Principe-akkoord ziekenhuis-cao Bon: China verhevigt jacht op demonstranten MVW4V ma lë Aardig 2 3 7 9 13 17 23 27 30 ire rgissing We maken met aids misschien een kans Gescheiden partner krijgt rechtstreekse vordering pensioenfonds optiek Bij Brilmij tijdelijk: twee brillen halen één betalen! ©omcmt Zaterdag 24 juni 1989 80ste jaargang no. 24451 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend lol Sijtholl Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, lel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677 Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f,24,24 per maand (aut.betaling), 1.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma, t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14 00-1 S.00 uur, lel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW] I 0.67 per mm familieberichten 1.0 60 per mm Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redaclie Directeur-hoofdredacteur 11 Hallewas, Chef redacteur G.I Onvlee. HET WEER Droog weer. Wolkenvelden, ook perioden met zon. Middag- temperatuur ongeveer 19 gra den. Matige noordwesten wind. Zon op: 05.21; onder: 22.04. Scheveningen hoog water: 08.01 en 20.39; laag water: 03.55 en 16.05 uur. ïaamse regering gaat Verhandelen met verzet MARIBO De Surinaamse regering heeft fondigd spoedig te gaan onderhandelen met ingle Commando van Ronnie Brunswijk. steunt de regering de overeenkomst die i in het buurland Frans Guyana werd ge- lussen het Jungle Commando en een parle- [elegatie. Het akkoord voorziet in een on- "c staakt-het-vuren tussen het regeringsle- rebellen en in vredesonderhandelingen I democratie in Suriname verder te verster- Hoewei de rebellen aanvankelijk het vertrek Ivan legerbevelhebber Desi Bouterse, zetten a gewapend verzet ook na de vrije verkiezin- hn november 1987 voort. Bouterse droeg I de macht formeel over aan Shankar, maar Jen wordt aangenomen dat de legerleider Iter de schermen nog altijd voor het zeggen Ad van Emmenes (91) overleden VOORSCHOTEN In zijn woning te Voorschoten is deze week op 91-jarige leeftijd de nestor van de Nederlandse sportjournalistiek, ir. Ad van Emme nes, overleden. De crematie heeft gis teren in besloten familiekring plaats gevonden. Zijn as is uitgestrooid boven de Noordzee, waar hij tot op hoge leef tijd gedurende praktisch het hele jaar zwom.' Na zijn pensionering heeft hij nog een aantal jaren een rubriek verzorgd voor het Haagse dagblad Het Binnenhof, maar staakte die activiteit toen de ver mindering van zijn gezichtsvermogen hem het werken bemoeilijkte. Pag. 16: Ad van Emmenes altijd een graag geziene gast Hugo van Rhijn en Harmen Siezen mogelijk naar TV 10 HILVERSUM Nieuwslezer Harmen Siezen en Journaal- verslaggever Hugo van Rhijn gaan mogelijk naar TV 10. De satelliet-omroep liet gisteren weten hun komst nog niet te kunnen bevestigen omdat „er nog geen contracten zijn on dertekend", aldus een woordvoerder. De onderhandelin gen met de twee NOS-medewerkers zouden echter inmid dels in een vergevorderd stadium zijn. Het tweetal zou deel gaan uitmaken van de Journaal-redactie die TV 10 momen teel aan het samenstellen is. De satelliet wil beiden graag inkapselen omdat Harmen Siezen vertrouwen uitstraalt en Hugo van Rhijn zich de afgelopen jaren heeft bewezen met opmerkelijke reportages. Het voorstel van minister Brinkman van WVC om de Me diawet te wijzigen voor wat betreft de toegang van buiten landse zenders en de hoeveelheid STER-zendtijd, is giste ren slechts in de marge van het kabinetsberaad besproken. Volgens premier Lubbers is het wijzigingsvoorstel een „open zaak". Topless barman zint PSP niet DEN HAAG Een oosterse avondclub zoekt via een personeelsadvertentie in het Job Center Amsterdam „2 barbe- diendes Al/V". Het PSP-kamerlid Van Es wil daar het fijne van weten. In schriftelijke vragen verzoekt zij minister De Koning (sociale zaken en werkgele genheid) uit de doeken, te doen of de to pless te vervullen functies gelijkelijk toe gankelijk zijn voor mannen en vrouwen. Van Es kan zich niet aan de indruk ont trekken dat het arbeidsbureau met de annonce een loopje neemt met de vrou wvriendelijke personeelsadverten - ties, terwijl De Konings departement on langs nog meldde dat die juist effect sor teren. In de Noorse hoofd- jlo heeft een postzegel- lar een collectie met h)tale waarde van ruim u8nn gulden bij vergissing SI-e Tiaar 2.400 gulden van de attefredaan. „Gewoonlijk ben untijr zo gul", zei post zegel - tS eiïaar Arnt Aarnes. „Maar zes maan<^en Se~ •jhad gekregen leek bij duchtige blik voorname- *lbbele zegels te bevatten ef bijster interessant wa- pe koper, een 36-jarige nmakelaar, werd door igblad opgespoord. Hij l :'\niet bij naam genoemd me p maar bevestigde dat <r,L \luk had gehad. In de leek een belangrijke col- )ude Britse en Brits-ko- zegels van 1860 tot 1940 'Sn, waarvan sommige \taloguswaarde hadden \m tienduizend gulden. ricio Aylwin Ididaat voor leense jsitie ifTAGO De 70-jari- [atricio Aylwin, een jgenwoordiger van 'dden in de Chileen- ipositie, is aangewe- rals de gezamenlijke Identskandidaat van otste oppositiepartij- incl.Je zeventien partijen die zijn in een alliantie, n alleen twee kleinere partijen en linkse groe,- bg niet besloten of zij ook :cafejndidatuur van de chris- Pr'i mocratische .Aylwin zul- steunen. Overeenstem- over de kandidatuur van werd moeizaam be- Dmdat men het niet snel over de zetelverde- n het Chileense parie dat volgend jaar tegelijk 2 en nieuwe president ge- 'IDE( moet worden. rtskleun ta wekt 9Hede van P98)p JU ovigen conti Ontwerpers van (om ichoenen, die blijkbaar 1( gehinderd werden door kennis van de islam religie die de gelovigen 'icht hun schoenen uit te lei en ais zjj jg moskee be- hebben in Bangla- een nieuw model sanda- waide markt gebracht met de tekst „Allah is Deze miskleun heeft tot betogingen in het and, waarbij ook enkele els van Bata het moesten t telden en geplunderd wer- De regering had de ge- ':te schoenen overigens al handel laten halen. Pre- Mudud Ahmed noemde 0-87 hoenversiering „een on- iflijke misdaad". icht van Assen' loopt normaal De 'Nacht van As- de officieuze start van de aag te verrijdep TT-mo- ces, heeft een redelijk verloop gehad. Afgezien wat kleinere incidenten t zich geen ernstige onge leden voor in Assen of iburige Witten. Er ver een kleine 100.000 be ers in beide plaatsen, het begin van de nacht de politie acht arrestaties cht wegens vernielingen, dstichting en openlijke ldpleging. Drie mannen i Witten hasj verkochten en voorlopig vastgehou- Tientallen motoren wer- in beslag genomen. De ste boete was 2000 gulden een motorrijder die onder •ed met zijn voertuig aan iStunten was. EVENTUELE ACTIES NMV EN VVIO „SLECHTE ZAAK' UTRECHT Werkge vers en bonden hebben gisteren in beginsel overeenstemming be reikt over de cao 1989 voor de 200.000 werkne mers in het ziekenhuis wezen. Alle werknemers krijgen per september 3 procent salarisverho ging. De ongeveer 80.000 werknemers met onre gelmatige dienst krijgen dit jaar een loonsverho ging van 4,25 procent door verbetering van de onregelmatigheidstoe slag. Voor de overige werkne mers in dagdienst geldt een loonsverhoging van 3 pro cent. Omdat de afspraken pas in september ingaan ter wijl de cao vanaf april dit jaar loopt, is afgesproken dat alle werknemers in augustus een uitkering ineens van 2 procent krijgen, ongeveer driehonderd gulden per per- De Nationale Zieken huisraad (NZR) en de vier vakbonden (AbvaKabo, CFO, GOB en FHZ) leggen het principe-akkoord ko mende week voor aan hun leden. De verwachting is dat zij met het akkoord zullen instemmen. De Nederlandse Maatschappij voor Verpleeg kunde (NMV) is uit het cao- overleg gestapt omdat de geëiste loonsverhoging van 5 procent niet haalbaar bleek. Het actiecomité Verplegen- den en Verzorgenden In Op stand (VVIO), dat in februa ri de aanzet gaf voor de looneis van 5 procent en de acties binnen en buiten de instellingen, heeft al aange kondigd volgende week tij dens de ledenraadpleging van de bonden te proberen het cao-akkoord afgekeurd te krijgen door er „zoveel mogelijk kritiek te spuien". Eventuele acties van NMV en VVIO zou NZR-onder- handelaar Meijers een „slechte zaak" vinden, die in de samenleving geen sympa thie meer zullen ondervin den. AbvaKabo-bestuurder A. Wirtz verwacht dat het met acties zo'n vaart niet zal lopen Als de leden het ak koord goedkeuren is de zaak afgedaan. De loonsverhoging is moge lijk door verlaging van de pensioenpremie met 3 pro cent (netto effect 1,74 pro cent), een extra bijdrage van het kabinet van 0,8 procent en van de NZR van 0,21 pro cent. NZR en bonden vragen het kabinet om 1 procent van de loonsom (90 miljoen gulden) uit te trekken om ter verlichting van de werk druk meer mensen in de in stellingen aan te stellen. Als ook de academische zieken huizen en overheidszieken- huizen daarin meedelen komt het totaal op 130 mil joen. Het kabinet heeft toe gezegd nog voor het zomer reces een besluit te nemen over extra arbeidsplaatsen in het ziekenhuiswezen. Het kabinet heeft vorige week al 20 miljoen gulden voor het verbeteren van de opleiding toegezegd. In het kader van de regeling voor werkerva ringsplaatsen komen 2500 tot 3500 mensen aan het werk. Overlevenden van het militaire ingrijpen op het Plein van de Hemelse Vrede hebben in de VS getuigenissen afgelegd over de gebeur tenissen in Peking. Sommigen hadden foto's bij zich van slachtoffers. Volgens een van de getuigen is de jongeman die wereldbe roemd werd doordat hij in zijn eentje een tankcolone tegenhield (inzetje) onlangs zonder vorm van proces terechtgesteld, foto: ap PROF. GOUDSMIT: UTRECHT Er komt steeds meer inzicht in de overdracht en het verloop van het aidsvirus HIV. De besmetting ontstaat door een mengsel van virussen, sommige hardnekkig en andere goedaardig. Als bekend is om welke virus sen het gaat, moet er een systeem te ontwikkelen zijn dat al die virussen kan bestrijden. „Wij maken dus misschien een kans", zei aids-deskundige prof. J. Goudsmit gisteren in Utrecht op een symposium. Deskundigen maakten daar bekend wat twee weken gele den op de internationale aids- conferentie in Montreal is be sproken. Na de besmetting de len de agressieve virussen uit het 'mengsel' zich heel snel. Het afweersysteem in het li chaam lijkt goed met deze vi russen af te kunnen rekenen. De andere, niet zo agressieve virussen blijven over en tasten het afweersysteem langzaam aan. „Tot nu toe werkten wij alleen met de agressieve virus sen, dus we liggen wat achter", aldus Goudsmit. De ontdek king van het 'mengsel' heeft overigens geen gevolgen voor de overdracht: alle virussen worden overgebracht via bloed en sperma. In Nederland is sinds 1982 bij 852 mensen de diagnose aids gesteld, waarvan 181 keer in 1988. Ongeveer 400 mensen zijn aan de ziekte overleden. De grootste groep bestaat uit mannen met homoseksuele contacten (81,7 procent), ge volgd door drugs-spuiters (6,6 procent). PEKING In China duurt de jacht op mensen die hebben deelgenomen aan de betogingen voor meer vrijheid en democra tie onverminderd voort. In de hoofdstad Peking werd vanmorgen gevreesd dat de politie voor van avond een nieuwe massale arrestatiegolf voorbereidt. Arbeiders die nachtdien sten draaien is op het hart gedrukt hun identiteitspa pieren bij zich te hebben, omdat de politie bij de zoekacties iedereen op pakt die zich niet kan le gitimeren. In het noorden van Peking viel vannacht een grotere acti viteit van veiligheidskrachten te bespeuren. Burgers zeiden dat zij schoten hadden gehoord en dat de stank van traangas in de lucht hing. Volgens onbevestigde berich ten zou het centraal comité van de Chinese communisti sche partij vandaag bijeen zijn om formeel af te rekenen met partijleider Zhao Ziyang en propagandachef Hu Qili. Zhao is sinds 19 mei niet meer in het openbaar verschenen en is naar verluidt in ongenade ge vallen vanwege zijn welwil lende houding ten aanzien van de demonstraties voor meer democratie. De speculaties dat het centraal comité bijeen was werden nog eens versterkt door het feit dat het televisiejournaal geen beelden toonde van de belang rijkste Chinese leiders. Boven dien waren er in het centrum van Peking veel soldaten op de been, die op grote schaal identiteitscontroles uitvoerden. Naar wordt verwacht zal Zhao als partijleider worden opge volgd door Qiao Shi, het hoofd van het veiligheidsapparaat van de partij. DEN HAAG Het recht op ouderdomspensioen dat tijdens een huwelijk is op gebouwd, behoort na een echtscheiding in beginsel voor de helft aan beide partners toe. Als een man een pensioen heeft opge bouwd kan zijn ex-vrouw van rechtswege haar deel vorderen van het pen sioenfonds. De ministerraad is gisteren ak koord gegaan met een wets voorstel met deze strekking. De wet verevening pensioen rechten bij echtscheiding beoogt duidelijkheid te schep pen in deze kwestie. De Hoge Raad deed in november 1981 uitspraak in een dergelijke kwestie. Dat arrest bracht vol gens het kabinet onduidelijk heid met zich mee. Het wets voorstel heeft alleen betrek king op ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk werd opgebouwd. De verevening geldt niet alleen bij een huwe lijk in gemeenschap van goe deren. Alleen wanneer uit drukkelijk een afwijkende re geling is overeengekomen geldt de wet niet. Het wets voorstel heeft geen terugwer kende kracht. Wel is het arrest van de Hoge Raad van toepas sing op echtscheidingen.sinds 1981. ADVERTENTIES In verband met de openingsweek parkeergarage Haagse Markt Herman Costerstraat. GRANDIOZE FEESTAANBIEDING bij I r I v Wf f" herenmode: Bij aankoop van een zomerpantalon van ƒ29,95 mouwloos T-shirt in div. kleuren KADOU (ADVERTENTIE) 's-Gravenhage r. Meerdervoort 135 I v. Hoytemastraat 107 I Fr. Hendriklaan 242 I Heulstraat 19 Effecten hervormd homobesluit nog steeds niet te overzien VVD-program loopt weinig schade op Europese top vereist veel stuurmanskunst Gonzalez Mannen en vrouwen apart in metro Mexico- stad Hoogovens wil Leids Business Centre kopen Onderzoek naar bodemonderzoek bedrijfsterrein Hazerswoude IL'HM'I; Roemenië: de sloop gaat door Dominicaanse Republiek: Vliegensvlug Columbus achterna Patrick Swayze: „Ik zal nóóit kunnen laten zien hoe goed ik dans" geestelijk leven 2 opinie/weer2 binnenland 3/5/9 economie6 buitenland 7/9 sport 10/11/16 leiden omgeving 15/17 kunst 19 radio en televisie 20/21 finale 23 t/m 30 Voetbal op tv VANDAAG Duitsland 1, 17.55 uur: Werder Bremen-Borussia Dorlmund (fi nale DFB-beker). Tegen inlevering van deze bon bij Brilmij twee brillen halen en maar één betalen! IGeidiglmlJuliWÜQ: Het montuur dat u wel betaalt, mag «In de gratis bril gaan normale. met goedkoper zi|n dan f 100, I «De gratis tweede bril is bestemd voor dezelfde persoon die ook de I eerste (betaalde) bril gaat dragen. I De gratis bril komt uit de kollektie monturen met het rode drie- hoekje blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril Wilt u meer (variabel, ontspiegeld, i anti-kras, kleuren, enz.) dan geldt I een toeslag. Geen andere kortingen te zelfder 1 tijd. I u 1" In de Gouden Gids vmdf u de adressen Delft ozoj „Ik hoef niet altijd aardig gevonden te worden. Ik kan zelf ook niet iedereen aardig vinden". Woorden van Gerard Joling, de zanger. Gezegd te gen onze verslaggever Harry de Jong in de week endbijlage Finale van deze week. Aanleiding: zijn achtste hit. En dat in vijf jaar tijd. „Een bewijs, dat ik geen eendagsvliegje ben". Wel een eendags vlieg is een krant Hij valt in je brievenbus, je leest hem en je gooit hem weer weg. Wat blijft, is echter wat je hebt gelezen. De waarde van de Leid- se Courant is immers gelegen in zijn inhoud. Die hoeft ook niet altijd even aardig gevonden te wor den. Dat merkt u vanzelf als u zo aardig bent de bon in te vullen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaal. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. CeidócSouAcmt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1