Ccidóc 6omcmt Onderwijskosten gaan komende jaren stijgen Bon: Nederland eist opheldering over spookvlucht van MIG-23 Spoorwegen wil reiziger luxe en comfort bieden vanoaIT 2 3 4 6 13 14 15 Daden Nederlandse scholieren gewond bij busongeluk in Zuid-Frankrijk b Den H 5 juli 1989 jaargang no. 24460 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Weslerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per rrïaand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/mvr. 18.00-19.00 uur, zal. 14.00-15.OOuur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6%BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie.-Dkecteur-hoofdredacteur JJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Zonnig. In het zuidoosten later kans op een regen- of on weersbui. Minimumtempera tuur ongeveer 16 graden. Mid- dagtemperatuur omstreeks 29 graden. Matige oosten wind. Zon op: 05.28; onder: 22.01. Scheveningen hoog water: 05.51 en 18.35; laag water: 1.34 en 14.16 uur. Den Haag krijgt buurtbonbons'" DEN HAAG De gemeente Den Haag heeft een nieuwe verfraaiing voor de stad be dacht: de „buurtbonbon". Dat blijkt uit een gisteren verschenen deelnota van de afdeling groenvoorzieningen van de Hofstad. Een buurt- jonbon is een parkje van 40 jij 40 meter. De bonbons noeten verschijnen in dicht- jebouwde buurten als de schilderswijk en ouderen en kinderen groen bieden op loopafstand. Sjevardnadze: Oproep Bush over Polen is onberaden PARIJS De oproep van president George Bush van de Verenigde Staten voor een terugtrekking van de Sovjettroepen uit Polen is oriberaden en nutteloos. Dit heeft de minister van buitenlandse zaken van de Sovjetunie, Edoeard Sjevardnadze, gisteren gezegd in Parijs waar hij momenteel ver blijft met president en partijleider Michail Gorbats- jov. Eergisteren riep Bush Moskou in de Poolse pers op zijn troepen terug te trekken uit Polen, omdat dat land niets te vrezen heeft van een invasie van uit het Westen. Het officiële persbureau Tass be schuldigde Bush ervan dat hij met twee maten meet. „Hij wil dat de Sovjetunie eenzijdige stappen neemt, terwijl de VS zelf de huidige toestand hand haven", meldde Tass. De Sovjetunie heeft naar schatting 45.000 militairen in Polen. Van hen is een beperkt aantal afgelopen maand naar huis terugge- Loon omhoog door lagere pensioenpremie UTRECHT De premieverlaging door het pensioenfonds PGGM heeft geleid tot aanvullende cao-afspraken in diverse sectoren. De gevolgen daar van voor de salarissen verschillen per cao, aldus de christelijke vakbond CFO vanmorgen. Het pensioenfonds heeft de premies met 3 procent ver laagd als bijdrage in de oplossing van het cao-conflict in de gezondheids zorg. De loonsverhoging in de cao-ge zinsverzorging en de cao-algemeen maatschappelijk werk is uitgekomen op 1,3 procent. De loonsverhoging in de welzijnssector komt hoger uit. Werkgevers en werknemers zijn een percentage van 1,75 overeengekomen. Parkeren in park Soldaten zijn druk bezig extra parkeergelegenheid aan te leggen in het Londense Regent's Park om de massale hoeveelheid auto's die vandaag in de Britse hoofdstad verwacht wordt te kunnen herbergen. Veel forenzen hebben besloten met de auto naar het werk te gaan nu het railverkeer in en om Londen voor de derde achtereenvolgende woensdag door een treinstaking wordt getroffen. FOTO: AP Franse agenten inspecteren de zwaar gehavende bus die giste ren op de Mont Ventoux twintig meter in een ravijn stortte. FOTO: EPA AVIGNON Bij een on geluk in Zuid-Frankrijk met een Nederlandse toe ristenbus zijn gistermid- lag veertien scholieren lit Rotterdam gewond ge laakt. laar verwachting worden andaag tien van de veertien [ewonden uit het ziekenhuis Vier scholieren, on- jlder wie een met een wervel fractuur en een met een wer- /elkneuzing, blijven nog on- ler medische behandeling, let ongeluk gebeurde op de ïoordflank van de Mont-Ven- oux, niet ver van Avignon. Volgens de gendarmerie heeft le chauffeur in een haarspeld- )ocht te laat geremd waardoor le bus met een snelheid van legentig kilometer per uur wintig meter in een ravijn itortte. h de bus zaten 27 leerlingen /an het Emmaüs-college in Rotterdam met drie begelei- lers en de chauffeur. De groep was op kampeervakantie in kvignon. Volgens een van de begelei ders ontstonden de problemen op een recht stuk weg tijdens de afdaling naar het dorp Ma- laucène. „De chauffeur pro beerde terug te schakelen naar een lagere versnelling, maar dat lukte niet. Volgens de chauffeur was plotseling de druk op de remmen weggeval len. Na het ongeluk was mijn eerste gedachte: goddank, we hebben het allemaal overleefd. De bomen waren onze red ding", aldus de geschrokken lerares. Direct na het ongeluk werd een noodplan in werking ge steld. Ambulances, dokters, brandweer en politie waren in korte tijd ter plaatse. De twee zwaargewonden werden per helicopter geëvacueerd. „Op de twee ernstig gewonden na valt het reuze mee", vertelt dë lerares. „Een aantal leerlin gen heeft alleen wat glas wondjes en hechtingen". Uit Assen is inmiddels een nieuwe bus onderweg om de scholieren naar huis te bren gen. ^Kokprijs voor mderzoekers jEIDEN Dr. S. Angenet en de Groot ontvangen norgen de C.J. Kokprijs '87. )eze prijs is bedoeld ter stimu- ering van onderzoekers met een 'uitgesproken grote be gaafdheid'. De voorzitter van het college van bestuur van de Leidse Universiteit, mr. C. Oo- men, zal de prijzen van ieder 5000 gulden groot, uitreiken. Angenet krijgt de Kokprijs voor zijn onderzoek van wis kundige bewerkingen van vergelijkingen tussen gassen en vloeistoffen. lonald Reagan icht gewond ia val van paard WASHINGTON Oud-presi- lent Ronald Reagan van de herenigde Staten heeft giste- en enkele lichte verwondin- |en opgelopen toen hij tijdens en jachtpartij in Mexico van ijn paard viel. De 78-jarige Reagan werd onderzocht door irtsen van een ziekenhuis in Irizona, die constateerden dat lij op wat schrammen en bui lden na niets mankeerde, eagan was in Sonora, aan de 'ens met Arizona, waar hij geert op het landgoed van rienden. Hij werd later op de ag uit het ziekenhuis ontsla peen krant ontvangen? Bel tussen n 19.00 uur, zaterdags tussen vr.uu on 15.00 uur telefoonnummer 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond thuisbezorgd. DEN HAAG De kos ten van het onderwijs zullen verder stijgen. Dat komt doordat meer jongeren doorleren na de leerplichtige leeftijd. Door de emancipatie komen meisjes en vrou wen vaker in de klas en ook buitenlandse jonge ren volgen langer het onderwijs. De vernieuwing van het on derwijs brengt extra kosten met zich mee en daarnaast moet de achterstand in in vesteringen van de afgelo pen jaren worden ingelo pen. Her- en bijscholing worden ook steeds belang rijker, zo concludeert een commissie onder voorzitter schap van de Nijmeegse hoogleraar ir W.C.M van Lieshout, in haar rapport „Rijkdom van het onvol tooide" over de uitdagingen voor het onderwijs in ons land. Het rapport is opge steld op verzoek van minis ter Deetman, vooruitlopend op onderzoek door de Orga nisatie voor Economische Samenwerking en Ontwik keling (OESO) naar het on derwijsbeleid in ons land. Goed onderwijs is alleen mogelijk met genoeg lera ren met voldoende kwali teiten. Het imago van de le raar is echter achteruitge gaan. Het beroep van leraar in het voortgezet onderwijs en vooral in het basisonder wijs wordt steeds minder gewaardeerd, aldus de com missie. Jongeren kiezen steeds minder voor een lerarenopleiding. Ernstige tekorten dreigen daardoor, vooral aan leraren in tech nische vakken, economie, wis- en natuurkunde. De vraag naar goed opgelei de arbeidskrachten sluit niet aan op het aanbod. Het bedrijfsleven blijkt niet in staat precies aan te geven wat haar behoefte aan opge leiden is in de komende tien jaar. De commissie voorspelt dat voortdurende na- en bij scholing tijdens de hele werkzame periode van een mens regel zal worden. „Een leven lang leren", zo luidt het parool. Het enige dat enigszins intact bleef van de verongelukte MIG-jager was het staartstuk. Het snel achterhalen van de identiteit van het toestel was daardoor geen probleem. FOTO: AP DEN HAAG/BRUSSEL Nederland zal bij de Sovjetunie een protest in dienen tegen de schen ding van het Nederlandse luchtruim, nadat gisteren een onbemand Sovjet-ge vechtsvliegtuig van het type MIG-23, dat was op gestegen in Polen, in west/zuidwestelijke rich ting over Nederland vloog. Het toestel stortte in België neer op een woonhuis bij Kortrijk, waarbij een 19-jarige inwoner om het leven kwam. Volgens de Sovjetunie had de piloot van het toestel tijdens een oefenvlucht boven Polen te kampen gekregen met een technisch mankement en red de hij zich met de schietstoel. Nederland heeft de Sovjetunie gevraagd om opheldering over het voorval, waarbij het ge vechtsvliegtuig, dat volgens de Belgische luchtmacht niet met kernwapens maar wel met conventionele bewapening was uitgerust, rond 200 km over Nederlands grondgebied vloog. Nederland protesteert tegen het feit dat de Neder landse autoriteiten niet door Moskou waren gewaarschuwd en vraagt de Sovjetunie om maatregelen teneinde herha ling te voorkomen. Volgens de westerse lucht machten vloog het toestel op ruim 12 km hoogte door het Westduitse en Nederlandse luchtruim. De vlieger van de MIG-23', die volgens Navo-functionarissen in Brussel was opgestegen van de basis Kolobrzeg aan de Poolse Oostzee-kust, heeft het ongeval volgens Tass over leefd. Pagina 4: NAVO handelde strikt volgens richtlijnen UTRECHT De Neder- drinkwaren zal worden uitge- men Adagio. landse Spoorwegen gaat haar dienstverlening en presentatie moderniseren. breid en de kwaliteit ervan zal worden verbeterd. In de eerste klas coupés van interci ty-treinen zullen ontbijten en Reizigers gaan dat vanaf lunches verkrijgbaar zijn 1991 vooral merken aan Voor deze veranderingen zul- De nieuwe restauratierijtuigen van de Nederlandse Spoorwegen lijken aantrekkelijk en comfortabel. Binnenkort zullen er vier in gebruik worden genomen. Deze wagen heet Adagio. FOTO: ANP len de consumpties niet meer de trein zelf worden klaar gemaakt, maar in een viertal nieuwe depots verspreid over het land. Nieuw is ook het verschijnen van vier luxe restauratie-wa gons, die vanaf 21 juli aan staande worden ingezet op auto-slaaptreinen naar Nar- H bonne (Zuid-Frankrijk). In de uur. Het assortiment eet- en wagons, voorzien van de na- de restauratie en catering binnen de treinstellen. Vanaf dat jaar zullen in steeds meer wagons de reeds be staande mini-bars verschij nen. Die zullen kleine warme maaltijden serveren. Boven dien zijn ze tot 22.00 uur geo pend. Nu is dat nog tot 19.00 Andante, Alle- Allegretto, zullen uit gebreide menu's voor onge veer veertig gulden worden geserveerd volgens geheel nieuwe normen en methoden. Een pas gebouwd modern ca tering-centrum in Den Bosch gaat de treinstellen voorzien van de bereide maaltijden. De vernieuwingen zullen volgens de NS zo'n 60 tot 100 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. De moderniseringen van de res tauratiewagons kosten de NS ongeveer acht ton per trein stel. Pagina 4: Belangstelling voor auto-slaaptrein groeit Smit-Kroes zet strijd tegen Granaria voort ROTTERDAM Minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat is vandaag naar de rechter gestapt omdat zij niet van plan is concessies te doen aan het Rotterdamse graan- en veevoederbedrijf Granaria. De bewindsvrouw gaat niet in op het aanbod van dit bedrijf om af te zien van eigen vervoer tegen betaling van een vergoe ding 9,6 miljoen gulden, het bedrag dat door een commissie is vastgesteld. Minister Smit- Kroes wil van de rechter we ten of het rijk Granaria inder daad 9,6 miljoen gulden moet betalen. 'De minister had zelf gerekend op een vergoeding van enkele tonnen. Granaria maakt aanspraak op een fi nanciële tegemoetkoming om dat het bedrijf vorig jaar af stand deed van zijn recht om met gehuurde vaartuigen en bemanning lading te gaan ver voeren. De zaak dreigt nu op nieuw uit te monden in een confrontatie tussen Granaria en de binnenschippers, die al hebben^ laten weten niet te zullen accepteren dat Granaria in eigen beheer lading gaat vervoeren. 16 PAGINA'S Startbijbel geïntroduceerd om bijbel te leren lezen Een salaris voor huisvrouwen Miljoenen van Center Parcsvoor evangelisatie werk John Block gooit knuppel in hoenderhok Nijdam geslepen naar etappewinst Weidepaviljoen Endegeest moet worden gerestaureerd Plan voor commercieel kinderdagverblijf in Alkemade Weinig animo voor WK paalzitten GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 4/5 ECONOMIE SPORT KUNST RADIO EN TELEVISIE 11 LEIDEN 13 OMGEVING 14/15 7/8/9 Na West-Duitsland valt nu Frankrijk de eer de Sovjet-president Gorbatsjov te gast te hebben. Hij arriveerde gisteren voor een staatsbezoek, dat drie dagen gaat duren. Op het vliegveld Orly werd hij opgewacht door de Franse president Franpis Mit terrand en diens echtgenote Danielle. Gorbatsjov wordt ook op deze reis vergezeld door zijn echtge note Raisa. President Mitterrand zei in zijn wel komstwoord dat „iedereen in Frankrijk" is geïnte resseerd „in u persoonlijk, en in uw daden". Ook Gorbatsjov putte zich uit in de nodige vriendelijk heden. Enfin, het staat vandaag allemaal in de Leidse Courant, de krant die ook in u persoonlijk is geïnteresseerd en - vooral wat het invullen van de bon betreft - ook in uw daden. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1