I Lubbers trekt handen af van zaak-Kuwayt In en om Brits bedrijf verzekert tegen aids eidenaar ligt drie laanden dood in huis DENNIS Record vergoeding voor ongewenste intimiteiten Haagse wethouder bedreigd Vrijdag 30 juni 1989 80ste jaargang no. 24456 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend lol Sijthoff Pere. Apothekeredijk 34,2312DD, postbus 11.2300 AA Leiden, lel. 071-122244 Voor abonnementen. 071-313677. Giro 103003. Bank; Amro-bankNV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f .72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071 -122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm familieberichten f.0.60 per mm, Fax:070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J.Onvlee. Losse nummers f. 1,10 Zwaar bewolkt en perioden met regen. Minimumtempera tuur omstreeks 9 graden. Mid- dagtemperatuur ca. 18 graden. Zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen, aan de kust af en toe krachtig. Zon op: 05.24; onder: 22.03. Scheveningen hoog water: 1.55 en 14.24; laag water: 9.54 en 22.15 uur. Hagenaars van bed |cht bij boeteactie AAG De rijkspolitie heeft afgelopen tientallen Hagenaars van hun bed ge- .m openstaande geldboetes, te innen. g van hen betaalden alsnog hun geld- tot een totaalbedrag van 10.000 gulden. >n twintig Hagenaars werden meegeno- ömdat zij niet konden of wilden betalen, ii geval ging het om een totaalbedrag van gulden. Als zij vandaag niet betalen, n ze de vervangende hechtenis gaan uit- In totaal werden 76 adressen bezocht, idragen die per persoon geïnd moesten jn varieerden van honderd tot driedui- julden. Tot de nachtelijke actie werd be- omdat de betrokkenen steeds geweigerd a te betalen of overdag niet thuis wer- ingetroffen. Waarschuwing spookrijders Rijkswaterstaat neemt sinds giste ren een proef met een nieuw sy steem om spookrijders te waarschu wen. Onder aan een afrit van rijks weg A 28 in Amersfoort lichten voortaan in felle digitale letters de woorden 'Ga terug' op als een auto mobilist zich tegen het verkeer in wil begeven. Als het proefmodel aan de verwachtingen voldoet neemt Rijks waterstaat volgend jaar meer van deze computergestuurde registratie apparaten in gebruik. Het systeem bestaat uit een radarinstallatie en een letterscherm. De radar signa leert alleen auto's die vanuit de ver boden rijrichting naderen. In dat ge val wordt de oproep om terug te ke ren knipperend zichtbaar. foto: pers unie Steinway: geen ivoor meer in pianotoetsen HAMBURG De Westduitse vleugelbouwer Steinway zal niet langer ivoor gebruiken voor zijn witte pianotoetsen, om zo bij te dragen aan de be scherming van de olifant. Dat heeft een woordvoerder van het bedrijf bekendgemaakt. In de nieuwe modellen zullen synthetische materialen wor den gebruikt,, zowel voor de witte als voor de zwarte toe sten. Een grote pianofabrikant, aldus de woordvoerder, ver werkt jaarlijks de slagtanden van 75 olifanten. Order voor DAF van ruim half miljard LONDEN Het Britse ministerie van defen sie heeft een order voor meer dan 5000 vrachtwagens geplaatst bij DAF. Met de be stelling is een bedrag van 155 miljoen pond sterling (530 miljoen gulden) gemoeid. Volvo, de Zweedse concurrent van DAF, had ook naar de order gedongen. De nieuwe wagens (viertonners) moeten de oude Bedfords ver vangen die sinds de Tweede Wereldoorlog in gebruik zijn. DAF is voor veertig procent ei gendom van de Britse Rover Group, dat op zijn beurt in juli 1988 is'overgenomen door het lucht- en ruimtevaartconcern British Ae rospace. Het Nederlands-Britse concern hoopt ook nog een belangrijke order van het minis terie van defensie in Saudiarabië in de wacht te slepen. genootje 500 Jen af HEM W Arnhemse leren van 14 f jaar hebben ^^^Jdasgenoot in periode van drie jaar P gulden afge- De klasge was 12 jaar de afpersing Aan het be- in het school- '86/'87 zagen [persers, toen 14 jaar oud, et bewuste jenootje nogal op zak Zij dreigden in elkaar te als hij hun ;eld niet zou Die bedrei- fen hebben zij I drie jaar vol ten houden. 1 slachtoffer EN ae het benodig- iee„d>ldnVan 5" Petrjirs. De zaak is ërrieifiet licht geko- Iauw-lomdat de be- -|de jongen 2.ÜJ week einde- aan zijn vader ':1de dat hij af- werd. De irzekering ge- afpersers len bekend het gebruikt te voor ham cola, mans en uit- 1 totn (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Premier Lubbers heeft de Tweede Kamer beloofd zich op geen enkele wijze meer te zullen bemoeien met het financiële geschil tussen het oliestaatje Kuwayt en de staat der Nederlanden, waarbij zijn familiebedrijf Hollandia Kloos een sleu telrol speelt. De tot nu toe oninbare vorde ring van 24 miljoen gulden op Kuwayt, die ontstond nadat Hollandia Kloos in het sheik dom een hangar had gebouwd, zal nu geheel door de ministe ries van buitenlandse zaken en financiën worden afgehan deld. Lubbers kwam met zijn~ toe zegging tegemoet aan de wens van de gehele Kamer. In het gisteren gehouden debat over Een peinzende premier Lub bers gisteren tijdens het debat over de Kuwayt-zaak in de Ka mer. foto: anp S,Ue zaak-Kuwayt dreggen de woordvoerders van alle frac ties er in verschillende toon aarden op aan dat Lubbers als politicus voortaan elke schijn van belangenverstrengeling diende te vermijden. Het CDA en de kleine christelijke frac ties benadrukten daarbij overi gens dat zij nimmer de integri teit van de premier in twijfel hebben getrokken. Lubbers bestreed de opvatting van de.VVD en de oppositie partijen dat hij zich de afgelo pen vijf jaar te intensief met de affaire zou hebben ingela ten. „Ik heb geen andere initi atieven ontplooid dan het schrijven van enkele brieven, maar dat vloeide rechtstreeks voort uit het feit dat in 1984 met de minister-president van Kuwayt was afgesproken de zaak in het vervolg op het hoogste niveau te behandelen. Die brieven waren trouwens hoffelijk van toon. Besluiten heb ik niet genomen. Wel ben ik bij procedureel overleg met mijn collega's Van den Broek en Ruding betrokken ge weest". Pagina 3: Minister Van den Broek betreurt negeren F mer; „Claim Hollandia veel te hoog" DEN Het stoffelijk overschot van een 59-jarige Leidenaar (stermiddag aangetroffen in een woning aan de Schimmel- at in Leiden. De man had drie maanden dood in zijn huis igen. Twee medewerkers van de Werkgroep Hygiënische pleemgevallen waren bezig met een routine-controle toen I aandacht werd getrokken door een overvolle brievenbus. I rondvraag in de buurt leverde niets anders op dan wat vage Ikklachten. Via het balkon klommen de medewerkers naar (eerste etage, waar een raam op een kier stond. Gewaar- uwde agenten braken de deur open en troffen op bed een lijk rerregaande staat van ontbinding aan. De man bleek al drie Inden eerder door een natuurlijke oorzaak overleden te zijn. (buurtbewoners wisten al die tijd van niets. Met zijn familie, ban had een dochter in Leiderdorp, had de man al jaren n contact meer. v i eger Sudan rijpt macht In Sudan hebben achten vanmorgen van pre- aan de geschoven en de macht Volgens berich- hoofdstad Khartoum legereenheden strate- punten in de stad inge- waaronder het presi- paleis en kabinetsge- De bruggen in de stad voor het verkeer afgeslo- Wie achter de staatsgreep nog niet bekend. Even- is duidelijk wat er gewor- is van el-Mahdi, die pre- werd na algemene ver zingen in mei 1986. (ADVERTENTIE) RUIM't (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PRAWK&El&S Verhuur van luxe auto's en. busjes vanaf 30.- p dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 HOORN Kantonrech ter J. van Dijk in Hoorn heeft een bedrijf in Me- demblik veroordeeld tot betaling van 20.000 gul den schadevergoeding aan een directie-assistente die jarenlang last had van on gewenste intimiteiten door de directeur van de onderneming. Het bijouterieënbedrijf moet bovendien de ww-uitkering van de vrouw een jaar lang aanvullen tot 100 procent van haar laatste salaris. Nooit eerder is door een Ne derlandse rechter zoveel schadevergoeding toegewe zen op grond van ongewen ste intimiteiten. Volgens de vrouw heeft zij sinds 1981 moeten toestaan, dat de di recteur haar omarmde, zoen de, haar borsten betastte en seksueel getinte opmerkin gen maakte. Streepjescode Wat krijg je als je twee zebra's met elkaar kruist? Nog meer zebra's. Maar als twee zebra's elkaar slechts rakelings en bovendien in richting levert dat alleen pijn aan je ogen op. Dit duo, dat door de natuur nogal nerveus beschilderd is, is te zien in de dierentuin van Birmingham. Ze zijn herkenbaar dank zij de streepjescode. foto: ap VAN OTTERLOO KRIJGT POLITIEBESCHERMING DEN HAAG Wethou der G. van Otterloo van Den Haag krijgt politiebe scherming nadat hij de af gelopen weken telefo nisch is bedreigd. De wethouder werd voor het eerst bedreigd na de vergade ring van het Gewest van de PvdA op zaterdag 17 juni. Tij dens die bijeenkomst werd be sloten dat de wethouders Van Otterloo en Duivesteijn moeten aftreden. Beide be stuurders liggen voortdurend met elkaar overhoop en vor men volgens de partij „een blokkade voor het eensgezind politiêk functioneren van de PvdA in de Haagse gemeente raad" Ook vorige week donderdag, toen wethouder A. Duivesteijn zijn ontslag als wethouder in diende, probeerden onbeken den Van Otterloo angst aan te jagen. „Er werd gedreigd dat mijn huis in brand zou worden gestoken, dat soort dingen. Ik neem de telefoontjes in zekere mate serieus. Je weet het nooit zeker", aldus Van Otterloo. Besloten is dat Van Otterloo in elk geval komende donderdag politiebescherming krijgt. Die dag neemt de gemeenteraad een beslissing over de bouw van het stadhuis/bibliotheek. Met name door de opstelling van Van Otterloo, de wethou der van financiën, is het hele plan op losse schroeven komen te staan. In tegenstelling tot de overige wethouders houdt Van Otterloo vol dat het project op een financieel debacle uitloopt. Dat wordt hem niet door ie dereen in dank afgenomen. In het verleden heeft wethou der Duivesteijn ook onder po litiebescherming gestaan. In tegenstelling tot Van Otterloo werd Duivesteijn juist be dreigd omdat hij probeerde het stadhuis van de grond te krij gen. Zijn huis werd het doel wit van vandalen. Dat het wethouderschap in Den Haag niet van gevaar -is ontbloot, bleek ook toen. Duivesteijn vo rig jaar december een bom- lamp kreeg toegezonden. Hier bleek het personeel van het (ex-)bewakingsbedrijf Toetan- chamon de hand in te hebben gehad. Koningin Beatrix op Kensington Palace Zichtbaar ontspannen geniet koningin Beatrix van een taptoe in grammaboekje dat op de grond is gevallen. Geheel links zit prins de tuin van Kensington Palace, terwijl gastheer prins Charles William. foto-, ap door zijn jongste zoon prins Harry wordt gewezen op een pro- Pagina 3: Politie arresteert man na gooien met ijszakken LONDEN Bepaalde ri sicogroepen in Groot-Brit- tannië kunnen zich van nu af aan verzekeren te gen het oplopen van aids. Voor gemiddeld 25 pond sterling per jaar kunnen zij terecht bij het Britse verzekeringsbedrijf Lifes- hield Risk Management. Verzekerden die onverhoopt aids krijgen hebben recht op een bedrag van maximaal 75.000 pond (257.000 gulden), op vergoeding van rechtskun dige hulp en- op een vijf jaar durende programma van me- disch-psychische begeleiding. De betreffende risicogroepen zijn volgens het verzekerings concern doktoren en politie mensen, maar ook loodgieters en brandweerlieden. Ook be drijven kunnen bij Lifeshield terecht. Voorlopig gaat het be drijf alleen in op verzoeken van groepen van meer dan 25 personen, maar uiteindelijk staat de verzekering ook open voor individuen. Degenen die van de verzekering willen ge bruikmaken mogen niet al be smet zijn met het aids-virus. Druggebruikers die zichzelf verdovende middelen via in jectienaalden toedienen en ho moseksuelen zijn eveneens van deelneming uitgesloten. Een kritische woordvoerder van een Britse hulpinstelling voor aids-patiënten meent echter: „Je kan heel wat con dooms kopen voor vijf en twintig pond". Oostenrijks parlement voor lidmaatschap EG WENEN De verwachting is dat Oostenrijk op korte ter mijn formeel de aanvraag zal indienen lid te mogen worden van de Europese Gemeen schap. Op zeven Groenen na hebben alle 183 leden van het Oostenrijkse parlement zich gisteren uitgesproken voor het EG-lidmaatschap. Kanselier Vranitzky sprak van „het be langrijkste besluit na de neu- traliteitsverklaring in 1955". Onderhandelingen tussen Oos tenrijk en de EG zullen in elk geval vele jaren gaan duren. 18 PAGINA'S Gereformeerde Bonders hopen op terugdraaien ..homobesluit" CNV: „Bedrijfsleven kiest 'gestroomlijnd' personeel Rente blijft maar stijgen Haags theater Pepijn bedreigd met sluiting Verkoop beroemd Leids studentenhuis gaat door Weer overval op postagentschap Rijnsaterwoude Noordwijker Peter Werner in 'olstoel van Parijs naar Moskou Plannen kinderopvang Sassenheimvan tafel geveegd Cees Nooteboom's blufpoker in reis beschrijvingen Wat zullen we vandaag eens eten? En wat eten we toe? Vragen, die voor de meesten onder ons in de supermarkt of bij de groenteman en voor anderen in het restaurant worden beantwoord. Maar dat er sprake is van een recordomzet in glasgroenten in de maand mei of van een groeiende export van aardbeien in België, dat zijn zaken, die vandaag al leen maar door de Leidse Courant worden beant woord. Immers, deze en nog vele andere onderwer pen op het gebied van land- en tuinbouw komen aan de orde in de wekelijkse rubriek „In en om de kas". En dat kunt u telkens op uw bord krijgen als u er maar voor zorgt dat onze bezorger dagelijks „in en om" uw brievenbus rondscharrelt. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. /V B Indien daartoe aanleiding bestaai. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1