Amog neemt Log snel toe Kiezen Glassplinters in Britse luiers "IOVINCIE: LAAT AUTO STAAN <lesh H niet in ïge om huis tdden Stembureaus open voor Europarlement Bruid vergeet naam aanstaande Banken eisen geld van de Staat na afblazen paspoort teidóe Gomant Donderdag 15 juni 1989 80ste jaargang no. 24443 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND I Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen. 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. DOnr Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging'ma. t/mvr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. j Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. es d Losse nummers f. 1,10 HET WEER Perioden met zon en droog. Minimumtemperatuur onge veer 13 graden. Middagtempe- ratuur omstreeks 24 graden. Zwakke tot matige noordoos ten wind. Zon op: 05.19; onder: 22.02. Scheveningen hoog water: 02.00 en 14.14; laag water: 09.15 en 22.26 uur. §e1rs dreigen ,lakJlwe acties i de n ë^erdamse handelaar Granaria 'au\4 de 9,6 miljoen gulden goeding van de overheid pen te kopen, dan zullen ichippers opnieuw tegen jrvoer in actie komen, iria gaat varen breekt de als Granaria vaart krijgt zich heen", zeiden de listeravond op de waar zij besloten nooit istaan dat het fee bedrijf opnieuw -2r3ijn vrachten buiten de eurs om te vervoeren. foto: anp Nicky de Hiep treedt af als studentenleider UTRECHT Voorzitter Nicky de Hiep van de Lan delijke Studenten Vakbond (LSVB) is afgetreden na een uitspraak over de harmonisatiewet, die in tegen spraak was met het beleid van de LSVB. Zij is maar een paar maanden voorzitter van de LSVB geweest. Begin dit jaar werd ze de opvolgster van Maarten van Poelgeest. De gewraakte uitspraak van Nicky de Hiep ging over de duur van de overgangsregeling in de harmonisatiewet (de wet bepaalt dat studenten hoogstens zes jaar over hun studie mogen doen). Nic ky de Hiep achtte een overgangsregeling van een jaar voldoende, de LSVB vindt dat die regeling zo lang mogelijk moet duren. Nicky de Hiep heeft er kend dat haar uitspraak een „misser" was, maar zegt tevens dat binnen de LSVB al enige tijd een verschil van mening bestond over haar functioneren. Ze gaat nu haar studie politicologie weer oppakken. LONDEN De producent van het op een na meest verkochte merk papieren luiers in Groot-Brittannië stelt een onderzoek in naar de herkomst van glassplinters, die on langs werden aangetroffen in een aantal pakken luiers. De luiers van het merk New Togs zaten in pakketten die waren openge scheurd en later dichtgeplakt. Swaddlers, het bedrijf dat de luier» vervaardigt, heeft het publiek gewaarschuwd voorlopig geen beschadigde pakken luiers te kopen. Enkele weken geleden werd het Britse publiek op geschrikt door berichten dat glassplinters waren aangetroffen in babyvoeding. Om trent beide incidenten tast de politie nog steeds in het duister. j it. sje r C J HAAG De wordt de komen- lagen alleen maar o^r. De provincie 1-Holland zegt op 5 van de weersge- Iheid te verwach- dat de situatie deze k nog aanzienlijk 5C hof'erslechteren. ,t Zuid-Holland is gis- ook in Noord-Bra- Mp.. Zeeland en Utrecht vaarschuwingsfase in- nrii. 'ld. Automobilisten is "''iicht de auto zo veel flijk te laten staan. tegenstelling ^voorspelling tot de lag wordt nu verwacht QsXhet huidige weer nog -1 en met het week- zal voortduren. Dit t een toename van de in de hand. Alle 120 'ajven in Zuid-Holland leen vergunning in het Xdflir van de wet inzake de De smog in Nederland, zo als gemeten vanmorgen om tien uur. luchtverontreiniging, heb ben een verzoek ontvangen maatregelen te nemen om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. De centrale meld- en regel - kamer van de Dienst Cen traal Milieubeheer Rijn mond heeft gisteren aan het eind van de middag de zogenaamde Code 2 afge kondigd. Deze maatregel geldt voor de industrie in het gehele Rijnmondgebied en houdt in dat met name de chemische industrie en de overslagbedrijven van aardolieprodukten hun verlading met de helft moeten reduceren. Gisteravond is de coördina tiegroep van het project nooddraaiboek verkeers maatregelen smog bijeen geweest. Voorzitter Boer- tien, de Zeeuwse commis saris van de koningin, zei na afloop te verwachten dat de groep binnen twee weken het werk zal heb ben afgerond, en dat de te nemen maatregelen niet populair zullen zijn. De commissaris van Zuid-Hol land S. Patijn is van me ning dat er hoe dan ook maatregelen tegen het au toverkeer moeten worden genomen, hoe politiek-ge- voelig die ook liggen. Pagina 3: Automobilisten moeten wennen aan maatregelen hOOljAG CDA-frac- tter N. Dijkhuizen- elentaagse gemeente- j„het stadhuis niet 5 rr%oor een plaats in in Rpëe"- Dijkhuizen t nu toe, en ook |en (jen desgevraagd, ld in het college nemen om voor Ier draagvlak in ;nteraad voor het j^ljjlan te zorgen. d werd duidelijk dA-fractie één van itiepartijen in het n burgemeester en ■<Rgyrs wil opnemen. De ijag^eft genoeg van de met slechts één ^rderheid beslissin- i> w01"den. In een jagt de fractie het 'an de PvdA hier- uitspraak te doen. i wordt in dit ver- 1 rf meest genoemd. I Jjorzitter Dijkhuizen pr niet ingaan op fs over de toekom- Ie kunt'enste^n® van k0t de bij stal )en in k is duidelijk gewor- 'sopdkier leden van de ictie, Combrink, inderdtikdazir en Van 0t_ v ethouder), tegen de lannen zullen stern- inden de financiële groot. Daarmee is lisplan volledig op troeven komen te kans dat zaterdag gewestelijke ver- alle PvdA-leden in lijn komen is ui- Pg- PvdA-fractievoor- Noordanus beraadt i zich nog over de toekomst van de bij ^luisplannen meest "n wethouders. Dit vrijwel onvermijde- ertrek van Van Ot- Iof Duivesteijn. Hond door winkelruit LEIDEN Een hond is gistermorgen kort na ne gen uur door de ruit van een fotowinkel gespron gen. De eigenaar liep met zijn huisdier door de Haar lemmerstraat toen de hond door onbekende oorzaak sprong. Het dier raakte bij zijn actie gewond aan de neus. De verwondingen zijn door medewerkers van de dierenambulance ter plekke behandeld. De eigenaar heeft een schade regeling getroffen met de winkelier. CDA-lijsttrekker Jean Penders heeft vanmorgen in Leidschendam zijn stem uitgebracht voor de Euroverkiezingen. CDA en PvdA hebben volgens de opiniepeilingen tot het laatst een nek-aan-nekrace gehouden. Vanavond wordt uit een steekproef waarschijnlijk duidelijk hoe zondagavond de uitslag zal luiden. foto: milan konvalinka (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG In het ge hele land zijn vandaag tot zeven uur vanavond de stembureaus open voor de rechtstreekse verkiezin gen voor de leden van het Europees parlement in Straatsburg. De Neder landse politieke partijen hebben 25 van de 518 ze tels te verdelen. Ook in Groot-Brittannië, Ier land, Denemarken en Spanje gaan vandaag de kiezers naar de stembus. De overige zeven landen van de Europese Ge meenschap stemmen traditio neel zondag. Om beïnvloeding te voorko men worden alle uitslagen pas zondagavond bekend gemaakt. Wel zal vanavond een voorlo pige uitslag van de Nederland se verkiezingen worden be kend gemaakt die is gebaseerd op de opkomst en een opinie peiling door het bureau Inter- /View bij degenen die hebben gestemd. Ook zal worden ge tracht een resultaat te geven van de verkiezingsuitslag als er voor de Tweede Kamer zou zijn gestemd. De verwachting is dat de opkomst rond de 60 zal liggen, bijna tien procent meer dan bij de vorige Euro pese verkiezingen, vijf jaar ge leden. Pagina 3: Eurocampagnes eindigen in aanvalshouding Dierenvrienden gehuldigd asje van 1989 is Marieke Hogenes uit Alphen aan den Rijn geworden. De 8-jarige Marieke (links op de foto) kreeg de titel gisteren voor haar liefdevolle verzorging van het dwergkonijn Roosje uit handen van de heer J. Breek van de Onderwijswerkplaats. In het gezin Hogenes is Roosje lang niet het enige huisdier, maar het konijn heeft het best naar de zin. Het hok op Mariekes kamer is nooit op slot zodat het beest overal in huis rondhuppelt. De titel Al phens Grootste Dierenvriend ging naar de 12- jarige Bianca van der Salm uit Rijnsaterwoude (midden). Bianca is lid van het Instituut voor Na tuurbeschermingseducatie (IVN) en is regelma tig te vinden op de Alphense kinderboerderij. Bianca kreeg haar titel omdat ze zich fel teweer stelt tegen dierenmishandeling. „Ik vind het on begrijpelijk dat mensen dieren mishandelen", aldus Bianca. foto: wim van noort NOORDWIJK Een 42-jari- ge Haagse had het er gister morgen moeilijk mee dat ze door de Noordwijkse politie werd verhoord wegens een winkeldiefstal. Ze moest na melijk 's middags trouwen. „Met een hele aardige man", zo hield ze vol. Alleen wist ze niet hoe hij heette. „Het is een heel moeilijke naam. Ik noem hem altijd pappa", zou ze te gen de Noord wijkse politie hebben verklaard. Omdat bij navraag op het Haagse stad huis bleek dat ze inderdaad zou trouwen, is ze onder poli tiebegeleiding 'naar de Hofstad gebracht. Daar kwam haar bruidegom, een Ghanees met inderdaad een heel moeilijke naam. niet opdagen. De man die illegaal in Nederland ver blijft en die uitzetting boven het hoofd hangt, had kennelijk nattigheid gevoeld. DEN HAAG De finan ciers van het paspoortpro ject, de Nederlandse Mid denstands Bank (NMB) en de Nationale Investerings bank (NIB), hebben via een civiele procedure bij de rechtbank in Den Haag een schadeclaim inge diend tegen de Staat. In de dagvaarding staat geen bedrag genoemd. De scha de wordt bij staat opge maakt, aldus de recht bank in Den Haag. De banken hebben tientallen miljoenen guldens schade gele den doordat minister Van den Broek in november 1988 de sa menwerkingsovereenkomst met paspoortproducent KEP eenzijdig opzegde. De NMB heeft 60 miljoen gulden geïn vesteerd, de NIB ongeveer 20 miljoen. De banken hebben om juridi sche redenen aparte schade claims ingediend. Volgens woordvoerder Van der Laan, die spreekt namens beide ban ken, is dit gedaan omdat de posities niet helemaal gelijk lo pen: de NIB heeft alleen KEP gefinancierd en de NMB zowel KEP als drukkerij Elba. Ove rigens zijn de dagvaardingen wel op elkaar afgestemd. Van der Laan wilde niet zeg gen waarom geen schadebe drag in de dagvaarding is ge noemd. „De juridische details wil ik in verband met de pro cedure niet bespreken", aldus Van der Laan, die verwees naar de bedragen (60 en 20 miljoen) die eerder in de me dia zijn genoemd. Volgens Van der Laan zijn er sinds april, toen de banken de schade claim aankondigden, geen stappen gezet door buitenland se zaken om alsnog tot een schaderegeling te komen. Een woordvoerder van het mi nisterie verklaarde dat buiten landse zaken wacht op de ont wikkelingen van de gerechte lijke procedure. Aantal ongevallen met skateboards bijna verdubbeld DEN HAAG Het aantal ongevallen met skateboards is de laatste jaren flink gestegen. In 1988 vonden in Nederland 2500 ongevallen plaats, maar de Stichting Consument en Veiligheid vreest dat dit aantal dit jaar zal stijgen tot 4500. In de eerste vier maanden van 1989 deden zich al 1500 onge lukken voor met skateboards. De meeste slachtoffers zijn tussen de 5 en 15 jaar oud (77 procent). De meeste ongeval len vinden op straat plaats. In liefst 36 procent van de letsels is sprake van een fractuur, meestal een gebroken arm. Niet een gebrek van de plank maar de onervarenheid van de kinderen die een skateboard kopen of lenen zijn in de mees te gevallen de oorzaak van een ongeval. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, za terdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnummer 071- 122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond thuisbezorgd. 18 PAGINA'S „Veel stil verdriet" bij religieuzen, zeggen bisschoppen Honecker vreest Gorbatsjovs Westduitse vriendschap Belasting inkomsten naar recordhoogte Ramses II ontvlucht sterk vervuild Cairo Chang ook in voor een stukje theater CBB Leiden heeft j j nijpend J ruimtegebrek I Milieudefensie: geen tropisch hardhout bij nieuwbouw gemeentehuis Alkemade Lisse blijft terughoudend op gebied kinderopvang Jan Siemerink bevalt het op gras Rosmalen Verkiezingen. Overal zijn stembureaus ingericht en tot vanavond zeven uur kunnen we - mits we de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt - onze stem kwijt aan een van de Eurokandidaten. Eigen aardig is wel, dat u vanavond nog geen uitslagen op uw tv-scherm kunt zien, noch via de radio kunt horen. Want er moet eerst nog in andere Eurolan den worden gestemd, vooraleer pas maandag de uitslagen bekend kunnen worden gemaakt. En in hoeverre die een graadmeter zijn voor de verkiezin gen van 6 september wordt u gewaar als u maan dag de Lèidse Courant openslaat. Als u tenminste (ooit) daarvoor gekozen hebt, of dat nu alsnog even doet. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag N.B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement worden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1