ri final Ie Zuid-Holland gaat bodemvervuilers harder aanpakken Noodtoestand in Sudan De Graaf wordt voorzitter van Ziekenfondsraad Persoon Dienstweigeren mag in Hongarije EXTRA BIJLAGE SANERING GERAAMD OP 20 MILJARD mil TOUR DE FRANCE AUTCEHEEMSKER 1 aruzelski rekt zich erug als andidaat iresident HET WEER Zaterdag 1 juli 1989 80ste jaargang no. 24457 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothelcersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen- 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zal14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten (.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071 -134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 abinet streeft naar nvoudiger ontslagrecht N HAAG Het kabinet wil het ontslagrecht een aantal punten herzien en vereenvoudigen, artoe wordt binnenkort een wetsontwerp bij de eede Kamer ingediend. De meest in het oog ingende wijziging heeft betrekking op de opzeg- mijn bij ontslag. Tot nu toe wordt de opzegter- die een werkgever bij het ontslag van een rknemer in acht moet nemen door verschillen- factoren bepaald, zoals de duur van de dienstbe- kking en de leeftijd van de betrokkene. In het Isontwerp wordt voorgesteld dat de opzegter- alleen nog afhankelijk zal zijn van de duur de dienstbetrekking. Als een werknemer kor- dan vijf jaar in dienst is bedraagt de termijn maand. Voor elke vijf jaar méér komt er een and bij. Het maximum is vier maanden. De hui- maximale opzegtermijn is zes maanden. Liever lui dan moe, moet deze Ameri kaanse zwem mer gedacht hebben. Hij liet zich op het Mascoma- meer in de staat New Hampshire voort trekken door zijn gol den retrievers Samantha en Phoebe, terwijl de snorkelaar zelf van de we reld onder wa ter genoot. FOTO: AP Baard verboden FLORENCE Ge vangenissen in de Amerikaanse staat Arizona mogen hun gevangenen verbieden een baard te laten staan, ook al betreft het gevangenen die om godsdienstige rede nen een baard hebben, zoals orthodoxe joden. Dat heeft een recht bank bepaald. Voor de rechter waren rede nen van veiligheid doorslaggevend. Zo moeten de directies er zeker van zijn dat zij bij oproer de gedeti neerden snel kunnen identificeren. BUDAPEST Het Hongaarse parle ment heeft besloten dat gewetensbe zwaarden voortaan een vervangende burgerdienst van 28 maanden kunnen vervullen om aan hun dienstplicht te voldoen. Tot nu toe bestond de dienst plicht alleen uit 18 maanden actieve dienst in het leger gevolgd door 10 maanden als reservist. De gewetensbe zwaarden die momenteel een gevange nisstraf uitzitten, zullen worden vrijgela ten en krijgen een blanco strafregister. Tot nog toe waren in Hongarije alleen Jehova's Getuigen, leden van de Nazare- nërkerk en Zevende-dags Adventisten vrijgesteld van legerdienst. Anderen ris keerden vijf jaar gevangenisstraf. 38 PAGINA'S Speciale polis is erg in trek bij bejaarden Leger van Sudan grijpt opnieuw in Fons de Poel brengt /k a borrelpraat 1 op niveau kV ■ri'niii™ 175-jarig Minerva f\f\ tapt uit een ander vaatje VV Oogarts geeft mm blindeNepalezen Jn nieuw leven V« Wet op persoons- registratie niet (k waterdicht WW KHARTOUM In Sudan is de noodtoestand afge kondigd na een militaire staatsgreep, waarbij de burgerregering van pre mier Al-Mahdi ten val werd gebracht. De militai ren hebben de voorlopige grondwet opgeschort en het parlement, de minis terraad en alle politieke partijen ontbonden. Aan kranten is een verschij ningsverbod Het is niet bekend of er bij de staatsgreep slachtoffers zijn gevallen. De noodtoestand geldt voor zover bekend voor het hele land. Een deel van het zuiden is echter in handen van het Sudanese Volksbevrij dingsleger (SPLA). Brigade-generaal Omar Has san Ahmed al-Bashir, die de staatsgreep gisteren voor de radio bekendmaakte en vol gens bronnen de leider van de coup is, zei dat hij de president van een nieuwe, vijftien leden tellende Revolutionaire Raad is. Bashir verklaarde dat hij tot staatshoofd, premier, mi nister van defensie en opper bevelhebber van de strijd krachten, zou worden be- noemd. Alle belangrijke Sudanese po litici zijn onder huisarrest ge plaatst. President Ahmed Ali al-Mirghani, die op vakantie is op Rhodos, zou bereid zijn te rug te keren naar Sudan. Naar schatting 250 Nederlan ders bevinden zich in Sudan, zo heeft het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag meegedeeld. De Neder landse ambassade in Khar toum heeft hen aangeraden voorlopig binnen te blijven. De Verenigde Staten betreu ren het dat het Sudanese leger de macht heeft gegrepen. Niettemin hoopt Washington dat degenen die de macht heb ben zo snel mogelijk maatrege len nemen om de burgeroorlog in het land te beëindigen, al dus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Pagina 5: Leger Sudan grijpt opnieuw in Veel bewolking en perioden met regen. Middagtempera- tuur ongeveer 18 graden. Aan de kust af en toe vrij krachtige wind. Morgen perioden met zon, overwegend droog. Mid- dagtemperatuur van 20 tot rond 24 graden. Zon op: 05.24; onder: 22.03. Scheveningen hoog water: 2.49 en 15.29; laag water: 11.16 en 23.26 uur. DEN HAAG Zuid-Holland wil nog voor het einde van het jaar bedrijven die de bo dem ernstig hebben verontrei nigd dwingen om op eigen kosten de grond schoon te ma ken. Dat staat in een ontwerp- nota waarin de provincie haar visie op de aanpak van ver vuilde bedrijfsterreinen ont vouwt. Alleen als een bedrijf kan aantonen tijdelijk niet voldoende geld te heb ben maar wel perspectief kan bie den op een latere sanering, mag de schoonmaak worden uitgesteld. „We hebben berekend, dat als de provincie voor de kosten van bo demsanering zou moeten opdraaien dat de komende jaren een post is van grofweg 20 miljard gulden", zegt milieu-gedeputeerde J. van der Vlist (PvdA). Landelijk worden de kosten geraamd op 50 tot 60 mil jard gulden. De gedeputeerde wil met de Kamers van Koophandel op korte termijn komen tot de oprich ting van een stichting die onder an dere de ernst van de vervuiling in Zuid-Holland moet gaan inventari seren en daarna een zogenaamde „sanerings-prioriteitenlijst" opstelt. ,,Dat karwei kan jaren kan gaan duren. De provincie is bereid met de bedrijven mee te denken, maar er moet uiteindelijk wel worden opgeruimd". In de nota gaat de provincie wel uit van een fasering: geldgebrek noopt tot sanering van alleen de ernstig verontreinigde terreinen. Mindere gevallen wor den voorlopig uitgesteld. Pagina 3: „Topje van vervuilde ijsberg is schoon" Protest Oproerpolitie sloeg er giste ren op los toen demonstranten voor het presi dentieel paleis in Santiago protesteerden tegen de schen ding van de mensen rechten door het militaire re gime in Chili. De demonstranten wilden presi dent Pinochet een brief over handigen. Naar schatting veer tig demon stranten wer den aangehou den. (ADVERTENTIE) i-cnEza Wetsvoorstel uitkeringsfraude ingetrokken DEN HAAG Het kabinet trekt zijn wetsvoorstel in om de be wijslast bij fraude in de sociale zekerheid om te keren. Indiening is niet meer nodig, omdat ontwikkelingen in de rechtspraak al mogelijk maken wat het kabinet met het voorstel voor ogen had. Staatssecretaris De Graaf (sociale zaken) wilde met het voorstel bereiken dat een frauderende uitkeringsgerechtigde zelf aanne melijk moet maken dat hij in de periode voorafgaand aan de constatering van zijn vergrijp juiste informatie heeft verstrekt. Die periode mocht niet langer zijn dan drie jaar. KOK VECHT BENOEMING AAN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Staatsse cretaris Lou de Graaf (so ciale zaken) zal enkele weken na de kamerver kiezingen de politiek ver laten. Hij wordt met in gang van 1 oktober voor zitter van de Ziekenfonds raad, één der belangrijk ste adviesorganan van de regering op het gebied van de volksgezondheid. Premier Lubbers maakte de benoeming gisteren na het kabinetsberaad be kend. PvdA-fractieleider Wim Kok heeft premier Lubbers gister avond schriftelijk om ophelde ring gevraagd over de benoe ming van De Graaf. Hij wil weten welke overwegingen^ het kabinet ertoe hebben ge bracht de staatssecretaris als voorzitter van de Ziekenfonds raad voor te dragen en daarbij af te wijken van de unanieme wens van de Raad een PvdA- lid op die post te benoemen. Kok vermoedt dat louter poli tieke overwegingen een rol hebben gespeeld bij het kabi netsbesluit. Hij wijst erop dat de belangrijkste advies-orga nen van de regering voor het overgrote deel door CDA'ers worden voorgezeten. Ook de vakcentrale FNV heeft teleurgesteld gereageerd op de benoeming van De Graaf. De Ziekenfondsraad had het huidige kroonlid L. Opheikens als kandidaat voor gedragen. Opheikens is evenals de onlags overleden voorzitter Berends - PVDA'er Lou de Graaf (59) is bijna elf jaar staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid ge weest. In het kortstondige der de kabinet-Van Agt (zomer 1982) bekleedde hij op hetzelf de departement de ministers post. Tijdens het tweede kabi net-Van Agt was hij kamerlid. Voor hij in 1977 aan zijn poli tieke carrière begon was De Graaf vice-voorzitter van het CNV. Namens het CNV maak te hij ook deel uit van de Zie kenfondsraad en de Sociaal Economische Raad. Hij was sinds 1953 bij het CNV werk zaam, aanvankelijk als mede werker sociale verzekering. In 1967 trad hij toe tot het ver- bondsbestuur, waarvan hij eerst secretaris was en acht jaar later vice-voorzitter werd. Verder heeft hij in de jaren zestig en zeventig diverse be stuursfuncties in de ARP ver vuld. LRSCHAU Het centraal nité van de Poolse commu- tische partij is gisteren in op- ste verwarring uiteen ge in zonder een kandidaat or de komende presidents- rkiezingen te benoemen. dat president en partijleider, ge- aal Jaruzelski, afzag van de kan- atuur ten gunste van de minister i binnenlandse zaken, generaal daw Kisczak, heeft de plenaire gadering hem gevraagd zijn be- it te herzien. De communistische ctie in het parlement heeft zich ter dit verzoek geschaard, idariteit-voorzitter Lech Walesa og naar Warschau voor spoed- rleg met zijn adviseurs. De vak- id bezet 46 procent van de zetels bet parlement, maar heeft eerder igekondigd niet voor Jaruzelski te len stemmen. Walesa leek zich eravond voor Kisczak uit te spre- een rede kondigde Jaruzelski aan hij zich niet kandidaat zou stel- De generaal zei dat hij geen hin- paal wilde zijn voor de nationale zoening. De bevolking zou zijn m meer met de staat van beleg in 1 vereenzelvigen dan met de door n ingevoerde hervormingen. In i plaats droeg hij Kisczak voor, dit voorjaar de ronde-tafelconfe- tie met Solidariteit leidde. Het uwe parlement moet donderdag nieuwe president te kiezen, regering heeft met ingang van idaag voor een maand een prijs- loonstop ingesteld. De maatregel nt op een moment dat Polen rdt bedreigd door stakingen voor er loon, vooral in de transport- en communicatiesector, fina 5: Poolse communisten tfeeld over presidentskandi- it Stars and stripes Terzijde gestaan door de .stars and stripes' herhaalde de Amerikaanse president Bush nog eens zijn pleidooi voor een verbod op het verbranden van de Amerikaanse vlag als vorm van protest. Hij deed dat gisteren tijdens een speech in Arlington voor het Iwo Jima-gedenkteken. Volgens Bush gaat vlagverbranding te ver, ook al oordeelde het Hooggerechtshof onlangs dat dit past in het kader van de vrijheid van meningsuiting. FOTO: AP Een persoon. Dat is iemand. Een man, een vrouw. Om nu zomaar het woord registratie met het woord persoon te verbinden, dat roept bij velen soms heel vervelende herinneringen op. Vandaar dat vandaag een wet in werking treedt, die misbruik van per soonsregistratie tegengaat. Reden voor de Leidse Courant om daar vandaag in de weekeindbijlage Finale op de bekende, grondige manier aandacht aan te besteden. En dat is voor iedere nieuwe abonnee die zich hieronder wil melden een reden te meer om zijn persoonsgegevens met een gerust hart in te vullen. Immers hij weet, dat er geen misbruik van zal worden gemaakt. In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Naam: Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging):

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1