£eid6c (Sowuvnt Ruding wil niets extra's voor de uitkeringen Bon: p'mce Vliegtuigbom legt Schiphol lam 3 4 5 6 12 13 Steeds verder Ladbroke ontslaat topmensen Grote rol milieu up economische top Kabinetscrisis dreigt in Israel VANDAAG £eidóe(2outta/nt Donderdag 6 juli 1989 80ste jaargang no. 24461 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthofl Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen. 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden Abonnementen, (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat 14.00-15.00 uur. tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f .0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071 -134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur GJ Onvlee Morgen half tot zwaar bewolkt en enkele regen- of onweers buien. Minimumtemperatuur rond 18 graden, middagtempe- ratuur van 22 graden tot 29 graden. Zwakke tot matige zuidelijke wind. Zon op: 05.29; onder: 22.00. Scheveningen hoog water: 6.38 en 19.10; laag water: 2.26 en 14.45 uur. Oud-partijleider Kadar van Hongarije overleden 3UDAPEST De voormalige Hongaarse partijleider Ja- ïos Kadar is vanmorgen op 77-jarige leeftijd in een zieken- luis in Budapest overleden na een lange ziekte. Wanneer Cadar zal worden begraven is nog niet bekend. Een en an- ler hangt nauw samen met het tweedaagse bezoek van de Amerikaanse president Bush, die volgende week dinsdag vordt verwacht. Ironisch genoeg valt het overlijden van Cadar op de dag dat het Hongaarse hooggerechtshof, naar vordt verwacht, ex-premier Imre Nagy politiek in ere zal ïerstellen. Nagy, de leider van de Hongaarse opstand, verd onder Kadar na een showproces in 1958 terechtge- teld. In een vraaggesprek met het blad Magyarorszag zei Ie voormalige partijleider onlangs dat het lot van Nagy en indere leiders van de Hongaarse opstand van 1956 zijn persoonlijke tragedie" was. Öe overleden Hongaarse 'agina 5: Architect modern Hongarije geruisloos weg- leider Janos Kadar jeschoven foto: anp OPNIEUW ONGELUK OP FESTIVALTERREIN NS UTRECHT Op het festivalterrein van de Neder landse Spoorwegen in Utrecht is dinsdag een nog niet verankerd multiplex decorstuk van ongeveer vijf bij drie meter omgewaaid. Een 10-jarig meisje werd er door geraakt. Zij liep een lichte hersenschudding en wat schaafwonden op. Tijdens de openingsceremonie van de jubileummanifestatie Treinen door de Tijd, twee weken geleden, waaide een klimwand op het ter rein om. Daarbij kwam een zesjarig kind om het leven. Achteraf bleek dat het speelwerktuig niet op zijn deug delijkheid was gecontroleerd. Bij het tweede incident was vermoedelijk sprake van een ongelukkige samen loop van omstandigheden. De omgevallen plaat diende als decorstuk voor een toneelproduktie van de groep Schmink. Het decorstuk was klaargezet om verankerd te worden. De leiding van NS heeft besloten om het toneelstuk voorlopig niet door te laten gaan. Spaanse prijs voor Haagse filmer Driessen DEN HAAG „De schrijver en de dood" van de animatiefilmer Paul Driessen uit Den Haag is op het internationale filmfestival Imagfic in Madrid uitgeroepen tot de beste korte film. De twaalf minuten durende film kwam vo rig jaar gereed en werd in 1988 op het festival in Chicage al be kroond met een „Silver Hugo". Intussen hebben meer dan een miljoen Amerikanen de film in de bioscopen gezien. De film werd in februari van dit jaar ook vertoond in het competitiepro gramma van het festival in Ber lijn. Ruimtesonde toont twee ringen rond Neptunus PASADENA De Amerikaanse ruimte sonde Voyager-2 heeft rond de zuidpool van Neptunus de aanwezigheid aangetoond van twee donkere ringen. Volgens een zegsman van de NASA heeft de sonde de ringen op 22 juni gefotografeerd. De Voyager was toen 91,5 miljoen kilometer verwijderd van de pla neet. De ringen lijken op die rond Jupiter, Saturnus en Uranus en het is aannemlijk dat zich ook rond de noordpool van Neptunus ringen bevinden. De ringen hebben een om trek van zo'n 4.300 km, maar de Voyager is nog te ver weg om de samenstelling precies te bepalen. De sonde zet haar reis naar Neptu nus voort met een snelheid van 70.000 km per uur. Op 25 augustus moet de planeet tot op 5.000 zijn genaderd. )EN HAAG Ladbroke To- alisator heeft vandaag ontslag angevraagd voor vijf topmen- en. Wegens de tegenvallende esultaten - van de verwachte 00 wedkantoren zijn er in ons and pas 90 verwezenlijkt - noeten de pr-directeur, de marketing-directeur, een tech- lisch manager en twee ac- ountants vertrekken. Eerder rerdwenen al de algemeen di- ecteur, de directeur perso- leelszaken en de economisch irecteur. De nieuwe topman 'an de Nederlandse tak van Ie Engelse gokreus, P. Wood ward, meent dat zijn bedrijf in fgeslankte vorm wel rendabel e maken is. Ladbroke trekt ich echter terug uit Neder- and, als de zaken over twee aar nog niet beter gaan. foto geen bewijs jij bekeuren van buitenlanders IIJMEGEN Automobilis- uit het buitenland die lechts via een foto of de radar /orden betrapt op een ver keersovertreding, kunnen laarvoor niet bekeurd wor den. De Nederlandse Wegen verkeerswet is wat dat betreft niet op hen van toepassing, zo lijkt uit een uitspraak van de ijmeegse kantonrechter mr. [.I. Litjens-Roessel. Als de luitenlandse automobilist voor en overtreding staande wordt ehouden, kan wèl een bekeu- ing worden uitgedeeld. Lit- ens-Roessel deed de uitspraak isteren in een proefproces. Iet openbaar ministerie gaat nu in hoger beroep, omdat en kele maanden geleden de kan- onrechter in Utrecht in een oortgelijk geval oordeelde dat lekeuren wèl mogelijk is. KABINET BUIGT ZICH OVER BEGROTING 1L DEN HAAG Minister Ruding (fi nanciën) vindt het niet nodig dat de uitkeringsgerechtigden volgend jaar een extraatje krijgen. Dat is de inzet van Ruding in het kabinetsberaad over de begroting 1990 dat morgen begint. Door de demissionaire status zal het kabi net, dat volgende week donderdag met vakantie gaat, geen schokkende plannen maken. Maar er moet de komende week wel een besluit worden genomen over het al dan niet verhogen van de uitkeringen en ambtenarensalarissen. Ook spelen en kele 'kleinere' zaken, zoals de invulling van de dit voorjaar afgesproken besparing van 200 miljoen gulden op onderwijs en de tweede stap in de herziening van het ziektekostenstelsel volgens het plan-Dek ker. Binnen het kabinet bestaan sterke stro mingen om de uitkeringen weer te laten meedelen in de welvaartsgroei, zoals CDA en PvdA willen. Ook premier Lubbers is daar, zij het met mate, voorstander van. Ruding gaat er daarentegen vanuit dat de doelstelling van het kabinet, behoud van koopkracht voor de minima, in 1990 wordt gehaald zonder dat de overheid daarvoor, extra geld moet uittrekken. De uitkeringen kunnen daarom, zoals de laat ste jaren gebruikelijk was, bevroren blij ven, meent Ruding. De bewindsman heeft zijn collega's in het kabinet duidelijk gemaakt dat de uitke ringsgerechtigden zelfs op een geringe groei van de koopkracht kunnen rekenen door de effecten van de belastingverla ging volgens het plan-Oort. Bovendien kunnen de sociale premies wat omlaag omdat de fondsen forse overschotten heb ben, aldus Ruding. Pagina 3: Ruding biedt drie varianten voor begroting VASHINGTON Voor iet eerst in de geschiede- lis zal een Amerikaanse leleidsmaker voor milieu aken een economische opconferentie bijwonen, 'resident Bush neemt het loofd van het bureau /oor bescherming van het nilieu, het Environmental 'rotection Agency (EPA), Villiam Reilly, mee naar Tirijs om de hoge priori-, eit van het milieu te be klemtonen. is zoveel belangstelling /oor het milieu dat er mis- chien niet voldoende tijd is im volgende week tijdens de Dpconferentie in Parijs eco- omische vraagstukken te bespreken, zo heeft onlangs de chef staf van het Witte Huis, John Sununu, opge merkt. Bush zal mogelijk met nieuwe initiatieven in Parijs komen. Hij vindt dat de lan den die in Parijs op de eco nomische top vertegenwoor digd zijn moeten nauwer sa menwerken met een aantal landen die bij deze conferen tie niet aanwezig zijn. Alle industrielanden in Parijs hebben het einde van het ge bruik van CFK's (onder an: dere als drijfgas in spuitbus sen) tegen het jaar 2000 toe gezegd om afbraak van de ozonlaag tegen te gaan. Bush wil ook ontwikkelingslanden helpen bij het ontwikkelen van minder schadelijke al ternatieven. labobank De Zilk overvallen E ZILK De Rabobank aan P.J. Warmerdamstraat in e Zilk is gistermorgen om ren voor twaalf uur overval- n. Een man kreeg onder be- "eiging met een vuurwapen ;ld van de beheerster. Hij uchtte lopend de bank uit. ater werd door buurtbewo- ers een donkere wagen ge en die wegreed. Dit was aan- iding om rond twee uur 's liddags op de provinciale weg tussen Noord wijk en Katwijk een groene Mercedes aan te houden. Voor zover bekend had de bestuurder niets met de overval van doen. Het bedrag dat gestolen is, wordt niet be kend gemaakt. De politie kreeg aanvankelijk hulp van korpsen uit Lisse en Hillegom. Ook werd een helikopter inge zet. Han vindt granaat met metaaldetector COUDEKERK AAN DEN IIJN Bij de politie in Kou- lekerk is gisteren door een nan een onbekend projectiel [ebracht. Het voorwerp, dat ijkt op een granaat, meet 25 centimeter en heeft een dia meter van 15 centimeter. De rinder heeft de granaat met een metaaldetector in een wei and gevonden. Hij wil echter liet zeggen waar, omdat hij Dang is dat boeren hem in het vervolg niet op hun land zul len toelaten. Volgens de man zitten er in de omgeving geen andere metalen voorwerpen meer in de grond. De Explo sieven Opruimingsdienst heeft toegezegd het projectiel een dezer dagen te komen opha len. Volgens de politie is het vermoedelijke explosief veilig opgeborgen. Demonstranten in Tel Aviv protesteren tegen de verscherping door de Likud-partij van de voor waarden voor verkiezingen in de door Israel bezette gebieden. foto: anp ARBEIDERSPARTIJ ONEENS MET VREDESVOORSTEL SHAMIR TEL AVIV In Israel dreigt een regeringscrisis te ontstaan. De Arbeiders partij overweegt uit de coalitie met het Likud- blok te stappen nu pre mier Shamir gisteren vier voorwaarden heeft ver bonden aan zijn voorstel voor verkiezingen in de bezette gebieden, die ten nadele zijn van de Pales- tijnen. Volgens de leider van de Ar beiderspartij en minister van financiën Shimon Peres heeft Shamir het vredesproces met de nieuwe voorwaarden „aan de ketting gelegd". Vandaag zou de Arbeiderspartij in spoedzitting bijeen komen om zich te beraden over de vraag of voortzetting van de coalitie met Likud nog wel zin heeft. Volgens Peres is een aantal le den van zijn partij al tot de conclusie is gekomen dat ver trek uit de regering onafwend baar is. De PLO maakte al eerder be zwaren tegen het vredesplan dat Shamir in mei presenteer de, omdat daarin geen ruimte is voor een onafhankelijke Palestijnse staat. Maar het plan werd niet zonder meer van de hand gewezen. Dat is wel het geval nu Shamir dat plan ver der heeft uitgehold ten nadele van de Palestijnen. Shamir werd gisteren tijdens een bijeenkomst van de Likud onder zware druk van partij genoten gedwongen vier ex treme voorwaarden te verbin den aan zijn verkiezingsvoor- stel. Hij verklaarde dat de Arabische inwoners van Oost- Jeruzalem niet kunnen deel nemen aan de verkiezingen en dat Israel niet bereid is afstand te doen van haar souvereini- teitsclaim op de Westelijke Jordaanoever en de Gaza- strook. Ook zei hij dat pas een begin kan worden gemaakt met de verkiezingsvoorstellen, als er een einde is gekomen aan de intifada en dat Israel zal doorgaan met het stichten van nederzettingen in de be zette gebieden. De afgebroken ontsteker moest met de hand uit de achterkant van de Britse bom worden verwijderd. foto: ani SCHIPHOL De ont dekking van een niet ont plofte Engelse vliegtuig bom uit de Tweede We reldoorlog heeft gisteren voor een aanzienlijke ver storing van vervoer en werk op Schiphol gezorgd. Er ontstonden soms lang durige vertragingen en de wegen rond de luchtha ven waren vol files. De bom, die rond het middag uur tijdens graafwerkzaamhe den in een bouwput op het Schiphol-Centrum letterlijk bovén water kwam, kon pas gisteravond even na 22.00 uur door de EOD onschadelijk worden gemaakt. Uitgebreide veiligheidsmaatre gelen zijn aan de demontage vooraf gegaan. „Een redelijk snelle demontage, die goed is voorbereid en die volgens plan is verlopen", aldus kapitein M.J. Huibers van de EOD na afloop van het karwei, dat door twee van zijn medewer kers met de hand moest wor den uitgevoerd; omdat een deel van de ontsteker was af gebroken, kon geen op afstand bedienbare apparatuur worden gebruikt. Hoewel het luchtverkeer geen moment stil heeft gelegen heb ben toch een dertigtal vluch ten vertraging opgelopen. Het betrof voor het overgrote deel binnenkomende vluchten van uit Europese bestemmingen. De vertragingen zijn het ge volg geweest van een later weer ingetrokken mededeling dat Schiphol tussen 20.00 uur en 22.00 uur, de periode waar in de demontage was voorzien, zou zijn gesloten. Door deze mededeling is het vertrek van vluchten naar Schiphol uitge steld. Direct na de eerste melding van de vondst van de bom heeft de NS het treinverkeer van en naar Schiphol stilge legd en het NS-station ont ruimd. De Intercity-treinen werden omgelegd via Haar lem. Bussen werden ingezet voor het vervoer van passa giers en Schiphol-werkers van en naar Schiphol. De bom werd ontdekt door de machinist van een graafmachi ne die bezig was met het af graven van slijk in een van de segmenten van de in aanbouw zijnde nieuwe Schiphol Spoor tunnel.' De bom verdween ech ter vrijwel direct weer met een hoeveelheid modder in het zes meter diepe water van de bpuwput. Pas aan het einde van de middag was de bom bo ven water gehaald en kon met de demontage begonnen wor den. GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS,MUZIEK THEATER. RECREATIE.EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA 18 PAGINA'S Gouden tijden voor spijbelaars Europa wil „hotline" tussen NAVO en Warschaupact Gorbatsjov wil Europees Huis meubileren Rabobank levert 140 banen op bij Olivetti Leiden Ruim 3000 volwassenen in Leiden analfabeet Kager Jeugdherberg in gebruik als theatertje Parkeertarieven op de helling in Noordwijk geestelijk leven opinie/weer binnenland buitenland economie sport leiden omgeving kunst autonieuws radio en televisie Nederlanders gaan steeds verder van hun werk wo nen. Dat blijkt nu pas uit de statistieken, maar we wisten het al. Want daar ging het immers over toen het kabinet struikelde. Het reiskostenforfait moest weg om de mensen weer te dwingen dichter bij hun werk te laten wonen. Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek maken we op, dat hoe meer iemand verdient, hoe verder hij vaak van zijn werk af woont. Maar hoe ver u ook van uw werk woont, u woont nooit te ver om de Leidse Courant niet te verdienen. We bezorgen hem des noods per post. Probeer het maar eens veertien da gen door de bon in te vullen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres; Postcode/plaats; Telefoon (voor controle bezorging): .In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Léidse Courani. Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. N.B Indien daartoe aanleiding bestaat kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1