!eicUc0owo/nt landbouwgebied sterk vervuild Water onder Klachten China verscherpt grensbewaking )gerhotel verkocht >S Fonds wil delen >pbrengst loterijen ONDERZOEK RIVM fellicht eigen gebied voor ntsers in sovjetunie PAd Dinsdag 13 juni 1989 80ste jaargang no. 24441 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND J Uitgave Westerpers. behorend tot Sijthoil Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen. 071-313677 Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. M Abonnementen (incl. 6% BTW) f.24.24 per maand (aut betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/mvr. 18.00 19.00 uur, zat. 14 00-15.00 uur. tel 071-122248 H Advertenties: (excl.6% BTW) i.0,67 per mm familieberichten 1.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties, 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteurlJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Zonnig. Minimumtemperatuur omstreeks 11 graden, middag- temperatuur omstreeks 25 gra den. Matige oostenwind. Na donderdag ook wolkenvelden. Middagtemperatuur 21 graden. Zon op: 05.19, onder: 22.01; hoog water Scheveningen: 12.42, laag water: 07.14 en 20.25. 18 PAGINA'S Hervormd bezuinigingsplan loopt vast Slachtpartij op zee voor haaievinnensoep Piet den Boer ziet beloning voor inspanningen Leiden bolwerk tijdens bezoek president Bush Zuiverings installatie Rijpwetering mogelijk overkapt Katwijks project in India succesvol Kooplieden mijden Noordwijkse toeristenmarkt Werkgevers zien niets in 35 uur DEN HAAG De werkge vers in ons land zien niets in de FN V-opstelling om de werkweek in ons land de ko mende vier jaar over de hele linie op 35 uur te brengen. De collega-vakcentrale CNV noemt het daarentegen „een goede zet" waarvan „werkelij ke effecten" te verwachten zijn. Volgens directeur Wei- tenberg van het Nederlands Christelijk Werkgeversver bond (NCW) helpt collectieve arbeidstijdverkorting niet bij het terugdringen van de werk loosheid. „Er is een tekort aan vakbekwaam personeel. Je lost de werkloosheid niet op door de werkenden van nu korter te laten werken" Een vierdaagse werkweek met werkdagen van zo'n negen uur stuit op hetzelfde probleem. Pagina 4: FNV: 12 miljard voor herstel koppeling is niet voldoende VIJK Het Singerhotel aan de Noordwijkse Zeereep pht. Het hotel wordt half juli weer geopend. Dan vindt fcfficiële eigendomsoverdracht plaats. De nieuwe eige- Jhet pand een opknapbeurt geven en daarna weer in ge- imen als hotel. Dat zegt A. Lemckert van Bodemgoed [Amsterdam, de verkoper van het Noordwijkse hotel, ft wil de identiteit van de nieuwe eigenaar nog niet prijs Jvenals de prijs die voor het hotel op tafel is gelegd. Het Ijkse hotel staat inmiddels enige weken leeg na een ge- a ontruiming. p [RDAM Het AIDS vil delen in de inkom- n n de Algemene Loterij l yid (ALN) en toto en l0?jDe eerste onderhande- Wllhebben nog niks opge- .biaar we houden goede n vaste inkomstenbron TS erven van lotto, toto en ge*De onderhandelingen 8t lopen nog", aldus een ^Boerster van het AIDS h i anmorgen kij het be- bal een nieuwe campagne ^e'! te werven. be4oto en ALN verdelen ruim 20 miljoen gul ler fondsen in de ge- n dszorg. In 1988 ging n. 5 miljoen gulden naar •ge it het Rode Kruis. De Kankerbe strijding kreeg ruim 2 miljoen gulden van de opbrengst. In het kader van de nieuwe fondsenwervingscampagne zullen de hele maand juni in de hoofdstad zes trams rijden met leuzen als „Voorlopig is een financiële injectie het eni ge medicijn tegen AIDS". Wet houder Wildekamp gaf van morgen het startschot voor de nieuwe campagne vanuit een tram op het Rembrandtsplein. ADVERTENTIE) autoverhuur PRANGERS ooikiur van luxe auto's en jes vanaf 30.- p dag. HtÖSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Naam: Voorletters: Adres: Postcode/plaats:1 Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag N B Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement worden geweigerd. iti treedt voortijdig af gËAIROS President Raul Alfon- ^hrgentinië heeft bekendgemaakt 30 juni zijn ontslag zal aanbieden jngres „om de vrede in het land te Omringd door zijn ministers de president in een televise-uit- jn dat hij zal aftreden zodat de ge- i^sident, de peronist Carlos Menem, ■«^kan bieden aan de ernstige econo- Hfisis waarin Argentinië zich be- ||bnsin, die volgens de grondwet pas limber de macht zou moeten over- jjllnadrukte dat zijn vervroegde af- ||Ddzakelijk was „voor het welzijn Hand". De gekozen president, Me- Ë|t het aanbod van Alfonsin ver dij wil pas begin augustus de ernemen. Voor de tussenliggende 1 nu een interim-president moeten Jngewezen. I O - Sovjet-president :ijk<flov overweegt aan ische kust een et- ^juitse zone in te voor de. honderd- ien Sovjet-Duitsers, ^Je Tweede Wereld- Aranuit het Wolga- n Bessarabië naar ;raalaziatische Sov- iliek Kazachstan gedeporteerd. I Sovjet-woordvoerder Jenlandse zaken, Gen- irasimov, zal Gorbats- jjjdens zijn gisteren be- T bezoek aan Bonn Jen aan de Westduitse fiselier Kohl. Deze zone zou moeten komen in Kaliningrad, een gebied tussen Polen en de Sovjet-republiek Litouwen, dat voor de Tweede Wereldoorlog bekend stond onder de naam Koningsberg. Zo'n gebied, waarmee het Westen vrije handel zou kun nen drijven, zou een unieke manier zijn om de Sovjet-Duit se economische betrekkingen verder uit te bouwen, aldus Gerasimov. Sinds de Sovjet-overheid de emigratiebeperkingen van et nische Duitsers ophief, zijn tienduizenden Sovjet-Duitsers naar West-Duitsland vertrok ken. Velen van hen stammen af van Duitse kolonisten die ten tijde van tsaar Peter de Grote, ruim 300 jaar geleden, naar Rusland trokken. Velen blijken echter grote aanpas singsproblemen te hebben in de moderne Bondsrepubliek. Een etnisch-Duitse zone zou volgens waarnemers de inwo ners van de Baltische repu blieken Estland, Letland en Litouwen kunnen aanmoedi gen in hun strijd voor de onaf hankelijkheid van de Sovjetu nie. Vandaag hebben Gorbatsjov en bondskanselier Kohl een groot aantal akkoorden onder tekend over nauwere samen werking. Voor vanavond staat een diner met president Ri chard von Weizsacker op het programma van de drukbezet te Sovjet-leider. Pag. 5.: Gorbatsjov zet streep onder na-oorlogse pe riode. ZEIST Het grondwa ter in ons land is in veel gebieden sterk vervuild met nitraat en kalium. De concentraties zijn aanzienlijk hoger dan de drinkwaternorm. Dit blijkt uit een vanmor gen gepresenteerd on derzoek van het Rijks instituut voor Volksge zondheid en Milieuhy giëne (RIVM). Hierbij is dat water vooral beke ken als bron voor de drinkwatervoorziening. Bij het onderzoek zijn onder ruim 70 procent van het landbouwareaal op zand grond concentraties aange troffen die twee tot tien keer zo hoog zijn als de 50 mg per liter die in drinkwa ter mag voorkomen. Ook onder bosgebieden, vooral naaldbossen, bevinden zich op veel plaatsen nitraatcon centraties van enkele malen de drinkwaternorm. Het onderzoek moet de grondslag vormen voor het milieubeleid zoals dat voor de komende jaren in het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) is uitgestippeld. Volgens het RIVM geeft het rapport vooral een beeld van de huidige grondwater- kwaliteit in het landelijke gebied en de mogelijke ont wikkeling daarvan. Er wordt aandacht besteed aan de vermesting en verzuring van het grondwater, het voorkomen van bestrij dingsmiddelen, zware meta len, vluchtige aromaten en chloorkoolwaterstof fen Het instituut verwacht dat binnen enkele tientallen ja ren de drinkwaternorm wordt overschreden bij 35 van de ruim honderd meest kwetsbare grondwaterwin- plaatsen in gebieden waar beschermende lagen (gro tendeels) ontbreken. Aan vullende zuivering zal no dig zijn om aan de drinkwa ternorm te kunnen voldoen, aldus het RIVM. Pagina 3: Maatregelen landbouw moet grondwa ter verbeteren Uitmuntend Zeven negens en een tien, een uitmuntende cij ferlijst waarvan menig scholier in deze dagen niet eens durft te dromen. Voor Daphne Mer- kus uit Pijnacker, vwo-leerlinge aan het Huy- gens Lyceum in Voorburg wordt het resultaat evenwel de basis voor een verdere studie aan de rijksuniversiteit van Utrecht. ,,lk hoop dat ik word ingeloot voor de studierichting medische biologie", zegt Daphne. Daarmee wil zij in het praktisch gericht onderzoek naar de werking van medicijnen terecht te komen. Of zij erg hard heeft moeten blokken voor zulke fraaie cijfers? Welnee, helemaal niet. Het gaat alle maal vanzelf". Op het 'Huygens' weet men te melden dat het niet veel had gescheeld of ze had drie tienen gehaald. Haar medescholieren hebben niet verbaasd gereageerd: „Die zijn het van mij wel gewend", zegt Daphne. Voorlopig werkt zij in een souvenirwinkel in Delft, waar ze enige spaarcentjes bij elkaar verdient voor haar vakantietocht naar Wenen. foto: milan konvalinka IN POGING OM VLUCHT DISSIDENTEN TE VOORKOMEN PEKING De Chinese regering heeft de politie opgedragen de grenzen van het land extra te be waken, om te voorkomen dat leiders van de protest beweging voor meer vrij heid en democratie het land verlaten. De maatre gel is met name bedoeld om te voorkomen dat de dissidente astrofysicus Fang Lizhi en zijn vrouw Li Shuxian het land verla ten. Fang Lizhi en Li Shuxian heb ben hun toevlucht gezocht in de Amerikaanse ambassade in Peking. Zij worden door de Chinese leiders beschuldigd van anti-revolutionare daden. Een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade wilde vanmorgen geen reactie ge ven, maar zowel in Peking als in Washington is duidelijk dat de kwestie van de dissidenten een grote druk legt op de be trekkingen tussen beide lan den. Eerder hebben de VS al laten weten dat zij Fang en Li niet zullen uitleveren en dat de ambassade zich zal verzet ten tegen eventuele pogingen van de Chinese politie om het tweetal te arresteren. Volgens China bemoeien de VS zich, door onderdak te verlenen aan Fang en Li, met Chinese bin nenlandse aangelegenheden. Het Chinese ministerie van openbare veiligheid heeft gis teren nog eens nadrukkelijk een verbod uitgevaardigd op alle onafhankelijke organisa ties van studenten en arbei ders. Intussen gaat de jacht op de kopstukken van de studen tenprotesten door. Pagina 5: Washington tegen Deng Xiaoping. Studenten mogen blijven. Bomperikelen ten einde Gelaten wachten bewoners van de Leidschendamse Zeehel- denwijk op de dingen die ko men gaan. Met het fraaie weer maakten zij van de nood een deugd door de ontruiming in verband met de demontage van de 44 jaar oude Engelse vliegtuigbom door de Explosie ven Opruimingsdienst (EOD) in hun woonwijk buitenshuis af te wachten. Ongeveer 350 men sen moesten vanmorgen hun woning verlaten, omdat enkele tientallen meters verderop de bom onschadelijk zou worden gemaakt. De operatie verliep overigens niet helemaal glad jes, want de EOD'ers hadden moeite met het vinden van het slagpijpje. Om precies acht over elf was de bom volledig onschadelijk. Het was de twee de bom, de eerste werd in de cember 1986 ontmanteld. foto: milan konvalinka Pagina 13: „Raar,- maar ik mis die mooie bruine jongen". Ongetwijfeld hebt u in uw brievenbus meer dan eens zo'n mededeling gevonden, waaruit moest lij ken dat u een kanjer van een prijs had gewonnen. U moest dan wel een of ander zegel ergens opplak ken of iets insturen, waarna de prijs dan uw deel zou worden. Of niet. En dat laatste was dan meest al het geval als u argeloos meedeed aan zo'n prij zenfestival. Vorig jaar is het aantal klachten daar over bij de Stichting Reclame Code verdpbbeld tot 105. Daar zaten overigens geen klachten bij over deze reclamestukjes voor de Leidse Courant. Wij beloven hier dan ook geen koeien met gouden ho rens, maar wel een krant met nieuws: over klach ten over prijzenfestivals bijvoorbeeld. „Bismarck" ontdekt op bodem Atlantische Oceaan WOODS HOLE Een Amerikaanse oceanografische expeditie heeft met behulp van een duikrobot in de At lantische Oceaan het 48 jaar geleden tot zinken gebrachte Duitse slagschip Bismarck gelokaliseerd. Het reusach tige slagschip van het nazi-regime, een van de meest gevreesde schepen van de Duitse marine tijdens de tweede wereldoorlog, werd gelokali seerd op bijna duizend kilometer ten westen van de Franse haven Brest. Het ligt op een diepte van 4.500 me ter. De Bismarck, die 250 meter lang is, werd op 27 mei 1941 op de Atlanti sche Oceaan door de Britse Royal Navy tot zinken gebracht. Slechts 115 van de 2.200 opvarenden brachten het er levend van af. was hij uit het vliegtuig gestapt, of de Sovjet-leider werd spontaan omhelsd door de d dife studente Annette Lang. Een symbool van de Sovjet-Westduitse betrekkingen, verklaar- Ue|en«ela,er. FOTO:Ap feJwE VOORSTELLEN GORBATSJOV AAN BONN Zelf post frankeren in Den Haag en Delft DEN HAAG Op zes postkantoren, waaronder Den Haag, Delft. Gouda en Rotterdam, worden op 22 augustus fran- keerautomaten geplaatst. Klanten kunnen dan zelf hun post frankeren met frankeerstroken, die in totaal in veertien waarden verkrijgbaar zullen zijn. De frankeerautomaten leveren stroken die sterk afwijken van de vertrouwde postzegel. In plaats van een tanding heb ben ze twee transportgaten in boven- en onderzijde. Ze zijn gedrukt op fosforescerend papier, dat aan de achterkant ge gomd is. De goedkoopste strook kost 55 cent en de duurste 7 gulden. Plaatsing van de frankeerautomaten past yolgens PTT Post in het concept van „postkantoor '90", dat een betere dienst verlening en relatie met de klanten voorstaat. Een van de pijlers daarvan is de zelfbediening. Als de proef slaagt zullen alle bestaande 2.600 postkantoren in een nieuw jasje worden gestoken. Dat betekent onder meer dat er beveiligde loket ten komen voor geldhandelingen en open balies voor afgifte van kentekenbewijzen, informatieverstrekking en dergelij ke. Verder komt er veel zelfbedieningsapparatuur. Het moment ui 1941 dat de Bismarck werd getroffen. Kort erna zonk het schip naar de diepte. foto: ap CöidócÖouAcmt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1