£eicUe ©ou^cmt Watersporters door storm in problemen Bon: Veel vakantiegangers dupe van vertragingen 5 6 4 7 7 14 Mooi weer Algengroei Waddenzee niet verontrustend Jeltsin en Sacharov leiden oppositie Sovjet-parlement Weer executies in China BOSPEEN :N RUNDERTARTAAR Ceiclóe (Bowuvnt Maandag 31 juli 1989 80ste jaargang no. 24482 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers. Apothekersdi)k 34.2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 07M22244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24.24 per maand (aut.betahng). f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma t/m vr. 18.00-19.00 uur. zat 14 00-15.00 uur. tel. 071 122248 Ivertenties. (excl.6/o BTW) I 0.67 per mm., familiebenchten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties. 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur I J. Hallewas. Chef-redacteur G.J. Onvlee. Wisselend bewolkt en enkele buien. Minimumtemperatuur omstreeks 12, middagtempea- tuur ongeveer 18 graden. Noordwestenwind, aan de kust hard tot stormachtig. Zon op: 06.01, onder: 21.30; hoog water Scheveningen: 03.33 en 16.15; laag water: 11.45 en 24.00. Alphenaar rijdt door na dodelijke aanrijding RIJSENHOUT Een 25-jarige in- woner van Alphen heeft zaterdaga vond omstreeks kwart over zeven de 16-jarige Britse toerist S. Macknelly dodelijk aangereden. De Alphenaar reed na de aanrijding door. Het onge luk gebeurde in het Noord-Hollandse Rijsenhout. De jongen liep met een vriend op het trottoir, waar hij plot seling werd geschept door de Alphe naar. Het slachtoffer was op slag dood. Zijn vriend bleef ongedeerd. De politie hield de dader enkele uren later in zijn woning aan. Dat gebeur de nadat hij familieleden op de hoog te had gesteld van het ongeluk. Die waarschuwden de politie. De man verkeerde onder invloed van drank. Schietpartij was geen straattoneel NIJMEGEN Bezoekers van een terras aan de Waalkade in Nijmegen begonnen zatermiddag spontaan te applaudiseren toen een man neerviel op de grond, nadat een andere man met een pistool vijf schoten had afge vuurd. Het publiek dat dacht dat een theatergroep een uitvoering gaf, was echter getuige van een moord. De dader, een 31-jarige Nijmegenaar, werd later in een ander café aangehouden, nadat hij had verteld iemand doodge schoten te hebben. Achteraf blijkt dat het een afrekening on der criminelen betrof. Het 23-ja- rige slachtoffer was zelf ook be wapend met een pistool. AMSTERDAM De stormachtige groei van al gen in de Waddenzee is op korte termijn niet ver ontrustend voor het ecologisch systeem ter plekke. Maar over een periode van tien tot vijftien jaar kan de algengroei - veroorzaakt door fosfaten en nitraten - leiden tot vermindering van het zuur stofgehalte in het water. Naar de mening van bioloog J. Elgershuizen van de directie van Rijkswaterstaat in Friesland leidt de huidige groei van zeewieren door het gebrek aan wind en de hoge temperatuur zelfs tot een verhoging van de fauna in de Waddenzee. „Voor al vogels hebben er voordeel van, je ziet in het ge bied juist veel meer scholeksters dan voorheen. Ook mosselen zijn veelvuldiger aanwezig". Elgershuizen maakt een onderscheid tussen mi cro- en macro-algen in het water. Micro-algen, zo als die in plankton voorkomt, veroorzaken ver mindering van het zuurstofgehalte in het water. „En omdat macro-algen, zoals wieren, micro-algen als voedsel nuttigen, zal dat wier nog verder in volume kunnen stijgen. Zeesla gaat bij hoog water rechtop staan zodat licht en zuurstof de bodem van de zee kunnen bereiken. Maar andere wieren gaan juist liggen zodat op die plekken wel verstik king kan optreden". De Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee heeft vandaag in een verklaring ge pleit voor een vermindering van fosfaten en ni traten in de Waddenzee. Zij vreest een ernstige aantasting van het ecologisch systeem als de uit stoot niet binnen vijf jaar met 70 procent wordt teruggedrongen. „Anders wordt het voor fourage- rende vogels beslist moeilijk. Zij zijn afhankelijk van het voedsel in de bodem". Naast hinderlijke stank en sterfte van bodemdieren vreest de Vere niging voor het verdwijnen van het zeegras. „Zee gras is inmiddels een zeldzame plant geworden in het Nederlandse Waddengebied." STRANDEN IN ALASKA NOOIT MEER SCHOON SEATTLE De stranden in Alaska, die zwaar vervuild zijn geraakt door weggelekte olie uit de tanker Exxon Valdez, zullen nooit meer schoon worden. Dat zegt het hoofd van de plaatselijke kustwacht, de Amerikaanse vice-admiraal Clyde Robbins. Volgens hem zal Exxon waarschijnlijk in de loop van sep tember de schoonmaak stopzetten. Tijdens de winter zal de kustwacht verkenningsvluch ten uitvoeren om vast te stellen hoe groot de schade nog is en om een schoonmaakplan voor het voorjaar op te stellen. Daarbij zal waarschijnlijk een nieuwe chemische stof worden gebruikt die door Exxon is ontwik keld en die momenteel in versneld tempo wordt getest. Veel stranden die „schoon" wa ren gemaakt, worden opnieuw vervuild door dat olie die onder het wateroppervlak was ge zakt nu opnieuw aanspoelt. Record gebroken De armen kunnen in de hoogte, het record paalzitten is gebroken en gebracht op 113 uur. Vier mannen en drie vrouwen hebben vanaf dinsdag de lange zit volbracht. Het record werd bereikt terwijl regen en wind de deelnemers en de toeschouwers gesel den. foto: anp Pagina 6: Paalzitters gegeseld door regen en wind. MOSKOU De populaire hervormer Boris Jeltsin, natuurkundige Andrej Sa charov en drie andere hervormingsgezinde poli tici zijn gekozen in het be stuur van de Inter-regio- nale Groep van Afgevaar digden, de eerste georga niseerde oppositiegroep in het Sovjet-parlement. De vijf bestuursleden van de Inter-regionale Groep werden gekozen uit dertien kandida ten. Naar schatting 155 leden van de groep namen deel aan de stemming. Jeltsin werd met een overweldigende meerder heid van 144 stemmen in het bestuur gekozen, direct ge volgd door de historicus Joeri Afanasjev met 143 stemmen. Het is de bedoeling dat het be stuur als een collectief op treedt. Daarom zal geen van de bestuursleden tot leider worden aangewezen. „Ik geloof dat dit een zeer be langrijke verandering is in het hele politieke en sociale leven van ons land, in de zin dat zo wel een min of meer officieel orgaan als een oppositie is ge creëerd", aldus Jeltsin na zijn verkiezing. De groep heeft al een eigen krant: De Volksafgevaardigde. Het eerste nummer van het blad, dat verschijnt in een op lage van 300.000 exemplaren, rolde zaterdagavond van de persen. Pagina 4: Hervormers wil len nog geen oppositie he ten. PEKING In China zijn dit weekeinde opnieuw twee mensen geëxecuteerd vanwege hun betrokkenheid bij de democratise ringsbeweging die begin juni op bloedige wijze door het leger werd beëindigd. De executies vonden plaats in Wuhan, een stad in het midden van China. De twee veroordeelde mannen zouden twee vrouwen hebben vermoord en wapens hebben gestolen ge durende de onlusten in Wuhan. Twaalf anderen kregen van de rechtbank gevangenisstraffen opgelegd voor misdaden zoals mishandeling van politie, aanvallen op overheidsgebouwen en vernielen van bussen en treinen. (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding Bospeen, QQ per bos Rundertartaar, 100 i s Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. IJMUIDEN Een noordwester storm heeft gisteren en van nacht tientallen water sporters in moeilijkhe den gebracht, tiendui zenden kampeerders moeilijke uren bezorgd en het verkeer op di verse plaatsen in gevaar gebracht. Volgens poli tie en kustwacht is het een wonder dat er geen doden of gewonden zijn gevallen. Reddingsboten en sleep diensten hebben tot van morgen vroeg de handen vol gehad om watersporters te helpen die in de proble men waren geraakt. Surfers hadden de weersvoorspel lingen het best ingeschat, want slechts een enkeling kwam in moeilijkheden. Daarentegen moesten opva renden van ruim dertig jachten soms zelfs door heli copters worden gered. Vooral op het IJsselmeer ging het mis; daar sloegen diverse boten om, verloren hun roer danwel mast of liepen aan de grond. Op de Noordzee kregen negen bo ten moeilijkheden, op de Waddenzee vier en op de Zeeuwse wateren drie. Soms moesten er zelfs heli kopters aan te pas komen om opvarenden te redden. De Brienenoordbrug moest enkele uren worden afgesloten, mede omdat deze materiaal stelling op het nieuw te bouwen deel was omgewaaid en er allerlei materiaal over de snel weg vloog. foto: anp Volgens de Kustwacht in terpreteren watersporters de weerberichten vaak niet goed of luisteren ze er zelfs helemaal niet naar. „Elke keer als het gaat stormen, gaat het weer mis, je kunt er gewoon op wachten", al dus de woordvoerder. „Wonder boven wonder is het nu allemaal goed afgelo pen, maar in het verleden heeft het toch diverse men sen het leven gekost". Inbraakalarmen In Leiden en omgeving richtte de storm geen grote schade aan. Wel werden en kele auto's beschadigd door afgebroken takken, maar niemand raakte gewond. Inbraakalarmen die afgin gen door de wind bezorgden de politie extra werk. In Leiden dreigde rond half zes een raam naar beneden te vallen van een perceel aan de Steenstraat De poli tie heeft het troittoir met een lint afgezet tot het raam was vastgezet. Diverse bo men langs de Haarlemmer weg en de Hoge Rijndijk werden geveld door de wind. Een bouwkeet aan de Groenesteeg waaide van zijn plaats. De Van Brienenoordbrug in Rotterdam moest gister avond enkele uren door de politie worden gesloten voor alle verkeer, dat werd omgeleid via de Benelux- tunnel. Op de brug, die op zo'n vijftig meter hoogte ligt, stond op dat moment een storm met kracht tien. Daardoor waaiden allerlei bouwmaterialen van de in aanbouw zijnde nieuwe brug over het wegdek. Op de snelweg Amsterdam- Utrecht waaide een boom over de weg, waardoor eveneens een levensgevaar lijke situatie ontstond. Maar ook daar deden zich geen ongelukken voor. Uit het hele land kwamen meldin gen van afgebroken zonwe ringen, verbrijzelde ramen, ontwortelde bomen en afge rukte takken. S-WÊiM. Ondanks de vele vertragingen in het vliegverkeer kon Schiphol de enorme vakantiedrukte dit week einde goed verwerken. foto: anp SCHIPHOL Hoewel de gevreesde chaos als gevolg van acties bij de Franse luchtverkeersbeveiliging afgelopen weekeinde uit bleef, zijn toch vele hon derden vakantiegangers met vertraging van Schip hol vertrokken. Honder den anderen keerden veel te laat terug. In totaal één derde van de vluchten werd met vertragin gen uitgevoerd, variërend van een half uur tot zes uur. Een luchthaven als Palma de Mal- lorca verwerkte in twee dagen tijds niet minder dan duizend vluchten, of één vliegtuig per drie minuten. Op de Nederlandse wegen le verde het vakantieverkeer het afgelopen weekeinde nauwe lijks problemen op. Wel was er opnieuw sprake van topdrukte in Zeeland. Op de Franse au towegen, waar zich rond de twaalf miljoen mensen ver plaatsten onder wie 1,5 miljoen buitenlanders, ontstonden wel enorme files. In Frankrijk kwamen bij ongelukken bijna vijftig mensen om, in Spanje circa dertig. Voor zover de Alarmcentrale van de ANWB in Den Haag bekend is, zijn bij de ernstigste ongelukken in het buitenland geen Nederlan ders betrokken. Bij Lyon lie pen de files zaterdag op tot tachtig kilometer, bij München en Salzburg tot 50 kilometer. Opvallend waren de urenlan ge wachttijden voor de gren zen met Hongarije en Tsjecho- slowakije. Pagina 3: Alarmcentrale: van kapotte uitlaat tot 'deli rium tremendous*. Amerikaanse gijzelaar met ophanging bedreigd JERUZALEM/BAY- RUT De Libanese 'Organisatie van on derdrukten in de we reld' heeft gedreigd de gegijzelde Amerikaan se VN-militair Richard Higgins vandaag op te hangen, tenzij de Is raëlische regering de vrijdag door het Israë lische leger ontvoerde shi'itische sjeik Abdel Karim Obeid en twee van diens lijfwachten weer op vrije voeten stelt. Het dreigement was ver vat in een getypte brief zonder een foto van Hig gins, die op 17 februari vo rig jaar werd ontvoerd. De ontvoering van Higgins is de enige tot nu toe die pu bliekelijk werd goedge keurd door de pro-Iraanse partij 'Hizbollah', overi gens zonder dat men de verantwoordelijkheid opeiste. De Iraanse pre mier Hussein Musavi heeft zaterdag gewaarschuwd dat de ontvoering van Ab dul Karim Obeid kan lei den tot wraakacties tegen Israëlische strijdkrachten en hun christelijke bond genoten in het zuiden van Libanon. Sjeik Obeid be hoort tot degenen die Hig gins ervan beschuldigden voor de Amerikaanse in lichtingendienst CIA te werken. Op 12 december vorig jaar kondigden de ontvoerders al aan dat zij Higgins zouden execute ren, overigens ook in een brief zonder foto die zou kunnen bevestigen dat hij nog leeft. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnummer 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond thuisbezorgd. 14 PAGINA'S Leiden koestert zijn kunst Paalzitters door regen en wind Onrust dreigt in Polen door prijsverhogingen Luv wil terug naar de top Professor Van den Baar presenteert Nederlands- Russisch woordenboek „Radio Romantica" over liefde, seksen erotiek geestelijk leven 2 opinie/weer 2 binnenland 3 buitenland 4 leiden 5 omgeving 6 kunst 7 sport 9 t/m 13 radio en televisie 14 „Controleurs" met 9000 gulden er vandoor DEN HAAG Een 86-jarige Hagenaar heeft maandag ruim negenduizend gulden afge staan aan twee onbekenden die zich voordeden als contro leurs van de waterleiding. Op aandringen van zijn dochter deed de bejaarde zaterdag aan gifte bij de politie. De mannen belden aan bij de woning aan de Jan van Beersstraat om de leidingen te controleren. Na een kort onderzoek vertelden zij dat de leidingen dringend gerepareerd moesten worden. De bejaarde moest echter vooraf de rekening voldoen Bij gebrek aan contanten haal de hij 9007 gulden bij het post kantoor. Toen de bejaarde het geld in huis had, stonden de controleurs al snel op de stoep. Zij gaven hem opdracht de kraan in de keuken twee mi nuten te laten lopen. Toen de bewoner terugkwam in de ka mer. waren de mannen en het geld verdwenen. Zou het liedje van Gerard Cox nu al van toepassing zijn? 't Is alweer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zowat in mei? Of gaat het om een korte inzinking, die opnieuw wordt gevolgd door een nieuwe periode van mooi weer? Een paar uur nog en juli, de hooimaand behoort tot het verleden. Met augustus voor de deur een mooie gelegenheid om nu een goed voornemen te maken. Begin de eerste veertien dagen van de nieuwe maand met gratis de Leidse Courant te lezen. Weer of geen weer: u zult zien, dat u over twee weken - als de proefperiode voorbij is - met de Leidse Courant mooi weer wilt blijven spelen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. N- B Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1