar is de 58-jarige Amerikaan Joseph Cicip- pio, die was verbonden aan de Amerikaanse Uni versiteit in Bayrut toen hij in september 1986 werd ontvoerd. De Libanese pro-Iraanse „Organisatie van de On derdrukten der Aarde" maakte gisteren de dood van Willima Higgins be kend door middel van een videoband, die bij een persbureau in Bayrut werd bezorgd. Israëlische bronnen betwijfelen ech ter sterk of Higgins giste ren is opgehangen, zoals zijn ontvoerders zeggen. Er gingen al langere tijd geruchten dat Higgins er gens tussen juli en decem- Terry Waite. foto: ap ber vorig jaar zou zijn ver moord of overleden. Israëlische woordvoerders hebben in plaats van toe te geven aan hun eisen, van morgen de Libanese, pro- Iraanse groeperingen op nieuw opgeroepen in te gaan op het voorstel Obeid en andere sji'itische ge vangenen te ruilen tegen Israëlische en andere bui tenlandse gijzelaars in Li banon. De Israëlische onderminis ter van buitenlandse za ken Benjamin Netanyahu herhaalde dat het de grootste fout zou zijn op de dreigementen in te gaan. „Als we ons daaraan over geven, krijgen we nog veel meer gegijzelden, nog veel meer bedreigde le vens, nog veel meer trage dies", aldus Netanyahu. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) heeft vannacht zijn woede uitgesproken over de exe cutie van Higgins. Hij was als waarnemer verbonden aan de Unifil-vredesmacht in Zuid-Libanon. LEIDEN Prof.dr. H. Huysmans, hartchirurg van het Acade misch Ziekenhuis Leiden (AZL), vindt dat het aantal hartopera ties in zijn ziekenhuis fors omhoog moet. Als iedere patiënt uit het verzorgingsgebied (waaronder ook Den Haag) geholpen zou worden, zou de capaciteit van het AZL met 50 procent moeten worden uitgebreid. Huysmans zei vanochtend voor Radio West dat ongeveer 1200 patiënten zich jaarlijks bij het AZL voor een operatie aanmelden. Per jaar kunnen echter maar 800 mensen geholpen worden. De hartchirurg sluit zich aan bij de Hartstich ting die vindt dat er te weinig opnamecapacteit is en wil laten berekenen hoe groot de noodzakelijke uitbreiding moet zijn. De ziekenfondsen vinden dat Nederland genoeg capaciteit heeft. Wraakactie voor reis Zuidafrika politieman VENLO De auto van een hoofdinspecteur van politie in Venlo s eind vorige week door anti-apartheidsactivisten in brand gesto ken. Door snel optreden van de hoofdinspecteur kon worden voorkomen dat ook zijn garage en huis vlam vatten. De hoofdin- ipecteur, de 40-jarige A. Brandt, bracht onlangs een bezoek aan Zuidafrika. Hij maakte deel uit van een politiedelegatie die op uit- lodiging van de Stichting Culturele betrekkingen Zuidafrika een gezoek van drie weken bracht aan Zuidafrika. De actie tegen de noofdinspecteur is opgeëist door de „autonomengroep". In een orief aan een plaatselijke krant liet deze groep weten „dat hoofd inspecteur Brandt behoorde te weten dat zijn reis naar Zuidafrika door de racisten van Pretoria als propaganda voor Zuidafrika zou worden uitgelegd". Politiebonden en ook vertegenwoordigers van de politietop ontraadden indertijd deelname aan de reis. Via gracht naar werk AMSTERDAM Canal Bike, het bedrijf dat waterfietsen verhuurt in de Amsterdamse grachten, komt binnenkort met een nieuwigheidje: de 'Ca nal Bus'. Deze grachten-'bus', een alternatief voor het ver voer over de drukke wegen in de hoofdstad, is zowel bedoeld voor de toeristen als de Am sterdammers zelf. Een dag kaart kost f 12,50. Voor dage lijks gebruik zijn er maand- en weekkaarten. In eerste instan tie zet Canal Bike twee boten in, die twee keer per uur rondvaren. F-SIDE ROEPT OP TOT RELLEN IN ZUIDERPARK DEN HAAG In Amsterdam en omgeving zijn aanplakbil jetten aangetroffen, waarin wordt opgeroepen tot rellen tijdens de voetbalwedstrijd FC Den Haag-Ajax van 13 augus tus aanstaande in het Haagse Zuióerpark. „De F-side gaat op btzoek bij oude „vrienden". Jij komt tcch ook? Rellen ge garandeerd", luidt de tekst. De Haagse politie is op de hoogte van het bestaan van de pos ters, de afkomstig zouden zijn van oe „harde" supporters kern vin Ajax. Stier zoekt staanplaats waar hij wil natuurlijk. In dit geval ontsnapte de stier uit de arena en drong op de tribunes van het stadion Plaza de Torres in Mexico-Stad. Waar mag een zevenhonderdvijftig pond wegende stier staan? Overal Geen van de toeschouwers raakte gewond. foto: ap (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Algemene Christelijke Organisatie van Militairen (ACOM) vreest dat het ministerie van defensie ge dwongen zal zijn een fors aan tal banen af te stoten om de afgesproken bezuinigingen voor het romende jaar rond te krijgen. ,De discussie gaat in de richtinj van duizenden ba nen mind?r, al is voor zover wij weten nog geen besluit ge nomen", aldus ACOM-be- stuurder Stheris. In de neuwe defensiebegro ting worlt uitgegaan van één procent groei, terwijl het oor spronkelijke tienjarenpro gramma gebaseerd was op twee procent meer geld per jaar. De defensiestaf heeft po litiek Den Haag al eerder dui delijk gemaakt dat deze bezui niging niet zonder forse ingre pen te realiseren is. CDA en VVD gaan niettemin in hun verkiezingsprogramma's preludiërend op de ontspan- ningspolitiek van Gorbats- jov uit van 1 groei. De ACOM heeft de indruk dat de bezuinigingsplannen buiten de vakbonden om worden voorbereid. „Wij zijn niet te gen de ontspanning, maar we willen wel graag op tijd be trokken worden bij het over leg over personele reorganisa ties", aldus Scheris. Volgens de ACOM wordt één van de in terne discussienota's een in krimping van het personeels bestand met tien procent (13.000 arbeidsplaatsen) voor gesteld. Een woordvoerder van het mi nisterie erkende vanmorgen dat op het departement inder daad wordt gebrainstormd over personele aanpassingen. „Om de begroting rond te kunnen breien zijn bezuinigin gen nodig. Maar de stukken die daarover worden opgesteld zijn zeer voorlopig en voor in tern gebruik. Uiteindelijk zal de politiek er over moeten be slissen". (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PRAN&E1S Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnummer 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond thuisbezorgd. 14 PAGINA'S Grote aanloop voor cholesteroltest FBI nog steeds zonder bewijzen tegen Bloch Solidariteit verzet zich tegen „stoelendans" Mogelijke koper voor failliete Meubelfabriek Oisterwijk Karei Novacek in de wolken met winst op 't Melkhuisje Resultaat van De Zijl Bedrijven valt mee Afgebrand jongerencentrum niet serieus bedreigd geestelijk leven opinie/weer binnenland buitenland economie sport leiden omgeving kunst radio en televisie Misschien wist u niet eens dat hij bestond, maar deze maand kan de terugkeer worden verwacht van een komeet. Net zoiets als die van Halley. Het gaat om de komeet Brorsen-Metcalf, die eenmaal in de eenenzeventig jaar in de buurt van de aarde komt. De komeet, voor het laatst gezien in 1919, is met behulp van een verrekijker goed te zien, vooral eind augstus en begin september. Het is een wazige vlek tussen de sterren met een smal, recht staartje. Misschien wist u ook niet eens, dat de Leidse Courant bestond. Om onze krant te lezen hebt u beslist geen verrekijker nodig, hoogstens misschien een bril. En eerst natuurlijk een gratis proefabonnement. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters; Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement w or den geweigerd. [W®

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1