Teleurstelling in Polen over steun van Bush Bon: Ruding vindt partij-programma's te slap 3 4 6 7 10 11 12 13 Inbraak Ook D66 - verbaasd in Haags college Dode en gewonden bij explosies in Mekka CDA meer open voor commerciële tv CeicUc 6ou/ta/nt Dinsdag 11 juli 1989 80ste jaargang no. 24465 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Weslerpers, behorend tot Sijthoff Pers. Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen. 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), 1.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur. tel. 071 -122248. Advertenties, (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten 1.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J Hallewas, Chef-redacteur G.J Onvlee. In de nacht en vroege ochtend weinig wind en hier en daar mistbanken. Overigens droog en overwegend zonnig. Mini mumtemperatuur ongeveer 12 graden, middagtempera tuur van 19 graden tot 24 graden. Matige wind, uit westelijke richtingen. Zon op: 05.34; on der: 21.56. Scheveningen hoog water: 10.36 en 22.56; laag wa ter: 4.55 en 17.30 uur. WERKGROEP IN RAPPORT: Verkeer bij smog twee dagen stil DEN HAAG Als de stedelijke gebieden in Zuid-Hol land worden getroffen door ernstige smog, moet het ver keer in de provincie twee dagen worden stilgelegd van 's morgens zes uur tot 's avonds acht uur. De maatregel is echter praktisch alleen uitvoerbaar binnen een aaneenge sloten gebied, begrensd door waterwegen. In dit gebied liggen steden als Rotterdam, Den Haag, Leiden en Dor drecht Dat is de voorlopige conclusie die een provinciale werkgroep onder leiding van burgemeester drs. R. Schee- res van Schiedam heeft vastgelegd in een interimrapport dat vandaag openbaar is gemaakt. De Zuidhollandse com missaris van de koningin mr. S. Patijn had de werkgroep ingesteld na de smogperiode van half juni. In de werk groep zaten vertegenwoordigers van gemeenten, politie en de inspectie van de volksgezondheid. Pagina 9: Verbod geldt ook voor vaar- en vliegtuigen Zeewaardige eend Dat een eend het wa ter opzoekt is vrij normaal, maar de zee is doorgaans te hoog gegrepen. Met be hulp van een catama ran-onderstel lukt het deze Eend echter aardig het „hoofd" boven water te hou den. De inzittenden doen mee aan een soort „Te land en ter zee" in Cagnes sur Mer aan de Franse Rivièra. Elke zomer wordt deze wedstrijd daar georganiseerd om de buitenlandse toeristen te amuse ren. FOTO: AP Grote hasjvangst in Bollenstreek HILLEGOM De douanerecher che heeft in samenwerking met de rijkspolitie van Hillegom en enke le politiekorpsen van omliggende gemeenten vanochtend vroeg een grote partij hasj in beslag geno men. Het gaat daarbij om enkele duizenden kilo's. De container combinatie waarin de hasj werd vervoerd is in beslag genomen. De politie heeft tot nog toe twee men sen kunnen arresteren. Het gaat om een 42-jarige Amsterdammer en een 43-jarige Hillegommer. Bei de mannen waren betrokken bij het transport en de opslag van de verdovende middelen op het in dustrieterrein Horst ten Dael. Vlaggen halfstok in Kaagweek WARMOND Alle vlaggen halfstok tijdens de komende Kaagweek. Op deze wijze willen drie Warmonders protesteren tegen het vorige week donderdag genomen raadsbesluit om 41 bomen langs de doorgaande route in Warmond te vellen. Zij roepen hun dorpsgenoten op zich achter de ac tie te scharen en op die manier uitstel te krijgen voor het kappen van de bomen. Naast de actie van de drie Warmonders is er ook een schrijfactie be gonnen door het Actiecomité Warmonds Groen. Zij roepen alle Warmonders op brieven en kaarten te sturen naar hun adres aan de Burgemeester Kete laarstraat 1 in Warmond. Het Actiecomité probeert op deze wijze te peilen hoe groot de steun is voor een verdere actie tegen het kappen van de bomen tussen de Korenmolenbrug en het Tolhek en het behouden van de bomen bij het Bos van Krantz. Pagina 12: Veel bijval voor vlaggenactie. (Van onze correspondent Wera de Lange) WARSCHAU WARSCHAU Het Amerikaanse plan om dé Pool se economie uit het slop te helpen heeft grote teleurstelling teweeg gebracht bij de regering van Po len. Marian Orzechowski, Politbu- ro-lid belast met buitenlandse be trekkingen, sprak van „een drup pel in een zee van problemen". Afgemeten aan de enorme problemen waar de Poolse economie mee kampt bleven de financiële toezeggingen die de Amerikaanse president George Bush gis teren deed in het nieuwe Poolse parle ment aan de magere kant. Het lijkt heel wat: Een miljoen dollar voor de ontwikkeling van privé-bedrij- ven in Polen, uitstel van betaling voor een lening van een miljard dollar, de be lofte dat de Amerikaanse president zich zal inspannen voor een krediet van de Wereldbank van 325 miljoen dollar voor de Poolse landbouw en de industrie en de belofte dat hij eind deze week zal pro beren om de zes andere grote industriële westerse landen te overtuigen van de noodzaak om Polen de komende jaren niet al te erg te belasten met de torenho ge buitenlandse schuld. Voor een nieuwe stimulans aan de Poolse economie is het helaas nog onvoldoende. Lech Walesa, leider van Solidariteit, noemde het Amerikaanse steunplan „een opening ten opzichte van de veran deringen die in Polen plaatsvinden". Maar wat we nodig hebben in Polen is „een schokbehandeling", aldus een te leurgestelde Walesa, „en dat is het Ame rikaanse steunplan niet". Pagina 5: Hongarije stelt verwachting over bezoek Bush tijdig bij Bliksembezoek Bush omlijst door ongekende veiligheid DEN HAAG/LEIDEN Het bliksembezoek dat de Ameri kaanse president George Bush maandag en dinsdag aan ons land brengt, wordt de grootste veiligheidsoperatie uit onze geschiedenis. 1400 Haagse en 170 Leidse politiemensen moeten ervoor zorgen dat Bush en zijn gevolg dinsdag ochtend weer ongeschonden naar Washington DC kan ver trekken. Vooral in de Hofstad zijn de maatregelen extreem en leiden ertoe dat gedurende enkele uren de stad met de auto zo goed als onbereikbaar is. Voor de Hagenaars bestaat ook nau welijks de mogelijkheid om een glimp van de Amerikaan se president op te vangen. In Leiden kan er publiek op het Rapenburg komen om, welis waar aan de andere kant van de gracht, Bush te bewonde ren. Als de Amerikaanse pre sident maandagochtend op Schiphol aankomt, zal hij na de officiële ontvangst door ko ningin Beatrix en prins Claus op het paleis Noordeinde met een doorgaan naar het Bin nenhof. Vervolgens brengt het hele 'presidentiële circus' van zo'n 800 adviseurs, veiligheids- en Amerikaanse persmensen een bezoek aan Leiden. In de Pieterskerk houdt de presi dent een rede en opent hij een speciale expositie over de „Pil grim fathers". Dinsdagochtend heeft de president, vlak voor zijn vertrek, een zeer korte ontmoeting met enkele Neder landse parlementariërs. Pagina 9: Leiden maakt overuren voor Bush Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur telefoonnummer 071-122248 en uw krant wordt nog dezélfde avond thuisbezorgd. ADVERTENTIE -Warunq Tamalinda VOOR UW INDISCH ETEN Zwanemeerlaan 40 2317LVLeiden iMerenw/k} 071-221739 Na een wilde achtervolging door de ge- jarige man uit Ter Heide. Zij hadden de boeien geslagen. Het buitgemaakte geld meenten Valkenburg, Katwijk en.Wasse- pompbediende onder bedreiging van werd in zijn geheel in de zakken van de naar konden gisteravond een half uur na een alarmpistool de kas met enkele dui- daders terug gevonden, een overval op het Mobil-benzinestation zenden guldens afhandig gemaakt. Op foto: Stephen evenhuis aan de Rijksstraatweg in Wassenaar de de kruising Van Zuylen van Nijevelt- twee daders worden gearresteerd. Het straat en de Oostdorperweg in Wasse- Pagina 12: Overvallers tankstation be- zijn een 37-jarige Hagenaar en een 38- naar werden zij door de politie in de kenden van de politie. BRUSSEL De program ma's van de drie grote partijen in ons land zijn te slap voor wat betreft het terugdringen van het fi nancieringstekort van de overheid, aldus minister Ruding van financiën gis teren in Brussel. Daar bespraken de ministers van financiën van de EG het onlangs door de EG-commissie uitgebrachte kwartaalrapport over de Europese economie. Ruding gaf geen duidelijk ant woord op de vraag of hij het programma van zijn eigen CDA wel bevredigend vindt. Wel zei hij: „In tijden van eco nomische groei moet je veel ambitieuzer zijn dan het finan cieringstekort in vier jaar met twee procent te willen laten dalen". Een daling met drie procent vindt Ruding „rede lijk". Dan kan ook de staats schuld wat teruggedrongen landen zoals Ierland, Portugal, worden, hetgeen volgens de Italië en Griekenland, begrotingstekort plus een hoge staatsschuld gebruik maken van de gunstige economische situatie om te saneren. Dat zijn minister broodnodig is. EG-commissaris voor financië le zaken Henning Christop- hersen drong er in Brussel op ook Nederland en België. Over de ontwikkeling van de economie in ons land is de EG-commissie tevreden. aan dat landen met een fors ligt met een stijging van 3,5 procent dit jaar boven het EG- gemiddelde (van 3,25 procent). Ruding was opgevallen dat er dit keer veel meer kritiek was op de Bondsrepubliek Duits land Veel EG-landen storen zich aan het feit dat dit land, terwijl het toch al een sterke concurrentiepositie heeft, de subsidiebuidel voor de eigen economie nog steeds ruim open trekt. Nieuwe Rainbow Warrior Het nieuwe vlaggeschip van de internationale milieuorganisatie Greenpeace met de naaqi Rainbow Warrior is gisteren Hamburg te water Greenpeace maakte bekend dat het nieuwe schip, een 32-jaar oude Schotse treiler, dezelfde missie zal uitvoeren als de eerste Rainbow Warrior die vier jaar geleden in Nieuwzeeland door de Franse geheime dienst tot zinken werd gebracht. Het schip zet morgen koers naar de Stille Oceaan om daar te protesteren tegen de Franse kernproeven in dit gebied. foto: epa DEN HAAG D66 blijft toch coalitiepartij in het Haags col lege van burgemeester en wet houders. „Tot onze grote ver bazing hebben de partijen be sloten dat we toch mee mogen doen", aldus fractievoorzitter C. A. van Herwaarden van ochtend. In het nieuwe verbrede colle ge was aanvankelijk geen ruimte voor D66, dat tot voor kort met PvdA en Links Den Haag het college vormde. Na de val van twee PvdA-wet- houders in de strijd over het stadhuis besloten de partijen een breder college samen te stellen. Het oude college be schikte over een meerderheid van slechts een zetel in de In het overleg tussen CDA, VVD en PvdA werd besloten Klein Links en D66 te wippen. D66 mag nu dus blijven en be houdt zijn wethouder Vlaan deren op Verkeer en Vervoer, Openbare Werken, Monumen ten en Milieubeleid. Klein Links verliest zijn plaats. rabische stad Mekka hebben voorgedaan tijdens de Haj, de jaar lijkse islamitische bedevaart naar het grootste heiligdom van de islam, zijn een dode en zestien gewonden gevallen. Volgens het Saudische persbureau zijn de explosies veroorzaakt door een bom. Op het ogenblik bevinden zich in Mekka naar schatting 1,5 miljoen moslims uit meer dan honderd landen voor de bede vaart naar de geboortestad van de profeet Mohammed. Twee jaar geleden kwamen meer dan vierhonderd mensen, voornamelijk Iraniërs, om het leven toen zij anti-westerse de monstraties wilden houden tijdens de Haj. Sindsdien heeft Sau- diarabië het aantal Ir'aniërs dat „ter bedevaart mag" aan een maximum gebonden. Als reactie hierop heeft Teheran in 1988 en 1989 afgezien van het sturen van zijn onderdanen naar de heilige islamitische plaatsen. Iran heeft Saudiarabië verantwoor delijk gesteld voor de explosies die een poging van het Saudi sche bewind zouden zijn „een klimaat van onderdrukking en angst te scheppen", aldus de Iraanse premier Husayn Mousavi. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het CDA lijkt steeds meer open te staan voor een mogelijkheid om naast het publieke omroepbestel com merciële televisienetten te dul den. De kamerkring Den Haag zal tijdens het verkiezingscon gres op het CDA-programma een amendement indienen om naast de bestaande omroepen ook commerciële stations zoals TV-10 en Véronique toe te staan. Uit een onderzoek van het bu reau Inter/View dat in op dracht van Joop van den Ende is gehouden blijkt dat negen procent van de ondervraagde CDA'ers zegt niet langer op deze partij te zullen stemmen als zij haar opvatting over commerciële televisie niet wij zigt. Tot nu toe was dit onder werp bij de christen-democra ten niet bespreekbaar. Steeds meer CDA'ers vinden het vol gens het onderzoek onverstan dig om zich tegen commerciële tv te blijven verzetten. Het verkiezingscongres, dat komende vrijdag en zaterdag wordt gehouden, zal uitwijzen of de partij werkelijk de weg van de commerciële televisie op wil. Het wijzigingsvoorstel van 'Den Haag' zal dan door het congres worden beoor deeld. Volgens W. Stolte, voor zitter van de kamerkring Den Haag. is het denken over com merciële televisie de laatste ja ren zodanig veranderd dat het CDA ook niet langer kan ach terblijven. In dergelijke voor zichtige bewoordingen ging eind vorige week ook het PvdA-congres om. VVD en D66 staan al langer positief te genover de commerciële intia- tieven. Volgens Stolte blijft er voor de overheid wel een be langrijke taak bestaan in de zorg voor het publieke om roepbestel. Roche stapt af CAUTERETS Voor Step hen Roche, Tourwinnaar in J987 is de 76e editie van de Ronde van Frankijk afgelo pen. Vanochtend, voor het be gin van de tiende etappe van de Tour, van Cauterets naar Superbagnères, maakte zijn ploegleider Pierre Bazzo be kend dat de Ier teveel hinder ondervindt van zijn linker knie. Roche is direct vertrok ken naar München om daar het pijnlijke gewricht te laten behandelen door de arts van Bayern München, Wohlhart. In de negende etappe, van Pau naar Cauterets, kwam de Ier met zijn gekwetste knie hard in aanraking met zijn stuur Mishandeling van bejaarden langzaam uit taboe-sfeer Nederlanders voor zware klus in verwoest Armenië Yokovalt buiten fusie Gist- brocades en ACF Pink Floyd- spektakel trekt zestigduizend mensen Kerk geschiedenis in Hoogmade J. Langhout uit Oude Wetering veilig terug uit Oostblok Twijfel over scholenplan Voorhout Fignon streept ook naam van Breukinkdoor geestelijk leven 2 opinie/weer 2 binnenland 3/4/7 buitenland 4/5 economie 6 kunst 7 radio en televisie 8 leiden 9/11 omgeving 10/12 sport 13/14/15 AUTOVERHUUR F.PRANGEEtl Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 „Onbekende buit bij inbraak". „Inbreker steelt ta felzilver". „Twintig mille gestolen bij inbraak". „Inbreker valt in slaap". Krantekoppen, die je vaak leest. Maar zoals er vandaag een in de Leid se Courant staat, zo lees je ze niet veel. Dieven hebben immers voor niet minder dan twaalf miljoen gulden weten te stelen uit een huis van sultan van Brunei in Londen. Ze sloegen hun slag toen er evert niemand in de woning was. De inbrekers wis ten zeer geavanceerde infra-rood beveiligingssyste men met camera's te omzeilen. Alsof zij die zelf hadden aangebracht. Uiteraard leest u over deze „grootste inbraak uit de misdaadgeschiedenis1' in de Leidse Courant. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. Overvallers benzinestation snel gepakt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1