ËcicUe @oma/nt TV 10 naar buitenland N HOT IWS: vm 2 6 7 8 9 Gratis iZL: doorbraak in ïooikoorts-onderzoek Vrijlating Mandela dichterbij na ontmoeting Botha 30% EXTRA KORTING OP AFGEPRIJSDE ARTIKELEN. O BOSPEEN EN VARKENSSCHNITZEL Maandag 10 juli 1989 80ste jaargang no. 24464 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Weslerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl 6%BTW)I 24,24 per maand (aut betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/mvr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel.071-122248 Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm.familieberichten f .0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv advertenties, 071 134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 Af en toe zon en droog. Mini mumtemperatuur omstreeks 13 graden. Middagtemperatuur ongeveer 22 graden. Matige wind, uit noordwest tot noord. Zon op: 05.33; onder: 21.57. Scheveningen hoog water: 09.35 en 21.50; laag water: 04.30 uur en 16.40 uur. amp Lenin-stadion in 982 kostte 340 levens )SKOU Bijna zeven jaar na datum is de omvang n het drama na de Europese voetbalbekerwedstrijd tus- i Spartak Moskou en Haarlem (2-0) in het Lenin-sta- in onthuld Sovjetski Sport schreef zaterdag dat er ze- r 340 doden gevallen zijn op 20 oktober 1982. Met dat ntal wordt de tragedie in Moskou de grootste voetbal- mp in de historie. Onder de slachtoffers bevonden zich ■el kinderen. Op de trappen voltrok zich een ramp die or de aanwezige Nederlandse pers en Haarlem-spelers opgemerkt bleef. Die werden kort na het duel in een s via een omweg afgevoerd. Een dag later meldde de rrespondent van Reuter in Moskou, dat er mogelijk 25 iden waren gevallen in het gedrang na de wedstrijd. La- verhoogde hij dat aantal aan de hand van onbevestig- berichten tot §0- Sovjetski Sport sprak anderhalve aand geleden nog van 'een hondertal doden', agina 5: Doelpunt in slotfase fataal voor Russen Peres wil uit regering stappen JERUZALEM De Israëlische vice-premier en leider van de Arbeiderspartij Shimon Peres heeft zijn partij vandaag opgeroepen uit de regering te stappen. Peres deed zijn oproep tijdens een verga dering over het al dan niet voortzetten van de coa litie met de rechtse Likud-partij van premier Sha mir. Tot nog toe was niet duidelijk welk standpunt de vice-premier in zou nemen. Volgens Peres laten de beperkingen die de Likud-partij aan het verkie zingsplan voor de bezette gebieden heeft verbon den, geen ruimte de coalitie voort te zetten. Bin nenkort zal overigens een hoge Amerikaanse dele gatie een bezoek aan Israel brengen voor overleg over het vredesplan, zo is gisteren uit diplomatieke bron vernomen. Het overleg zou rtbdig zijn gewor den vanwege de voorwaarden die de Likud-partij aan het plan heeft verbonden, zoals het doorgaan met de vestiging van joodse nederzettingen in be zet gebied. Pagina 5: Wraakacties in Israel duren voort Dodelijke recordpoging SEBRING De 39- jarige Amerikaanse snelheidsmaniak Craig Alfons is gis teren op het meer van Sebring om het leven gekomen bij een poging het we reldsnelheidsrecord (508,16 km/u van de Australiër Ken Warby) te verbete ren. Zijn boot ging bij ongeveer 500 km/u vliegen en sloeg een paar keer over de kop. Dubbel succes in enkelspel Buiten noch op de baan vormen Steffi Graf en Boris Becker een paar, maar na hun dubbele enkelspelzege giste ren op Wimbledon kunnen deze twee Duitse tennissers niet meer los van el kaar gezien worden. Graf won haar tweede titel op Wimbledon door in de finale opnieuw Martina Navratilova te kloppen, Boris Becker heroverde de open Engelse titel door Stefan Ed- berg, de kampioen van vorig jaar, ge nadeloos van het gras te slaan. Hun verrichtingen konden in eigen land slechts door de helft van de bevolking worden gevolgd, omdat de Duitse ra dio- en tv-omroepen Wimbledon niet versloegen vanwege de te dure uit zendrechten. foto: ap Heter hagel et is toch even schrikken: je rijdt in je korte broek door Duits- nd op weg naar een zonnig vakantieoord en plotseling valt er en meter hagel. Het overkwam deze man afgelopen zaterdag in buurt van Albstadt-Ebingen. Buurtbewoners leende de man ;n sneeuwschuifer en hij kon rillend aan het werk. De schade jor hagel en bliksem bij onze oosterburen loopt in de miljoenen arken. foto.- anp TSRKLARING VOOR LONGKLACHTEN JEIDEN De stofdeel tjes die hooikoorts veroor zaken zijn veel kleiner dan tot nu toe is aangeno men. Bovendien komen ze ook los voor in de lucht p niet alleen zoals tot nu aangenomen in ombinatie met een pollen stuifmeel) korrel. lat blijkt uit een onderzoek het Academisch Zieken- |uis Leiden (AZL). Het is voor iet eerst dat dit is aangetoond. Waarschijnlijk ligt hier ook de erklaring voor het gegeven veel mensen die hooi- oorts hebben, ook lijden aan ingaandoeningen als astma i bronchitis. lat meldt het AZL-blad Cice- i, dat spreekt van een door raak in het hooikoorts-onder- lek. De aerobioloog dr. Th.M. Spieksma en de bio- [jemicus dr. J.A. Kramps ge- ruikten bij hun onderzoek een nieuw apparaat, afkomstig van het Energie Centrum Ne derland (ECN) in Petten dat zeer fijne allergie-veroorza kende stofdeeltjes kan opvan gen. Tot voor kort was er geen ver klaring voor het gegeven dat veel hooikoorts-patiënten ook aandoeningen aan de diepere luchtwegen hebben. De pol len-korrels zijn namelijk te groot om diep irt de longen door te dringen. Het vervolgonderzoek richt zich op het verband tussen de concentraties van allergie-ver oorzakende deeltjes in de lucht en longaandoeningen. Uitein delijk hoopt Spieksma sei- zoenscurves te kunnen maken om hooikoorts en longklachten te voorspellen. Sinds begin jaren zeventig stelt Spieksma al dergelijke curves op voor hooikoorts, op basis waarvan hij 's zomers de hooikoortsberichten voor Ra dio 5 opstelt. Menem wil jetrekkingen met Britten herstellen 1UENOS AIRES De aterdag beëdigde Argen- ijnse president Carlos ïenem heeft gisteren voorgesteld dat Argenti ne en Groot-Brittannië ïun aanspraken op de "alkland-eilanden laten 'usten en samen gaan pra- en over het herstel van de diplomatieke betrek- tingen. ,Als mevrouw Thatcher niet 'asthoudt aan het soevereini- eitsvraagstuk, zullen wij dat ivenmin doen. Dat betekent ichter niet dat wij die kwestie inks laten liggen", aldus Me- )em op zijn eerste persconfe rentie. 3e twee landen voerden in 1982 oorlog nadat Argentinië de dunbevolkte eilanden in het zuiden van de Atlantische oceaan had bezet. Na een bloe- ;e strijd werden de Argentij- n verslagen. De verbroken «trekkingen zijn nadien niet lersteld. De regering van Menems voorganger Raul Alfonsin stel de zich op het standpunt dat de twee landen over de soeve- reiniteitskwestie moesten on derhandelen. pagina 5: Regering Menem begint strijd tegen inflatie „ONZEKERHEID DOET BEDRIJF GEEN GOED" AALSMEER TV10 is van plan zich in het buitenland te vestigen om te voorkomen dat minister Brinkman van WVC ook maar één kans krijgt de uitzen dingen van de commer ciële zender tegen te houden. Het besluit be tekent voor ons land een verlies van tiental len arbeidsplaatsen. Volgens drs. A. Overste, voormalig rechterhand van Brinkman en sinds kort mediadirecteur van TV10, is de huidige constructie van TV 10 (juridische vestiging in Milaan, werkelijke vesti ging in Aalsmeer) welis waar waterdicht, maar is het beter een definitief ein de te maken aan de discus sie over de legitimiteit van de zender. „We willen in oktober van start gaan zon der ons te moeten bezighou den met allerlei procedu res", aldus Overste. „We twijfelen er niet aan dat we zouden winnen als Brink man een rechtszaak tegen ons aan zou spannen, maar de sfeer van onzekerheid die de minister creeërt doet ons bedrijf geen goed en daarom gaan we naar het buitenland". Overste zegt dat TV 10 „uit het oogpunt van werkgelegenheid" lie ver in Nederland zou blij ven. Het besluit te vertrek ken is dan ook nog niet ge heel onherroepelijk. „We zitten tegen het definitieve aan", aldus Overste. „Als er in de komende dagen een signaal uit de politiek komt dat men onze aanwezigheid hier accepteert, kunnen we in Aalsmeer blijven. Maar dat signaal moet dan echt wel binnenkort komen". Volgens Overste maakt het „in principe" weinig uit naar welk buitenland TV10 verhuist, als het maar een EG-land is. Afdelingen die vertrekken zijn in elk geval de directie, de produktie en de techniek, hetgeen voor Nederland een verlies van enkele tientallen arbeids plaatsen en niet onaanzien lijke investeringen bete kent, aldus Overste. Een woordvoerster van het ministerie van WVC noem de de plannen van TV 10 „onverwacht. Er is de afge lopen maand niets gebeurd waardoor TV 10 nu met deze plannen naar buiten treedt en niet veel eerder. Kennelijk moet de onzeker heid bij TV 10 zelf gezocht worden. De zelfverzeker heid van TV 10 zit mischien toch meer aan de buiten- Pagina 3: TV10 niet op ka bel in Leiden en regio Veel te genieten bij Lakenfeesten Voor groot en klein was er afgelopen weekeinde veel te genieten tijdens de Leid se Lakenfeesten. Niets- en tegelijk veelzeggend was de pantomimespeler op het Stadhuisplein die veel belangstellenden trok. In totaal bezochten 150.000 mensen de talloze attracties in de Leidse binnenstad. foto: wim van noort Pagina 7: „Neem er nog een, praten komt later" JOHANNESBURG De sensationele eerste ontmoe ting tussen de Zuidafrikaan- se president, P.W. Botha, en de gedetineerde zwarte na tionalistische leider Nelson Mandela heeft geleid tot nieuwe speculaties over een aanstaande vrijlating van de bekendste politieke gevange ne ter wereld. De Zuidafrikaanse zondags bladen waren het erover eens dat Botha vermoedelijk als laatste belangrijke ambts handeling tot de vrijlating van Mandela zal besluiten, voor hij op zijn laatst dertig dagen na de verkiezingen 'van 6 september het presi dentschap overdraagt aan Frederik de Klerk. Zaterdag werd bekend dat de leider van het verboden Afrikaans Nationaal Congres (ANC), die sinds 1964 gevan gen zit, vorige week woens dag een drie kwartier du rend, informeel gesprek had met Botha, in diens „Tuyn- huys"-residentie in Kaap stad. Over de inhoud van het overleg werd niets meege deeld. Het zou in „aangena me sfeer' zijn verlopen, en onderhandelingen werden niet gevoerd, aldus de offi ciële verklaring. Mandeia's advocaat, Ismail Ayob, noemde de ontmoeting „uniek". Ook de Anglicaanse aartsbisschop van Kaapstad, Desmond Tutu, reageerde' „verrast" op het gesprek. Door de ontmoeting met het Zuidafrikaanse staatshoofd heeft de historische leider van het ANC „het bewijs ge leverd dat hij en de organisa tie waarvan hij de voorzitter is, uitgesproken voorstander zijn van een oplossing via onderhandelingen van de crisis in Zuidafrika", aldus Tutu. (ADVERTENTIE) Tot en met zaterdag 15 juli kunt u in de Bijenkorf heel veel halen en vrijwel niets betalen Want alléén deze dagen knjgt u op alle sterk afgeprijsde artikelen nog eens extra 30% korting. Met uitzondering van boeken, platen, CDs, musicassettes, New Electronics, Diamond Point, Carat, schoolafdeling, merkbiiouteneèn, autosalon, Alexon en Country Casuals. ELKE DAG EEN ANDERE BIJENKORF. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00, zater dags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr. 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. Jaruzelski blijft afzien van presidentschap Polen WARSCHAU In een inter view met de Amerikaanse om roep CNN, waaruit het Poolse tv-journaal gisteravond kort ci teerde, heeft de Poolse partij leider generaal Wojciech Jaru zelski duidelijk gemaakt dat hij blijft bij zijn voornemen af te zien van een kandidatuur voor het ambt van president. Zijn partij en de ermee verbonden groepen hadden Jaruzelski ver zocht zijn weigering nog eens te heroverwegen. De partijlei der herhaalde dat zijn naaste adviseur Czeslaw Kiszczak (mi nister van binnenlandse zaken) de nieuwe kandidaat is. De verkiezing van de president door de beide kamers van het Poolse parlement is verschoven tot na het gisteravond begon nen bezoek van de Amerikaan se president Bush aan Polen. Pagina 5: Bush: „Poolse her vormingen begin van verzoe ning in Europa" Patiënt vermoordt snurkende kamergenoot WINTHROP Een 43-jarige ziekenhuispatiënt in de Ame rikaanse stad Winthrop (Mas sachusetts) wordt ervan be schuldigd dat hij een 76-jarige kamergenoot om het leven heeft gebracht omdat diens snurken hem uit de slaap hield. De verdachte was in het ziekenhuis opgenomen wegens epileptische toevallen. Maar omdat hij op de ochtend van de moord op Thomas Fowler een rustige indruk maakte, waren hem geen medicijnen gegeven. Wel had hij enkele malen bij de zusters geklaagd over de geluiden die zijn ka mergenoot maakte. (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding Bospeen, QQ per bos Z7v7 Varkensschnitzel, gepaneerd, 1 QC 100 g 2051.0O albert heijn 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Duitse toeristen gewond bij steekpartijen DEN HAAG Vijf Duitse toe- risten zijn het afgelopen week einde door messteken gewond geraakt bij vechtpartijen op en nabij het strand in Kijkduin. Vier van hen raakten in de nacht van zaterdag op zondag in gevecht met vier Delftena ren bij de duinen achter cam ping Ockenburgh, de vijfde Duitser werd op het Zuider- strand door twee onbekenden toegetakeld. De vier Duitsers (18, 21, 22 en 23 jaar) kampeer den op camping Ockenburgh. Zij moesten vanwege de mes steken worden behandeld in ziekenhuis Leyenburg. De poli tie hield later de vier Delftena ren aan. Op hun kleding wer den bloedsporen aangetroffen. De oorzaak van de ruzie is niet bekend. De betrokken Duitsers waren gistermorgen al met de noorderzon vertrokken. De vijfde Duitser, ook gast van camping Ockenburgh, was op weg naar een strandtent toen hij zonder aanleiding door twee onbekenden in het gezicht werd gestompt en met een mes in de borst gestoken. De steek wond was een centimeter diep. Het slachtoffer werd opgeno-' men in Leyenburg. Conferentie uitgesteld wegens klooster Auschwitz Illegale platenhandel opgerold Lakenfeesten trekken 150.000 bezoekers Hazerswoude moet accoord gaan met RW 11 Jan Keja verfilmt leven Vincent van Gogh geestelijk leven opinie/weer binnenland 3' buitenland kunst leiden omgeving radio en televisie sport 11 t/m 1 Haarkwallen boosdoener aan kust DEN HAAG Het aantal kwallen dat tientallen badgas ten langs de kust tussen Sche veningen en Kijkduin overlast heeft bezorgd, lijkt te zijn ver minderd. De strandpolitie kreeg de afgelopen dagen min der klachten binnen van zwemmers die waren gebeten. Vorige week klaagden slacht offers over jeuk en misselijk heid na een beet en moesten enkelen zelfs in het ziekenhuis worden behandeld. Het ge rucht dat de kwal het gevaar lijke Portugese oorlogsschip zou zijn. is door mevrouw P Sloof, directeur van het Zee biologisch Museum in Scheve ningen nadrukkelijk tegen- sproken. Volgens haar betreft het een toename van de altijd al voor de kust aanwezige blauwe en gele haarkwal. Deze soort plant zich bij warm weer sneller voort. Ook zorgt de oos tenwind voor extra kwallen. Wat een succesdag gisteren voor het Duitse tennis. Zowel Steffi Graf als Boris Becker wonnen hun fi nale op Wimbledon. Zij versloegen respectievelijk Martina Navratilova en Stefan Edberg. Als gevolg van de regen werden deze finales op een en dezelf de dag gespeeld. Onze verslaggever Rob Langeveld was er uiteraard weer bij en keek er naar. Met an dere ogen, dan u dat dank zij de cameraman van de BBC-tv kon doen en dus - dat blijkt al van het begin van Wimbledon af - meldt hij tal van bijzon derheden, die je alleen maar in de Leidse Courant leest. En dan hebben we het nog niet eens over de Tour. Volg de enerverende verslaggeving daarvan eens de komende veertien dagen gratis in onze krant. En u bent overtuigd. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. S B Indien daartoe aanleiding Bestaal. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1