Emotioneel congres van Vrouwenpartij Den Haag wakker getrommeld door de jazz PvdA-gewest houdt gedeputeerde buiten landelijke politiek Groen Links wil 22 pet minder voor defensie 7 Beurs uan Amsterdar jazz Internationale handel in 'zwarte' platen opgelost BINNENLANDEcidóc6om<Mit maandag 10 IULI i989 PAGI Vermoorde man gevond EINDHOVEN Een at bilist heeft zaterdagavo een parkeerterrein lan autosnelweg van Eind naar Helmond het sto overschot gevonden vai Eindhovenaar. De man i een misdrijf om het lev< bracht. Het slachtoffer jaar geworden. De polit in het belang van het c zoek de naam van het s offer niet meedelen. Ev< wil de politie zeggen op wijze hij is vermoord. D< tie vermoedt dat het sla fer slechts korte tijd op d keerplaats heeft geleger is niet duidelijk of hij c plaats is vermoord of d; lichaam uit een auto i gooid. Scheep vaart verki op IJssel gestrem DOESBURG Scheep op de IJssel is gisteren o gelijk geweest nadat een nenvaartschip was vas pen. Dit schip, de 1600 toi tende Hendrikus, kwar ochtends voor de haven Doesburg aan de grond er volgens dwars te liggen. I ding, zand en grind, i eerst worden overgel voordat twee sleepboten slaagden het schip los te ken. Van de stremming 01 vond voornamelijk de pit vaart hinder. De beroeps' ders liggen op zondag voo merendeel stil. Siemens: optimisi over kernenergie ISTANBUL Volgens Westduitse elektronicacor Siemens heeft kernenerg toekomst. Dat optirri wordt niet algemeen get want het aantal opdrac voor het bouwen van kerr trales neemt af. „Wij zijn tegen de stroom in met d bricage van chips begor maar dat wordt pas sinds als een goede stap gezier hoop dat het met kernent ook zo gaat", heeft Karl E Kaske, president-diret van Siemens, zaterdag klaard op de zomerpersco rentie. De omzet van Sien is in de eerste acht maai van het lopende boekjaar] is begonnen op 1 oktober, tien procent toegenomen 38,8 miljard mark. Voor hele jaar raamt Siemens omzet van zestig miljard r tegen 59,4 miljard mark jaar eerder. DEN HAAG Het PvdA-gewest in Zuid-Hol land heeft zijn gedepu teerde Van Heemst (recre atie) op een onverkiesbare plaats gezet voor de Twee de-Kamerverkiezingen van 6 september. Daarmee handelden de partijleden in Zuid-Holland tegen de wensen in van het gewes telijk bestuur. De gedeputeerde moest het veld ruimen voor Arie de Jong, een „gewoon" lid van de Provinciale Staten van Zuid- Holland. Bij de keuze voor De Jong boven Van Heemst speel de onder meer de woonplaats een rol. De Jong woont in Lei den, Van Heemst in Rotter dam. Leiden valt onder het PvdA-gewest Zuid-Holland, terwijl Rotterdam een eigen gewest vormt. Van Heemst is niet de enige PvdA-politicus die dit week einde zijn aspiraties voor de landelijke politiek voorlopig beëindigd zag. De gewestver gadering van Zuid-Holland voerde het kamerlid José Ha- geman af van de lijst. Hage- man kwam twee jaar geleden tussentijds in het parlememt en speelde een weinig opval lende rol in de fractie van de sociaal-democraten. In Lim burg werd een collega van Ha- geman, het kamerlid Rein Hummel, op een onverkiesba- Gedeputeerde Van Heemst FOTO: SP re plaats gezet. Amsterdam zette voormalig NOS-voorzitter Erik Jurgens, die eerder lid was van de KVP en de PPR, op een niet-ver- kiesbare, vijfde plaats. Het hoofdstedelijke gewest negeer de daarmee de dringende op roep van de onafhankelijke commissie kandidaatstelling, die Jurgens na Kok, Schaefer en Van Nieuwenhoven als vierde op de lijst had geplaatst. Jurgens zei niet teleurgesteld te zijn. Het zittende kamerlid Willy Swildens is verrassen derwijs van de achtste plaats van de kieslijst verdrongen door L. Balai, gemeenteraads lid in Amsterdam en van Suri naamse afkomst. Met de nieu we indeling gaven de Amster damse afgevaardigden uiting aan hun onvrede over de wei nig prominente plaats die vrouwen en migranten tot dat moment toebedeeld hadden gekregen. PVDA in peiling grootste partij DEN HAAG Als er nu ver kiezingen zouden zijn, zou de PvdA de grootste partij wor den. De sociaal-democraten zouden 53 zetels veroveren in de Tweede Kamer, aldus een opiniepeiling die het NIPO heeft verricht in opdracht van de AVRO. Het CDA, dat het bij de Europese verkiezingen zo goed deed, zakt in de en quête van 54 naar 51 zetels. De VVD eindigt op 23 (27 in 1986), waardoor de coalitie net geen meerderheid haalt (74). D66 stijgt van 9 naar 12 zetels. Groen Links zou zich verdub belen: van 3 naar 6, en klein rechts zou stabiel bliiven: 5 ze tels. Gijzelingsdrama bij Arnhem gereconstrueerd ARNHEM Het Arnhems openbaar ministerie heeft gis termorgen om half zes een re constructie gehouden van het gijzelingsdrama dat zich op 22 juni langs de A12 afspeelde bij benzinestation Grijsoord bij Arnhem. Doel van de recon structie was volgens de persof ficier, „waarheidsvinding": het zo nauwkeurig mogelijk na gaan wat er zich kort voor en na de schoten op de auto van het slachtoffer van de gijzeling heeft afgespeeld. Bij het ingrij pen van de politie werd de 56- jarige landmachtkolonel K. van de Kieft dodelijk getrof fen door een politiekogel. De gijzelnemer, een 33-jarige Westduitser, bleef ongedeerd. AMERSFOORT De Vrouwenpar.tij heeft za terdag in Amersfoort de 45-jarige Nel Roggeband uit Tholen gekozen tot nummer 1 op de kandida tenlijst voor de op 6 sep tember te houden verkie zingen van de Tweede Kamer. Tevens werd het definitieve verkiezings programma vastgesteld,, waarin de individualise ring van de vrouw binnen het gezin, de relatie en de maatschappij centraal staan. Het programma is grotendeels overgenomen van het gerucht makend concept zoals dat door het voormalig lid van de pro gramma-commissie, Hieke Snijders-Borst, was opgesteld. Het congres in Amersfoort slaagde er echter niet in een definitieve oplossing te vinden rond het conflict met Snijders. Haar royement zal door een geschillencommissie worden behandeld. De controverse rond de per soon van Snijders, die ge schorst werd vanwege het eigenmachtig plaatsen van haar concept-verkiezingspro gram in een landelijk ochtend blad, leidde in Amersfoort tot emotionele taferelen. Tenslotte werd een voorstel aangeno men om Snijders een bood schap te sturen waarin de par tij haar erkentelijkheid uit spreekt voor het vele werk dat zij heeft verzet. Voor Hieke Snijders hoeft het overigens allemaal niet meer. Na afloop van de vergadering, die zij vanaf een nabijgelegen terrasje volgde, zei zij geen be hoefte meer te hebben aan het lijmen van de breuk. Zij wil haar energie nu aan andere Nel Roggeband- Baay (rechts), beantwoordt vragen over het verkiezings programma. FOTO: ANP zaken gaan besteden, zoals de bestrijding van het plan-Oort bij het Hof in Luxemburg, het liefst via een mars met twee miljoen vrouwen. Snijders betaalde de omstre den dagbladadvertentie uit ei gen zak. De inleidende opmer kingen waarin werd opgeroe pen het „nationale troeteldier" (de man) van zijn voorrechten te ontdoen, viel bij het bestuur van de Vrouwenpartij niet in goede aarde. Snijders beschul digt op haar beurt het bestuur van een „tirannieke" werkwij ze die niets met democratie te maken heeft. Belangrijkste onderdelen van het nu vastgestelde verkie zingsprogramma van de VP noemt het bestuur het streven naar economische zelfstandig heid van de vrouw, ondermeer door vergaande arbeidstijdver korting zodat man en vrouw gelijkelijk aan het maatschap pelijk proces kunnen deelne men. Het kostwinnerschap van de man „het troeteldier" moet worden afgeschaft, zo meent de partij. Lichamelijk en geestelijk geweld tegen vrouwen moet krachtig wor den bestreden. Ook wil de Vrouwenpartij dat Nederland zich bezint op zijn rol in de NATO. Het zou beter zijn als Nederland streeft naar een soort vredesleger, zoals bij de Verenigde Naties. De Vrouwenpartij doet in alle kiesdistricten mee. Op de kan didatenlijst staat zoals gemeld Nel Roggeband als nummer 1, Nel Willekens uit Den Bosch als nummer 2, Betty Nahon uit Eindhoven als nummer 3, Eli sabeth Schadee-Hartree uit Den Haag als nummer 4 en R. Chandra Panday uit Huizen als nummer 5. De volgorde van de kandidaten is overi gens niet van essentiële bete kenis, zo stelt het bestuur. SUSKE EN WISKE DE SPEELGOEDSPIEGEL kiezen voor respectievelijk een 'voorzichtige' en een 'reële' da ling van- het defensiebudget. Beckers „De PvdA gaat uit van een ander soort realisme dan wij. De PvdA wil regeren en kiest dus voor wat zij haal baar acht in een coalitie met het CDA". De 'groentax' die Groen Links wil heffen op een veertigtal milieuvervuilende produkten, levert circa acht miljard gul den per jaar jaar op. Ook dit is een haalbare kaart, zegt be stuurslid Bram van Ojik, om dat het grootste deel van het bedrag wordt teruggegeven aan de burgers, in de vorm van lastenverlagingen.' Op die manier brengt de 'groentax', die bijvoorbeeld de benzine zo'n negentig cent per liter duurder zou maken, in de ko mende regeerperiode circa ze ven miljard in de schatkist. (Van onze parlementaire redactie) dus de trauanlen iran de speelgoedfabrikanten t/yn een ulotte jonden ben, hè.J mensen uitpraten DEN HAAG Als het aan Groen Links ligt, gaan de defensie-uitgaven de komende vier jaar met 22 procent omlaag. Lijst trekker Ria Beckers vindt dit een realistisch percen tage, „omdat de kansen op internationale ontspan ning nog nooit zo groot zijn geweest". Zij ontkent dat Groen Links, de nieu we combinatie van PPR, PSP, CPN en EVP, maar wat kreten slaakt. Beschuldigingen van dien aard zijn geuit door Hans van Mier- lo (D66), Wim Kok en Marjan- ne Sint (PvdA). Deze partijen noemen geen percentages; zij KUNST „Ochtendspits-jazz", heet de bijdrage van de Joseph Lam Jazzband aan „North Sea Jazz heats the Hague". Tot en met donderdag staat de straatband, bekend om zijn dixieland, ragtime en vaudeville elke morgen tussen half acht en half negen op het Centraal Station. Op het plein voor het Mu ziektheater begon zater dag de victorie voor de trommelaars. Een paar honderd, jong en oud, mannen en vrouwen. Wie de drumsticks kon hante ren deed dat. Met percus sionist Willem Jansen als „dirigent" op het podium. Een vader kwam een drummende zoon assiste ren met twee steelpanne tjes uit moeders keuken kast. Een moeder met op haar fiets behalve het kin derzitje ook twee trom meltjes aan het stuur. Voor wie het nog niet wist, werd het er zaterdag goed ingehamerd: „North Sea heats The Hague". Een speelse opening, die via wethouder Verduyn Lunel even een officieel tintje kreeg. Daarna ging het door Paul Ac- ket c.s. „percufax" gedoopte lint van trommelaars grom mend door de binnenstad. Naar de andere podia. Op het Plein en in het Noordeinde. Het dixielandorkest de „Swingmasters" op een open wagen kreeg concurrentie van een Haags privé-initiatief: een jongedame op een bakfiets met trommelende vriend voorin. Een reguliere muziekmaker- met-fluit in de Hoogstraat had het er even moeilijk mee dat hij het rijk niet meer alleen had. „Mensen, vergeet mij niet" riep hij, wanhopig wij zend op zijn pet voor de kwar tjes en de guldens op de grond, „die anderen daar zijn al be taald. Ik nog niet". Den Haag was waarachtig even muziekstad. Bij het heer lijke merengue-orkest „Cita con el pasado" (Afspraak met het veleden) op het Muziek theaterplein zag je oudere da mes, normaal gesproken goed voor een vaste plaats bij de se rie romantische pianoconcer ten binnen het Muziektheater, dolletjes ronddraaien op de straatstenen. Opgepept door de prima zanger Carlos Franci- net. Op het Noordeinde stond de trotse beeltenis van konin gin Wilhelmina misschien eenzaam maar zeker niet al leen te zijn. Onder haar moe derlijke blik onder meer de Paramaribop van drummer Eddy Veldman. Luide vrolijk heid die merkwaardig contras teerde met de verstilde hande laren van de postzegelmarkt op het plein voor het Paleis. Want die ging gewoon door. „Valt me nog best mee, dat la waai" mompelde een hande laar terwijl hij een zegel op z'n roltanding controleerde. Het viel alleen te hopen dat ko ning Beatrix zaterdag niet toe vallig als werkdag had ge pland, want van werken zal er in het paleis Noordeinde wei nig gekomen zijn. De opening van de Haagsë aanloop tot het North Sea Jazz festival a.s. vrijdag kan je ge slaagd noemen. Niet dat het barstte van de mensen. Dat viel wat tegen, ook al omdat enkele regenbuien dwars gin gen liggen. Dat die regen iets tropisch had paste wel bij het sfeertje dat Den Haag ken merkte. En de kwaliteit van de orkesten, van de funky mu ziek van Dino Walcott Friends tot en met de West-In- nORTH SEO dische kazeko van de Indian Diamonds, die vóór het mu ziektheater door de tropische bui heenspeelden, was prima. Het Filmhuis zat tot laat in de zaterdagnacht stampvol, zon dagmorgen was het goed bij komen met Dexter Gordon op het doek in Metropole, de champagne en het trio van de Amerikaanse Nederlander Al Rogers daarna. Of bij de luie tonen van de sax van Boris van der Lek in The Millers, waat men blijkbaar vergeten was dat er geadverteerd was met een New Orleans-brunch met Jambalaya en Gumbo. Want die waren er dus niet. BERT JANSMA Noteringen van maandag 10 juli VOOR MILJOENEN SCHADE Pink Floyd op VARA-tv HILVERSUM De VARA- televisie brengt op zaterdaga vond in extra zendtijd (Nèd. 1 om 23.30 uur) rechtstreekse beelden van het concert dat Pink Floyd die avond geeft in Venetië. Het programma wordt de volgende middag in reguliere zendtijd herhaald. Het optreden van Pink Floyd in Venetië betekent de afslui ting van de Europese tournee, die de groep deze zomer maak te. Het spektakel in Venetië speelt zich voor een groot deel op het water af en wordt on dersteund door een enorme la ser- en neonshow. Presentator is Jan Douwe Kroeske. Strips uit Franstalig België AMERSFOORT In de Zon nehof in Amersfoort is van 16 juli tot en met 27 augustus een tentoonstelling te zien van be kende Belgische striphelden zoals Robbedoes, Lucky Luke, de Smurfen, Guust Flater en Kuifje. In de Zonnehof zijn overzichten van 27 stripteke naars te zien onder wie Hergé, Franquin, Peyo, Jacobs, Mor ris en Cuvelier. Verder liggen er 200 stripboeken ter inzage en zijn er enkele attributen. DELFT „Van A tot Z opgerold, met fabrieken en kopstukken en al, dat is nog nooit gebeurd". Al dus hoofd piraterij-bestrij- ding van Buma/Stemra G. Welbers vanmorgen over een internationale handel in „zwarte" platen die over de hele wereld hon derdduizenden vervalste platen heeft afgezet. De schade, met name aan au teurs, wordt op vele mil joenen guldens geschat. Politiekorpsen en auteursrech tenorganisaties in vijf landen hebben op initiatief van Ne derland samengewerkt en in vallen gedaan in platenfabrie- ken en daar arrestaties ver richt. Daarbij werd al voor vijf miljoen gulden aan (slechte) platen, platenpersen en andere apparatuur in beslag genomen. Het onderzoek begon in 1988 toen bij twee Nederlartdse be drijven (in Delft en Roosen daal) een inval werd gedaan op grond van klachten uit Zweden en West-Duitsland over illegaal opgenomen pla ten. Buma/Stemra en de poli tie werd alras duidelijk, dat de hoofdschuldige het Nederland se bedrijf Worldsound was, dat op internationaal terrein gros sierde in zwarte „witte" platen en persmateriaal. Tot grote verrassing van de speurders werd bij Worl dsound de volledige lijst van handelaren en kopers aange troffen, op grond waar snel tot arrestaties kon wori overgegaan. „Uiterst ongebi kelijk in die kringen, i mooie volledige lijst", al Welbers, die verder kon sp ren in Australië, Japan, Du land, Zweden, de VS en Ita Vooral in dat laatstgenoei land werden opmerkel vondsten gedaan: een comj te perserij met tien pen duizenden hoezen, foto's negatieven en tienduizem platen. Drie kopstukken k den van hun bed .worden licht. De platen waren over het gemeen van slechte kwalil aldus Welbers. Het netwi beschikte onder veel mi over The Black Album Prince, werk van Pink Flo U2 en The Dire Straits. Tegen de hoofdverdachte Delft, Ferry van D., is 1 maanden celstraf geëist p een boete van 350.000 guld De zaak is voor nader ond zoek terugverwezen naar I' rechter-commissaris; voor a volgende zitting is nog g< d datum vastgesteld. 6 NORTH SEA JAZZ VERHIT DE BINNENSTAD

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 4