Rente stijgt door beperking krediet Bon: 5 9 13 15 li na ie 21 30 waargewonden it Suriname ondag terug Met Deng keert ook de harde li jn terug 2 Paardetram 0L N pkomst Euroverkiezingen geschat op 60 a 65 pet. Bij Brilmii tijdelijk: twee brillen halen één betalen! 1" £eidóe @ou*a/nt leidóe 0omcwvt Zaterdag 10 juni 1989 80ste jaargang no. 24439 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk34.2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen. 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) 124,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. I Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. HET WEER Perioden met zon en in de loop van de dag van het zui den uit enkele buien, mogelijk met onweer. Middagtempera- tuur ongeveer 19 graden, zon dag 24, daarna oplopend tot 30. Zwakke zuidoostenwind. Zon op: 05.20, onder: 21.59; hoog water Scheveningen: 09.24 en 21.56; laag water: 04.45 en 17.46. leisje heeft bloemen op de transportband voor de bagage hiphol gelegd. De nabestaanden van de slachtoffers van de Bmp vertrokken gisteravond naar Suriname. foto: anp re jTERDAM Zes o'^r gewonden van het •luk met de DC-8 van Surinaamse Lucht- maartschappij (SLM) t-^n waarschijnlijk mor- ichtend in Nederland ;omen met de gere- KLM-vlucht vanuit aribo. Veertien in hebben de ramp :efd, van wie twee niet geïdentificeerd Zij zijn nog steeds ;n bewustzijn. Er zijn ïoedelijk 171 doden. zal nog enige tijd duren 'at de eerste stoffelijke :hotten van Nederlan- zullen worden gerepa- ird. De identificatie van de 0ëndeels verkoolde slacht- rs is zeer moeilijk. Moge- begin volgende week zul- 'de eerste lichamen vrijge- 6n worden. -De terugkeer geld worden. eravond is vanaf Schiphol peciale vlucht met nabe- ïden vertrokken. De ht KL 767 wordt uitge- d op verzoek van de SLM een Boeing 747 van de H. Alle 425 plaatsen aan boord zijn bezet. De vlucht vertrok met circa anderhalf uur vertraging omdat de pas sagiers tot het laatste moment nog visa en tickets moesten krijgen. Maandag is er een tweede vlucht, aangeboden door Martinair. De sfeer was gelaten. Een vrouwenkoor van de Evange lische Broedergemeente en Ze- vendedags Adventisten zong psalmen terwijl de nabestaan den zich bij de ingang van pier D51 verzamelden. Ook enkele Hindoe-priesters, dominees en pastors waren aanwezig om de vertrekkenden bij te staan. De Surinaamse atnbassadeur C. Ramkisor condoleerde de na bestaanden en wenste hun sterkte toe. Aan boord waren verzorgers van de KLM en de Vrije Universiteit van Amster dam om waar nodig bijstand te verlenen. De financiële hulp voor de na bestaanden, in eerste instantie bedoeld voor het kopen van vliegtickets, is flink op gang gekomen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft 100.000 gul den ter beschikking gesteld. Na een oproep van de gemeen te Amsterdam om geld te stor ten, was gistermiddag reeds 70.000 gulderi binnengekomen. Pagina 3: Herdenkingsplech tigheid verplaatst naar RAI Valse 'vuurtorens' DEN HAAG Sinds ruim drie maanden zijn op grote schaal valse biljetten van 250 gulden, de zogenoemde vuurtoren, in omloop. Hoe veel dat er zijn, is volgens de Centrale Recherche Infor matiedienst (CRI) in Den Haag niet bekend. De politie heeft tot gisteren ongeveer honderd valse biljetten in beslag genomen. Ze zijn makkelijk te herkennen: er ontbreekt een voelbaar ni veau in de inktlaag in de grote cijfers 250, de teksten en het lichthuis van de vuurtoren in het visueel ge handicapten-teken. Verder ontbreekt het echte scha- duw-watermerk. OV-kaart voor studenten is voorlopig van de baan UTRECHT De Nederlandse Spoorwegen en de stads- en streekvervoersonderneningen hebben de overeenkomst met minister Deetman over de OV-jaarkaart voor studen ten opgezegd. 'Gezien de onzekere politieke situatie' zijn NS en het streekvervoer niet langer in staat de overeenkomst na te komen, zo heeft de NS de minister laten weten. De Landelijke Studentenvakbond is tevreden. De invoering van de gratis jaarkaart voor studenten is al herhaalde ma len uitgesteld wegens politieke en organisatorische proble men bij het ministerie. Na de kabinetscrisis heeft de Eerste Kamer besloten de behandeling uit te stellen. NS-directeur Ploeger: „Natuurlijk is met ons te praten over een even tueel nieuw contract in de toekomst, maar dat contract zal er dan wel heel anders uitzien. Dat paard trapt ons maar eenmaal". Omdat de NS al zeer vergevorderde maatregelen voor de OV-kaart had genomen (zo waren al 120 man in dienst genomen en was extra materiaal gehuurd in het bui tenland) wordt de capaciteit nu anders aangewend. Anti-papist belaagt paus UPPSALA Tijdens het be zoek aan Zweden van paus Jo hannes Paulus II aan Zweden heeft zich gisteren een incident voorgedaan. Tijdens een open luchtmis in Uppsala stormde er plotseling een man op de paus af. Op het laatste moment kon hij worden overmeesterd. Hij bleek ongewapend te zijn. Ooggetuigen zeiden dat de 28- jarige man de paus een pamflet had willen overhandigen. Hij zou lid zijn van een fundamen talistische christelijke sekte, „Maranata" genaamd. Terwijl hij door de politie werd wegge voerd, riep hij anti-papistische scheldwoorden. Waddenhelikopter te nauw voor brancard TERSCHELLING Bewoners van de Waddeneilanden die onverhoopt een hartaanval krijgen, zijn dubbel slecht af. Ze moeten zittend worden overgevlogen naar een ziekenhuis op de wal omdat er in de helikopter geen plaats is voor een brancard. Mocht de lichamelijke toestand tij dens de vlucht kritiek worden, dan is de patiënt nog slechter af. Reani matie met elektrische schokken is niet mogelijk omdat de apparatuur in de helikopter op hol kan slaan. De Bijzondere Kamercommissie voor de Waddeneilanden hoopt op verbete ring: „De vliegbasis Leeuwarden krijgt nieuwe helikopters. Ze kun nen er vast wel eentje ombouwen". AMSTERDAM De rente voor kredieten aan het bedrijfsleven en voor hypotheekle ningen kan een half procent gaan stijgen als gevolg van maatrege len van de Nederland- sche Bank. De centrale bank wil de te snelle groei van de krediet verlening in Nederland afremmen. Als in het najaar hardere maatre gelen nodig blijken, zal de rente tot een pro cent kunnen stijgen. „Dat is de prijs die we moeten betalen", aldus bankpresident Duisen- berg. „De kredietkraan wordt bepaald niet dichtgedraaid. We draaien hem iets aan om te voorkomen dat het bad overloopt, maar hij blijft lopen. Het is zeker geen forse ingreep, het is allemaal aan de lichte kant", zo relativeerde dr. W. Duisenberg gisteren de instelling van een kasreser- ve voor banken bij wie de kredietverlening te snel stijgt. Doel is de inflatie in de hand te houden en daar mee de goede gang van za ken in de Nederlandse eco nomie langer te laten voortduren. De banken mogen vanaf 1 april van dit jaar tot 1 juli volgend jaar op jaarbasis niet meer dan 5 procent meer krediet verlenen ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar. De bank die te veel krediet verleent moet over een deel van die overschrijding een boete betalen aan De Nederlandsche Bank. Pagina 9: In eerste kwar taal met kwart gestegen Overheid dekt eerste schade van Van Gogh- tentoonstelling AMSTERDAM De overheid heeft zich garant gesteld voor de eerste 150 miljoen gulden aan schade, als er iets mis zou gaan bij de grote Van Gogh- tentoonstelling die volgend jaar gehouden wordt. Minister Brinkman maakte dit bekend in een bijeenkomst van verze keraars. De totaal te verzeke ren waarde van de werken be draagt zes miljard gulden. Met de toezegging van de overheid hopen de organisato ren van de expositie verzeke raars over te halen het risico te aanvaarden. Tot nu toe is de belangstelling van de verzeke raars gering. Vallen de wer ken niet voor honderd procent te verzekeren, dan gaat de ex positie niet door, aldus een woordvoerder van de organi serende stichting. Pagina 16: Organisatie Van Gogh-expositie verwacht miljoen bezoekers PEKING De terugkeer van China's 'sterke man' Deng Xiaoping, die giste ren gestalte kreeg door zijn verschijning op televi sie, is een onmiskenbaar teken dat de oude garde de touwtjes weer strak in handen heeft. De 84-jarige Deng, die er vermoeid en zwak uitzag, werd om ringd door een groep be jaarde partijveteranen die allemaal te boek staan als voorstanders van de harde lijn. Naast Deng zaten premier Li Peng en president Yang Shangkun, die algemeen ge zien worden als de mannen achter het hardhandige optre den van het leger tegen de be togers op het Tiananmenplein. Daarbij kwamen honderden en misschien zelfs duizenden mensen om het leven. Partijleider Zhao Ziyang ont brak op de bijeenkomst. Ver moed wordt dat hij is afgezet, omdat hij tegen het besluit was het leger tegen de betogers in te zetten. Wel prominent aan wezig waren ex-president Li Xiannian (80), de vroegere parlementsvoorzitter Peng Zhen (86), vice-president Wang Zhen (81) en de plaats vervangend voorzitter van de raadgevende commissie, Bo Yibo. De voorzitter van dit college voor partijveteranen, Chen Yun (84) was om ge zondheidsredenen niet in staat de viering van de zege van de gerontocratie (regering van oude mannen) bij te wonen. Hij stuurde wel een boodschap waarin hij zijn medeleven met de omgekomen soldaten uit sprak. Ook Qiao Shi, de chef van de veiligheidsdienst die getipt wordt als nieuwe partij leider, was aanwezig. Bij zijn eerste publieke optreden sinds mei feliciteerde Deng Xiaoping de officieren van het Volksle ger met het bloedige optreden tegen de studenten. foto: ap HAAG De opkomst bij luropese verkiezingen van ende week donderdag (15 zal waarschijnlijk tussen en 65 pet. liggen. Dit [t uit een enquête die de )S heeft laten uitvoeren onderzoeksbureau NSS. In 1984 was de opkomst ruim 50 pet. Van de ondervraagden zei 59 pet. „vast en zeker te zullen gaan stemmen". Van degenen die zeggen te zullen gaan stem men zal 35 pet. voor de PvdA* kiezen, 34 pet. voor het CDA, 11 pet voor de VVD en 8 pet. voor D66. Groen Links scoort 9 pet. en de combinatie van klei ne rechtse partijen 3 pet. Ge vraagd naar de namen van Ne derlandse leden van het Euro pees parlement noemde 40 pet. spontaan de naam van PvdA- lijsttrekker Pief Dankert, 9 pet. noemde Hedy d'Ancona (ook PvdA) die overigens door som migen werd aangeduid als „mevrouw Hedy"; 5 pet. noem de Europees commissaris Frans Andriessen (die geen lid van het parlement is) en bijna 4 pet. CDA-lijsttrekker Jean Penders. olidariteit logelijk toch |i regering 1RSCHAU De leider So- ariteit, Lech Walesa, heeft teren laten doorschemeren leden van de vakcentrale •gelijk zitting zullen nemen de regering. Walesa zei dat zijn eerste persconferentie ds de verpletterende over- nning van Solidariteit tij- ns de parlementsverkiezin- i. Tot nu toe hadden woord- erders van de vakbond een rgelijk gang van zaken in de bije toekomst afgewezen. >k na een oproep van partij- der Wojciech Jaruzelski •or een brede coalitie. In to- al 33 leden van de regerings- alitie die op een 'nationale •t' stonden, slaagden er niet de benodigde 50 procent de stemmen te halen, erdoor is een constitutionele ontstaan omdat de ondwet vereist dat Sjem (la- •rhuis) 460 afgevaardigden 'L Een aantal hoge rege- ngsfunctionarissen en leden de communistische partij 1 Polen weigeren zich nog in keer kandidaat te stellen °or een zetel in het parle- •ent ondanks het akkoord •ssen Solidariteit en de rege- ng dat hun de mogelijkheid erschaft nogmaals mee te 'oen. Raaf John Wilmington, chef van de bewakers (Beafeaters) van de Tower in Londen, verwelkomt de eer ste raaf die er in gevangenschap is geboren. Het is zaak dat de ravenkolonie van de voormalige gevangenis op peil blijft, want de overlevering wil nu eenmaal al driehonderd jaar dat het gebeurd is met de monarchie zodra de raven de Tower verlaten. foto: ap (ADVERTENTIE) Tegen inlevering van deze bon bij Brilmij^ twee brillen halen en maar één betalen! IGeldig t m 1 Juli IQ8Q l Het montuur dat u wel betaalt, mag #ln de gratis bril gaan normale, niet goedkoper zijn dan f 100,-. blanke glazen in dezelfde sterkte De gratis tweede bril is bestemd als in de eerste (betaalde) bril voor dezelfde persoon die ook de Wilt u meer (variabel, ontspiegeld. eerste (betaalde) bril gaat dragen anti-kras, kleuren, enzdan geldt De gratis bril komt uit de kollektie een toeslag monturen met het rode drie- «Geen andere kortingen te zelfder hoekje tijd I Li Nog geen spoor in moordzaak Fagel ZEIST Het recherchebijstandsteam dat de moord op Gerard Fagel onderzoekt, heeft nog geen enkel spoor van de dader. Fagels vriendin heeft verklaard dat zij boven het restaurant sliepen toen een onbekende man om vijf uur gisterochtend van uit de richting van het slaapkamerraam een schot afvuurde op de slapende Gerard Fagel. Deze was vrijwel op slag dood. Omdat de dader vlak daarvoor zou hebben geroepen „ik kom je ver moorden", zou kunnen worden gedacht aan een 'afrekening'. Maar niets duidt er volgens de politie op dat Fagel eerder is be dreigd. Volgens de vriendin van Fagel is de dader een man van tussen de 20 en 30 jaar en ongeveer 1.60 meter lang. Hij was in het blauw gekleed en had een bivakmuts op. Ondanks geruch ten in de horecawereld wijst volgens de chef van het recherche team Hoefsloot tot dusver niets op financiële problemen, een cri minele afrekening of contacten met de cocaïnehandel. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur. zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071- 12.22.48 en uw krant wordt nog de zelfde avond nabezorgd. Missieraad splijt bisschoppen college Drank vloeit na '92 rijkelijk over de grenzen Michael Chang jongste finalist Vrienden vereniging Leidse Schouwburg groot succes Verwerking 'groen' afval wordt regionaal aangepakt H.TU4II: Leven op een booreiland na ramp Piper Alpha Enquete: Europa mag geen Amerika worden met één president CO CM Aantal viskwekerijen neemt toe naarmate zee vuiler wordt GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/5 ECONOMIE6 BUITENLAND 7 SPORT 9/11 LEIDEN 13 OMGEVING 14/15 KUNST 16 RADIO EN TELEVISIE 17/19 FINALE21 T/M 30 „Meneer, heeft u soms de paardetram zien langs komen?". Een vraag, die midden in Heemstede aan een willekeurige inwoner werd gesteld door lijst trekker Penders van het CDA voor de Europese verkiezingen van aanstaande woensdag. Hij was bezig met zijn campagne, waarvoor het voertuig was ingehuurd. De man nam hem op en antwoord de bedachtzaam: „Volgens mij is de paardetram al meer dan vijftig jaar geleden afgeschaft". Leuke anekdote, die u vandaag kunt lezen in het artikel „Europese bluf en branie in de polder" in de Fina le. En wie eenmaal de Finale, de weekeindbijlage van de Leidse Courant leest, die blijft hem lezen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag NB India

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1