£eidóc (BouAO/nt Filipijnen roept op tot moord in Nederland Bon: Snel 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13 SPEED SHOP KODAK Israel ontvoert leider Hezbollah Snackbars langs de snelwegen Thatcher lient Mitterrand ran repliek 3LO-leider teeft eigen redesplan Circa 700 mensen geëvacueerd wegens brand in container Melk van Amsterdam-Noord is veilig te drinken VANDAAG Vrijdag 28 juli 1989 80ste jaargang no. 24480 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijtholl Pers, Apothekersdi)k34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betahng), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur. tel. 071 -122248. Advertenties, (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm lamiliebenchten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties, 071-134941 tbv. redactie Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas. Chef redacteur G.J. Onvlee. HET WEER Vrij zonnig en vrijwel overal droog. Minimumtemperatuur circa 15 graden, middagtempe- ratuur van 20 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden. Zwakke tot matige, zuidelijke wind. Zon op: 5.57 onder: 21.35. Scheveningen hoog water: 13.20; laag: 8.05 en 21.00. rlor Gold Film 19.50 Kodacolor Gold Film 100 ISO 135-24 opn. 2 stuks Nieuwveen-Leimuiden Roelofarendsveen ^at in ozonlaag reidt zich uit )STON Het gat in de ozonlaag it twee jaar geleden werd ontdekt iven de Zuidpool heeft zich naar het lorden uitgebreid, en bereikt nu ge- eden als Australië en Nieuwzeeland. t heeft een groep wetenschappers iteren verklaard. „De dunner wor- nde ozonlaag is bedreigend voor ensen", verklaarde Alan Plumb, een ïteoroloog van het Instituut voor hnologie van Massachusetts. Hij dat de ozonlaag boven het gehele idelijk halfrond ten zuiden van de e breedtegraad, waarschijnlijk drie vier weken per jaar een gat ver- >nt. De ozonlaag beschermt de aar tegen de ultraviolette straling van Paul McCartney op wereldtoernee LONDEN Ex-Beatle Paul McCartney (47) gaat op wereld toernee. Na ruim dertien jaar niet te hebben opgetreden, zal hij nu ruim een jaar lang concerten geven, zo kondigde McCart ney gistermiddag aan op een persconferentie in Londen. Zijn begeleidingsgroep zal, zoals bekend, bestaan uit Hamish Stuart, Robbie Mcintosh, Chris Whitten, Wix en zijn vrouw Linda. McCartney begint zijn toernee op 26 september in Oslo. Neder land staat voorlopig voor 7 en 8 november op de rol, met twee concerten in Ahoy' in Rotterdam. De voorverkoop hiervoor be gint op 19 augustus. Data voor Rusland, waar McCartney vorig jaar een exclusieve elpee uitbracht, zijn er nog niet, maar plannen wel. Ook zal hij naar Japan gaan. Een bezoek met gemengde gevoelens, want dertien jaar geleden moest McCartney zijn toernee daar voor tijdig afbreken, omdat de douane drugs in Pauls bagage vond. Hij heeft toen tien dagen in de cel gezeten. Hoewel Pauls geboorteplaats Liverpool eigenlijk geen zaal heeft die groot genoeg is voor het McCartney-spektakel, zal hij ook daar een show geven. Pagina 13: Paul McCartney zet zich in voor milieu: „Geen FOTO: AP tournee lag niet aan repertoire-gebrek" BAYRUT Een Israëlische comman do-eenheid heeft vanochtend in Zuid- Libanon sjeik Abdul Karim Obeid (42), geestelijk leider van de Hezbollah-mili- tie, ontvoerd. Bij de actie werd de buurman van Obeid doodgeschoten. Hezbollah is de belangrijkste bondge noot van Iran in Libanon. Een Israëli sche legereenheid omsingelde het huis van Obeid en drongen bewapend met pistolen naar binnen. De echtgenote van de sjeik werd vastgebonden en in een kamer opgesloten. Twee familiele den van Obeid en de sjeik zelf werden meegenomen. Toen een buurman pols hoogte kwam nemen werd hij door de commando's door het hoofd geschoten. DEN HAAG Als de Tweede Kamer geen bezwaar heeft, kan de automobilist over een tijdje een patatje met of een kroket langs de snelweg krijgen. Minister Smit van verkeer en staatssecretaris Koning van financiën hebben besloten de weg vrij te maken voor horeca-ondernemers die brood zien in een snackbar langs de snelweg. Een verkeers bord ter aanduiding is al bedacht: een kop met schotel. Wie een snackbar of snackcar begint mag zelf weten hoelang en wanneer hij of zij- open wil zijn. De uitbaters mogen ook zelf uitmaken wat ze verkopen. Neder land volgt hiermee het voorbeeld van de Bondsrepubliek Duitsland waar snackbars en kleine koffiekiosken langs de Autobah nen al sinds jaar en dag bestaan. POLITIEBESCHERMING VOOR UITGEWEKEN VERZETSSTRIJDERS UTRECHT President Aquino van de Filipijnen en het nationale leger hebben een prijs gezet van ruim 100.000 gulden op de hoofden van vier in Utrecht wonende Fili pino's. Eén van hen, de 54-jarige Luis Jalandoni, is internationaal verte genwoordiger van het Nationaal Democratisch Front (NDF) en heeft een kantoor in Utrecht. Jalandoni hoorde van fami lieleden in Manila dat overal in de stad posters hangen met daarop de oproep de vier „dood of levend" te pakken. De gemeentepolitie van Utrecht heeft bescherming toegezegd. Inmiddels blijft het kantoor van Jalandoni gewoon open. De andere drie gezochten zijn de Filipijnse politieke vluchtelingen Sixto Carlos en de voormalige communistenleider prof. José Sisson en zijn vrouw Juliette Sisson. Het Filipijnse leger is ook op zoek naar andere mensen, de meesten van hen zijn ver zetsleiders die ondergronds in de Filipijnen actief zijn. In totaal heeft stafchef Renato de Villa een bedrag van ruim 4,5 miljoen gulden uitgeloofd. Jalandoni, die al jaren de Ne derlandse nationaliteit heeft, noemt de oproep van het le ger een „grove schending van de internationale rech ten en een schandalige op roep tot politieke moord. „We hebben hier een open baar kantoor en iedereen kan het adres zo opzoeken. Ik weet niet zeker of er in Ne derland nu al mensen zijn die achter ons aanzitten, maar dat weet je toch nooit. Het le ger heeft veel geheime agen ten en ook is er sinds kort een militaire attaché van de Filipijnen in Nederland". De Nederlandse ambassadeur in Manila zal de Filipijnse autoriteiten om opheldering vragen. Afhankelijk van het onderzoek zal de Nederland se regering bezien welke stappen er tegen het regime in Manila worden genomen. Volgens de regering is de op roep in strijd is met het Ne derlandse en het internatio nale recht. DNDEN -Premier Marga- t Thatcher heeft gisteren in t Britse Lagerhuis fel gerea- lerd op de opmerking van de [anse president Frangcois Itterrand, dat de Europese emeenschap ook zonder de •fitten kan doorgaan met de lorgenomen politieke en eco- Imische eenwording. That- jer stelde dat de Britse markt pmenteel veel meer open iat voor de Europese part- |rs dan de Franse. Groot- rittannië staat immers vrij Ipitaalverkeer toe en boven in krijgt de Britse industrie inder overheidssubsidies, al- is de premier. „Ik kijk uit lar de dag waarop Frankrijk onze voetsporen treedt", al- is Thatcher. Mitterrand had een interview verklaard dat Europese eenwording des- !- lods zonder de Britse deelna- j e moet worden verwezen- kt. Ook zei de Franse presi- int te hopen dat premier jatcher haar verzet tegen de ï- jropese eenwording zal op- MRO PLO-leider Yasir pafat heeft een eigen vre- splan van vier punten op- Jteld ter beëindiging van Palestijns-Israelische iflict. Hij heeft dat gezegd een interview met de li-officiële Egyptische int Al Ahram. !t plan van Arafat voorziet het houden van verkiezin- in de door Israel bezette lieden, nadat een gedeelte- ;e terugtrekking van de Is- ilische troepen heeft plaats- 'onden. De PLO had tot iverre steeds de volledige ugtrekking van de Israeli- ie militairen geëist. De vol- lige terugtrekking van het faelische leger moet in een Üschema van 27 maanden Orden uitgewerkt. Punt drie het houden van verkiezin- n onder toezicht van de VN de terugkeer van Pale- ise vluchtelingen. Het vier punt is de vaststelling van datum voor de vorming een onafhankelijke Pale- se staat. Het plan van de O-leider vertoont sterke ireenkomsten met de vre- iregeling voor Namibia, ina 5: Twee obstakels in lesplan Arafat Handje-klap Twee paardenhandelaren bezegelen de verkoop van een paard met het-traditionele handje-klap. Een jaarlijks terugkerend tafe reel op de 28e juli, de paardenmarktdag in Voorschoten. Duizen den bezoekers, onder wie ook veel toeristen, konden zich van daag weer even in vroeger eeuwen wanen. Voor wie even genoeg had van het paardenkijken was er gelegenheid de redenaarskun sten van de standwerkers in de Schoolstraat te bewonderen. FOTO: MILAN KONVALINKA Pagina 12: Voorschoten één dag in ban van paardenmarkt Een schippersvrouw verlaat met haar kind op de arm de Rotter damse Waalhaven om naar een opvangcentrum te worden ge bracht. In totaal moesten 700 mensen de afgelopen nacht wor den geëvacueerd in verband met brand in een container waar giftige dampen bij vrij konden komen. FOTO: ANP ROTTERDAM Onge veer 700 mensen in de Rotterdamse Waalhaven zijn de afgelopen nacht uit voorzorg geëvacueerd, na dat een container met cal- ciumhypochloriet in brand was gevlogen. Het witte poeder kan bij ver branding zeer giftige dampen vormen. Bewoners van de nabijgelegen woonwijk Heijplaat werd ge adviseerd binnen te blijven en ramen gesloten te houden. Toen de brandweer de brand onder controle had, werd de container afgevoerd naar het afvalverwerkingsbedrijf Booy Clean in Europoort. Voor het transport werd de hele route door de politie vrijgemaakt. Onder andere verkeer op de A-15 (richting Europoort) on dervond hiervan enige hinder. Meteen nadat de brand was ontdekt, werd een noodteam gevormd, bestaande uit de brandweer, politie, haven dienst, GGD en de dienst Cen traal Milieubeheer Rijnmond. Op diverse plaatsen werden metingen verricht naar moge lijke giftige dampen, maar dat leverde geen alarmerende ge gevens op. Toch werd het raadzaam geacht een deel van de haven te ontruimen. Met geluidswagens werd opgeroe pen het gebied te verlaten. De evacuées konden weer terug toen de container was afge voerd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnummer 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond thuisbezorgd. AMSTERDAM De dioxine-uitstoot van de vuilverbrandingscentrale in Amsterdam-Noord ligt ver onder de toegestane norm. De beperkende maatregelen voor de boe ren in die regio zijn in middels opgeheven. Volgens een woordvoerder van het ministerie van land bouw heeft het RIVM acht melkmonsters in de regio Am sterdam-Noord onderzocht. Die bleken een factor twee tot drie lager te zijn dan de vast gestelde norm van zes pico- gram per gram melkvet. Zes van de acht onderzochte mon sters bleven zelfs onder de dioxine-achtergrondbelasting in ons land. Het kabinet besloot halverwe ge deze maand de menselijke consumptie van melk en vlees afkomstig uit het Maasland in Zuid-Holland en de polder tus sen Landsmeer en Broek in Waterland ten noorden van Amsterdam te verbieden na dat in het eerstgenoemde ge bied verhoogde concentraties dioxine in de melk was aange troffen. Op grond van de gege vens uit het Maasland achtte de overheid de kans groot dat ook de vuilverbrandingsinstal latie in Amsterdam teveel dioxine zou uitstoten en ver bood daarom ook daar de ver koop van melk en vlees. De betrokken boeren in de Amsterdamse regio zijn opge lucht over de uitkomst van het onderzoek. „We zijn er van af", aldus een van de boeren. G. van Staaveren. „We zijn ze ker opgelucht nu deze week is gebleken dat de schadevergoe ding van de overheid hoege naamd nihil blijkt te zijn. Ik hoop alleen niet dat de slechte naam die onze melk heeft ge kregen bij de mensen blijft hangen". Pagina 3: Maaslandse vee houders willen bedrijf ver kopen Eerste profwinst RegilioTuur Regilio Tuur heeft gisteravond in New York zijn eerste bokspartij bij de profs op een glanzende manier doorstaan. De Rotterdammer had in Madison Square Garden geen enkele moeite met zijn tegenstander, Dennis Pantoja uit Puerto Rico, die ook zijn debuut bij de profs maakte. Tuur won het gevecht na precies 2 minuten en zes seconden in de eerste ronde door knock-out. FOTO: EPA Man op station van zeven ton beroofd DEN HAAG Een 30-jarige man uit Nigeria heeft gisteren ge meld dat hij op het station Den Haag Centraal is beroofd van dollars ter waarde van 700.000 gulden. De man zat in de trein die naar Schiphol zou vertrekken, toen hij werd aangesproken door een man. Een tweede man griste de koffer van de Nigeri- aan uit het bagagerek waarop de twee verdwenen. Motorrijder schiet over brugleuning WOUBRUGGE Een 23-jan- ge motorrijder uit Vinkeveen is gistermorgen van de brug in Woubrugge gevallen. Hij brak daarbij een hand en een been. De man viel vier meter naar beneden. De motorrijder pro beerde enkele auto's rechts in te halen, die stonden te wach ten voor de openstaande brug. Daarbij verloor hij de macht over het stuur, werd achter zijn motor aan meegesleurd en over de brugleuning heen ge slingerd. De motor reed recht door, maar richtte verder geen schade aan. De man is overge bracht naar het Academisch Medisch Centrum in Amster dam. 16 PAGINA'S Vervolg op,,San Antonio" en „Manila" Hoge Raad gelast onderzoek naar Halcion Campings en bungalows aan kust vrijwel vol „Jij bent het licht in onze ogen" Damrak naar hoogste punt Daverend applaus voor Ronald Koeman Syrische vluchtelingen nog in Leids hotel Alidavan den Berg al 80 jaar vertrouwd met haar Leidse Courant Sassenheim houdt winkel gesloten Candy Dulter in de studio met Prince GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER/BRIEVEN BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT LEIDEN OMGEVING KUNST KERKDIENSTEN RADIO EN TELEVISIE (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PRANGEELS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Automobilisten blijven veel te hard rijden. Ook al staat er een woud van borden lang de snelwegen, waarop een maximum snelheid wordt aangegeven. Dat blijkt onder meer uit controles op de snelwe gen rond Utrecht en op doorgaande wegen in de stad. Veelvuldig worden de snelheidslimieten door automobilisten aan hun laars gelapt. Tijdens wille keurige steekproeven is gebleken dat vooral de 100-kilometerlimiet op de snelwegen voor de mees te weggebruikers een lachertje is. Alleen de bon, die de hardrijders achteraf krijgen is beslist geen lachertje. Altijd beter is het daarom met onder staande bon van doen te hebben. Want die geeft je tenminste recht op veertien dagen gratis de Leidse Courant. En snel ook! De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaal. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. Ceidae SouAd/nt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1