Geen 5 voor verpleging Bon: Nieuwe sancties VS na executies China 3 4 9 13 14 15 Rustig 2 VERVOERSSTAKING LEGT LONDEN PLAT ïs: mijdt ^jefiets smog ~weede Ivamer 1 debat over iuwayt-kwestie ^RUIMING sagiers jiseschip ïr op weg \r huis VVD vreest dat Brinkman TV-10 en RTV wil weren neemt afscheid £cidóc(2ouxcmt juiL 6oma/nt Woensdag 21 juni 1989 80ste jaargang no. 24448 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdi)k34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003 Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen, (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248 Advertenties: (excl 6% BTW) 1.0,67 per mm, familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef - redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 In de nacht en ochtend in het oosten kans op regen of on weer. In de loop van de dag perioden met zon. Minimum temperatuur rond 14, middag- temperatuur circa 19 graden. Matige, aan de kust af en toe krachtige noordelijke wind. Zon op: 5.20; onder: 22.04. Scheveningen hoog water: 5.47 en 18.21; laag: 1.36 en 13 44. met speciale rubriek ZIE PAGINA van de UIT-bijlage -premie kan omlaag iRMEER De werkloosheidspremie )1990 lager uitvallen dan de 2,39 pro- nodig is voor evenwicht tussen in- i en uitgaven van het Algemeen losheidsfonds. Maar als het vermo- Ibrschot van 3,1 miljard gulden wordt llrerkt kan de premie aanzienlijk lager In. De Sociale Verzekeringsraad be- J) 6 juli of het overschot in één jaar weggewerkt (premie in 1990 0,55 pro- f bijvoorbeeld in vier jaar (premie- age 1,93 procent). De feitelijke pre- [het lopende jaar is 3,4 procent. Ijle lasten van het Algemeen Werk- Iflsfonds zullen dit jaar uitkomen op |5 miljard gulden, bijna 350 miljoen (dan in maart werd geraamd. De ba lden geraamd op 5,8 miljard. Electronische cel Dit is een arm band voor men sen die in hun ei gen huis een ge vangenisstraf mogen uitzitten. De elektronische cel verklikt ogen blikkelijk aan de controlepost als de veroordeelde uit huis probeert te ontsnappen. Er zijn inmiddels enkele tientallen systemen voor deze nieuwe ma nier van huisar rest op de markt. FOTO: AP Aanleg Rijksweg 11 uitgesteld tot 1995 ALPHEN AAN DEN RIJN De aanleg van rijksweg 11 via de as Leiden-Alphen-Bodegra- ven ligt de eerste vijf jaar stil. De val van het kabinet en de daaruit voortvoeiende onzeke re situatie van de rijksfinan ciën zijn daar de oorzaak van. Het rijk geeft voorrang aan projecten rond de hoofdver keersaders waardoor er onvol doende geld overblijft voor re gionale projecten. Rijkswater staat moet de definitieve voor stellen nog op tafel leggen. Pag. 13: Uitstel slecht voor de Rijnstreek LONDEN In Groot-Brittannië wordt vandaag 24 uur lang ge staakt door het personeel van de spoorwegen en van het Lon- dense busvervoer en de ondergrondse. De werknemers willen op die manier hun eis voor loonsverhoging kracht bijzetten. Het spoorwegpersoneel is voor het eerst sinds 1982 massaal in sta king; zo'n 75.000 werknemers bleven thuis. De ruim 10.000 werknemers van de Londense ondergrondse hebben voor de ze vende keer in elf weken het werk een hele dag neergelegd. De Britse autofederatie adviseerde de werkende bevolking zodra het licht was de auto naar het werk te pajtken en al rond het middaguur weer de thuisreis te aanvaarden, in een poging al te chaotische verkeerssituaties te voorkomen. Grote bedrijven heb ben van te voren taxi's 'gehuurd' voor het personeel, terwijl sommige werkgevers hotelkamers boekten zodat het personeel niet van en naar het werk zou hoeven reizen. AG Fervente race- moeten bij smog een bezigheid zoeken. Dit [af staatssecretaris Dees izondheid) gisteren ede Kamer tijdens een batje over het smog- n. Gewoon rustig fiet- >lgens hem wel verant- I n de alarmfase krijgen een dermate grote leid smerigheid in de lat zware inspannende ient te worden verme- geldt met name rond daguur, omdat de lon- het meeste te lijden ZIEKENHUIZEN WEL BEREID TOT BIJDRAGE (Van onze sociaal- economische redactie) UTRECHT De kans is gering dat de verple ging een loonsverho ging van 5 krijgt. De verkennende bespre kingen tussen de werk gevers, verenigd in Na tionale Ziekenhuisraad (NZR), en de vakbon den zijn vannacht in Utrecht na uren verga deren geëindigd in een afspraak voor 'echte' onderhandelingen. Vrij dag komen NZR en bonden weer bij elkaar. De NZR is wel bereid een bijdrage te leveren aan het vergroten van de loonruim te. Hoeveel dit is, werd niet bekend gemaakt. Maar er zal hoogstwaarschijnlijk niet meer over 5 worden gesproken Woordvoerders van beide partijen wilden vanmorgen niet ingaan op de inhoud van de verkennende be sprekingen. Maar AbvaKa- bo-onderhandelaar Wirtz zei wel voor de VAR A-ra dio: „We onderhandelen niet meer over de 5 maar over de voorstellen van het kabinet. Die 5 is gewoon niet meer haalbaar". In de voorstelen van het kabinet kunnen degenen die onregelmatige werktij den hebben, rekenen op een loonsverhoging van bijna 4%. De andere werknemers in de verpleging krijgen een verbetering van 2%. Het geld dat hiervoor nodig is, moet volgens het kabinet komen van overheid, het pensioenfonds PGGM en de werkgevers. Het kabinet en de PGGM waren eerder al bereid een bijdrage te leveren. De bon den gaan vandaag en mor gen hun kaderleden raad plegen over de vraag of het 'totaalpakket' de moeite waard is om te worden ge accepteerd. Het actiecomit Verplegen- den en Verzorgenden In Opstand (VVIO) heeft zijn sympathisanten oproepen om volgende week in gro ten getale naar de leden raadpleging van de vakbon den te gaan. „Onze enige hoop is dat het akkoord dan massaal wordt afgekeurd", aldus woordvoerster A. Beerling. Gebeurt dat niet, dan heeft het comité nieu we acties in petto. «s' 1 T/ Tropen rooster (Van onze jsmentaire redactie) :AAG De Twee- .mer wil volgende in een spoeddebatje ër Lubbers en mi- Van den Broek van Jlandse zaken aan de -^Joelen over de be- Q 't diplomatieke be- hgen met Kuwayt. VVD en D66 wil- jQ.g voor het weekein- brief door het ka- uitgebreid worden rmeerd over deze A'er Kombrink, finan- [oordvoerder van zijn wil weten of behalve xlandse staat ook het van de familie Lub- illandia Kloos, een be- :ft bij de vordering op Inmiddels is onduide- groot de -vordering is. Volgens NRC/Han- zou Hollandia Kloos rec_ 00\aDVERTENTIE) ni Ibu (di ur!) rge|i)es#e stap in hoenmode ioogstraat 13, Den Haag, 1:070-649127. zelfs een groter belang (31 mil joen gulden) bij de vordering op Kuwayt hebben dan de Ne derlandse Credietverzekering- maatschappij (NCM; 19 mil joen gulden). Andere bronnen meldden eerder een belang van 2,4 miljoen voor het staal bedrijf wat overeen komt met tien procent van de hele vor dering van 24 miljoen. Kombrink wil dat het kabinet in haar brief uiteenzet hoe groot de vordering is en hoe veel daarvan ten goede komt aan het staalbedrijf. Verder wil de PvdA-fractie weten of het bevriezen van de diploma tieke contacten de juiste ma nier is om de betaling van een dergelijke vordering voor el kaar te krijgen. Volgens Van den Broek zou een dergelike maatregel wel eens eerder zijn genomen. Kombrink vraagt het kabinet ook waarom de Kamer niet is ingelicht over de ontwikkelin gen in de relatie met de Golfs taat en hij wil meer duidelijk heid over de rol die Lubbers in het geheel speelt of heeft De ruim vijfhonderd irs (onder wie drie Ne- ;rs) en een deel van de ing van het Sovjet- flip „Maxim Gorki", jpP xen in de Noordelijke lek geslagen is, zijn K> weg naar huis. Van- kwam de laatste groep t Noorse kustwacht- Senja" in Spitsbergen tar chartervliegtuigen onden om de vakantie- naar respectievelijk de publiek en de Sovjetu- ug te vliegen. Volgens el li vjet-ministerie is de gev ng mogelijk het gevolg jerS, van dikke mist waar- - m stuurman het zicht op j iddrijvende ijs heeft Muziekschool hun les in de buitenlucht volgden. De schoolleiding vond de temperatuur in de lokalen te hoog, waarop de kinderen de straat werden opgestuurd. In het hele land pasten scholen tropen roosters toe. FOTO: ANP (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het VVD-ka- merlid Hermans vreest dat mi nister Brinkman van WVC het de nieuwe commerciële sta tions Radio Télé Véronique (RTV) en TV-10 onmogelijk wil maken op de Nederlandse kabel uit te zenden. „Het is buitengewoon vreemd dat Brinkman buitenlandse stations zonder meer op de ka bel wil toelaten, maar Neder landse zenders die vanuit het buitenland werken wil we ren", aldus Hermans. Een woordvoerster van Brink mans departement zei van morgen dat het voorstel voor een wijziging van artikel 66 van de Mediawet dinsdag naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd. Zij kon niet zeggen of Brinkman inderdaad zal doen wat de VVD vreest. Ze ker is dat Brinkman zal voor stellen de STER-reclame uit te breiden van vijf naar zes pro cent. Brinkman heeft de afgelopen weken herhaaldelijk gezegd dat hij het niet juist vindt dat RTV en TV-10 misbruik ma ken van de mazen in de Ne derlandse media-wetgeving. „Het zijn gewoon Nederlandse zenders die vanuit het buiten land opereren en dus onder de Nederlandse regels vallen", al dus Brinkman. Dertigers tuk op motorrijbewijs RIJSWIJK Het motorrijbewijs is sterk in trek bij der tigers. In 1988 behaalden 3576 mensen in deze leeftijdsca tegorie dit zogenoemde A-examen. Bij de achttienjarigen waren dat er 1664. In 1981 waren die cijfers nog respec tievelijk 1546 en 6310. Een revolutionaire verschuiving, die voor een groot deel is toe te schrijven aan de verbete ring van de economische omstandigheden die halverwe ge de jaren tachtig intrad. Het aantal examenaanvragen was in alle categorieën zelfs zo groot, dat het CBR 1988 als een „turbulent jaar" bestempelt. Het gevolg is dat er bij het aanvragen voor een examen flinke wachttijden zijn. Tijdens het praktijk-examen doen mannen het over de hele linie duidelijk beter dan vrouwen, maar bij de theorie-examens zijn vrouwen weer beter. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071-12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. ADVERTENTIE Gunters Juweliers Zie advertentie op pagina 3 Twee mannen aangehouden voor roof Van Goghs EDE De politie van Ede heeft in samenwerking met de rijkspolitie Apeldoorn van nacht twee Nijmegenaren aan gehouden die vermoedelijk be trokken zijn bij de inbraak op 12 december in het Kröller Müller museum in Otterlo. De politie deed vanochtend ook op twee plaatsen huiszoeking. De twee nog ontbrekende schilderijen van Van Gogh werden niet gevonden. WASHINGTON De Amerikaanse president George Bush heeft nieuwe sancties afgekondigd te gen China uit protest te gen de aanhoudende re pressie in dat land. Ondanks het Amerikaanse verzoek om gratie te verlenen aan de elf ter dood veroordeel de dissidenten zijn vanmorgen in Shanghai drie van hen in het openbaar geëxecuteerd. Ze werden met een nekschot ter dood gebracht. De Verenigde Staten willen het beraad binnen onder meer de Wereldbank en het Inter nationale Monetaire Fonds over nieuwe leningen aan Chi na op de lange baan schuiven. De president heeft Ameri kaanse regeringsfunctionaris sen ook opgedragen alle con tacten op hoop niveau met de Chinese regering op te schor ten. Sinds op 3 en 4 juni het Chine se leger op bloedige wijze een einde maakte aan wekenlange demonstraties voor meer de mocratische vrijheid in China, zijn er ruim 1400 mensen gear resteerd. Gisteren werd de ar restatie gemeld van Liu Gang, één van 21 studentenactivisten die voorkomen op een natio nale lijst van gezochten. Liu is van die groep de zesde die is gearresteerd. Ondertussen bivakkeren tien tallen Chinezen dag en nacht voor de buitenlandse ambassa des in Peking in de hoop een visum te bemachtigen om het land uit te komen. Gisteren werden alle reeds uitgegeven vergunningen om het land te verlaten ongeldig verklaard. De rijksuniversiteit van Lei den heeft inmiddels alle uit wisselingsprogramma's met universiteiten in China stopge- Vaticaan schakelt topbankiers bij financieel beleid Professor buigt zich over oorlogs- geweldstrauma Gehandicapte haalt diploma sportacademie Plannen voor race-circuit bij Yerseke Basketballers tasten bijna hiërarchie aan Leiden moet erosie Burchtheuvel stoppen Leiderdorp breidt schoolzwemmen uit Katwijkse gymleraar pleegt ontucht met pupillen GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND KUNST ECONOMIE SPORT RADIO EN TELEVISIE LEIDEN OMGEVING 12 PAGINA'S Wie de Leidse Courant (goed) leest weet, dat bur gemeester Schoute van Wassenaar zich kortgeleden nogal boos gemaakt heeft op wielrenners, die al ra cend het duingebied onveilig maken. Hij zag als oplossing hen een maximumsnelheid op te leggen. Welnu, hij heeft inmiddels de smog als bondgenoot gekregen, want volgens staatssecretaris Dees moeten fervente racefietsers bij smog zelfs hele maal afstappen. Of gewoon rustig doorfietsen. Dan moeten ze in vredesnaam hun thuiskomst maar even uitstellen en de Leidse Courant maar een paar minuten later lezen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters; Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging); In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag N B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement worden geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1