Modaal kan meer uitgeven Bon: 4 Den Haag Compleet Haags stadhuis maakt de meeste kans 2 4 6 7 13 14 15 17 Vindingrijk reen gevaar voor raling bij atoom- jruiser met averij 7 ju: IqmIó a Sowtant Woensdag 28 juni 1989 80ste jaargang no. 24454 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND derijW Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244, Voor abonnementen: 071-313577. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden, vormik Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071 -122248. 3,, (O 9 Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur JJ. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 In de nacht en ochtend bewol king en af en toe regen. Later op de dag opklaringen. Mini mumtemperatuur rond 13 gra den. Middagtemperatuur circa Matige zuidwestelijke wind, aan de kust soms krach tig. Zon op: 5.23; onder: 22.04. Scheveningen hoog water: 12.26 en 0.56; laag: 7.25 en 20.04. 17491; \PORE ers van Sin- f die vaak ge- NTEN maken van ppnhaar toilet lEFFiMi er vanaf 1 1 gitarfi nieuwe zorg gtafeia moeten er- ^*Mpken om na ;Sin& de WC 1.00-20? trekken, op Za., i van een boe- tingl!)j bjj recidive ___J oplopen tot rden guldens. is uitgevaar- door het mi- nOCe van milieu, ift betrekking e toiletten die het publiek ikelijk zijn, restaurants icopen. is een woord- van het be ide ministerie ■et uitgevaar- dat veel toi- en in op en ba- afgelegenheden ibuitengewoon \e aanblik I doordat de imJ ting zich wei- jkommert om lumnjistandigheden (q inder de vol- 7 q gebruiker >3 iehoéfte moet >0 0 '1.3 jaar is de '8 3eid al een 5 4jcht begon- t L zgen het asoci- 4 jletgedrag van l.g burgers en ze in flatge- 0 en, waar in de O 0 vaak een on- 7 - yijke urines- Y %angt, een ge- 4 xerd opspo- 2 Systeem geïn- 2$rd. Ook de O Sdoet een duit 5 4ef zakje. De 4 9 Times voerde jaar de ru- „Schandelijke t ten waarin \antal bui ten- q (pn afstotelijke 4 mheden met foto en plaats de schandpaal Brinkman tegen verkoop plannen van Rudi Fuchs DEN HAAG Minister Brinkman van WVC voelt nog steeds niets voor de plannen van directeur Rudi Fuchs van het Haags Gemeentemuseum om drie topschilderijen voor totaal 40 miljoen gulden te verkopen. Dat bedrag zou Fuchs jaarlijks twee miljoen aan rente opleveren, een terugkerend aankoopbedrag waarop andere museumdirecteuren alleen maar jaloers zouden kunnen zijn. Zoals eerder gemeld gaat het om twee Picasso's en een Mo net. Als het plan volgende week door de Haagse gemeenteraads commissie voor cultuur wordt overgenomen, zal Brinkman dit niet torpederen, maar hij waarschuwt dat hij een brede discussie zal voorstaan om uitverkoop door een willekeurige museumdi recteur tegen te gaan. Want Fuchs heeft nog meer verkoopplan nen met stukken die zijn beleid in de weg staan. Fuchs collega's staan niet achter hem. Zij vinden dat een toevallige directeur niet mag inbreken in feitelijk landelijk bezit, waardoor toekom stige schenkingen in gevaar kunnen komen. Geluk bij ongeluk Als door een wonder heeft de inzittende op de ach terbank van deze perso nenauto gisteren het on geluk overleefd, waarbij de wagen bijna voor de helft onder een vrachtwa gen verdween. Het slacht offer kon na behandeling in een ziekenhuis weer naar huis. De bestuurder en een andere persoon op de voorbank liepen alleen wat schrammen op. Het ongeluk gebeurde tussen Aalsmeer en Uithoorn, toen de vrachtwagen op een stilstaande file inreed. FOTO: ANP PvdA vraagt per ongeluk geld aan niet-partijleden AMSTERDAM Door een foute ingreep in het computerbestand van het PvdA-partijbu reau in Amsterdam hebben vorige week per ongeluk tientallen instellingen en bedrijven een verzoek ontvangen om een financiële bij drage te leveren aan de verkiezingscampag ne. Het ging om een brief, die uitsluitend be stemd was voor partijleden. Bij de brief, on dertekend door PvdA-leider Wim Kok en voorzien van de aanhef „Geachte partijge noot, partijgenote", was een accept-girokaart gevoegd waarmee geld kon worden overge maakt „om 6 september tot een succes voor de PvdA te maken". Inmiddels heeft het par tijbureau de ten onrechte aangeschreven be drijven en organisaties (waaronder ook kran ten en tijdschriften) schriftelijk zijn veront schuldigingen aangeboden. Regen Regen hoort net zo bij Wimbledon als het gras en de aardbeien. Gisteren was het na een zonnige openingsdag weer goed mis in Londen, waar aan de Church Road de hemelsluizen weer wagenwijd openstonoei.Tuai leiuoe'weer tot de bekende vluchttonelen van in plastic verpakte tennisliefheb- bers, die hun heil zochten in de catacomben van het complex. FOTO: ANP Pagina 11: Vakbond tennisspelers timmert aan de weg. E|ip van Meekren naar Veronique imm^ERSUM Jaap van Meekren, afkomstig van Veronica's awslijn" gaat samen met Lauretta Schrijvers (ook VOO) het 5 ^journaal van 22.00 op Véronique presenteren. Tot hoofdre- l 5'ur van de Véronique-nieuwsdienst is Rick Rensen (NRC 5 4jelsblad) benoemd. Eindredacteur wordt de nu nog in Rome Sjende correspondent Jean Mentens, die behalve voor het lnaal ook de verslaggeving voor onze krant verzorgt. De 1 4(jtshow van Véronique wordt gepresenteerd door Catherine i, het nieuws daarin door Jan de Hoop. Jos Kuyer is be- j4d tot eindredacteur van Véronique-sport. Bij TV10 wordt 4fel zeker Herman Wigbold, oud-hoofdredacteur van het 5 gi Volk en voormalig eindredacteur van de VARA-actualitei- 5 sjibriek „Achter het Nieuws" aangenomen als hoofdredac- avan de actualiteitenrubriek van de satelliet. Wigbold, die 5pdels geniet van zijn pensioen, geldt als de zwaarste van 5| kandidaten voor deze post. Hij zou binnen een jaar een %te nieuwsrubriek op poten moeten zetten, waaraan inmid- gde medewerking vaststaat van NOS-medewerkers Harmen fn en Hugo van Rhijn. rr h IN HELDER Er be- n geen gevaar voor het :daKomen van radio-ac- 'e straling bij de Ame- Janse, door kernergie ;edreven, kruiser ,USS ibridge' in de haven Den Helder, zo heeft woordvoerder van de linklijke Marine mee- :eld. Bainbridge liep gisteren j averij aan de boeg Den per binnen, nadat het eerder op de dag in het jülpengat, even buiten 1 Helder, aan de grond gelopen. Het schip was keg naar volle Zee na eni- jfijd in de marinestad te pen gelegen. Tijdens het incicent was de loods nog aan boord. Volgens de mari newoordvoerder is het laat ste woord over het gebeurde dan ook niet gesproken. Het aan de grond lopen had geen gevolgen voor de nucleaire voortstuwing van de kruiser. De Bainbridge kreeg pas toe stemming de haven weer binnen te lopen, nadat het ministerie van defensie had geconstateerd dat aan be paalde voorwaarden zoals de aanwezigheid van een ram penplan, telefonische verbin dingen en metingen door de milieudienst was voldaan. Overigens voldeed de krui ser, aldus de marine woord voerder, bij het eerste bezoek aan Den Helder ook al aan deze voorwaarden. elle trein Y HAAG Op zaterdag 1 bezoekt de Train a Grande sse (TGV) het station Hol- ls Spoor in Den Haag. trein doet Den Haag aan onderdeel van een tocht uit Frankrijk naar Utrecht, r later die dag het 150-ja- sestaan van de Nederland- ipoorwegen wordt gevierd, aankomst van de trein is 11.03 uur. (ADVERTENTIE) Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tpssen 14.00 en 15.00'uur telefoonnummer 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond thuisbezorgd. ECONOMIE GROEIT SNELLER DAN VOORSPELD (Van onze sociaal- economische redactie) DEN HAAG Nederlan ders met een minimumin komen kunnen volgend jaar zeker op behoud van koopkracht rekenen. Werknemers die in het bedrijfsleven een modaal inkomen verdienen, gaan er ongeveer 2,75% op vooruit. Dat staat in de eerste bereke ningen die het Centraal Plan bureau (CPB) heeft gemaakt als voorbereiding op de nota Macro-economische Verken ningen (MEV). De MEV wordt jaarlijks op Prinsjesdag samen met de Miljoenennota gepubli ceerd. De CPB-berekenirigen worden volgende week ge bruikt voor het overleg in de ministerraad over de begroting 19Ö0. De Nederlandse trekt dankzij de groei van de wereldhandel veel meer aan dan in april van dit jaar nog werd verwacht, stelt het CPB vast. De schatkist van het rijk kan daardoor volgend jaar re kenen op extra inkomsten van in totaal 2,7 miljard gulden. Het grootste deel daarvan, 1,8 miljard, komt van een hoger uitvallende belastingop brengst. Dat is het gevolg van de sterke economische groei (3 in plaats van 2,5%). Verder kan de overheid rekenen op 0,7 miljard extra uit de ver koop van aardgas en 0,2 mil jard uit een hogere winstaf dracht van De Nederlandsche Bank. Dit jaar groeit het reële nationale inkomen met maar liefst 4,4%, aldus het CPB. Het financieringstekort van de overheid kan in de ogen van het CPB volgend jaar dalen naar 4,5% van het nationaal inkomen. Dat is 0,75% minder dan in het regeerakkoord van 1986 is afgesproken. Maar om dat het kabinet in de demissio naire status geen knopen kan doorhakken, blijven er enkele plannen in de ijskast. Daar door zal het financieringste kort waarschijnlijk in de buurt van de 5% uitkomen, aldus het CPB. Het Planbureau meent dat de inflatie wat zal toenemen (dit jaar 1,7 en volgend jaar 2,1%) en dat de werkgelegenheid in het bedrijfsleven nauwelijks zal meegroeien met de aan houdende economische en fi nanciële opleving. Bij de over heid, vooral in het onderwijs, zal de werkgelegenheid licnt stijgen, verwacht het CPB, dat erop wijst dat de Nederlandse inflatie altijd nog veel lager ligt dan het gemiddelde van Europa en de Verenigde Sta ten (4,5%). DEN HAAG Het oude stadhuis aan het Burge meester de Monchyplein in Den Haag moet in zijn geheel' worden gesloopt en nagenoeg alle gemeen teambtenaren moeten worden gehuisvest in het nieuw te bouwen stadhuis aan het Spui. Dit is het definitieve raads voorstel dat het Haagse college van burgemeester en wethou ders gisteren heeft bekendge maakt. Daarmee zijn B en W afgestapt van het eerdere plan om een groot deel van het nieuwe stadhuis aan commer ciële instellingen te verhuren. De totale kosten van het nieu we plan bedragen 333 miljoen gulden. De jaarlasten komen uit op 22,3 miljoen gulden. Wethouder van financiën G. van Otterloo blijft ondanks het nieuwe voorstel twijfe len aan de financiële haalbaar heid van een nieuw stadhuis. Volgens hem vallen de jaarlas ten tien miljoen hoger uit dan nu is berekend. Hij blijft zich daarom uitspreken tegen nieuwbouw. Wel vindt hij dat als het toch gebouwd wordt, de laatste keuze van het colle ge de beste is. Beroering in Jeruzalem na gerucht over Arafat JERUZALEM Onzekerheid over de verblijfplaats van PLO- leider Arafat heeft gisteren in Israel tot het sensationele gerucht geleid, als zou de PLO-leider een bezoek brengen aan Jeruza lem. Het gerucht kwam in de wereld door een anoniem tele foontje aan een Israëlische radiozender, dat op het vliegveld een „geachte Arabische persoonlijkheid" zou arriveren. De binnen- en buitenlandse pers dacht onmiddellijk aan Arafat, want luttele minuten eerder had de Israëlische radio gemeld dat de PLO- voorman spoorloos was verdwenen na een bezoek aan Noordko- rea. Tientallen journalisten, fotografen en cameraploegen bega ven zich daarop naar de luchthaven. De leiding van de luchtha ven had geen idee waarom de journalisten massaal arriveerden, maar achtte het verstandig extra militairen te laten aanrukken. De komst van het leger werte bij de pers weer de indruk, dat er inderdaad iets belangrijks in de lucht hing. Na anderhalf uur werd de spanning gebroken door het bericht dat Arafat terecht was. Hij bevond zich in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Op het station van het Turkse Kapikule, vlak bij de grens met Bulgarije, zitten vluchtelingen uit Bulgarije temidden van de weinige bezittingen die zij mee hebben kunnen nemen op hun vlucht VlUCnteiingen emigratie volgens de Bulgaarse autoriteiten. Nog steeds komen talrijke leden van de Turkse minderheid in Bulgarije de grens met over, uit vrees voor de anti-Turkse campagnes in Bulgarije. Het totaal aantal vluchtelingen bedraagt inmiddels meer dan zestigduizend. 20 PAGINA'S „Oplossing" hervormd moderamen: „Afwijzing kerkelijke tucht is oproep" voorwaarde voor snelle genezing Botsing Thatcher- Mitterrand onvermijdelijk Opperste Sovjet stuurt kandidaat ministers weg Streng optreden tegen speedboten tijdens Peurbakkentocht Veehouders Rijnstreek willen brood op de plank Kinderopvang in september van start in Sassenheim Operasterren op viering van 200 jaar revolutie in Parijs GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/4/5 CONSUMENTENINFORMATIE .5 BUITENLAND 6/7 ECONOMIE9 SPORT 11/16 LEIDEN 13 OMGEVING 14/15 KUNST 17 RADIO EN TELEVISIE 19 Voor buitenlandse journalisten valt het niet mee om nog nieuws uit Peking het land uit te krijgen. Ze moeten niet alleen voorzichtig, maar ook - van wege de toenemende obstakels - steeds vindingrij ker te werk gaan. Een Aziatische fotograaf: „De effectiefste truc is je voor te doen als een onnozele toerist. Draag opzichtige lichte kleren en een korte broek en verberg vooral je camera niet. Als je door een militair wordt aangehouden, is de aanval de beste verdediging. Stel hem een paar vragen, dat is veel beter dan weg te rennen". Daardoor komt het, dat u regelmatig in de Leidse Courant nieuws uit Peking aantreft. En dat blijft zo, als u hieronder daar de geëigende maatregelen voor neemt. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters; Adres: Postcode/plaats; Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaal. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. W®. £eidóc(BotiAa/ni

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1