£cicUc0omcmt Bush ontwijkt oproep Gorbatsjov Haags stadhuis wordt gebouwd Sint waarschuwt voor Groen Links r, u Bon- Klap Dé Stoop verkoopt Starlift aan Finnen 3 5 6 7 9 11 12 13 15 NIEUWE STAP MOSKOU IN ONTWAPENINGSRACE CcidócSotiAont Vrijdag 7 juli 1989 80ste jaargang no. 24462 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers. behorend tot Sijtholf Pers, Apolhekersdijlc 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen. 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden Abonnementen: (mcl. 6% BTW) i.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0.67 per mm., familieberichten f.0 60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties, 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J J Hallewas. Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Morgen perioden met zon maar ook enkele regen- of on weersbuien. Minimumtempe ratuur ongeveer 17 graden. Middagtemperatuur omstreeks 25 graden. Matige zuidwesten wind. Zon op: 05.30; onder: 22.00. Scheveningen hoog water: 7.15 en 19.46; laag water: 3.11 en 15.46 uur. i^-Raad betreurt leportatie Palestijnen N :w YORK De Veiligheidsraad van de Ferenigde Naties heeft gisteren een resolu- e aangenomen waarin „betreurd" wordt at Israel acht Palestijnen uit de door Israel lezette westelijke Jordaanoever en de Gaza- rook heeft gedeporteerd. De Verenigde taten. die meestal de zijde van Israel kie- ?n als dat land door de VN wordt gekapit- :ld, onthielden zich ditmaal van stemming. )ver de resolutie was al dagenlang gedebat- eerd, en de oorspronkelijke tekst is op aan- ringen van de VS aanzienlijk afgezwakt. >rael deporteerde de Palestijnen vorige /eek naar Zuid-Libanon, omdat zij zouden ebben deelgenomen aan de opstanden in e bezette gebieden. 'agina 5: Israel zet regeringscrisis opzij a terreurdaad 7 i Am m Excuses van Sovjet-piloot „Als ik geweten had dat mijn vlucht de tragische dood van een jonge Belg tot gevolg zou hebben, dan had ik het vlieg tuig nooit verlaten", zo heeft Nikolaj Skoerigin, piloot van de dinsdag verongelukte MiG-23, volgens Tass giste ren verklaard. Skoerigin ver liet zijn toestel bover\ Pools grondgebied maar zijn toestel vloog onbemand door over Duitsland, Nederland en Bel gië om bij de Franse grens te neer te storten op een woon huis. foto: anp/epa Pagina 4: „Defensie Sovjetu nie moet MiG in oog hebben gehad" Buien zorgen voor vermindering smog BILTHOVEN Het Rijksinsti- tuut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) in Biltho- ven verwacht dat de smog van daag zal verdwijnen. Door buien zullen de hoeveelheden ozon en stikstofoxiden, die zich door het warme en zonnige weer van de afgelopen dagen in de lucht heb ben opgehoopt, minder worden, aldus het RIVM. Gisteren werd in het midden en zuiden van het land vrijwel overal het waar schuwingsniveau voor de lucht verontreinigende stoffen over schreden. Omdat het weer vanuit het zuiden zal omslaan, zal de smog in de zuidelijke provincies het eerst verdwijnen. Bleiswijk heeft na 24 uur weer stroom ROTTERDAM De Zuidhollandse tuinbouw- gemeente Bleiswijk heeft het ruim 24 uur zon der stroom moeten stellen. Rond middernacht werd de stroomvoorziening van de ruim 3.000 afnemers hersteld. Woordvoerders van de ge meente en de bloemenveiling zeiden vanmor gen de voorlopige indruk te hebben dat het met de schade als gevolg van de stroomstoring - juist in een periode met tropische temperaturen - meevalt. Volgens de woordvoerder van de bloemenveiling zijn veel tuinders er in geslaagd met behulp van noodaggregaten de problemen het hoofd te bieden. Daarbij ging het vooral om koeling van aan bederf onderhevige waar. Ver moed wordt dat de storing een gevolg is van graafwerkzaamheden. Krachtens de leverings voorwaarden is het energiebedrijf niet aanspra kelijk voor de geleden schade. WASHINGTON De Amerikaanse president George Bush wil niet in gegaan op de oproep van Sovjet-president Michail Gorbatsjov om snel een begin te maken met on derhandelingen over be perking van de kernwa pens voor de korte af stand. Bush wees erop dat de NAVO eerst overeenstem ming wil bereiken over de conventionele wapens. ,,Ik wil niet van het pad wijken door de afspraken over de korte-afstandsraketten die de westelijke leiders in mei in Brussel hebben gemaakt open te breken", aldus Bush gisteren voor de televisie. Eerder op de dag. had Gor batsjov in een toespraak in Straatsburg aangeboden op korte termijn extra reducties van het kernwapenarsenaal van de Sovjetunie door te voeren als de Verenigde Sta ten bereid zouden zijn on derhandelingen te beginnen over de kernwapens voor de korte afstand. Met zijn rede wilde Gorbatsjov meer druk uitoefenen op de Amerika nen om het in mei overeen gekomen NAVO-standpunt te herzien. De westerse bondgenoten hebben in Brussel afgesproken pas on derhandelingen te beginnen over de korte-afstandswa- pens als met het Warschau pact overeenstemming is be reikt over vermindering van de conventionele strijd krachten in Europa, en als met die vermindering daad werkelijk een begin is ge maakt. Bush zei geen reden te zien „van hieruit" een gezamen lijk bereikt standpunt te ver anderen. Pagina 5: Amerika heeft wel oren naar eenzijdige ontwapening Moskou )EN HAAG Met een •nverwacht ruime meer derheid heeft de Haagse emeenteraad vanmorgen alle vroegte besloten at het stadhuis-biblio- leekcomplex aan het pui gebouwd moet wor- len. Het was uiteindelijk fractie van het CDA, lie na bijna acht uur ver aderen aan alle twijfel n einde maakte. let CDA voerde de spanning oog op door een knieval van iet college van burgemeester n wethouders te eisen. Voor- lat het op stemmen aankwam, ienden de christen-democra- n motie in met als strek- ung dat het college (gevormd oor PvdA, Links Den Haag 16) op korte termijn ver reed moet worden. Dan pas :an het stadhuisbesluit zorg- uldig worden uitgevoerd. Er loet een college komen dat anzienlijk meer vertrouwen eniet dan het huidige. Daar- ïee eist het CDA in feite een antal wethouderszetels voor Daar kan vanavond niet over morden beslist", was de stelli- e reactie van P Noordanus, ractievoorzitter van de PvdA, Wij vinden verbreding wen- elijk, maar of het ook moge- ijk is, hangt af van onderhan- lelingen over het collegepro- ramma. Ik verzoek het CDA e motie in te trekken en roep Ie partij op het stadhuisplan'te teunen, zodat de college-on- erhandelingen in een reëel •erspectief verder kunnen [aan". Ya langdurig fractieberaad Dijkhuizen bereid de mo- ie in te trekken. Hij ging er laarbij vanuit dat het „reële lerspectief" er de komende lagen inderdaad zou zijn en Wethouder A. Duivesteijn: uiteindelijke winnaar... foto: cees verkerk Enige minuten later, om drie uur in de ochtend, was de ko gel door de kerk. De voltallige CDA-^ractie stemde voor 'het stadhuisplan, dat met 31 stem men voor en 14 tegen werd aangenomen. Van de 18 frac tieleden van de PvdA stemden er uiteindh.L;, 4 t" - tegen (wethouder van Otferloo en raadslid M. Vikdazir). De frac tie van Links Den Haag was evenmin eensgezind. Raadslid A. Koger steunde het stadhuis plan niet. De eenmansfractie van SGP/GPV/RPF stelde zich achter het CDA op. De VVD-fractie stemde als enige tegen. De gemeenteraad bepaalde dat in het nieuwe stadhuis ook de raadszaal ondergebracht moet worden. Bovendien steunden alle raadsleden de oproep van SGP/GPV/RPF dat onvoor ziene stijging van de kosten niet mag leiden tot extra las tenverzwaring voor de burger. Alleen wethouder G. van Ot- terloo stemde tegen. Volgens hem worden overheidskosten per slot van rekening altijd door de burger betaald. Het ontwerp voor het Haagse stadhuis van de Amerikaan Ri chard Meier. foto: pr Dode en drie zwaar gewonden bij ongeluk in Wassenaar iVASSENAAR Bij een ern- tig ongeluk op de Wittenbur- jerweg in Wassenaar zijn gis- eravond rond twaalf uur één lode en drie zwaargewonden [evallen. De 29-jarige Martijn lobben uit Boxmeer is om het even gekomen. Hij was één /an de zes inzittenden van een luto, die van de weg raakte en egen een boom opreed. 3e vijf andere passagiers, on der wie de bestuurder, zijn al len afkomstig uit Kamaroen Het gezelschap van drie man nen en drie vrouwen kwam net terug van een feestje op de ambassade van Kamaroen. De bestuurder verkeerde volgens de politie vermoedelijk onder invloed. Hij werd door bewo ners van de Wittenburgerweg uit de auto gehaald. Zij hielpen ook om andere be knelde personen uit de wagen te halen. Eén passagier moest door de brandweer met behulp van een zaag worden bevrjjd. Van de drie voorin gezeten personen bleek de middelste te zijn overleden. Drie andere passagiers zijn met ernstige verwondingen in diverse zie kenhuizen ondergebracht. Twee passagiers bleven onge deerd. GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS, MUZIEK THEATER. RECREATIE.EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA Pasjesregeling KNVB nog verre van waterdicht DEN HAAG De KNVB mag dan van plan zijn de veelbesproken clubkaart met ingang van het nieu we voetbalseizoen (12/13 augustus) voor vijf risico clubs in de eredivisie in te voeren, de regeling is nog verre van waterdicht. Dat is mening van voorzitter Henk Werkhoven van FC Den Haag, die zich deze week intensief heeft bezigge houden met de voetbalpas. Eerder deze week werden de voorzitters van PSV, Ajax, FC Utrecht, Feyenoord en FC Den Haag in Zeist geïn formeerd over de plannen. Zo wil de KNVB vanaf einde juli een algemene voorlich tingscampagne organiseren. „Dat is nodig", aldus Werk hoven, „want het misver stand lijkt te bestaan dat ook supporters van de thuisclubs een pas nodig hebben om een entreekaartje te kunnen ko pen en binnen te komen. Dat nu is niet het geval. Het gaat om fans van de bezoekende clubs". In Den Haag circule ren 200 KNVB Clubkaarten, hetgeen een indicatie is van het aantal betrokken geregis treerde voetbalsupporters. Pag. 7; „Nog veel praten over voetbalpas" Massa op de been voor Peurbakken De vierde Leidse Peurbakkentocht is gis- vaartuig, de badkuip van de Eerste Hulp ten op het water voordeden. Maar die bie teren onder welhaast ideale omstandighe- Dienst, eindigde op de bodem van een ven dit keer achterwege, den vlekkeloos verlopen. De tocht met gracht. De Leidse politie was dit jaar voor foto: wim van noort merkwaardige varende voorwerpen door ^et eerst met snelle boten aanwezig om in de grachten trok naar schatting ongeveer te kunnen grijpen als zich zoals vorig Zie verder pag. 11: Drie Oktober-optocht 50.000 belangstellenden. Slechts één jaar incidenten met de talloze speedbo- over Leidse grachten. EERSTE DAG PVDA-CONGRES EINDIGT CHAOTISCH DEN HAAG PvdA- partijvoorzitter Marjanne Sint heeft op de eerste dag van het PvdA-verkie- zingscongres gisteren ge waarschuwd tegen de op komst van Groen Links. Volgens Sint is een stem op Groen Links een verlo ren stem voor de PvdA. De combinatie van CPN, PSP, PPR, EVP en onafhankelijken doet, aldus de partijvoorzitter, „loze beloften en houdt de kie zers voor de gekVolgens Sint roept Groen Links dat al les tegelijk kan. „De minima in één kabinetsperiode schade loos stellen voor zeven jaar Lubbers, ongeacht de econo mische situatie, ongeacht de gevolgen van zoiets ingrij pends als de groen-tax van vijftig miljard. Alle uitkerin gen naar 80 procent, ongeacht het geld dat nodig is voor goed onderwijs en goede gezonds- heidszorg en meer werkgele genheid. Wie dat allemaal wil en ook nog volledig behoud van de koopkracht garandeert bij een 32-urige werkweek, houdt zichzelf en de kiezers voor de gek" De tamelijk bezadigde eerste dag eindigde toch nog tumul tueus. De behandeling van de koppeling tussen lonen en uit keringen werd naar vanoch tend uitgesteld, nadat de helft van de aanwezigen al weg was gegaan. Congresvoorzitter An- nemarie Grewel ontstak in woede, omdat de vertrekken de partijgenoten „te belazerd en lamlendig" waren de be sluitvorming af te wachten. „Je zou het bijna jammer vin den dat het kabinet is geval len, want anders hadden we op een driedaags congres in september het programma kunnen vaststellen". Pagina 3: „CDA heeft werk lozen weinig meer te bie den" VOORBURG Starlift, het liftenbedrijf van Dé Stoop, die vooral nationale bekendheid geriiet door zijn activiteiten in de voetbalwereld (KNVB, FC Amsterdam en FC Den Haag) wordt verkocht aan de Finse Kone. land een marktaandeel ruim 40 procent en 700 men sen in dienst. Het bedrijf heeft behalve in Voorburg vestigin gen in het Limburgse Thorn en in Drachten. Starlift wil met de aansluiting bij Kone haar marktpositie in Neder land op weg naar het jaar 2000 veilig stellen en verder uit breiden. Er staan bij de lifte- nindustrie hoge researchkos ten voor de deur, die beter kunnen worden opgevangen door aansluiting bij een multi national, zo stelt Starlift. Kone heeft meer dan 100 bedrijven in 40 landen. Het bezit de der de plaats in de wereld van de liftenleveranciers met een om zet van meer dan 3 miljard en 17.000 personeelsleden. Het bedrijf heeft al een fabriek in perso- Aan de voorgenomen aanslui ting bij Kone van Starlift ligt een sociale intentieverklaring ten grondslag die voorziet in een verdere groei van het be drijf. het voortbestaan van de naam Starlift en de bestaande vestigingen. ADVERTENTIE AUTOVERHUUR F.PRANGERI Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 18 PAGINA'S Academisch ziekenhuis Utrecht verhuist Oppositie in Burma trotseert verboden Buitenland geeft niet hoog op van Nederlands produkt Twijfels over Lemond blijven generatiekloof Ingrijpende plannen voor Stadsgehoorzaal Speelverbod dreigt voor Crescendo Nieuwveen Driejaar geëist voor schietpartij op Nieuwe Beestenmarkt Buurt in verzet tegen bouw van flat in Noordwijkerhout geestelijk leven opinie/weer/brieven binnenland buitenland economie sport leiden 11 omgeving 12/13/15 film/kunst 16 land-en tuinbouw 14 kerkdiensten 14 radio en televisie 17 7/8/9 (ADVERTENTIE) GROTE DAMESMATEN „Ik waarschuw je vóór!!". We horen het een vader al tegen zijn steeds maar klierende zoon zeggen. Hij waarschuwt niet érgens voor, maar alleen maar „vóór". Het past helemaal in het moderne tijdsge wricht, waarin alles, dus ook het smogalarm. in fa sen gaat. Eerst een vóórwaarschuwing, dan de ei genlijke waarschuwing en tenslotte de alarmfase. Het moment waarop de klap - van de vader? - valt. Abonnee van de Leidse Courant worden, kan ook gerust in fasen: eerst de bon invullen, dan veertien dagen gratis onze krant lezen en tenslotte de klap. Van de krant, die dagelijks bij u op de mat valt. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging) In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998! 2500 VD Den Haag. .V B Indien daartoe aanleiding beslaatkan een verzoek om een proefabonnement w or den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1