Gevaar voor dioxine in ontkend Bon: Inkomen wil stoppen met hoonmaak in Alaska Georgiërs betogen voor onafhankelijkheid 3 4 5 6 9 Zuid-Holland trekt waarschuwingsfase in Politie Zeeland knijpt oogje dicht bij zwartkampeerders VANDAAG CcidócSouoont 0omcwvt Dinsdag 25 juli 1989 80ste jaargang no. 24477 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers. behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34.2312 DD. postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen, (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur. tel. 071-122248. Advertenties, (excl.6% BTW) 1 0.67 per mm., familieberichten f.0 60 per mm. Fax: 070-902702 tbv advertenties; 071-134941 tbv. redactie Directeur-hoofdredacteur II Hallewas. Chef-redacteur GJ. Onvlee HET WEER e nummers f. 1,10 Wolkenvelden en mogelijk wat motregen. In de nacht kans op mist. Vooral in het zuiden ook perioden met zon. Middagtemperatuur van 20 graden langs de kust tot 26 graden in het zuiden. Zwakke tot matige wind tussen noord en west. Zon op: 05.52, onder: 21.39; hoog water Schevenin- gen: 09.36 en 22.06, laag water: 05.05 en 17.14. GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS,MUZIEK THEATER. RECREATIE, EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA "VI doden door or( ^odweer China ING Stortregens en overstromin- China hebben de afgelopen drie Ii aan zeker tweehonderd mensen ;ven gekost. Tienduizenden mensen eïsoleerd geraakt doordat wegen en n wegspoelden. Vele oogsten zijn etigd. Dat hebben de Chinese me- andaag gemeld. Sinds juni worden il de zuidelijke kustprovincies door e regenval en daarmee gepaard je overstromingen en aardverschui- m geplaagd. In totaal zijn als gevolg dit noodweer al zeker 1.700 doden len. De wervelstorm Hope, die eind ■je week in de provincie Zhejiang ;ield, teistert nu de naburige pro- Fujian. Daar zijn inmiddels 36 en gedood. Brutaal computer virus verwacht DEN HAAG Op 12 oktober lopen computergebruikers over de hele we reld gevaar geconfronteerd te worden met het 'data-crime-virus'. Dat virus, zo waarschuwt de Nederlandse compu- ter-beveiligingsdeskundige Fortrie, vernietigt gegevens, geeft absurde in structies en overstelpt de gebruiker met grove beledigingen. Volgens Fortrie is het virus bij toeval vroegtijdig ontdekt, zodat alle compu tergebruikers voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Daaronder rekent hij in elk geval het veiligstellen van be standen door ze te kopiëren. Ook kan de interne klok van de computer wor den verschoven naar een datum voorbij 12 oktober. Filmpremières naar de vrijdag DEN HAAG Op grond van gunsti ge ervaringen in het buitenland wil de Nederlandse Bioscoopbond de speelweek met ingang van 1 septem ber niet meer op donderdag maar op vrijdag laten beginnen. Ervaringen opgedaan in onder meer Engeland, Vlaanderen en de Verenigde Staten wijzen uit dat de vrijdag als ingangs datum een extra impuls kan geven aan bezoek tijdens het weekeinde. Het ligt in de verwachting dat de ad vertenties geplaatst in de donderdag- avond- en vrijdagmorgenkranten meer effect zullen sorteren dan plaat sing op woensdagavond en donder dagmorgen, aldus de Bioscoopbond. De elfde eeuw was beslist geen veilige periode, maar desondanks zaten veel mensen toen op hun gemak. Soms wel met z'n drieën naast elkaar, zoals uit deze eikehouten toilet blijkt die archeologen in Londen hebben opgegraven. De plank met drie gaten lag op een beerput. foto: ap VASSENAAR Melk- abrikant Menken-Van' p Jrieken in Wassenaar ieeft vanmorgen aan al lijn afnemers een brief [erzonden waarin staat lat zij zich geen zorgen loeven te maken over iventuele dioxine in melkverpakkingen. Zij worden verzocht dat be richt door te geven aan de klant in de winkel. In de brief wordt verwezen naar de reacties van het Rijksinstituut voor volksge zondheid en milieuhygiëne (RIVM) en fabrikant van melkverpakkingen Tetrapak, de belangrijkste leverancier van Menken-Van Grieken Landbouw. Zij reageerden ontkennend op de bewering van de Vereniging Milieude fensie dat gebleekt karton dioxine kan veroorzaken. Dat materiaal wordt gebruikt als verpakkingsmateriaal van melkprodukten. Volgens het RIVM is de eventuele aanwezigheid van dioxine zo klein dat zij niet kan worden aangetoond. Te trapak verwijst naar een on derzoek dat onlangs is gehou den in Hamburg. Daaruit blijkt dat er geen uitwisseling is van dioxine uit het ver pakkingsmateriaal naar de inhoud. Directeur H.J. Van Grieken van de Wassenaarse melkfa briek heeft aan Tetrapak en Elopak, de twee grootste fa-' brikanten van melkverpak- king in Nederland, wel ver zocht om te komen met een inhoudelijke reactie op de onderzoeksgegevens die door Milieudefensie zijn aangedra gen. De milieu-organisatie baseert haar mededeling op onderzoek in Nieuw-Zeeland, Canada en Groot-Brittannië. Pagina 3: „Berichtgeving Milieudefensie is schanda lig" ^ar transport plaatsen over een 80 km lange, speciaal aangelegde weg. De modules maken deel uit van een ertsverwerkingsinstallatie be- (ederlands transportbedrijf is in Alaska druk bezig elf zware stemd voor een mijn in het De Long-gebergte, les, waarvan de zwaarste twee miljoen kilo weegt, te ver- foto: anp DEZ Het oliecon- Exxon is van plan ia, half september te en met de schoon- s.; van de met olie be- lisrde kusten in Alaska, liep op 24 maart in ins William Baai de avar Exxon Valdez op i. kif. Zeker 42 miljoen t ruwe olie ontsnapte 'Ölet schip en richtte |^an de ernstigste mi- dampen uit de geschie- n! aan. „We hebben vanaf het begin gezegd dat we tot 15 september zouden doorwerken, en dan zouden stoppen in verband met de weersomstandighe den", zei Exxon-woordvoerder Henry Beathard. De invallen de winter zou het na half sep tember onmogelijk maken om» de schoonmaakactie voort te zetten. De milieudienst in de Ameri kaanse staat Alaska is onge lukkig met het voornemen van het olieconcern. Volgens de milieudienst moet het olie- bedrijf een noodploeg achter laten en is het heel goed moge lijk dat de schoonmaak tot ok tober door kan gaan. Zo'n 11.000 mensen hebben, met be hulp van 1.000 schepen en meer dan 70 vliegtuigen, niaanden gewerkt om de stranden aan de zuidkust van Alaska olievrij te maken. De olieramp, zo werd gisteren be kend, heeft de winst van Ex xon over het tweede kwartaal van dit jaar met 850 miljoen dollar verminderd. ^ndzesdaagse rCrca duizend dèelne- ejaan de gisteren be- e in 31e Strandzes- ne van Hoek van Hol laar Den Helder tref- Srjn frisser warm week- 3^n voorspeld was. echte wandelaars ,'t i dat niet erg. Van- xifuas de etappe Was- aan de De vijf nachten van kfandzesdaagse wor- kamperend doorge- v), de bagage volgt per vrachtwagen. foto: anp DEN HAAG In veel super markten worden bederfelijke voedingswaren te warm opge slagen. Maar liefst 90 procent van de gekoelde kant en klare maaltijden wordt te warm be waard. Dat is ook het geval met veel zuivel- en diepvries- produkten, zo meldt de Consu mentengids. Het te warm be waren van deze produkten be tekent voor de klant een gro tere kans op kwaliteitsverlies en zelfs op bederf. Het onder zoek werd gehouden in 40 su permarkten verspreid over het land. (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F. PRANCES Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Strippenkaart fraudebestendiger DEN HAAG De produ- cent van de strippenkaart, Vervoerbewijzen Nederland, heeft een methode ontwik keld waardoor valse strip penkaarten snel herkenbaar zijn. Overigens valt het met de fraude erg mee: op de 140 miljoen strippenkaarten die per jaar worden verkocht, hebben controleurs 3.700 vervalsingen gevonden. Dat is minder dan 0,003 procent. Maar kleurenkopieerappara ten maken het vervalsen nu eenvoudiger. De aangepaste strippenkaart krijgt een onzichtbaar laagje dat door een chemische reac tie de kleur van het stempel verandert. Vervalste strip penkaarten laten na het stempelen de originele kleur TBILISI Zeker twintigdui zend Georgiërs hebben giste ren in' Tbilisi, de hoofdstad van de republiek Georgië in het zuiden van de Sovjetunie, betoogd voor een „vrij Geor gië". Onder het uitroepen van leu zen als „weg met het Russische rijk" trokken de betogers door de straten. De politie hield zich afzijdig. Bij de Academie van Wetenschappen werden de betogers onder anderen toe gesproken door de dissident Zvjad Gamsachoerdja, die op riep tot een campagne voor de onafhankelijkheid van Mos kou. Begin april vielen in Tbilisi twintig doden toen Sovjettroe pen met knuppels en scheppen insloegen op betogers en gifgas gebruikten. Aangekomen op het plein waar ruim drie maanden geleden de doden vielen, hielden de betogers maandag een minuut stilte. Eerder op de dag had een sta king al de grote bedrijven in Tbilisi stilgelegd en het open baar vervoer functioneerde nog maar voor de helft. De stakers eisten onafhankelijk heid en wilden met hun actie protesteren tegen het geweld dat zich afspeelt in Abchazië, een gebied in Georgië waar de afgelopen weken Abchazen en Georgiërs slaags zijn geraakt. Sovjet-president Michail Gor- batsjov verklaarde al eerder in de Opperste Sovjet dat de etni sche onrust in het autonome gebied Abchazië, dat bestuur lijk deel uitmaakt van Geor gië, naar Tbilisi was overgesla gen. De Abchaziërs, die in hun ei gen autonome republiek een minderheid vormen, streven naar meer autonomie. De Ge orgiërs willen echter niet dat het vruchtbare Abchazië zich losser maakt van hun repu bliek. Sinds de onlusten in Ab chazië op 15 juli begonnen zijn al negentien doden en meer dan vierhonderd gewonden gevallen. Mijnstaking in Oekraine afgelopen MOSKOU De mijnstaking in het Donets-bekken in de Oekraine is afgelopen. Tien duizenden mijnwerkers heb ben vandaag gehoor gegeven aan de dringende oproep van Sovjet-president Michail Gor- batsjov het werk te hervatten. Het Donets-bekken is het grootste kolengebied van de Sovjetunie. Een week lang verzamelden de mijnwerkers zich op het plein in de hoofd stad in plaats van zich in de mijnen te begeven. Zij sloten zich aan bij hun stakende col lega's in het gebied Koezbass in West-Siberië. Die gingen een week geleden weer aan het werk. Pagina 5: „Stakingen wijzen op noodzaak hervormingen" DEN HAAG De provincie Zuid-Holland heeft vanmor gen de waarschuwingsfase voor smogvorming ingetrok ken, die gisteren aan het eind van de middag werd afgekon digd. De oproep om de auto zoveel mogelijk thuis te laten is dus niet meer van kracht evenals het advies voor mensen met aandoeningen aan de luchtwe gen en hart- en vaatklachten om zware inspanningen in de buitenlucht te vermijden. De verhoogde luchtverontrei niging was het gevolg van de vele zon de afgelopen dagen, de lage windsnelheden en de aanvoer van vervuilde lucht vanuit verafgelegen industrie gebieden. Hoewel het RIVM er gisteren nog van uit ging dat de waar schuwingsfase ook vandaag nog van kracht zou blijven, was dit niet meer nodig, omdat het vanmorgen bewolkt en re genachtig was. De concentratie van smog is daardoor bedui dend afgenomen. Hiertoe heeft ook de verandering van de windrichting van oost naar noord bijgedragen. Ook in de provincies Zeeland, Noord- Brabant en Limburg bleek de smog vanochtend aanzienlijk te zijn afgenomen. Volgens een woordvoerster van de RIVM werd nergers meer de waarschuwingsgrens van 150 microgram overschreden. MIDDELBURG De Zeeuwse duin- en natuur gebieden hebben het af gelopen weekeinde te lij den gehad van honderden zwartkampeerders. Open geknipt rasterwerk, uitge trokken helmgras en on der het zand begraven zakken met afval waren hier en daar het gevolg. Alle campings en hotels in Zeeland zaten het weekeinde nagenoeg vol. Politie en VVV- medewerkers waren tot diep in de nacht bezig toeristen door te sturen naar noodterrei- nen en zelfs kampeerterreinen in Bergen op Zoom en omstre ken. „Als alles vol is, heeft het bekeuren van zwartkampeer- aan het handhaven van de openbare orde", zegt e$n woordvoerder van de rijkspo litie op Schouwen-Duiveland. Bekeuringen zijn wel uitge schreven iri duingebieden en op plaatsen waar klachten bin nengekomen waren. „Maar waar moet je de mensen naar toe sturen. Moet je soms zeg gen: ga maar een eindje rijden tot het zonsopgang is"? ver zucht de politiewoordvoerder. Hij is van mening dat de scha de wel meevalt: „Ze gedragen zich over het algemeen nor maal maar er blijft altijd het risico van brand". Overigens is een zwartkam- peerder in Zeeland bij een be keuring beter af. De rijkspoli tie incasseert vijftig gulden per overtreder. In Zuid-Holland gaat de zaak naar het open baar ministerie en moet de zwartkampeerder een schik kingsbedrag van 180 gulden betalen. Pagina 3: Zomer in Zeeland is big business 14 PAGINA'S Zomer in Zeeland is big business Scouting viert groots waterspektakel x Takako Doizet Japanse gevestigde orde op tilt Gist-brocades: van ondernemer- schapsprijs naar crisis Geldgebrek bij 7 catamaranrace I Plannen voor squashcentrum op Schuttersveld Leiden geestelijk leven opinie/weer binnenland 3/4 buitenland economie 6 sport 7 leiden 9 omgeving 10/11 radio en televisie 13 Vluchtelingen nog in hotel LEIDEN De zeven Syrische vluchtelingen die zondagmid dag in Leiden arriveerden, verblijven nog steeds in een hotel. De dienst Vreemdelin genzaken van het ministerie van justitie en het ministerie van WVC onderhandelen nog over de te nemen maatregelen. De familie kwam naar Neder land, nadat de vader van het gezin in Syrië naar de Neder landse ambassade was gegaan. Hij heeft daar verteld van moeilijkheden die hij had, waarop hij met zijn familie door het ambassadepersoneel vrijwel direct op het vliegtuig naar Nederland is gezet. Geen enkele instantie in Leiden was door het ministerie van justitie op de hoogte gesteld van de komst van de familie, waar door er geen passend onder dak voor de familie was. In tussen zijn de leden van de fa milie wel als vluchtelingen er kend en is een voorlopige ver blijfsvergunning verstrekt. Het ziet er niet zo slecht uit in Nederland. Het bruto nationaal inkomen is 2,4 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Economische Zaken rekent dat nationaal inkomen uit door gewoon een optelsom te maken. De opbrengst van het bruto na tionaal produkt wordt slechts opgeteld bij dat van de handel met het buitenland. Zo eenvoudig is dat. De huishoudens blijken overigens in het eerste kwartaal meer te hebben uitgegeven dan vorig jaar. Te hopen is nou maar dat ook dat een gevolg is van een hoger inkomen. Zodat wie hierbij vriende lijk wordt uitgenodigd voortaan óók een abonne ment op de Leidse Courant te nemen, niet zegt: „daar komt niets van in" maar veeleer, ^daar kan ik inkomen!". De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan 'een ver:oek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1