WRR: bedrijven dwingen buitenlanders aan te nemen Bon: 4 6 TUINBONEN EN RUNDERVINKEN 8 Zeventien rm welkom voor >rbatsjov in Bonn iplomatieke oorlog dreigt issen China en de VS sserijbedrijven met sanering bedreigd Massale belangstelling bij rouwdienst Fokker dreigt met schrappen uitbreiding CeidóeSou/io/rit Maandag 12 juni 1989 80ste jaargang no. 24440 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk34,2312 DD. postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003, Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), 1.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/mvr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00 15,00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 Zonnig. Minimumtemperatuur rond 14, middagtemperatuur circa 27 graden. Matige oosten wind. Vooruitzichten tot en met zaterdag; Zonnig. Tempe ratuur dalend van 27 tot 21 graden. Zon op; 5.20; onder: 22.01. Scheveningen hoog wa ter: 10.35 en 23.16; laag: 4.50 en 18.36. - Sovjetleider Michail Gorbatsjov, die vandaag zijn vier- jofficiële bezoek aan de Bondsrepubliek is begonnen, In warm welkom gekregen in de Westduitse hoofdstad, jitiek van ontspanning heeft hem volgens opinieonder- rcot de populairste politicus onder de Westduitsers ge- 3ijna alle Westduitsers hebben meer vertrouwen in Gor man in de Amerikaanse president Bush of de Westduitse jlnselier Kohl. De Westduitse media hebben vorige week Idacht besteed aan het komende bezoek van de Sovjetlei- pr het bezoek van Bush twee weken geleden was veel ■aandacht. Ook Moskou stelt veel belang in de Sovjet- 3. Het partijblad „Pravda" meldde vandaag dat in de „sfeer heerst van oprechte goede wensen". „Bezoek Gorbatsjov aan Bonn geen bedreiging AVO" Hamster overleeft val van 16-hoog Dolgelukkig houdt de 4-jarige Erica Cartaya haar hamster Rambo vast die een val van de zestiende verdieping van hun flat in Miami Beach bleek wonderwel te hebben overleefd. FOTO: AP Nijpels toch hoog op kandidatenlijst VVD (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Nijpels van milieubeheer krijgt op de VVD-kandi- datenlijst voor de kamerverkiezingen van 6 september zo goed als zeker een plaats bij de eerste tien. Dit is af te lei den uit de ontwerp-lijsten die de acht tien regionale hoofdafdelingen (Ka mercentrales) het afgelopen weekein de hebben ingediend bij het hoofdbe stuur van de partij. Joris Voorhoeve is door alle kamercentrales voorgedragen als lijsttrekker. Op vrijwel iedere lijst prijkt VVD-kamerlid Loek Hermans op de tweede plaats en minister Bolke- stein (defensie) op de derde. Vice-pre- mier De Korte komt waarschijnlijk tussen de nummers tien en vijftien te recht. Staatssecretaris Evenhuis (eco nomische zaken) is de slechtst geno teerde bewindsman. Het kamerlid Eri ca Terpstra maakt een grote kans als eerste vrouw op de lijst te komen. Het hoofdbestuur van de VVD zal de acht tien lijsten deze maand in elkaar schuiven tot één ontwerp-kandidaten- lijst. Daar mag het bestuur desgewenst zelf ook nog veranderingen in aan brengen. Eind juni beslist een speciale partijraad over de definitieve volgorde van de kandidatenlijst. Minister Nij pels, die aanvankelijk na de val van het kabinet bij veel VVD-afdelingen in ongenade was gevallen wegens zijn verzet tegen de liberale fractie, is naar verluidt alleen door de kamercentrales van Rotterdam en Den Haag 'afge straft'. Rotterdam zette hem helemaal niet op de kandidatenlijst en Den Haag gaf hem een twintigste plaats. Gestolen geld dient vele doelen NEW YORK Een voormalige mede werker van het Newyorkse stadsbestuur die is aangeklaagd wegens diefstal van een miljoen dollar uit de gemeentepot, heeft verkaard dat hij 250.000 dollar heeft overgemaakt aan Cuba om wa pens te kopen voor de Sandinisten in Nicaragua, 250.000 dollar op een bank in Panama heeft gezet en de rest heeft be steed aan „Wijntje en Trijntje". De 56- jarige Joaquin Capestany, die in 1959 uit Cuba naar de Verenigde Staten emi greerde, kwam in 1982 bij de gemeente werken. Als onderdirecteur van de ac countantsafdeling pleegde de man dief stal door geld dat hij op gezag van de gemeente aan bedrijven in mindering mocht brengen wegens prompte beta ling, op eigen rekeningen over te ma ken. \dden dat... Gennadi Gerasimov, b" van vele persconfe- |cen in het Kremlin en tij- sc|le n terna tionale topont- irodu e/ï' heeft een nieuw gevonden om de bood- laa] y'an Moskou's glasnost j var id) op de wereld over en z<%en' woordvoerder ;„too|lf Sovjetministerie van van \ndse zaken stal afgelo- a lot \erdag de show in het eramma Wedden n m' °P Westduitse tv. aan Pov verblijft momen- a jkjde Bondsrepubliek om n(j jts bezoek voor te berei den d Sovjetpresident Mi- gorbatsjov vandaag is a'f Jen. Toch vond hij za- it maP0^ even om in ge~ 'otaalP van een travestiete Ien de Amerikaanse te- ',er Don „Miami Vice" id inP tiding te nemen in el van het populaire (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Bedrij ven moeten door middel van een wet gedwongen worden om meer men sen van buitenlandse af komst in dienst te ne men. De overheid dient hierbij het goede voor beeld te geven. Alleen ondernemingen die se rieus proberen om men sen uit etnische minder heidsgroepen te werven zullen voortaan nog in aanmerking komen voor overheidsopdrachten. Dit is één van de vele advie zen voor een nieuw minder hedenbeleid die de Weten schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) van daag aan het kabinet heeft aangeboden. Verbetering van het onderwijs en de be roepsopleidingen ten behoe ve van minderheden vormt het kernpunt van de aanbe velingen. Zoals onlangs al bekend werd wil de WRR dat werkloze buitenlanders met een lage opleiding en migranten die net in ons land zijn gearriveerd ver plicht worden een. (gratis) opleiding in algemene ken nis en Nederlandse taal te volgen. Wie dat niet wil krijgt een lagere uitkering. Deze „educatieplicht" zou ook moeten gelden voor jon ge buitenlandse vrouwen wier partners een uitkering hebben. Voorts wil de WRR dat er een strengere controle komt op de naleving van de leerplicht, vooral van Ma rokkaanse en Turkse meis jes, die vaak na hun twaalf de jaar door de ouders wor den thuisgehouden. Het Landelijk Samenwer kingsverband van Organisa ties van Buitenlandse Arbei ders (LSOBA) heeft zich in een eerste reactie heftig te gen de voorgestelde educa tieplicht verzet. Ook is het LSOBA tegen het WRR- voorstel om een legitimatie plicht voor alle burgers in te voeren bij het gebruik van bepaalde overheidsdiensten, het aanvragen van uitkerin gen en subsidies en het solli citeren naar een baan. Het advies om opnieuw (net als in de jaren zeventig) spe ciale opvangklassen in te stellen voor buitenlandse kinderen die op latere leef tijd naar Nederland komen kan evenmin de goedkeu ring van het LSOBA weg dragen. In het verleden zijn daar slechte ervaringen mee opgedaan omdat de betref fende leerlingen dan in een isolement geraken. Tegen taalklassen voor kleuters die het Nederlands nog niet be heersen heeft men minder bezwaren. Pagina 4: Minderhedenbe leid faalt op vele punten TOERDEN ARRESTATIES BIJ ZUIVERINGSACTIES •ben.NG Er dreigt een bedtfiatieke oorlog te i groan tussen de Vere- en' Staten en China, ie" de Amerikanen veThren in te gaan op het i aanse verzoek de dissi- grarisFang Lizhi en zijn >ouwf Li Shuxian uit te Pfa^n. De 52-jarige >]an^ys*cus Fang en de 1 Tsitair docente Li kuiijven sinds afgelopen i zijipag in de Ameri- bijie ambassade in Pe- ,enin uut j -en i l0ral is het arrestatiebevel zjen (steren hebben Fang en !i voor en tijdens de re- jr r! studentendemonstraties aUerjig gemaakt aan „contra- hgjdltionaire propaganda en lejng" -.Als we merken t er (mand in duidelijk le- roeióvaar verkeert, geven ntall i d$nlokaal in zelf oorafenen rookvrii gesp J KEMlEN In de stemloka- l het Brabantse Nuenen ggponderdag niet worden Het gemeentebestuur hiertoe besloten omdat |ige mensen daar last van In. In 1986 vaardigde de Jnte Nuenen voor de pkalen ook een rookver- Bt. Dat gebeurde destijds i diePze van Proel- De erva- ks ill1 waren dermate gunstig voel1 °Pnieuw is besloten de s ppkalen rookvrij te ver- -jen A. aldus een zegsman van ;emlemeente- ^et verbod aï aan de ingang van de anenn met borden aangege- ajs -De maatregel houdt in ik de leden van de stern- Een archieffoto van de Chinese dissident Fang Lizhi. FOTO: AFP we hem bescherming in onze ambassade", aldus een woord voerster van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken. President Bush wordt door het Amerikaanse Congres onder druk gezet nieuwe sancties te gen China af te kondigen. Ze ker nu de Chinese autoriteiten het afgelopen weekeinde in veel grote steden tot groot scheepse zuiveringsacties zijn overgegaan. Alleen al in Pe king zijn meer dan 400 studen ten en arbeiders gearresteerd. In Shanghai werden zaterdag 130 mensen opgepakt. De Chi nese staatstelevisie draait als propagandamachine op volle toeren en toont beelden van arrestanten die bekentenissen afleggen. Van de weeromstuit zijn op universiteiten in heel China studenten bezig hun vrije vakbonden op te heffen en anti-regeringsaffiches te verwijderen van de muren. Duizenden studenten zijn naar het platteland getrokken of zijn elders ondergedoken. De regering beschikt over kilome ters film, gemaakt tijdens de betogingen van de afgelopen weken. Pagina 4: Chinezen verraden elkaar in zenuwoorlog (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees ysV in de aanbieding. Tuinbonen, 1 QC kilo L.C.O Rundervinken, *1 /]Q 100 g sa»® 1:60 Irt«7 albert heijn 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. gtaapeen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tusen 14.00 en 15.00 uur, hlefoonnummer 071 - 122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond thuisbezorgd. «"■«fWERSOOG Steeds [Nederlandse visserijbe- Wlfen komen in de prob Dit stelde voorzitter i /j,!^angstraat van het Pro- /V</r°^aP voor Vis en Vis- jikten zaterdag op de na- daê voor de zeevisse- Lauwersoog. Het aantal kegelen dat het afgelo- ^jaar is genomen om de ^^ngst aan banden te leg gen, heeft vooral in de kot- ter-sector geleid tot sanerin gen. Bedrijven stellen sane ring zo lang mogelijk uit, omdat op het saneringsbe drag veel belasting betaald moet worden. Voorzitter Langstraat waar schuwde voor een te grote lastenverzwaring, waarmee de vissector de das om zou worden gedaan. „Wanneer de totale lastenverzwaring onze concurrentiepositie ver zwakt, dan moet de overheid zich afvragen of dat nog wel verantwoord is. Bij een goed visstandbeheer is er voor een gesaneerde vloot ook in de toekomst voldoende perspec tief," aldus de heer Lang straat. „Paardje hop" De vijftiende editie van de Haagsche Paarden dagen trok het afgelopen weekeinde weer vele tienduizenden belangstellenden naar een zon beschenen Lange Voorhout. Ook vader en zoon Nijpels kwamen „paardje kijken". Evenals de andere toeschouwers waren zij nog het meest onder de indruk van moeder en dochter San ders. Beiden hoog te paard voerden de 4-jarige Stacy en haar moeder, dressuurkampioene An- nemarie Sanders-Keizer, een vertederende pas de deux uit. Duco Nijpels moest zich behelpen met de milieuminister, 't Is een paardemiddel, maar wel een goede uitkijkpost. FOTO: MILAN KONVALINKA AMSTERDAM Naar schatting 8.000 personen hebben gisteren in Am sterdam een oecumeni sche rouwdienst bijge woond ter nagedachtenis van de slachtoffers van de vliegramp van afgelopen woensdag met een DC 8 van de Surinaamse lucht vaartmaatschappij SLM. De dienst werd behalve door de naaste familieleden ook bij gewoond door tal van hoog waardigheidsbekleders en ver tegenwoordigers uit de sport wereld. Zoals bekend waren onder de slachtoffers een aan tal voetballers van het kleur rijk elftal, dat in Suriname en kele wedstrijden zou spelen. Dat team bestaat uit in Neder land spelende voetballers van Surinaamse afkomst. Uit Mi laan waren Ruud Gullit en Frank Rijkaard overgekomen om de dienst bij te wonen. Na mens de Nederlandse regering waren aanwezig minister-pre sident Lubbers en de ministers De Koning en Van Dijk. Ook de Amsterdamse burgemeester Van Thijn, gemeenteraadsle den en leden van de Tweede Kamer, onder wie PvdA-frac- tievoorzitter Kok, waren pre sent. Tragisch was de gang van za ken rond de twintigjarige Ort- win Linger, voetballer bij de club Haarlem. Linger overleed zaterdagavond in het acade misch ziekenhuis in Paramari bo. In eerste instantie was hij geplaatst op dé lijst van slacht offers en stond zijn naam al in rouwadvertenties. Maar hij was een van de twee gewon den, die nog niet geïdentifi ceerd waren. De medici van het ziekenhuis lieten vrijdag een aantal mensen op de afde ling intensive care toe in de hoop dat er onder hen iemand was die de twee onbekende gewonden zou herkennen. Een oom van de voetballer herken de, ondanks de zware verwon dingen, zijn neef. Zaterdag leek het goed met hem te gaan. De beademingsappara tuur, waaraan hij lag, werd vervolgens losgekoppeld. Eni ge tijd later overleed hij ech ter, vermoedelijk aan inwendi ge bloedingen. De 20-jarige Ria Slijngard uit Den Haag, die eerder officieel als een van slachtoffers was opgegeven, blijkt de vliegramp toch te hebben overleefd. Pagina 3: „Ze hebben rust nodig", Doodgewaande Haagse overleefde vlieg ramp Pagina 14 „Jerry, we hou den van je" Chinezen verraden elkaar in zenuwoorlog Bob Dylan is geweest, jaren 90 kunnen komen George Bush naar Leiden Spektakel om vliegtuigbom in Leidschendam nadert hoogtepunt GEESTELIJK LEVEN2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 4/5 KUNST 6 LEIDEN 7 OMGEVING 8 BEURS/EXAMENS 9 RADIO EN TELEVISIE 11 VAN HUIS UIT 12 SPORT 13 t/m 20 RIJNLAND: „WIJ STELLEN GEEN EXORBITANTE EISEN" LEIDEN Fokker dreigt de geplande uitbreiding van de produktie van de F100 op Schiphol niet door te laten gaan als het Hoogheemraadschap Rijn land zijn vijandige hou ding jegens het bedrijf niet verandert. „Schiphol wordt dan een moeilijker optie", aldus een woord voerder van Fokker van morgen. Volgens Rijnland hoort Fok ker met de KLM tot de „ergste bedrijven" binnen het gebied van het Hoogheemraadschap als het gaat om de waterkwali teit. Dijkgraaf E.H. van Tuyll van Serooskerken stelde van morgen dat beide bedrijven geen juridisch middel onbenut laten om niet te hoeven vol doen aan de eisen die sinds 1984 worden gesteld aan de kwaliteit van afvalwater. Bei de bedrijven maken volgens hem steeds op het laatste mo ment bezwaar tegen maatrege len, waarover vaak jaren is overlegd. In enkele gevallen gaat het daarbij zelfs om heel minieme zaken, zoals de plaat sing van wasbakken en derge lijke. „Formeel juridisch is dat niet onjuist", aldus Van Tuyll. De handelwijze van de bedrij ven is inmiddels een aantal keren voorgelegd aan justitie. De dijkgraaf kondigde van morgen aan dat Rijnland alle vergunningaanvragen voor uitbreidingen van Fokker en KLM nader zal onderzoeken om daar zonodig bezwaar te gen te maken. Rijnland heeft het Rijk er al op gewezen hoe de bedrijven proberen te ont komen aan milieumaatregelen. Volgens Van Tuyll blijven de prestaties van Fokker en de KLM op dit gebied ver achter bij de andere vergunningplich- tige bedrijven in het gebied van Rijnland. Van Tuyll: „Wij stellen geen exorbitante ei- De triomf der zeventienjarigen. Zo zouden de ten- nisfinales op Roland Garros in Parijs gerust ge noemd mogen worden. Arantxa Sanchez en Mi chael Chang hebben op spectaculaire wijze de Open Franse Titel behaald. Steffi noch Stefan heb ben daar iets aan kunnen veranderen. Natuurlijk hebben de tennisliefhebbers via de tv met eigen ogen kunnen zien hoe een en ander in zijn werk ging. Maar achter de schermen kijken konden ze niet, afhankelijk als iedereen is van wat de camera opvangt. De Leidse Courant was er op Roland Garros natuurlijk weer bij. En zoals altijd kijkt ie dereen ook vanavond weer naar de sportpagina's uit om de impressies van onze verslaggevers daar De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor'controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag N.B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement worden geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1