Weinig verrassingen op popfestival Torhout Werchter Galerie Inkt toont op foto's 'Jazz in beeld' Rocky Horror Show naar Circustheater Begrafenis Joris Ivens donderdag in Parijs Residentie Orkest sluit seizoen stijlvol af Loes Visser weet muzikale opvatting over te brengen KUNST £eidóeGou/amt MAANDAG 3 JULI 1989 PAGINA DEN HAAG In Galerie Inkt 2 aan de Prinsegracht wordt vrijdagmiddag 7 juli de fototentoonstelling 'Jazz in beeld' geo pend. Deze expositie die in het kader van het North Sea Jazz Festival plaatsvindt, bevat foto's van onder anderen Miles Davis en B B. King. Cornelia van Beveren die het Jazz Festival al sinds haar opleiding op de School voor Fotografie volgt, levert met deze tentoonstelling een fascinerend document van vele ja ren festival. Haar voorkeur gaat uit naar portretfotografie om, zoals zij zegt, „de mooie hoofden". Voor haar documenteren de foto's de muziek zodanig, dat bij het zien ervan de muziek op nieuw kan worden beleefd. Cornelia wacht gewoon de momen ten af waarop een musicus een van zijn karakteristieke houdin gen aanneemt en dan zo goed mogelijk wordt vastgelegd. „Waarbij de musici", volgens Cornelia, niet altijd meewerken". Inkt is geopend maandag t/m zaterdag van 12.00 tot 18.00, zon dag van 14.00 tot 17.00 uur. FOTO: CORNELIA VAN BEVEREN Prijs der muziekkritiek voor Frans Bruggen COLMAR Frans Brüggen (55) is op het Festival van Colmar, Frankrijk, zaterdag de prijs van de Internationale Vereniging van Muziekcritici toegekend en uitgereikt. De onderscheiding valt de Nederlander ten deel omdat hij een belangrijk voorvech ter is voor het op zo authentiek mogelijke wijze laten klinken van muziek van de achttiende eeuw en kort daarna. Brüggen studeerde blokfluit bij Kees Otten en was op zijn 21ste jaar do cent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, terwijl hij veel concerteerde met de klavecinist Gustav Leonhardt en cellist Anner Bijlsma. Hij maakte op blokfluit een ster-carrière. In 1974 stopte hij met lesgeven. Hij wijdt zich nu vooral aan de authentieke uitvoeringspraktijk van „zijn" orkest. Brüggen leidt het Orkest van de Achttiende eeuw. Dit bestaat uit 42 musici van topniveau, meest vrienden uit de oude-mu- ziekpraktijk, die 14 nationaliteiten vertegenwoordigen. De musi ci komen twee keer per jaar bijeen voor een korte intensieve repetitie met aansluitend een concerttournee, veelal afgesloten met plaatopnamen. TORHOUT Nederlan ders mogen dan niet al te hoog opgeven over het be- vattingsvermogen van de gemiddelde Belg en onze zuiderburen blijken in de bijna spreekwoordelijke zuinigheid van Ollanders nog steeds aanleiding te zien voor een heel scala aan grappen; eens per jaar weten duizenden jongeren uit beide landen elkaar maar al te goed te vinden. De verbindende factor is het jaarlijkse rockfestival in de Vlaamse dorpjes Torhout en Werchter, dat afgelopen week- einde zijn dertiende aflevering kende. Meer dan 100.000 be zoekers kwamen af op dit dub belfestival, dat met coryfeeën als Elvis Costello, Joe Jackson en vooral Lou Reed ook dit jaar weer een interessant aan bod had. Rock Torhout en Rock Werchter zijn al weer enkele jaren de belangrijskte popgebeurtenissen van Euro pa, geen wonder dus dat een derde van het aantal bezoe kers uit Nederland en Frank- Elvis Costello was opnieuw een van de sterkste acts op Torhout. FOTO: PR rijk komt. In eerste instantie voor de popmuziek. Maar uit eindelijk vooral om een feestje te bouwen. Negen groepen uit Groot-Brit- tanië én de Verenigde Staten waren aangetrokken om zater dag in Torhout (en een dag la ter in Werchter) het feestje enige luister bij te zetten. Het probleem van zo'n massaal be zocht festival is natuurlijk, dat slechts een klein percentage van de fans werkelijk in staat is om het gebeuren op het po dium goed te volgen. De. rest moet, al dan niet aangemoe digd door het overigens opval lend perfecte geluid van de metershoog opgestelde geluids boxen, het vertier elders zoe- Tevreden Wie zaterdag in Torhout niet depressief raakte van de prij zen van de t-shirts of de met grote regelmaat vallende re gen en er bovendien in ge slaagd was om een plaatsje op redelijke afstand van het podi um te krijgen, moet een tevre den mens gewest zijn. Verras send sterke optredens van de Pixies en Nick Cave The Bad Seeds brachten Rock Tor hout op tempo, waarna vooral R.E.M. en Lou Reed de zaak naar behoren afmaakten. De Schotse band Texas (daar doelde Shakespeare op toen hij spontaan What's in a name uitriep) opende met een aardi ge set, die echter vanwege het onmogelijk vroege tijdstip van 10.20 uur aan velen voorbij zal zijn gegaan. Aannemelijke ex cuses, met Antwerpen in de nabijheid, zijn er dan ook vol op. De Amerikaanse Pixies maak ten met hun overdonderende mengeling van trash en gitaar rock de laatste slapers wakker en toen kon het feest echt be ginnen. Tanita Tikaram gooide even nog wat roet in het eten, want hoewel iets overtuigen der dan op Pinkpop, zijn haar mooie liedjes te breekbaar voor zo'n grootschalig festival. En daarom was er vervolgens Nick Cave, die met zijn Bad Seeds de juiste formule bleek te heben gevonden. Agressief, maar welluidend; rauw, maar melodieus, hij heeft de smaak te pakken. You'd Better Run, zong hij tot slot heel indruk wekkend, maar die Belgen be grepen er weer niets van. Ze bleven staan en klapten hard. Cave ontkwam niet aan een toegift, de dank voor een sterk maar vooral opvallend gedisi- plineerd optreden. Robert Cray was, evenals de artiesten die nog zouden vol gen, al eerder op Torhout- Werchter. Hij was echter de enige van het stel, die nadruk kelijk liet horen zich niet het hoofd te willen breken over vernieuwingen. En daarom moesten we het opnieuw doen met een set vol veel te keurige en daarom nauwelijks verras sende bluesrock. Elvis Costello maakte net als op Pinkpop veel indruk met een akoestische solo-set. Bo vendien was hij de enige die er in slaagde de zon achter de wolken vandaan te krijgen, een ingreep die met gejuich werd ontvangen. Kort daar voor had Costello via het nummer God's Comic contact gehad met de Schepper, liet hij weten, en de gevolgen bleven Robert Cray, weinig origineel in Torhout. foto: cees verkerk dus niet uit. Maar toen The Beloved Entertainer in de toe gift een bandrecorder gebruik te, zijn (inmiddels elektrische) gitaar in de vijfde versnelling zette en vervolgens danig uit de bocht vloog, keerde de re gen snel terug. Gladheid Terwijl aan het begin van de avond de eerste bezoekers vol ledig uitgeteld op het veld la gen en dit zichtbaar niet het gevolg was van de gladheid, maakte R.E.M. zijn opwach ting. Het Amerikaanse viertal is de belangrijkste vertegen woordiger van een hele lich ting gitaarbands en geniet sinds het recente album Green een populariteit, die live pro bleemloos wordt waarge maakt. Af en toe voorzien van een megafoon bracht zanger Michael Stipe zijn boodschap, die het publiek snel oppikte. Al bleek Stand voor een aantal van hen duidelijk teveel ge vraagd. De boeiende muzikale avontu ren van Joe Jackson leidden in Torhout weliswaar tot een prima optreden, maar de echte spanning ontbrak door een surplus aan herhalingen. Het uitkijken was dan ook naar Lou Reed, wiens komst naar het Belgische festival door zijn album New York en de con certen in het Amsterdamse Carré met veel optimisme te gemoet werd gezien. Voorzien van een eenvoudige, doch doeltreffend musicerende band maakte Reed er een sterk concert van, waarbij hij voornamelijk putte uit recent werk. De oude klassiekers, als Sweet Jane en, natuurlijk, Walk On The Wild Side, be waarde hij voor de toegiften. Inderdaad, meervoud, want Lou blijkt vriendelijker en welwillender dan ooit. GERT MEIJER DEN HAAG In samenwer king met Musical Productions brengt het Circustheater van dinsdag 11 tot en met zondag 16' juli een nieuwe produktie van de musical van Richard O'Brien: The Rocky Horror Show. De bezetting is samen gesteld uit 3000 acteurs die deelnamen aan audities in het Londense Westend en op Broadway in New York. Voor de belangrijkste rol, die van Frank 'n Furter werd geselec teerd Jonathan Kiley. De Europese première was 29 juni in Hannover. Daarna zou den voorstellingen worden ge geven in onder meer Berlijn, Hamburg, München, Scheve- ningen, Antwerpen, Parijs en Rome. Bij deze musical wor den de nieuwste vindingen op het gebied van theater toege past, zoals laser. The Rocky Horror Show ging in 1973 in Theatre Upstairs in Londen in première en werd datzelfde jaar bekroond met de „best musical award". De laatste voorstelling was in 1981 in het Westend. De film, geproduceerd door Michael White en Lou Adler, met de cast uit de originele produktie, Tim Curry en Ri chard O'Brien, kwam uit in 1975. En met de film ontston den fanclubs met eigen tijd schriften. Er ontstond een cul tus, om naar musical of film te gaan in rocky-kledij, met bij passende make-up en kapsels, gewapend met rijst, confetti, aanstekers en wonderkaarsen. Of dat straks ook in Scheve- ningen gebeurt, is echter onze ker. Het verhaal beschrijft de lot gevallen van een jong paar dat in een geheimzinnig kasteel verzeild raakt, waar een bui tenaards heerschap de geboor te laat plaatsvinden van een zelfgemaakt kreatuur, Rocky. De kasteelheer, Frank 'n Fur ter is van plan het jonge stel in te wijden in het plezier van de lust, maar krijgt de kans niet door een gewapende inval. De afloop is hels; maar loopt rede lijk goed af voor de aardse be trokkenen. die in nevel en zeer verward achterblijven. DEN HAAG Joris Ivens, de woensdag op 90- jarige leeftijd in een Parijs ziekenhuis overleden Ne derlandse cineast, wordt donderdagmiddag begra ven op het Cimetière Montparnasse aan de Bou levard Edgar Quinet in de Franse hoofdstad. - Sinds de jaren vijftig heeft Ivens met zijn Franse vrouw Marcehne Loridan vrijwel voortdurend in Parijs ge woond, slechts onderbroken door min of meer langere af wezigheid voor het draaien van films elders in de wereld. Na de plechtigheid wordt om 19.00 uur in de Cinematèque op het Trocadero tegenover de Eiffeltoren Ivens laatste film vertoond: de enkele maanden geleden voltooide „Histoire du Vent" (Geschiedenis van de Wind), die in China is opgeno men. Het plein van de Trocadero is onlangs omgedoopt tot „Plein van de Rechten van Mens". Met de vertoning van Histoire du Vent wordt tegemoet geko men aan Ivens laatste wens: op deze manier betuigt hij een laatste maal zijn solidariteit aan de strijd tegen de onder- dukking in China, aldus een woordvoerder van de familie. Uit de hele wereld stromen in middels rouwbetuigingen bin nen. De familie verwacht een enorme belangstelling bij de begrafenis uit alle lagen van de bevolking en uit de hele wereld. Wie er precies komen kon zij evenwel nog niet zeg gen. Ivens heeft in Frankrijk een grote naam. In de ver schillende nationale kranten zijn vele pagina's aan zijn overlijden gewijd. Enkele maanden geleden, na de vol tooiing van Histoire du Vent, heeft een van de Franse natio nale televisiestations nog een avondvullend programma aan Ivens gewijd. Vakantiewoning Rietveld gerestaureerd MARKELO Op het vakantiecentrum Hessenheem in Markelo is zaterdag, op de Dag van de Architectuur, de restauratie afge sloten van een vakantiewoning die in 1951 naar een ontwerp van Gerrit Rietveld is gebouwd. Het initiatief voor de restaura tie is genomen door de stichting Arch, die zich ten doel stelt de belangstelling voor de architectuur in Oost-Nederland te bevor deren. Het huisje is zonder overheidssubsidie maar met «sponso ring door het bedrijfsleven in zijn oorspronkelijke staat terugge bracht. De woning heeft zowel van binnen als van buiten de kenmerken die het door Rietveld ontworpen Schröderhuis in Utrecht zo beroemd hebben gemaakt. Elie Chaib en Linda Kent namens The Paul Taylor Dance Company. FOTO:JOHAN ELBERS The Paul Taylor Dance Company in Amsterdam AMSTERDAM In het Am sterdamse Muziektheater treedt van dinsdag 11 tot en met zondag 16 juli op The Paul Taylor Dance Company. Uitge voerd worden twee verschillen de programma's met zes cho reografieën van Paul Taylor. Het gezelschap uit de Verenig de Staten is hiermee sinds 1966 weer in Nederland terug. Komend seizoen bestaat The Paul Taylor Dance Company geweest. 35 jaar. In de loop van die ja ren heeft het voortreffelijke ge zelschap in meer dan 300 Amerikaanse steden voorstel lingen gegeven en is het 34 keer in 35 landen op toernee Zaterdag werd in Amster dam het Holland Festival met een tweede uitvoe ring van Wagners „Göt- terdammerung" afgeslo ten. In Den Haag maakte het Residentie-Orkest, voor deze gelegenheid bij gestaan door Donemus en BFO, van de afsluiting van het seizoen een fees telijke eigentijdse aangele genheid. Het feestelijke betrof de gratis aangeboden koffie in de pauze en de drank en hapjes achteraf en het eigentijdse het pro gramma dat grotendeels ge dragen werd door recente composities van twee theorie docenten van het Koninklijk Conservatorium. Peter-Jan Wagemans verraste het publiek met zijn weemoe dige „Rosebud" voor groot or kest. De eerste kennismaking met deze muziek laat zien dat de componist zich ontwikkeld heeft in een wat meer be schouwelijke richting en met minder noten meer weet te zeggen. Een vergelijkbaar ro mantisch expressionisme ademt het werk van de zeven jaar jongere Theo Verbey maar dan nog wel in een veel notenrijker beeld en in lange golven, enigszins in de stijl van Schat. Dat betreft zijn stuk „Tegenbeweging" voor groot orkest, want zijn orkest bewerking van de pianosonate opus 1 van Alban Berg is meer een degelijke orkeststuk a la Berg en geheel de lijn van de sonate volgend, dan een eigen tijdse compositie. Uit beide stukken blijkt overduidelijk dat hij een uitstekend instru- mentator is, die, enigszins ver gelijkbaar met Wagemans, eerder een bepaalde sfeer weet op te roepen, dan dat hij een duidelijk vormstuk compo neert. Om het publiek een rugge- steuntje te geven speelde Bert Mooimans - dit jaar hier afge studeerd- vooraf Bergs piano sonate. Dat had als nadeel dat in de vergelijking de heldere structuur en de edele lijn van de pianosonate het gemakke lijk wonnen van het compacte en veel expansievere orkest stuk. Beschouwt men dat ech ter als een zelfstandig werk, dan was het bepaald een kun dig georkestreerd stuk in de stijl van de vroege tweede Weense school. Mooimans toonde zich hier en eveneens in het celloconcert „Ritorno degli snovidenia" van Berio een uitstekend pianist die evenwichtig en muzikaal te werk gaat. Centraal in dit stuk stond uiteraard de cellopartij door de onvolprezen Frances- Marie Uitti, met zoveel over tuigingskracht gebracht, dat zij zelfs de grootste twijfelaar over de streep trok. Berio ge bruikt hier een klein orkest en houdt de klanklijnen dun en overwegend hoog in een conti nu voortgaande samenspraak tussen cello en orkest. Iemand uit het publiek zei na afloop dat zij dit het beste con cert met eigentijdse muziek vond van dit seizoen, omdat zij zich nergens geërgerd had en steeds geboeid was blijven luisteren. Dat is een indirect compliment voor Berio en vooral voor de Haagse School die hier zo duidelijk „terug naar de romantiek" gaat. Daarnaast gold dat terecht ook de gedreven dirigent Jac. van Steen en de orkestleden. ERIK BESIER Openbaar examen orkestdirectie: Loes Visser dirigeert het VU-orkest in de vijfde symfonie van Mahler, Dr. Anton Philipszaal, gisteren. Loes Visser, orkestdirec tie-studente aan het Ko ninklijk Conservatorium, legde gistermiddag in de Philipszaal haar examen af met het dirigeren van Mahlers vijfde symfonie. De leerlinge van Èd Spanjaard kon daarvoor het VU-orkest - het symfonie-orkest van de Amsterdamse Vrije Universi teit - even lenen dat deze week toch al een aantal con certen geeft onder leiding van Daan Admiraal, de vaste diri gent, waarbij onder andere Mahlers vijfde op het pro gramma staat. Het is gewaagd om deze sym fonie op je eindexamen te diri geren. Mahlers partituur bevat zoveel moeilijkheden, zowel speeltechnisch als interpreta tief, dat een uitvoering onder een dirigent(e) die net op het punt staat af te studeren en niet de ervaring heeft van een doorgewinterde maestro, ge doemd lijkt te mislukken. Zelfs voor de allerbeste en meest ervaren dirigenten, voor wie het ijzeren repertoire in de loop der tijd een peuleschilletje geworden is, zijn Mahlersym- fonieën een struikelblok, voor al vanwege hun bijzondere po sitie in de muziekgeschiedenis. De symfonieën zijn aan de ene kant hun tijd vooruit omdat Mahler de tonaliteit ermee op losse schroeven zet, aan de an- dere kant zijn ze qua idioom en denkwereld nog erg ro mantisch. Ondanks deze moeilijke ele menten liet Loes Visser horen een goede visie op de vijfde te hebben. Alles klonk opmerke lijk fris. De overdreven senti mentaliteit die zo kenmerkend is voor een groot aantal andere uitvoeringen is bij haar afwe zig. Doordat zij niet al te grote tempovertragingen inlaste, kwam de samenhang van de muziek goed naar voren. In het Adagietto had Visser geko zen voor een wat vlotter tem po dan gebruikelijk is. Zij had ingezien dat het voor de muzi kale voortgang onmisbaar is om in dit deel Mahlers tempo aanduiding (sehr langsahm) met een korreltje zout te ne- De grote verdienste van deze dirigente is dat zij haar opvat ting duidelijk weet over te brengen en wat dat betreft valt er niet zoveel meer te verbeteren. Vissers gebaren zijn echter nog enigszins een vormig. Bovendien heeft zij de neiging om meer aan te geven dan nodig is. Ieder detail van de muziek wordt uitgedrukt met bewegingen van beide ar men en hoofd en dat is niet al leen vermoeiend voor de diri gente zelf, maar ook voor de orkestleden die zich steeds moeten concentreren op een wat onrustige leider. Het is jammer dat de leden van het VU-orkest intonatie problemen hadden en tamelijk veel fouten maakten. Maar het is ook bijna onmogelijk om als amateurorkest zonder kleer scheuren door Mahlers vijde heen te komen. ARTHUR VAN DER DRIFT Voor een uitgebreide agenda, ook voor de ko mende dagen, raadplege men „UIT", de gratis we kelijkse bijlage van deze krant. bioscopen ALPHEN AAN DEN RIJN EU ROCINEMA I (Van Boelzelaer- straat 6, tel. 01720-20800): Li cence «o kill (al); 13.30, 20.30. EUROCINEMA II: Licence to kill (al); 13.30, 20.30. Lady en de va gebond (al); wo. 14.00. EURO CINEMA III. Police academy VI (al); 13.45, 18.45, 21.30. EU ROCINEMA IV: Naked gun (al); 13.45, 18.45, 21.15. LEIDEN LUXOR (Stationsweg 19, tel. 071-121239): Police Aca demy VI (al); 19.00, 21.15. wo ook 14.30. LIDO en STUDIO (Steenstraat 39, tel. 124130): Scandal (al); 14.30, 18.45, 21.15. Licence to kill (al); 14.15, 18.45 21.15. Naked gun (al); My step mother is an alien (al); 14.30, 19.00, 21.15. Dangerous liai sons (al); 18.45, 21.15. Taran en de toverketel (al); wo. 14.30. •TRIANON (Breestraat 31, tel. 123875): The Bear (al); 19.00. wo. ook 14.30. 9Vï Weeks (16); 21.15. REX (Haarlemmerstraat 52. tel. 071-125414): Object of desire (16); 14.30, 19.00, 21.15. KATWIJK CITY THEATER I (Badstraat 30, tel. 01718-74075): I The accused (16); 19.00. Naked gun; 21.15. wo. ook 14.45. CITY THEATER II; Tequila sunrise; 19.00. My stepmother is an alien; 21.15. Frank en vrij (al); wo. 14.45. VOORSCHOTEN GREENWAY tel. 01717-4354): Rainman (al); ma. t/m wo. 20.15. wo. 15.45. Gorilla's in de mist (al); wo. 15.45. Working girls (al); ma. t/ m wo. 20.45. KINDERVOORSTELLINGEN The lady and the tramp; wo. 14.00. Avontuur met een staar tje; wo. 14.00. WASSENAAR ASTRA tel. 01751-13269):Mississippi bur ning (12); 20.00. DE^ HAAGASTA: 1 (Spui 27. tel. 463500): Johnny five he's alive (al); 14.00, 18.45, 21.30. ASTA 2: My stepmother is an alien (al); 14.00, 18.45, 21.30. ASTA 3 Dead bang (12); 14.00. 18.45, 21.30 BABYLON 1 (naast Den Haag Centraal tel. 471656): Scandal (16); 14.00, 19.15, 21.45. BABYLON 2: Dange rous liaisons (al); 14.00, 19.00, 21.30. BABYLON 3: A cry in the dark (al); 19.00, 21.30. ma. dl. ook 14.00. CINEAC 1 (Bui- tenhof 20, tel. 630637): Police academy 6 (al); 14.00, 18.45, j 21.30. CINEAC 2: Pet Sema- tary (16); 14.00, 18.45, 21.30. CINEAC 3: Her alibi (al); I 18-45, 21.30. ma. di. ook 14.00. I METROPOLE 1 (Carnegielaan, I tel. 456756): Licence to kill (al); I 14.00, 18.45, 21.30. METRO- POLE 2: Rain man (al); 14.00, 18.45, 21.30. METROPOLE 3: Police academy 6 (al); 14.00, 18.45, 21.30. METROPOLE 4: i The naked gun (al); 14.00, 18.45, 21.30. METROPOLE 5: I Filmzomer '89; 14.00, 18.45, I 21.30. ma. 14.00, 20.30. The un bearable lightness of Being; ma. Au revoir les enfants; di. The man who knew too much; wo ODEON 1 (Herengracht 13, tel. 462400): Licence to kill (al); 13.45, 18.45, 21.30. ODE ON 2: Alien nation (16); 13.45, 18.45, 21.30. ODEON 3: The naked gun (al); 13.45, 18.45, 21.30. ODEON 4: Manhunter (16); 13.45, 18.45, 21.30. STU DIO 1 (Kettingstraat 12b, tel. 656402): Pascali's island; 19.15, 21.15. STUDIO 2: La lectrice (16); 19.00. Moments of love (16); 21.00. STUDIO 3: Another woman (al); 19.00. 21.30. HAAGS FILMHUIS: Zaal 1: De kommissari8; 19.30. Homeboy; 21.45. Zaal 2: Os Canibaia, 19.30, 21.45. Zaal 3: 19.30, 21.45. Detective story; ma. Le charme discret de la Bourgeoi sie; di. La femme aux bottes Forum en Nederlandse Opera zoeken samenwerking ENSCHEDE Opera Forun en de Nederlandse Operastich ting (NOS) gaan samenwer ken. Het beter bedienen vai de Nederlandse operaliefheb ber vormt het uitgangspun voor de toenadering. Op di moment is er in Nederland meer vraag naar dan aanbod van opera. Directeur P. Wesl terhoud van Forum heeft da het afgelopen weekeinde mee gedeeld bij de première van di opera „De Barbier van Sevil la". Het leggen van een stevige ba sis voor de opera in Nederlani is één van de redenen voor di samenmwerking van Forun en de NOS. Beide institutei zoeken ook naar mogelijkhe den voor uitbreiding en meel diversiteit van het opera-aan bod. Ook sponsoring en de op leiding van jong talent komei in aanmerking voor een geza menlijke aanpak. Samenwer king op technisch en ander ge bied is evenmin uitgesloten. Beide gezelschappen willei hun eigen identiteit behouden De NOS blijft zich bewegen o| het internationale - en Forun op het nationale niveau. Di najaar komen beide institutei met een notitie waarin ze aan geven hoe ze precies gaan sa menwerken. De samenwerking van Forun met de KRO (radio en televi sie) wordt in het seizoen 1989 1990 voortgezet. Een nieuwi activiteit van Forum is eei Jeugd Muziekfestival. In 199 zal Forum met een groots fes tival aandacht schenken aai de tweehonderdste sterfdai van Mozart. Gedurende dó weekeinden zal een selectie ui de muziek van Mozart wordei gebracht. Ook wordt een expo sitie aan de componist gewijd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 6