£eicUe Qowuvnt overspoeld met pech-meldingen Alarmcentrales Solidariteit wil een coalitie ®@®oïï Nederland niet onder indruk rede Bouterse Nieuwe arbeidsonrust dreigt in Sovjetunie „Mo" Johnston irmiste jongen na Onduidelijkheid over oorzaak bruine vlekken in Noordzee EXTRA VAKANTIE VOORNIET- ROKERS VANDAAG Woensdag 26 juli 1989 80ste jaargang no. 24478 Uitgave Westerpers, behorend tol Sijthofi Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD,'postbus 112300 AA Leiden, tel. D71 122244. Voor abonnementen: 071 -313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden Abonnementen: (nel, 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/mvr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6%BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties, 071-134941 tbv. redactie Directeur-hoofdredacteur l.JHallewas, Chef-redacteur p.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND HET WEER Perioden met zon en droog. Minimumtemperatuur om streeks 13 graden, middagtem- peratuur ongeveer 23 graden, oplopend tot 28 graden op za terdag. Tot matig toenemende noordwesten wind. Zon op: 05.53, onder: 21.38; hoog water Scheveningen: 10.46 en 23.15; laag water: 05.55 en 18.25. Teek dood gevonden RAUNHEIM De Westduit- se vestiging van het Ameri kaanse bedrijf Atari heeft be sloten haar nietrokende werknemers zes extra vakan tiedagen te geven. De perso neelschef van de computerfir ma, Horst Hövels, zei dat de maatregel de eerste is in zijn soort in de Bondsrepubliek. Volgens hem is ertoe besloten om de nietrokers bij Atari een „vergoeding" te geven voor de „sigarettenpauzes" die hun rokende collega's hebben. Hö vels zei dat de rokende werk nemers zich elke dag van 10.00 tot 11.00 uur en van 15.00 tot 16.00 uur kunnen te rugtrekken in een speciale ruimte om een rokertje op te steken. Dat houdt in dat per roker een halve werkdag per maand verloren gaat, terwijl de anderen gewoon doorwer ken, aldus de personeelschef. Volgens hem heeft het dou ceurtje van de directie direct gevolg gehad. Ruim zeventig procent van de rokers heeft de sigaret afgezworen, althans tijdens werktijd. lOLSE BOEREN BLOKKEREN WEGEN f RSCHAU Solidari- wil in Polen helemaal ien een regering vor- h of anders in de oppo- e blijven. Het voelt er ts voor deel te nemen t een „grote coalitie", Is president Jaruzelski Ift voorgesteld. Ier Lech Walesa van So- ritei't zei dit gisteren in gesprek met Jaruzelski Jr de vorming van een uwe regering, die de eco- jiische hervormingen st gaan uitvoeren. In het ie uur durende gesprek lig Walesa er bij Jaruzels- »p aan „het enige verstan- besluit" te nemen en te vaarden dat Solidariteit zijn eentje een regering mt. Maar Walesa gelooft t dat de communistische ]tij al zover is, dat zij een £ring van Solidariteit kan ivaarden. Hij zei ook dat lieden van Solidariteit er t van zal weerhouden cties te aanvaarden in een door communisten gelei de regering. Maar zij zullen dan op persoonlijke titel in de regering plaats nemen. Enkele duizenden Poolse boeren blokkeerden gisteren met trekkers en andere land bouwmachines tal van we gen uit protest tegen hun lage inkomens. Ze blokkeer den ook toegangswegen tot grote steden. De boeren wij zen het landbouwbeleid van de regering af, omdat daar door hun kosten zijn verdub beld terwijl ze voor hun pro- dukten slechts twintig tot dertig procent meer hebben gekregen. De boeren willen dat er „een echte markt" komt waarop de prijzen van hun produkten worden be paald door vraag en aanbod, in plaats van het huidige sy steem waarbij de prijzen worden vastgesteld door de regering. Pagina 5: Solidariteit denkt aan schaduwkabinet OPRUIMING BIJ ZIE ADVERTENTIE OP PAG. 8 14 PAGINA'S Einde aan glorietijd van oer- Hollands postkantoor Leek kan m veiligheid voedsel /I niet bepalen Nieuwe Culturele Revolutie in China KLM pakt 'ingezakte' dienstverlening aan Organisatoren criteriums woedend op profrenners Geen huurwoningen op jj veilingterrein 11 Leiden I CAO in bloembollen- sector wordt vaak 1 J niet nageleefd I Eberharterkoopt Zingerhotel Noordwijk IV Werelds Lidste vrouw verleden iMI Birdie May Vogt, ?ns het Guiness Book of rds met 112 jaar de oudste w ter wereld, is in een be enhuis in Miami overle- I. De Amerikaanse, die elf en voor haar 113e verjaar- overleed, was al blind en t en is overleden aan een [stilstand. Birdie May Vogt d op 3 augustus 1876 gebo- in Akron in de staat Ohio. Guiness Book of Records tt overigens wel meldingen regen over vrouwen die I ouder zouden zijn, maar bleek niet mogelijk deze te fiëren. Zo meldde het [namese persbureau VNA iings dat de oudste vrouw het land, Ngan Thi Qua- 142 was geworden en dat budste man 130 lentes telt. DEN HAAG/PARAMA RIBO Het ministerie van ontwikkelingssamen werking neemt de harde kritiek van de Surinaamse legerleider Bouterse op het vredesakkkoord met opstandelingenleider Ron nie Brunswijk voor ken nisgeving aan. Het departement gaat ervan uit dat de afspraken tussen de Nederlandse en de Surinaamse regering over de hervatting van ontwikkelingshulp wor den nageleefd. „Wij hebben te doen met de regering van Su riname en hebben nog geen signalen ontvangen dat de af spraken, waaronder een gega randeerde vrede in Oost-Suri- name, worden geannuleerd", aldus een woordvoerder van het ministerie. Legerleider Bouterse beschul digde gisteren de Surinaamse regering van „verraad". Hij verwierp het akkoord dat de regering in Kourou heeft ge sloten met het Jungle Com mando van Ronnie Brunswijk. De Surinaamse legerleider sprak in de Memre Boekoeka- Paalzitters in goede stemming De achttien deelne mers aan het we reldkampioenschap paalzitten in Noordwijkerhout zijn hun eerste nacht goed door gekomen. Vanoch tend heerste er zelfs een uitbundi ge stemming op en rond de palen in het Oosterduinse Meer. De negende editie van dit kam pioenschap ging gisteravond onder het toeziend oog van ruim tweedui zend toeschouwers en de Japanse tele visie van start. De deelnemers moeten minimaal tot zon dagmiddag twee uur blijven zitten om het huidige re cord van 112 uur te verbeteren. foto: henk van den ende Pag. 11: „Na een uurtje zat ik al re laxed" In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. AB Indien 'daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. AMSTERDAM De Nederlandse alarmcen trales worden deze da gen overspoeld met meldingen van toeristen die in problemen zitten tijdens hun vakantie. De ANWB-centrale consta teert een stijging ten opzich te van vorig jaar met 20 procent. SOS-International, een hulpverleningsinstantie van een aantal verzeke raars, meldt een stijging van maar liefst 37 procent. „Nog steeds gaan te veel va kantiegangers onvoorbereid op reis. Ze nemen niet vol doende rust en willen, voor al met deze hitte, zo snel mogelijk op de plaats van bestemming zijn", zegt M. van Dalen van de ANWB. Volgens Van Dalen bestaat het grootste deel van de „vakantie-ellende" uit pro blemen met de auto. Frank rijk scoort volgens de woordvoerster jaarlijks het hoogste aantal meldingen. „Dat land is nog steeds het populairste auto-vakantie land", legt Van Dalen uit. Volgens D. Pleiter van SOS-International komen bij zijn organisatie dagelijks zo'n zestig meldingen bin nen. „Wij hebben jaarlijks te maken met een stijging van rond de tien procent. Maar dit weekeinde was wel extreem druk. Door va kantiespreiding en de bouwvak-vakantie is dit weekeinde altijd het drukst. Vooral de warmte stelt de auto's en mensen voor pro blemen", aldus Pleiter. De meldingen varieren vol gens beide organisaties van auto-pech tot gebroken en kels en hartinfarcten. „Ve len zijn niet gewend lang in een hete auto te reizen. Nu doen ze het wel en dat is vragen om problemen", zegt M. van Dalen van de ANWB. Beide organisaties zeggen nog geen problemen te ondervinden met de ca paciteit van de centrales. Vele tientallen telefonisten maken overuren om de stroom meldingen op te vangen. Sovjet-militairen patrouilleren in de straten .van het dorp Androu in het Abchazische deel van de Sovjet-republiek Georgië. In Abchazië is de noodtoestand van kracht. Inmiddels zijn al 21 mensen gedood in de etnische conflicten in dit gebied. foto: ap Postcode/plaats: Telefoon (voor cöntrole bezorging): ,U Een groep vrijwilligers uit Zeeland met drie speur- ïden heeft gisteravond in de Franse Pyreneeën het stoffe- overschot gevonden van de 19-jarige Steven van Waas Hulst, die sinds een week werd vermist. Dat gebeurde k nadat de gendarmerie had aangekondigd dat het zoeken grote schaal zou worden gestaakt. Een week lang hebben man naar de jongen gezocht. Het lijk van Steven werd eindelijk gevonden op twee kilometer van de camping H Escot, 35 kilometer ten zuidwesten van Pau. Volgens de Iimandant van de gendarmerie in Oloron-Sainte-Marie [ft de jongen, na foto's te hebben genomen van een berg- in de buurt zoals hij had aangekondigd, een doorsteek (beren te nemen om vlugger terug te komen. Hij is toen in i 25 meter diepe kloof gevallen. Hij is vrijwel zeker op g dood geweest, gezien zijn hoofdwonden. SCHEVENINGEN De oorzaak van de bruine vlekken die in zee zijn aangetroffen bij de monding van de 400 meter lange 'smeerpijp' ten zuiden van de Scheveningse haven is nog onduidelijk. Het Hoogheemraadschap Delfland wijst naar het ijzerhoudende koelwater van de fabriek van Gist brocades in Delft, maar dat bedrijf stelt dat de concentraties van ijzerhydroxide te gering zijn om tot de kleurveranderingen in het zeewater te lei den. Coördinator 'waste water matters' (afvalwa ter zaken) P.A. Lourens van het Delftse concern zegt dat het aanwezige stikstof in het koelwater een ammoniumverbinding kan vormen of in aan- VAKANTIE-ELLENDE ONGEKEND GROOT Gistbrocades pompt het koelwater van een diepte van 50 meter uit de grond op. Het heeft dan een temperatuur van 12 graden. Als minder diep ge pompt zou worden, zou de temperatuur te veel af hankelijk worden van de weersgesteldheid en zou het water als koelwater ongeschikt zijn. Het koel water is rijk aan ijzer maar arm aan zuurstof. Komt het koelwater in aanraking met zuurstofrijk water - zoals na lozing in zee - dan zouden vol gens het Hoogheemraadschap de bruine vlekken ontstaan die voor het Scheveningse strand zijn aangetroffen. Pagina 4: Koelwater Gistbrocades blijkt schoon mité van niet-Estlandse arbei ders de staking maandag al uitgeroepen. Geprotesteerd wordt tegen een wet op het ge bruik van de Estlandsa taal en een wetsontwerp dat plaatselij ke overheidsfuncties alleen beschikbaar wil maken voor mensen die al langere tijd in Estland wonen. De nieuwe arbeidsonrust komt óp het moment dat de mijnsta kingen die de Sovjetunie sinds twee weken in de ban houden, zijn afgenomen tot enkele ver spreide werkonderbrekingen. De Opperste Sovjet, het parle ment, heeft inmiddels het volk opgeroepen af te zien van ver dere stakingen. Intussen is het dodental van de bloedige etnische strijd in Georgië opnieuw bijgesteld. In totaal zijn nu eenentwinig mensen omgekomen sinds op 15 juli ongeregeldheden uit braken tussen Georgiërs en Abchaziërs. Pagina 5: Sovjetparlement waarschuwt natie Het overstappen door een voetballer van de ene club naar de andere gaat vaak gepaard met de no dige publiciteit. Maar bij die van de speler Mauri ce „Mo" Johnston (ex-Nantes) is zelfs sprake van publiciteit van bijzonder kaliber. De spits tekende eerst een contract voor Celtic, maar werd ingelijfd door Glasgow Rangers. Een protestantse club, die nu de eerste speler van katholieke kom af heeft aangetrokken. Reden voor sommigen om zelfs dreigbrieven te sturen. Verbazingwekkend voor een lezer van de Leidse Courant: niet alleen oecume nisch op pagina 2, maar ook op de sportpagina's. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Naam: raking met lucht een ijzerverbinding aangaat. Ook Rijkswaterstaat ondersteunt de zienswijze van Gistbrocades. Voorlichter Bruggink. „Het koelwater is alleen thermisch (door warmte, red.) verontreinigd en dat leidt niet tot bruine vlek ken". Vorig jaar werd al een ijzerhoudende vloeistof aangetroffen, die volgens ing. De Haas, interim manager milieu bij Gemeentewerken Den Haag, eventueel geleid heeit tot bruine vlekken, die toen in zee werden geconstateerd. De ijzerhouden de vloeistof werd geloosd door een bedrijf dat daartoe een vergunning bezat. Het aanvankelijk door de politie opgemaakte proces-verbaal werd danook ingetrokken. De Haas wil niet zeggen om welk bedrijf het gaat. Desi Bouterse foto anp zerne van „een zeer ernstige politieke dwaling"' van de re gering die eerst als een „grote grap" werd ervaren. „De rege ring is het leger niet goed ge zind. Zij heeft er alles aan ge daan om Holland tegemoet te komen en geld los te krijgen", aldus Bouterse. Het akkoord heeft volgens Bouterse niet geleid tot ont manteling van het terrorisme. MOSKOU In de Balti- sche deelstaat Estland hebben Russische arbei ders van scheepswerven en enkele andere bedrij ven gisteren het werk neergelegd. Zij proteste ren tegen recente maatre gelen die de oorspronke lijke Estlanders bepaalde privileges geven. Volgens het persbureau TASS had een regionaal stakingsco-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1