£eicUc 0ouAa/iit Commerciële tv vrijwel kansloos op CDA-congres Bon: Walesa waarschuwt voor toestanden a la China k 3 4 7 9 10 11 13 15 Ookopsmogdag CDA-kamerlid schoont werkkamer van Ruding Vier aanhoudingen in verband met kinderporno iïulp aan Suriname ïervat Ondernemers boos over smog-rapport £eidóe(2ou/ia/nt Woensdag 12 juli 1989 80ste jaargang no. 24466 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijlhoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), 1.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0,67 permm.,lamilieberichten 1.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hooldredacteur JJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Wolkenvelden. Vooral in het zuiden ook perioden met zon. Op de meeste plaatsen droog. Minimumtemperatuur onge veer 14 graden, middagtempe- ratuur van 18 tot 22 graden. Wind uit noordwest tot west, matig in het Waddengebied af en toe krachtig. Zon op: 05.35; onder: 21.55. Scheveningen hoog water: 11.25 en 23.53; laag water: 5.55 en 18.38 uur. Veel sterfgevallen onder jejaarden na verhuizing EEUWARDEN In iets meer dan een aar tijd sinds hun verhuizing zijn 49 van Ie 79 bewoners van een verzorgingshuis n Leeuwarden overleden. De gemiddelde eeftijd van de gestorven bejaarden was 86 aar. Het tehuis waar ze woonden moest •orig jaar april worden gesloopt; de mees- e bewoners verhuisden naar een nieuw erzorgingstehuis. Gemiddeld sterft in :en verzorgingshuis in anderhalf jaar tijd ftien procent van de bewoners. Verge- :en daarmee is het aantal sterfgevallen n dit specifieke geval erg hoog. De Stich- ing Bejaardenwerk in Leeuwarden wil laarom dat er een onderzoek komt. Te- neer daar er zeker nog een bezuinigings onde komt waardoor enkele verzorgings- ïuizen moeten sluiten. DEN HAAG Het Tweede-Kamerlid voor het CDA mr. Pieter Jan Biesheuvel zal morgenavond, of liever gezegd morgennacht, de werkkamer van zijn partijgenoot minister Ruding (financiën) 'uitmesten'. De 39-jarige Biesheuvel, die zich voor het CDA bezighoudt met justitie, sociale zaken en verkeer en waterstaat, loopt deze week stage bij een schoonmaakbedrijf. Om zo 'echt' mogelijk mee te draaien, verruilt hij zijn door gaans onberispelijke kostuum voor een overall. Biesheuvel, ooit lid van de parle mentaire enquêtecommissie bouwsubsidies, moet om half twaalf bij de achteringang van het statige ministerie van finan ciën aan het Korte Voorhout aantreden met de schoonmaak ploeg. Getooid met veger en blik, schoonmaakmiddelen en vuilnis zakken begeeft hij zich vervol gens naar Rudings kamer. De vraag is overigens of Biesheuvel veel werk zal hebben, want Ru ding staat erom bekend z'n ka mer keurig netjes te houden. Laurence Olivier overleden LONDEN De Britse acteur die in 121 the aterstukken, 58 films en 15 televisieseries speelde en in vrijwel al die rollen een on vergetelijke indruk achter liet, Lord Lau rence Olivier, is gisteren op 82-jarige leeftijd overleden. Volgens velen heeft Olivier, die kassuccessen 'heeft gemaakt van stukken van Shakespeare, de wereld haar definitieve Hamlet, Henry V en Richard III gegeven. Voor zijn vertolking van Hamlet kreeg hij in 1949 een Oscar. Op 76-jarige leeftijd speelde hij nog een onovertroffen koning Lear in een televisie-produktie van het ge lijknamige stuk van Shakespeare. De laatste film waarin Olivier speelde werd vorig jaar gemaakt: „War Requiem", gebaseerd op het oratorium van Benjamin Britten. Pag. 14: Lord Olivier was voor al zijn col lega's de grootste Hond bijt baby het hoofd af HAMBURG In de Westduitse stad Ham burg heeft een hond een slapende baby van drie weken het hoofd afgebeten. Het beest, een reusachtige langha rige windhond, is afge maakt. De eigenaren zeiden dat zij niets heb ben gehoord toen de hond hun zoontje op de bank van de zitkamer aanviel. De politie on derzoekt of de ouders kunnen worden aange klaagd wegens dood door nalatigheid. &§pyilp V Fata morgana let lijkt een fata morgana, ballonnen boven de Negeb-woestijn n Israel, maar wat de kameel ziet is werkelijkheid. De Bedoeïene ouw is minder onder de indruk van het gebeuren. De fel ge- eurde ballonnen die boven haar hoofd voorbijzweven zijn opge- egen in Arad in het kader van een hetelucht-ballonfestival. On- anks de woelige tijden in het land is èr in Israel toch nog tijd oor een feestelijk verzetje. foto: epa AMSTERDAM Recher- cheurs -van de jeugd- en ze denpolitie hebben gisteren bij - invallen in twee woningen in Amsterdam vier Britten gear- esteerd, die worden verdacht jvan het plegen van ontucht net ten minste tien kinderen tn het maken van pornofilms, n de woningen werden in to- aal 400 videobanden aange- •offen, waarvan een deel was tvuld met pornografische op- lamen met kinderen. tipgever had de aandacht 'an de politie geruime tijd ge leden al gevestigd op een pand in de binnenstad. De jeugd-en zedenpolitie kreeg een video band in handen gespeeld waarop twee jongens herken baar waren die konden wor den opgespoord. Naar aanlei ding van hun verklaringen werd besloten om het huis in de gaten te houden. Volgens de politiewoordvoer der betaalden de verdachten de hinderen, meestal jongens tussen de 12 en 15 jaar oud, 25 gulden voor het plegen van ontucht en 50 tot 100 gulden voor het optreden in films. (Van onze parlementaire redactie) )EN HAAG Minister Buk- nan ontwikkelingssamenwer-' cing) en de Surinaamse pre- nier Arron zijn het vrijwel :ens geworden over de manier waarop de Nederlandse ont wikkelingshulp aan Suriname worden hervat. Waar- chijnlijk komt de financiële hulp volgend jaar weer op gang. Na twee dagen onder handelen in Den Haag is in grote lijnen een principe-ak koord bereikt. De kern daar van is dat Nederland geen be drag in één keer overmaakt naar Suriname, maar telkens bepaalde projecten zal finan cieren. Deze projectmatige aanpak voorkomt dat er geld wegvloeit zonder dat daar con trole op is. De Nederlandse re aring heeft duidelijke signa- :n ontvangen- dat Suriname op de goede weg is met het herstel van de democratie en de economie. Bovendien werd vanochtend bekend dat de Su rinaamse regering volgende week officiële onderhandelin- gaat voeren met Ronnie runswijk van het Junglecom mando. Daardoor zal de situa tie in Oost-Suriname verbete- 'en, zo is de verwachting, en [unnen de bosnegers in dit eel van het land ook van de tederlandse hulp profiteren, uriname krijgt nog 1,6 mil jard gulden van Nederland. De Nederlandse regering schortte de hulp op na de beruchte 'de- tember-moorden' door de Su rinaamse militairen in 1982. (Van onze parlemnentaire redactie) DEN HAAG Het voorstel van de CDA- afdeling Den Haag om onder bepaalde voor waarden commerciële omroepen zoals TV10 toe te staan, is vrijwel kansloos. Op het CDA- congres dat dit week einde in Bussum wordt gehouden, zullen zowel de programcommissie als het dagelijks bestuur de afgevaardigden advi seren tegen te stemmen. De verwachting is -dat het amendement vrijdagavond al in een werkgroep sneu velt en dus niet eens zater dag op de plenaire vergade ring aan de orde komt. De Tweede-Kamerfractie van het CDA blijft op het standpunt staan dat de po gingen van TV 10 en Véro- nique om de Nederlandse beeldbuizen te komen strij dig zijn met de wet. Medias- pecialist Piet van der San- den zal zich dus blijven beij veren om de beide 'pretnet- ten' van de kabel te weren. Hij is niet onder de indruk van de opiniepeiling van het bureau Inter/View, ge houden in opdracht van TV 10, dat negen procent van de eigen aanhang op een andere partij zal stem men. als het CDA zich blijft verzetten tegen commercië le televisie. „Ach," zegt Van der San- den, „de Nederlander wil nu eenmaal graag iets voor niets hebben. Dus is hij voorstander van een tv-pro- gramma, waarvoor hij geen kijkgeld behoeft te betalen. Maar voor mij is dat nu juist de belangrijkste reden om ertegen te zijn. Want als er één of twee van die gratis zenders komen, dan zal de neiging ontstaan om het kijkgeld steeds verder te verlagen en uiteindelijk maar helemaal af te schaf fen. Daardoor zouden de ge profileerde omroepen in een getto-situatie komen en misschien zelfs wel verdwij nen. Ik denk dat de achter ban van KRO, NCRV en EO dat toch niet zal willen. Daar houd ik me liever aan dan aan een peiling waar van ik niet weet onder hoe veel mensen die is gehou den". Pagina 3: „TV10 en Véro- nique geen buitenlandse omroepen" Kamervragen over stort Doesgebied LEIDERDORP Het PPR- Tweede Kamerlid Lankhorst wil van minister Nijpels van VROM weten of hij op de hoogte was van de koppeling tussen de vergunning voor een puinstortplaats in het Doesge bied in Leiderdorp en een ont grondingsvergunning voor het naastgelegen stuk grond. De vergunning voor de puinstort is afgegeven door de gemeente Leiderdorp, terwijl de ont grondingsvergunning afkom stig is van de provincie Zuid- Holland. De aanvraag voor de ontgrondingsvergunning is volgens Lankhorst al jaren niet meer geldig omdat de wettelijke termijn is over schreden. Bovendien is het wettelijk verplichte bodemon derzoek niet uitgevoerd. Het kamerlid wil dat de minister het optreden van de provincie en de gemeente onder de loep neemt omdat mogelijke be zwaarschriften op voorhand lijken te zijn ontkracht via een speciale procedure bij de ver gunningaanvraag. Pag. 10: Leefbaar Leider dorp wil geld van EZL Wachten op veren Ara's brengen hun jongen meestal in een boomholte groot, maar de ouders van dit tweetal uit het Noorder Dierenpark in Emmen gingen zo ruw met de eieren om, dat gekozen werd voor de broedmachine. Daarna moesten deze jonge leden van de groot ste en meest kleurrijke papegaaienfamilie met de hand worden grootgebracht. Ze zijn nu zes weken oud en te zien in het fokcen- trum van het Noorder Dierenpark. Wie de kale baby's liever met (blauwgele) veren ziet moet nog tien weken wachten. foto: pr Dodelijk ongeval NOORDWIJK De 18-jarige Marinus van Kesteren uit Noordwijk is gisteravond bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Hij fietste op de Gladiolenstraat samen met een vriend die op een brom mer reed, in de richting van de Beeklaan die zij wilden oversteken terwijl een auto naderde. De bromfietser haal de de overkant net, de fietser kwam echter snelheid te kort en werd door de auto, be stuurd door een 19-jarige War- monder geschept. Hij kwam daarna in de berm terecht. De Noordwijker is naar het Aca demisch Ziekenhuis in Leiden vervoerd waar hij kort daarna overleed. i V,.. Jtf Broederlijk gearmd en toegejuicht door een enthousiaste menigte maken Bush en Walesa het V-teken van de overwinning. foto: epa GDANSK In een emo tionele toespraak heeft Lech Walesa, leider van Solidariteit, er gisteren voor gewaarschuwd dat overhaaste hervormingen Chinese toestanden in Po len teweeg kunnen bren gen. ,,Als politieke veran deringen niet gepaard gaan met economische vooruitgang, lopen we het risico op een nieuw Plein van de Hemelse Vrede", aldus Walesa. Ondanks Walesa's persoonlijke oproep aan Bush meer hulp te bieden aan het noodlijdende land, verliet de Amerikaanse president Polen zonder verde re toezeggingen. Bush beloofde echter de kwestie deze week tijdens de top. van de zeven meest geïndustrialiseerde lan den in Parijs aan de orde te brengen. De honderd miljoen dollar steun die Bush heeft ge boden is te weinig, aldus Wa lesa. „Het gaat ons niet om kredieten, maar wij zoeken sa menwerking waarbij het gaat om tien miljard dollar. Als bij voorbeeld filialen van wester se banken in Polen over tien miljard dollar kunnen be schikken waarmee zaken ge daan kunnen worden, zou dat een belangrijke bijdrage zijn aan oplossing van de Poolse problemen". De Amerikaanse president werd in Gdansk dui delijk met meer enthousiasme ontvangen dan maandag in Warschau. Op de Lenin- scheepswerf riep Bush de Po len op meer offers te brengen voor het herstel van hun eco nomie. „Geduld en vastbera denheid zijn vereist", zei Bush volk is echter vertrouwd met zwaar werk en is voor de we reld een voorbeeld geweest van vastberadenheid". Pagina 5: Bush uit lofzang op Hongaarse hervormingen DEN HAAG De .plan nen om het autoverkeer in de provincie bij ernsti ge smog stil te leggen, hebben tot heftige afwij zende reacties geleid bij de organisaties van onder nemers. De Haagse Kamer van Koophandel sluit zich volledig aan bij de reactie van de Samenwerkende Kamers van Koophandel en Fabrieken in de pro vincie Zuid-Holland en noemt de voorgestelde maatregelen „praktisch onuitvoerbaar en econmo- misch onwenselijk". Ook het Koninklijk Neder lands Ondernemers Verbond (KNOV) vreest ernstige ge volgen voor de economie en voor de betrouwbaarheid van Nederland als leveran cier. „Het verbieden van verkeer bij smogalarm komt neer op het sluiten van de BV Nederland", aldus KNO V-secretaris M. Braak man. Volgens hem komt smog voor een groot deel uit het buitenland en zijn alleen maatregelen in internatio naal verband effectief. De Katholieke Vervoerders Organisatie (KVO) is ook on tevreden. Volgens deze orga nisatie is het volstrekt onjuist dat vrachtwagens zonder uit zondering een rijverbod krij gen. „Er kunnen problemen ontstaan bij het vervoer van melk, medicijnen en gevaar lijke stoffen", zegt de organi satie. Het Verbond van Ne derlandse Ondernemingen (VNO) wil inspraak hebben in de definitieve versie van de plannen, die in het najaar verschijnt. Ook het VNO wil ontheffingen voor diverse vormen van goederenver voer. De HTM zegt op autoloze da gen extra trams en bussen te kunnen inzetten, 'maar om deze te bemannen zal een beroep op het voltallige per soneel nodig zijn. Pagina 3: Overtreders rij verbod worden hard aange pakt Schutte „niet onder indruk van Groen Links" Tamils op vakantie naarSri Lanka? Uitzendbureaus helpen meer scholieren aan vakantiewerk Veel belangstelling voor deelname aan musical in Leidse Schouwburg Leefbaar Leiderdorp wil weer geld van EZL Franse dagen in Noordwijk- Binnen Peter Post: „Ik kan moeilijk de koffers pakken" Cadet in het decor van de Militaire Academie geestelijk leven 2 opinie/weer 2 binnenland 3/4 buitenland 4/5 economie 7 leiden 9 omgeving 10/11 sport 12/13 kunst 14 radio en televisie 15 8 PAGINA'S Verbieden van autoverkeer bij ernstige smog heeft meer ingrijpende gevolgen dan velen denken. Het komt volgens de KNOV zelfs neer op „het sluiten van de bv Nederland". Maar dan heeft men er nog niet bij stil gestaan, dat zelfs de Leidse Courant op zulke dagen de abonnees helaas niet zal kunnen bereiken. Het VNO heeft dan ook nog niet zo on gelijk, als het zich gepasseerd voelt door de comm- missie die zich met de verkeersmaatregelen heeft bezig gehouden. Het hoopt binnenkort in de Leidse Courant te lezen, dat het alsnog bij de definitieve versie van het rapport wordt betrokken. Als u nu een proefabonnement neemt, hopen wij u binnen kort te melden, dat u later als vaste abonnee ook op een smogdag normaal de krant krijgt. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1