Grote onrust in top van Russische partij finale Vredesakkoord n Suriname 3 4 5 8 11 13 15 19 22 26 Duurder lACTERIE DIE DIOXINE OPRUIMT IN ZEE ONTDEKT Rijkswateren zijn ernstig vervuild (ANDAA( Zaterdag 22 juli 1989 80ste jaargang no. 24475 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34, 2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), t.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14 00-15.00 uur, tel. 071-122248.1 Advertenties: (excl.6%BTW) (.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee Losse nummers f1,10 HET WEER Overwegend zonnig en zeer warm. Middagtemperatuür tussen 24 en 30 graden. Over wegend matige zuidoosten wind. In de avond op veel plaatsen een regen- of on weersbui. Zon op; 5.48; onder: 21.43. Scheveningen hoog water: 6.56 en 19.35; laag: 2.46 en 14.55. jlitie mag optreden tegen lackjack per computer .ARLEM Blackjack dat met een computer rdt gespeeld, blijft een kansspel. Justitie en itie zijn daarom gerechtigd tegen dit spel op te den Dat bepaalde gisteren de president van Haarlemse rechtbank, mr. H.F. van den ak, in een kort geding dat de Haarlemse ex- itant van een speelautomatenhal had aange- nnen tegen de Nederlandse staat. De exploi- it eiste in het geding dat Justitie moet stoppen it het in beslag nemen van de blackjack-com- ter, omdat volgens hem sprake is van een be- ndigheidsspel. De rechtbankpresident is in zijn nnis volledig afgegaan op het oordeel van de idse hoogleraar prof. W. Wagenaar, die gedu ide enkele weken spelers heeft geobserveerd, hoogleraar kwam tot de conclusie dat de twee rmen van blackjack niet van elkaar verschil- Specialisten: kosten drie jaar bevriezen (Van onze parlementaire redactie) UTRECHT De medisch spe cialisten zijn bereid drie jaar lang hun kosten te bevriezen en dus geen prijsstijgingen door te bere kenen aan ziektekostenverzeke raars en ziekenhuizen. Dit is een van de resultaten van het over leg tussen de Landelijke Specia listenvereniging (LSV), de Natio nale Ziekenhuisraad (NZR) en de drie grote organisaties van ziek tekostenverzekeraars. De besprekingen, die een half jaar hebben geduurd, zijn gevoerd onder leiding van oud-minister Van Aarden- ne. De gisteren door hem bekend ge maakte uitkomst van het overleg moet een einde maken aan het al jaren sle pende conflict tussen enerzijds de spe cialisten en anderzijds de organisaties in de gezondheidszorg en de overheid. Als gevolg van het akkoord wordt waarschijnlijk ook het specialistengeel tje - de eigen bijdrage van zieken fondsverzekerden van 25 gulden per consult bij een specialist - afgeschaft. Verder zullen dure specialisten, zoals cardiologen, met hun inkomen een flinke stap terug doen (circa 25 pro cent) ten gunste van de specialisten die minder verdienen, zoals kinderartsen. Het ingeleverde geld wordt ook ge bruikt om meer jonge specialisten aan het werk te helpen. Pagina 3: Technische details ak koord nog niet rond GROENTEN EN FRUIT FORS DUURDER DEN HAAG De consument zal dit jaar veel meer moeten betalen voor groenten en fruit dan vorig jaar. Deskundigen verwachten dat de oogst gemiddeld enkele weken eerder be gint als gevolg van het warme voorjaar. Voor al de oogst van fruit zal zwaar tegenvallen. De prijzen van appels zullen het sterkst stijgen en veel hoger zijn dan vorig jaar. Volgens consu lent ir. R.K. Elema heeft de te verwachten magere oogst niet eens zozeer met het droge weer te maken, als wel met de bijzonder goe de oogst van vorig jaar. ,,De bomen hebben even tijd nodig om op krachten te komen. „Je ziet heel vaak dat na een topjaar de oogst van het jaar erop tegenvalt". Gestolen Van Gogh heeft nieuwe vernislaag nodig OTTERLO De voorstudie van „De aardap peleters" van Van Gogh blijkt veel ernstiger beschadigd dan was gedacht. De vernislaag van het schilderij, dat ruim een week geleden bo ven water kwam, blijkt aangetast. Volgens ad junct-directeur Bremer van het rijksmuseum Kröller Mtiller is dat een gevolg van het ver pakken van het schilderij in keukenpapier. Naar verwachting neemt de restauratie drie maanden in beslag. Het museum zal eerst on derzoeken of de vernislaag kap worden her steld of dat een nieuwe vernislaag moet worden aangebracht. De schade aan de andere twee schilderijen „Weefgetouw met wever" en „Uit gebloeide zonnebloemen" valt mee. Bremer verwacht dat deze twee schilderijen binnen twee tot drie weken weer aan het publiek kun nen worden getoond. de 82-jarige Amsterdammer Theo de Blecourt was het gis- !n de vijftigste keer dat hij de eindstreep haalde van de Vier- igse. Niet alleen hij, maar ook de 27.328 andere lopers wer- n op feestelijke wijze binnengehaald in Nijmegen. Vooral de ssische soldaten, die voor de eerste keer meeliepen, kregen warm onthaal. foto: anp OUROU In Kourou Frans-Guyana hebben n delegatie van de Suri- lamse regering onder iding van minister van iderwijs Ronald Veneti- n en het Jungle Com- ando van Ronnie Bruns- een vredesakkoord idertekend. is ruim vier dagen over on- rhandeld. Na de onderteke- ng sprak de leider van het ngle Commando, Brunswijk, hoop uit dat het akkoord i Kourou „geen ongedekte eque is". Minister Venetiaan rklaarde daarop dat het ak- zeker nageleefd zal irden. Hij had er „alle ver- n in dat alle partijen, k het militair gezag, het ge zond verstand Zullen laten prevaleren". De zwaarste on derhandelingen zijn gevoerd over de bepaling dat de leden van het Jungle Commando in de Surinaamse politie zullen worden geïncorporeerd. Ook is hard onderhandeld over een aanpassing van de grondwet, zodat de bewoners van het binnenland „representatief vertegenwoordigd" zullen worden in de gekozen orga nen, waaronder het parlement. In een eerste reactie zei de Ne derlandse regering het ak koord te verwelkomen. Ge hoopt wordt dat „het bereikte resultaat zal leiden tot een duurzame regeling van het conflict in het binnenland". Pagina 5: Groep van Bruns wijk wordt speciale politie- eenheid LOKALE PARTIJLEIDERS KEREN ZICH TEGEN GORBATSJOV MOSKOU De com munistische partij van de Sovjetunie lijkt regel recht af te steven op een openlijke machtsstrijd tussen conservatieven en hervormers. Uit een ver slag in de partijkrant Pravda blijkt dat regio nale en plaatselijke par tijleiders zich eerder deze week openlijk heb ben gekeerd tegen presi dent en partijleider Gor- batsjov. Volgens de partijleiders ontbreekt het de commu nistische partij aan een duidelijke ideologische koers. Verder willen zij dat de pers, die dank zij de glasnost een grotere vrij heid heeft gekregen, weer aan banden wordt gelegd. Ook zou er in de top van de partij een duidelijke „tweede man" moeten worden benoemd, naast Gorbatsjoy. De heftige kritiek werd ge uit in een reactie op een toespraak van president Michail Gorbatsjov. Daarin riep hij partijleden dinsdag op de perestrojka verder door te voeren. Wie daar niet aan mee wil doen moet, in de ogen van Gor batsjov, snel worden ver vangen. Op de bijeenkomst, waaro ver gisteren pas voor het eerst werd bericht, pleitte onder anderen Jegor Li- gatsjov, tot vrij recent als tweede man in het Krem lin de belangrijkste rivaal van Gorbatsjov, voor her stel van de macht van de partij. Die zou de laatste tijd veel aan betekenis heb ben ingeboet. Veel spre kers, zo blijkt uit het ver slag in de Pravda, sloten zich bij Ligatsjovs woorden aan. De onrust onder de partij leden wordt versterkt door de nog steeds voortdurende arbeidsonrust in de Sovjet unie. De stakingen hebben zich gisteren uitgebreid van de kolenmijnen naar de staalindustrie. Onder de stakers klinkt, behalve de roep om betere sociale en economische werk- en leefomstandigheden, ook steeds luider de roep om verdergaande (lokale) poli tieke hervormingen. Pagina 5: Stakers zijn sceptisch over beloftes regering Filipijns vliegtuig schiet door op weg MANILA Zeker tien mensen zijn om het le ven gekomen en onge veer honderd werden gewond toen een ver keersvliegtuig van Phi lippine Airlines in zwaar weer van een landingsbaan van de luchthaven van Manila afraakte en terecht kwam op een autoweg. Een van de 93 passa giers aan boord van de BAC 1-11 kwam om het leven. De overige slachtoffers zaten in een taxi, een busje en ande re voertuigen die door het toestel werden ge raakt. Het voorste gedeelte van het Filipijnse vlieg tuig belandde midden op de snelweg. FOTO: AP :HEVENINGEN Bij de onding van de korte „smeer- jp", vierhonderd meter uit kust bij Scheveningen, is n bacterie ontdekt die het 'rmogen heeft het giftige oxine op te ruimen. Deze cterie, de „pseudomonas pu- la", kwam tot nu toe in Ne derland nog niet voor. Zijn ei genschappen zijn al eerder door Amerikaanse onderzoe kers vastgesteld. Het IPH (Instituut voor Poly technische Hygiëne) deed de ontdekking van de bacterie bij onderzoek van de sinds vorig jaar veel -voorkomende bruine vlekken in het zeewater bij Scheveningen. Volgens dr. E. Janssen, algemeen directeur van het IPH, is de bacterie in staat moeilijk af te breken stoffen zoals plastics, pvc's en dioxine-verbindingen op te ruimen. Deze bacterie zou een belangrijke bijdrage aan de verbetering van het milieu kunnen leveren. De samen stelling van deze bacterie is tot dusver onschadelijk voor de gezondheid gebleken. De zaak wordt nog verder onderzocht. De merkwaardige bruine vlekken in het zeewater zijn volgens het IPH het gevolg van onterechte lozingen van afvalwater door het Hoog heemraadschap Delfland, ten zuiden van de haven op slechts enkele honderden me ters uit de kust. De verwachte hoge temperaturen van de ko mende dagen zouden er toe kunnen leiden, dat in dat wa ter aanwezige ziektekiemen worden geactiveerd. Janssen: „Van het aantal en de virulen tie (kracht, red.) van de kie men en van de weerstand van de mens hangt het af, of men ziek wordt en in welke mate". Pagina 9: Politie onderzoekt nalevingregels bij lozing af valwater Deel van Londen zit zonder water LONDEN De aanhoudende droogte in delen van Zuid-En geland, de verouderde installa ties van waterleidingbedrijven en het ontbreken van een na tionaal waterleidingnet begint de inwoners van de Britse hoofdstad danig parten te spe len. Vooral Zuid-Londen en het graafschap Kent kampen met problemen. In het zuidoosten van de hoofdstad komt sinds woensdag bij zo 'n half miljoen mensen geen druppel water meer uit de kraan. In andere wijken van de stad is de drinkwatervoorziening gere duceerd tot een schriele straal, die nauwelijks volstaat om de handen te wassen of een brandje te blussen. Op tal van plaatsen is een strikt verbod van kracht om tuinen te be sproeien en auto's te wassen. Met tankwagens en speciale waterpijpleidingen wordt ge tracht het omgemak zoveel mogelijk te verhelpen. De lage waterstand in de spaarbekkens van „Thames Water", de regionale drinkwa termaatschappij, brengt nog een ander ongemak met zich mee. DEN HAAG De bo dems van meer dan hon derd rijkswateren zijn zo ernstig verontreinigd, dat zij mogelijk een gevaar vormen voor de volksge zondheid. De betrokken lokaties moeten nader worden onderzocht en wellicht is sanering nood zakelijk. Dit staat in het .Saneringsprogramma waterbodem rijkswateren 1900-2000"van de minis teries van verkeer en wa terstaat en VROM, dat gis teren aan de Tweede Ka mer is aangeboden. In totaal zijn monsters onder zocht van bodems van onge veer duizend rijkswateren. In meer dan honderd gevallen bleek de zogenaamde signale- ringswaarde te worden over schreden. Dit betekent dat deze vervuilde bodems moge lijk een ernstig gevaar voor volksgezondheid of milieu zijn. Bij de overschrijding van de normen betrof het vooral PCB's, PAK's, bestrijdingsmid delen en minerale olie. Voor nader onderzoek is voor volgend jaar vier miljoen gul den uitgetrokken. Voor het to tale onderzoek is 26 miljoen nodig. Sanering van de „top lOO"-wateren kost waarschijn lijk ruim een half miljard gul den, waarvoor nog geen geld beschikbaar is. De beide ministeries schatten de totale hoeveelheid te sane ren bodem op 20 miljoen ku bieke meter. In de top 100 ne men De Biesbosch (delta Maas en Waal), de Hollandsche IJs- sel en het Ketelmeer (delta IJssel) en aangrenzende wate ren de kopposities in. Pagina 3: Bodem van Oos- terschelde nog redelijk schoon Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 e en 15.00 uur, telefoon 071-12.22.48 en u nabezorgd. Bukman vergeet de allerarmsten Toekomst van B2 nog niet zeker Jaruzelski wil Solidariteit in regering halen Tennisteam na twee zeges bijna zeker van promotie Commissie steunt voorrangsbeleid gemeente Leiden Noordwijkerhout wil woningbouw op Bavo 'Onschuldig' Bouwfonds wil eindelijk rust INKLEUR Chauffeurs van vrachtwagens en pendelbussen rijden veel te lang door Luxe zeemanshuis voor Russen in Rotterdam Bloemeneiland Kos wil met Nederlanders zijn rust terug GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER/BRIEVEN BINNENLAND BUITENLAND SPORT 7/8/9 LEIDEN OMGEVING 12/13 economie RADIO EN TELEVISIE 16/17 FINALE 19 T/M 26 Het zou wel eens een heel wat duurder jaartje kun nen worden dan we eerst dachten. Nu moeten we er weer rekening mee houden, dat we straks meer moeten neertellen voor de groenten en het fruit. Het schoonmaken van ons vervuilde milieu gaat al het nodige kosten en wie weet wat er ons allemaal nog aan tariefsverhogingen en dergelijke boven het hoofd hangt. Wie echter een appeltje voor de dorst bewaart, zal merken dat hij straks iets kostbaars in zijn bezit heeft. Want de prijs van dat produkt belooft nog het sterkst te stijgen van allemaal. Dit en nog veel meer komt u te weten als u - Ondanks de hitte van vandaag - de Leidse Courant trouw leest. Dat kan door abonnee te worden. Desnoods eerst op proef. De Leidse Courant wil ilcDest twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd £cidAc6ou4cmt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1