Tientallen overlevenden bij nieuwe ramp DC-10 Bon- 10 12 Btw-vluchtroute voor gemeenten afgesneden vandaIT 2 3 5 6 7 9 11 Maan in schaduw PLO onder voorwaarden akkoord met vredesplan luurlanden etten aruzelski |nder druk Centrum Democraten moeten uitlatingen rectificeren op tv Ceidae Gou/io/ni Uitgave Westerpers. behorend tol Sijthoff Pers. Apothekersdi]k 34,2312 DD, postbus 11.2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank" Amro-bank NV Leiden Abonnementen: (incl. 6/o BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), f .72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071 122248 Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten 1.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur hoofdredacteur J.J Hallewas, Chef-redacteur G.J Onvlee Losse nummers f. 1,10 HET WEER Morgen perioden met zon, maar vooral in het noorden van het land ook wolkenvel den. Droog. Minimumtempe ratuur omstreeks 13 graden, middagtemperatuur ongeveer 23 graden. Zon op: 05.55; onder: 21.36. Scheveningen hoog water: 12.00 en 00.29; laag water: 7.00 en 19.24 uur. edesactivist hongerstaking EN HAAG De vredesactivist L?s Koning is in het Schevening- ruis van bewaring in hongersta- ig gegaan. Vandaag is hij de eede week van deze hongersta- ttg ingegaan. Hij wil volhouden ;en met 6 augustus, de dag waar- 44 jaar geleden de atoombom 1 op Hiroshima. Koning ziet zijn hgerstaking als een symbool te il de atoombewaping. De vredes- Jivist zit sinds 16 juli opgesloten, de Ploegscharenbeweging een king deed Orionvliegtuigen op T vliegkamp Valkenburg onklaar maken. JERUZALEM De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) is be reid het plan van de Israëlische re gering voor verkiezingen in de be zette gebieden onder bepaalde voorwaarden te accepteren. Dat hebben Israëlische politici beves- De PLO heeft steeds gezegd niet over het Israëlische vredesplan te willen praten, zolang Israel de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook bezet houdt. Die voor waarde schijnt in het nieuwe PLO-standpunt niet langer te wor den gehandhaafd. Wel wil de PLO dat Israel het principe van „land ruilen voor vrede" aanvaardt. Ver der zouden ook de Palestijnen in Oost-Jeruzalem mee moeten kun nen stemmen. Voorts wil de PLO dat het Israëlische leger zich op de dag van de verkiezingen terug trekt op van tevoren overeen ge komen posities en dat een interna tionale commissie toeziet op het verloop van de verkiezingen. Pagina 5: Breuk dreigt in rege ring en in Likud Op halve kracht naar de top Zijn benen zijn al jaren ver lamd, maar zijn linkervuist kan hij nog ballen: op de rug van een vriend klom Mark Wellman giste ren naar de top van El Capitan, de hoge berg van het Califor- nische natuur park Yosemite. FOTO: AP Leiden wint kort geding over speciaal onderwijs LEIDEN Het aantal leerkrachten in het spe ciaal onderwijs wordt weer afhankelijk van het aantal leerlingen. Er mogen bovendien weer leer lingen op deze scholen worden aangenomen. Mo menteel wachten 1600 leerlingen op toelating tot het speciaal onderwijs. De kosten die daaraan ver bonden zijn, ongeveer 30 miljoen, komen voor re kening van de staat. Dat is het gevolg van de uit spraak in het door de gemeente Leiden en de ou dervereniging Balans gewonnen kort geding tegen de staat. De president van de Haagse rechtbank stelde gisteren de bevrïezingsmaatregel voor het speciaal onderwijs buiten werking, die staatssecre taris N. Ginjaar-Maas (onderwijs) vorig jaar af kondigde. Hij vindt de maatregel rechtstreeks in strijd met de wet. Pagina 9: Gemeente tevreden met uitspraak erstekende Dken waarschuwt r „overste mde spoken". Ie ver zinselen pre- inhouden ze niet jjgen, zodat advies op plaats lijkt: jter hier gelo- dan daar FOTO: AP ARSCHAU De Pool- I president Jaruzelski left laten doorscheme- m dat hij Solidariteit niet in toestaan alleen een (gering te vormen, om it hij anders problemen lu kunnen krijgen met jige buurlanden. fet name de Sovjetunie, Oost- hitsland en Tsjechoslowakije uden gekant zijn tegen een ït-communistische regering Polen, zo hebben leden van lidariteit verklaard, lussen zit de vorming van nieuwe Poolse regering Ikomen vast. Generaal Ja- telski had gehoopt Solidari- te kunnen bewegen tot re- ingsdeelname. Maar nadat vorming van een regering ir Solidariteit door hem was jewezen, besloot de parle- 'ntsfractie van Solidariteit geen zitting te nemen in door communisten geleide itieregering. Verder be lt de fractie dat leden van dariteit evenmin op indivi- had die weg eerder nog ;n gelaten. Volgens fractie der Bronislaw Geremek van lidariteit „willen de commu- ten de macht niet opgeven, idat ze willen overleven. En kunnen slechts overleven, zij in de regering zitten" •I; ïgens de dramatische econo- sche toestand in Polen is lidariteit wel bereid, ook als in de oppositie zit, mede- rantwoordelijkheid te dra- t voor de ccomonische be- dten van een regering. ele doden bi j imbardementen li Libanon 1YRUT In Libanon zijn nnacht ten minste 26 men- omgekomen en 83 anderen wond geraakt gedurende j m zeven uur durende bom- "dementen. De artilleriebe- lietingen tussen het Syri- X ie leger en troepen van y. ristelijke generaal Michel un waren de langste in de veertien jaar durende bilr- jgroorlog in Libanon. Naast 4 aar artilleriegeschut werden pks en raketten ingezet. MÊÊÊÊÊÊ^m KOREAANS VLIEGTUIG VERONGELUKT IN TRIPOLI TRIPOLI Een Zuid- koreaans vliegtuig is vanmorgen met 182 in zittenden boven Libië neergestort. Het onge luk gebeurde toen de DC-10 wilde landen op het vliegveld van Tri poli. Volgens het Libi sche persbureau JANA zijn tussen de 80 en 100 inzittenden gered. Red dingsoperaties zijn nog volop aan de gang. Over de oorzaak van de ramp is nog weinig bekend. De gezagvoerder van de DC-10 zou vroeg in de och tend het contact met de ver keerstoren op het vliegveld van Tripoli hebben verlo ren, waarna het vliegtuig neerstortte. Het raakte daarbij twee huizen, botste tegen enkele auto's naast het vliegveld en sloeg ver volgens te pletter op één van de landingsbanen. Vier mensen in één van de ge raakte huizen kwamen om. De gezagvoerder overleefde het ongeluk. De meeste pas sagiers van de in Seoel op gestegen DC-10 waren Zuidkoreanen. Zuidko- reaanse bedrijven hebben grote bouwprojecten in Li bië. Precies een week geleden stortte een DC-10 van Uni ted Airlines neer. Bij die mislukte noodlanding op de luchthaven van Sioux City (VS) kwamen vermoedelijk 117 mensen om het leven. Op 25 mei kwamen bij een ramp met een DC-10 in Chicago 273 mensen om. In beide gevallen was sprake van een technische storing. Bij KLM en Martinair, die ook DC-10's in hun vloot hebben, wordt dit type vliegtuig als „veilig" be stempeld. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Staatsse cretaris Koning van finan ciën wil een eind maken aan de hand over hand toegenomen ontduiking van belastingen door vooral gemeenten en zie kenhuizen. Volgens voor zichtige schattingen is de schatkist via de zogeheten btw-vluchtroute de afge lopen jaren zeker 100 mil joen gulden misgelopen. Steeds meer lagere overheden weten via een overigens vol strekt legale route te Qntko- men aan btw-heffingen op ge bruiksartikelen. Met niet-EG- landen zoals Zwitserland, IJs land en Oostenrijk worden lease-contracten voor de huur van computerapparatuur, maar ook alledaagse artikelen zoals vuilnisbakken afgesloten. Op deze manier ontkomen de gemeenten aan de in EG- richtlijnen vastgestelde ver plichting tot betaling van btw. Dat scheelt al gauw 18,5 pro cent in de kosten. Hoewel staatssecretaris Ko ning vorig jaar op kamervra gen antwoordde dat het niet zo'n vaart liep met de btw- route, ziet hij zich nu genood zaakt in te grijpen. Bij zijn mi nisterie is een wetswijziging in voorbereiding die als doel heeft de 'vluchtroute' defini tief af te snijden. In de toekomst zal niet langer het land van afkomst van de apparatuur bepalend zijn voor de btw-heffing, maar het land van bestemming. Volgens Ko ning wordt daarmee tevens de bevoordeling opgeheven van de gemeenten die de weg naar niet EG-landen wèl weten te vinden ten opzichte van ge meenten die de vluchtroute (nog) niet kennen. Volgens een woordvoerder van de Vereniging Nederland se Gemeenten (VNG) zal met name een aantal grote ge meenten een forse veer moeten laten als de wetswijzi ging wordt doorgevoerd. De VNG is overigens verbaasd dat de staatssecretaris nu pas in grijpt. „Die regeling via niet- EG-landen bestaat al sinds jaar en dag. Daar was ook nooit iets geheimzinnigs aan". Een pikant detail is dat Het Rijks Inkoop Bureau (RIB), een onderafdeling van het mi nisterie van financiën zélf, de gemeenten al anderhalf jaar geleden in een brochure op de btw-vluchtroute heeft gewe zen. De VNG-woordvoerder: „In die brochure werd precies uitgelegd hoe de vluchtroute werkt. Kennelijk wordt er volgens de staatssecretaris nu wat al te gretig van deze rege ling gebruik gemaakt". „Valse" start Honderden toeschouwers hebben gisteren aan de kust van Scheveningen en Kijkduin vergeefs staan wachten op het langskomen zestien reuze-catama rans. De organisatie van de Europese zeilrace had voor de start van de tweede etappe vanuit Scheve ningen een rondje via Wassenaar en Kijkduin aange kondigd, maar besloot op het laatste moment de deelnemers rechtstreeks naar Southampton te laten zeilen. Bij deze „valse start" was ook de Nederlandse zeiler Henk de Velde van de partij, maar zijn schip Alisun Q 28 voldeed niet aan de veiligheidsvoorschriften. Evenals bij de Franse ..Groupe Future" ontbrak aan boord een satelliet-ontvanger, waardoor De Velde niet tot de wedstrijd werd toegelaten. Hij hoopt in Southampton de benodigde apparatuur te verkrijgen om alsnog te kunnen deelnemen aan de wedstrijd, die op 12 augustus eindigt in Toulon. FOTO: STEPHEN EVENHUIS Zes jaar celstraf portier jeugdsoos DEN HAAG De rechtbank in Den Haag heeft vanmorgen de 32-jarige portier van de Rijswijkse jeugdsociëteit Endless veroor deeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. De man werd schul dig bevonden aan doodslag en poging tot doodslag. Bij proble men met jongeren schoot de portier in de nacht van 4 op 5 fe bruari de 19-jarige Wouter Boermans dood en verwondde diens 21-jarige broer. De officier van justitie had twee weken geleden zeven jaar gevangenisstraf geëist. 50.000 automobilisten nemen WA-verzekering na actie SN HAAG De door minis- Smit-Kroes gelanceerde ac- tegen het onverzekerd rij- is een groot succes geble- De afgelopen zes maan- hebben totaal 160.000 au- obilisten zich in allerijl als- verzekerd nadat ze door Rijksdienst voor het Weg verkeer op de vingers waren getikt. Volgens de jongste schattingen van het ministerie rijden nog ruim 314.000 weggebruikers onverzekerd rond tegen 474.000 eind vorig jaar. De verwachting is dat door iurifli- sche acties en herhaalde op roepen het aantal weggebrui kers zonder WA-polis nog ver der zal afnemen. De actie onverzekerd rijden werd technisch mogelijk door een vergelijking van de com puterbestanden van verzeke ringsmaatschappijen en kente kenregisters. DEN HAAG De Cen trum Democraten moeten van de rechter twee uitla tingen via de tv rectifice ren. Tijdens de Europese verkiezin gen eerder dit jaar legden zij in verkiezingsspotjes ten on rechte een verband tussen het aantal vreemdelingen in ons land en de stijgende criminali teit, terwijl met de suggestie dat asielzoekers behandeld kunnen worden als „dat wat in het riool terechtkomt" de grenzen aan de vrijheid van meningsuitlating zijn over schreden. Dat oordeelt vice-president mr. P. Offers van de recht bank in Den Haag in een kort geding dat was aangespannen door diverse belangenorgani saties voor buitenlanders. Vol gens hen zetten Janmaat en de Centrum Democraten in de spotjes aan tot racisme en dis criminatie. Mr. Offers gaat in zijn vonnis ervan uit dat het recht op vrije meningsuiting voorop staat, maar dat is niet onbegrensd.. Janmaat zal de rectificatie moeten doen tijdens de ko mende verkiezingen voor de Tweede Kamer, waarin hij op nieuw zendtijd voor politieke partijen heeft toegewezen ge kregen. De belangenorganisa ties hadden ook een verbod op dergelijke uitlatingen in de toekomst gevraagd. Mr. Offers vond dat uitlatingen achteraf beoordeeld moeten worden. Pagina 3: Klachten over ge knoei met handtekeningen door Janmaat Fraude met strippen kaarten opgespoord UTRECHT De spoorwegpo litie "in Amsterdam heeft een omvangrijke fraude met strip penkaarten achterhaald. In to taal acht jongeren in de leef tijd van 14 tot 25 jaar zijn aan gehouden. Ze worden ervan verdacht in drie maanden tijd voor 150.000 gulden aan strip penkaarten achterover te heb ben gedrukt en tegen „af- braakprijzen" aan de man te hebben gebracht. Tot zes keer toe onderschepten de jongeren blanco papier voor strippen kaarten uit de bagageafdeling van NS-rijtuigen. Een 15-jarig bendelid bedrukte de strippen kaarten vervolgens thuis met behulp van zijn personal com puter en voorzag ze van de be nodigde cijfers, letters en het correcte bedrag. 14 PAGINA'S „Geloven is gezond" Herkomst bruine kleur in Noordzee is bekend „Geef postkantoren m gemeentelijke A taken" i yïf Stanley Rensch: „Situatie in Suriname explosief" ABN vijfde bank in Chicago Supporters spannen kort geding aan tegen voetbalpas Leidse galerie opent dependance in Keulen m Stompwijks feest zal altijd blijven Japanse bloemschikkers in de leer bij Nederlandse vakbroerders Henk Lubberding wint in Noordwijk GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT LEIDEN OMGEVING AUTONIEUWS RADIO EN TELEVISIE In de nacht van 16 op 17 augustus is het ruim veertien dagen geleden, dat u onderstaande bon in vulde. En ook de nacht, waarin u zich dat ook her innerde. Want u las precies vandaag al in de Leid se Courant, dat in die nacht de maan totaal zou worden verduisterd. En wel om 04.20 uur. Dan is dit hemellichaam tijdelijk geheel in de schaduw van de aarde verdwenen. Dé gelegenheid om even op te staan en te zien, dat de Leidse Courant het alweer bij het rechte eind had. Of u het ook wer kelijk kunt zien hangt van het weer af. En hoe het weerbericht die dag eruitziet, valt nu natuurlijk nog akawvoorsnellea. Daar moet u die dati De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998. 250Q VD Den Haag. AB Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1